2020

Prace magisterskie
 • Wychowanie chłopców w Galicji w XIX wieku w świetle pamiętników.
 • Pielgrzymki Polaków do Rzymu w latach pontyfikatu Leona XIII

2017

Prace magisterskie
 • Kampania włoska armii francuskiej w relacji Napoleona Bonaparte (1796 - 1797)

2016

Prace magisterskie
 • Naród, kultura i cywilizacja w myśli społeczno-politycznej Wincentego Pola
 • Relacje polsko-węgierskie w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie dzieła "Polska i Węgry. Stosunki polsko-węgierskie w historii, kulturze i gospodarstwie".

2015

Prace licencjackie
 • Uniwersytety średniowiecznej Europy
 • Edukacja młodzieży w XIX wieku w Poznaniu. Obraz edukacji młodzieży w ,, Przechadzkach po mieście'' Marcelego Motty
 • Monastycyzm w Europie Zachodniej od narodzin do końca XI wieku
 • Obraz życia codziennego w oddziałach powstańczych 1863/1864
 • Rola kobiet w polskich powstaniach narodowych w XIX w
 • Polskie Państwo Podziemne w obliczu wkraczającej Armii Czerwonej
 • Okupacja niemiecka na terenie Lublina w latach 1939-1944
 • Moda w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach: 1949-1970
 • Mniejszość ukraińska w Polsce w latach 1921-1926
 • Rzeczpospolita polsko-litewska w Europie w XVII wieku
 • Konflikt grecko-turecki o Cypr
 • Kultura rycerska średniowiecznej Europy
 • Wpływy skandynawskie na tworzenie Rusi Kijowskiej
 • Europejskie Siły Zbrojne - zarys i koncepcja
 • Królestwo Jerozolimskie w okresie wypraw krzyżowych (1095-1290)