Możliwości i ograniczenia badania duchowieństwa unickiego jako grupy społecznej na podstawie źródeł archiwalnych i bibliotecznych
[Possibilities and limitations of the study of the Uniate clergy as a social group on the basis of archival sources and libraries]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych polskich i ukraińskich
Miejsce: Przemyśl - Lviv
Nazwa jednostki: Archiwum Państwowe w Przemyśli i Центральний державний історичний архів України у Львові