Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku
[Uniate Clergy in Social Environment in the Bug River Lands in the Eighteenth and Nineteenth Centuries]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe IV
Miejsce: Wisznice
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej