Dawne cerkwie prawosławne i unickie w użytkowaniu Kościoła łacińskiego we współczesnej Polsce
[Former Orthodox and Uniat Churches in the Use of Latin Church in Contemporary Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia
Miejsce: Supraśl
Nazwa jednostki: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej