„Nieromantyczna” wizja rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
[“Unromantic" vision of the Russian-Byzantine Orthodoxy on the Polish-Eastern Slavic borderland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Bizancjum romantyczne. Literatura - sztuka - kultura - religia
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Zakład Literatury Romantyzmu