Cerkiew greckokatolicka na Łemkowszczyźnie w XVIII w.: problem odrębności
[Greek Catholic Church on the Lemkivshchyna in the eighteenth century: the problem of separateness]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Polska Akademia Umiejętności. Komisja Wschodnioeuropejska