Spór o narodowy charakter prawosławia na ziemiach polskich w XX w.
[Dispute over national character of the Orthodoxy on the Polish lands in the twentieth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i Południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach.
Miejsce: Bydgoszcz
Nazwa jednostki: .. Filharmonia Pomorska. Musica Antiqua Europae Orientalis [i Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk]