Formowanie się sieci cerkiewnej na przestrzeni dziejów w granicach współczesnego województwa podlaskiego
[Formation of the Orthodox Church Network throughout History within the Borders of the Present Podlaskie Voivodship]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe V
Miejsce: Wisznice
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Instytut Filologii Słowiańskiej