Witold Janocha

Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia
[Family with a disabled person in a social support system]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Kielce
Rok wydania: 2009
Streszczenie: Problematykę niniejszej pracy stanowi diagnoza oczekiwań i potrzeb jakie wyrażają rodziny z osobą niepełnosprawną, a także analiza istniejącej sieci wsparcia, która otacza osobę niepełnosprawną i jej rodzinę. W strukturze pracy pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, pozostałe cztery zawierają prezentację przeprowadzonych badań. W rozdziale pierwszym niniejszego opracowania prezentujemy wybrane aspekty kluczowych zagadnień, takich jak niepełnosprawność, której przedstawiono podstawowe definicje i najnowsze ujęcia; konsekwencje niepełnosprawności w rodzinie – tu wskazano na obszary funkcjonowania rodziny, w których niepełnosprawność najmocniej odciska swoje piętno; oraz wsparcie społeczne – gdzie ukazujemy różne ujęcia tego zagadnienia. Ponieważ opracowanie jest skoncentrowane na opisie przeprowadzonych badań, rozdział pierwszy jest jedynie tłem dla dalszych rozważań. Drugi rozdział koncentruje się na założeniach badawczych oraz na demograficznym opisie badanej zbiorowości. Ów opis jest dość szczegółowy i porusza zagadnienia związane ze strukturą badanych rodzin, rodzajem i stopniem niepełnosprawności dziecka, przynależnością do różnych organizacji, wykształceniem, źródłami dochodu i ich poziomem a także stopień znajomości i wykorzystanie komputera. Kolejny rozdział porusza problem instytucjonalnego wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Na początku zapytano o oczekiwania respondentów, jakiej pomocy potrzebują najbardziej, następnie, które instytucje angażują się w udzielanie pomocy oczekiwanej przez badanych. W tym rozdziale dokonano także oceny i szans jakie mają respondenci na otrzymanie pomocy, zapytano także o zaufanie do instytucji oraz na ile pracownicy instytucji pomocowych znają i rozumieją problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ciekawym zagadnieniem w tym rozdziale jest opis trudności i przeszkód na jakie napotykają osoby starające się o wsparcie. Obok instytucjonalnych form pomocy, istnieją także środowiskowe kręgi wsparcia do których wlicza się rodzinę, sąsiadów, dalsze środowisko oraz osoby w nim znaczące. Te zagadnienia porusza rozdział czwarty niniejszego opracowania. Ważną kwestią jest tu rodzaj udzielanego wsparcia przez poszczególne środowiska, zapytano także czy zawsze i na kogo szczególnie mogą liczyć rodziny osób niepełnosprawnych. Poruszono także zagadnienie zaufania do poszczególnych członków tego kręgu pomocy. Rozdział piąty porusza problem przystosowania się rodziny do funkcjonowania z osobą niepełnosprawną. To zagadnienie następuje po części pracy mówiącej o pomocy udzielanej rodzinom, tak by wskazać na ile uzyskiwana pomoc lub jej brak wpływa na przystosowanie się do życia z dzieckiem niepełnosprawnym. Poruszane są tu zagadnienia reakcji rodziny na fakt zaistnienia niepełnosprawności dziecka, jak rodzina radzi sobie ze sprawowaniem opieki, a także jakie koszty muszą ponieść pozostali domownicy, w przypadku inwalidztwa jednego z członków rodziny. Prezentowana analiza pozwoli odkryć rzeczywistą sytuacje rodzin z osobą niepełnosprawną, ukaże na ile kierowane programy i projekty pomocowe są trafne i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom badanych osób, pozwoli również rozpoznać istniejącą sieć wsparcia nakierowaną na omawianą tu grupę społeczną. Niniejsza publikacja kierowana jest do pracowników pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczych, socjologów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności i wsparcia społecznego.
Słowa kluczowe: rodzina, osoba niepełnosprawna, wsparcie społeczneCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Witold Janocha",
title = "Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia",
year = "2009",
}

Cytowanie w formacie APA:
Janocha, W. (2009). Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia. Kielce: