Wiesław Śmigiel (1969-), biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej, dr hab. teologii, prof. KUL, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.  

 

 

 

 

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Naukowej "Studiów Pelplińskich", należy do redakcji "Roczników Pastoralno-Katechetycznych", jest członkiem Kolegium Redakcyjnego "Zeszytów Chojnickich" oraz Kolegium Redakcyjnego "Biblioteki Filomaty". Jest również członkiem Rady Stałej, Komisji Duszpasterstwa, Rady do spraw Rodziny, Komisji do spraw Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi Konferencji Episkopatu Polski.

 

Pracę magisterską Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza Franciszka Duszeńki napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Janusza Pasierba i uzyskał w 1994 roku tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora teologii (w zakresie teologii pastroalnej) w Katolickiem Uniwerytecie Lubelskim na podstawie pracy Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych. Studium teologicznopastoralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologicznopastroalne w świetle nauczania Kościoła 1962-2009. (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010). W 2012 powołany na stanowisko profesora KUL.

 

 Ścieżka pracy i pełnione funkcje:

 

1994-1996  wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie

1996-1998  kapelan i sekretarz biskupa pelplińskiego Jana Szlagi

1998-2002  studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL

2000-         wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; wykładowca teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej

2000-2003  duszpasterz akademicki Żeńskiego Domu Akademickiego KUL na Poczekajce

2001-2006  asystent przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej

2003-2006  sekretarz Instytutu Teologii Pastoralnej KUL

2004- członek Komitetu Redakcyjnego "Roczników Teologicznych",obecnie "Roczników Pastoralno-Katechetycznych", sekretarz

2006-2010  adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL

2011- 2013 kierownik Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL

2011- 2014 kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL

 

 

Kierunki badań naukowych: zajmuje się wykorzystaniem mediów w duszpasterstwie; teologią laikatu, a w szczególności dynamiką zrzeszeń religijnych; teologią kultury; podmiotem duszpasterstwa oraz teologicznymi podstawami duszpasterstwa.

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014 14:59