Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Wyszyńskiego
[ Comments in foreign media after the announcement of the beatification of Cardinal Stefan Wyszyński]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Stefan Kardynał Wyszyński - absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Miejsce: Lublin