Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu – porównanie roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z uwzględnieniem statystyk sądowych
[ „Employer's liability for harassment - comparison of the claim for redress and compensation with reference to judicial statistics]

Recenzja artykułu naukowego