Studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1982-87 zakończone uzyskaniem tytułu magistra na podstawie pracy magisterskiej Treści religijne na medalach Wazów polskich 1587-1668 napisanej pod kierunkiem Profesora Zygmunta Sułowskiego.
W 1989 roku na podstawie rozprawy Medal w kulturze staropolskiej tytuł doktora nauk humanistycznych.
Wrzesień 2002 roku: na podstawie dorobku oraz książki Lingua symbolica o genezie najstarszych przedstawień heraldycznych stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk pomocniczych historii. Zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w grudniu 2002 roku
W grudniu 2003 r. uchwalone przez Senat KUL mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL, przedłużone przez J.M. Ks. Rektora w 2008 r. do roku 2013..
Od roku 2005  twórca i koordynator studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Historii: kwalifikacyjnych studiów z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz kwalifikacyjnych studiów z wiedzy o społeczeństwie i relacji międzynarodowych z modułem wiedzy o rodzinie.
W lipcu 2006 r. J. M. Ks. Rektor mianował mnie dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.
Od 1 marca 2008 r. kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii.Ostatnia aktualizacja: 14.05.2010 08:39