Toksykologia żywności - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przedstawienie problematyki toksykologii żywności: substancji toksycznych obecnych w żywności i ich oddziaływania na zdrowie człowieka
Wymagania wstępne:
W1 - podstawy toksykologii
W2 - biochemia
W3 - mikrobiologia ogólna
W4 - chemia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1 - Student zna terminologię oraz posiada wiedzę na temat oddziaływania substancji naturalnych oraz syntetycznych obecnych w żywności (K_W01; K_W02)
2 - Zna strukturę związków toksycznych obecnych w żywności (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI
1 - Potrafi wskazać grupy produktów żywnościowych, które mogą zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia (K_U11, K_U12)
2 - potrafi podać biotechnologiczne środki służące do zniesienia lub zminimalizowania działania toksycznego związków obecnych w żywności (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1 - Posiada świadomość aktualizacji wiedzy na temat substancji stwierdzanych w żywności, które mogą działać szkodliwie na zdrowie człowieka (K_K01)
Metody dydaktyczne:
Wykład tematyki z zastosowaniem prezentacji multimedialnej oraz opakowań niektórych produktów żywnościowych
Treści programowe:
Podział substancji toksycznych występujących w żywności, (pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego). Metale, metaloidy i ich związki, związki chloroorganiczne i inne związki organiczne, mykotoksyny, inne toksyny pochodzenia mikrobiologicznego, fitotoksyny, izotopy radioaktywne. Mikroorganizmy powodujące choroby roślin i psucie produktów spożywczych stanowiące zagrożenie toksykologiczne dla człowieka. Azotany, azotyny, aminy, chloropropanole. Pozostałości substancji toksycznych w produktach pochodzenia zwierzęcego. Pozostałości toksykantów w produktach roślinnych. Biomagnifikacja i bioakumulacja związków toksycznych w tkankach roślin i zwierząt. Substancje dodatkowe w żywności - podział i wpływ na organizm człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W): Student nie zna podstawowych pojęć z omawianej tematyki, nie posiada elementarnych wiadomości na temat substancji toksycznych znajdujących się w żywności
(U): nie potrafi wskazać grup produktów żywnościowych, które mogą zawierać substancje szkodliwe
(K): Nie posiada potrzeby aktualizacji wiedzy i świadomości zagrożeń zdrowia płynących ze spożycia produktów zawierających toksyczne substancje

Ocena dostateczna:
(W): Zna podstawowe pojęcia z omawianej tematyki, oraz posiada elementarne wiadomości na temat substancji toksycznych znajdujących się w żywności
(U): potrafi wskazać grupy produktów żywnościowych, które mogą zawierać substancje szkodliwe
(K): Posiada potrzebę aktualizacji wiedzy i świadomości zagrożeń zdrowia płynących ze spożycia produktów zawierających toksyczne substancje

Ocena dobra:
(w): Zna szczegółowo pojęcia z omawianej tematyki, oraz posiada pogłębione wiadomości na temat substancji toksycznych znajdujących się w żywności
(U): potrafi wskazać konkretne produkty żywnościowe, które mogą zawierać substancje szkodliwe
(k): Aktualizuje swoją wiedzę i posiada świadomość zagrożeń zdrowia płynących ze spożycia produktów zawierających toksyczne substancje

Ocena bardzo dobra:
(W): Zna szczegółowo pojęcia z omawianej tematyki, oraz posiada pogłębione aktualne wiadomości na temat substancji toksycznych znajdujących się w żywności
(U): potrafi wskazać nowe produkty żywnościowe, które mogą zawierać substancje szkodliwe
(K): Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i posiada świadomość zagrożeń zdrowia płynących ze spożycia produktów zawierających toksyczne substancje

Weryfikacja efektów kształcenia: egzamin pisemny, obecność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Seńczuk W. 2005. Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa
2. Anna Brzozowska. 2010.Toksykologia żywności-ćwiczenia. SGGW, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
1. Zachwieja Z. 2008. Leki i pożywienie – interakcje. MedPharm
2. Zin M. 2009. Ocena żywności i żywienia. Univ Rzeszów.
3. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B. 1987. Toksykologia żywności", PZWL, Warszawa