Tomasz Łach

Urodziłem się 10 września 1986 r. w Dynowie w województwie podkarpackim. W tej miejscowości w latach 2002 – 2005 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie mieszkam w Lublinie.

Studia magisterska z filozofii rozpocząłem w 2005 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W czasie studiów działałem w organizacjach studenckich: Kole Filozoficznym Studentów KUL (od roku akademickiego 2006/2007 do roku akademickiego 2009/2010); Akademickiej Służbie Porządkowej KUL (od 2007/2008 do 2009/2010); Samorządzie Studentów WF KUL (od 2007/2008 do 2009/2010). Działalność ta owocowała zdobywaniem doświadczeń i umiejętności organizacyjnych. W sumie uczestniczyłem w realizacji 17 wydarzeń naukowych (w tym 9 konferencji międzynarodowych i 8 ogólnopolskich). Ponadto w roku akademickim 2009/2010 pełniłem funkcję prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL oraz byłem przedstawicielem studentów w Radzie Wydziału Filozofii KUL. Poza działalnością organizacyjną angażowałem się w inne przedsięwzięcia. Przygotowałem warsztaty w ramach VI Lubelski Festiwal Nauki (rok 2009), a także wygłosiłem 5 wystąpień na konferencjach o charakterze lokalnym. W tym czasie opublikowałem 1 artykuł popularnonaukowy oraz 1 hasło słownikowe (Społeczeństwo oparte na wiedzy, w: Słownik terminów naukoznawczych [...]) oraz 1 sprawozdanie. Za swoją działalność w czasie studiów magisterskich otrzymałem 4 nagrody od władz uniwersyteckich.

Magisterium uzyskałem w 2010 roku na podstawie pracy pt. Status metodologiczny nauk społecznych według Jerzego Giedymina napisanej na seminarium metodologii filozofii pod kierunkiem dr hab. Pawła Kawalca, prof. KUL. Następie rozpocząłem studia doktoranckie w Katedrze Metodologii Nauk pod kierunkiem dr hab. Ewy Agnieszki Lekkiej-Kowalik, prof. KUL. Obszar moich zainteresowań badawczych skoncentrował się na problematyce filozofii techniki i etyki nauki i techniki.

Moje doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie ćwiczeń z takich przedmiotów jak Logika formalna, semiotyka i ogólna metodologia nauk; Logika praktyczna; Argumentacja retoryczna; Sztuka dyskusji, Logika. Znajomość tych przedmiotów jest cennym narzędzie analitycznym, które jest pomocne w podejmowaniu z zakresu niemal każdego obszaru badawczego. Ponadto od roku szkolnego 2015/2016 jestem nauczycielem etyki w społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Pozwoliło mi to na kontynuowanie dydaktyki również w zakresie moich zainteresowań naukowych, a ponadto wzbogaciło umiejętności dydaktycznych. Nadmienię, że część uczniów, z którymi pracowałem objęta była specjalnymi zaleceniami dydaktyczno-wychowawczymi. Oprócz regularnych zajęć nadobowiązkowo zrealizowałem trzykrotnie warsztaty dla młodzieży (w tym raz w ramach VIII Lubelski Festiwal Nauki w 2011 roku). Ponadto przeprowadziłem cykl szkoleń doskonalących dla nauczycieli pt. Sztuka argumentacji i dyskusji z elementami erystyki (od stycznia do czerwca 2016 roku).

W ramach działalności organizacyjnej w czasie studiów doktoranckich zrealizowałem 5 konferencji międzynarodowych, 3 konferencje ogólnopolskie. Ponadto zaangażowany byłem w realizację dwóch wykładów wygłoszonych przez profesorów z zagranicznych ośrodków naukowych: w 2011 roku była to Profesor Linda Zagzebski z The University of Oklahoma; a w 2016 roku był to Prof. John Skorupski z University of St Andrews. Moja działalność organizacyjna od października 2010 roku do czerwca 2013 roku obejmowała także współpracę z administracją uniwersytetu przy organizacji studiów w języku angielskim (kierunki: European Studies oraz Philosophy). Współpraca dotyczyła pomocy zagranicznym studentom w przeprowadzeniu niezbędnych formalności umożliwiających im pobyt i studiowanie w Polsce. Zakres obowiązków obejmował szerokie spektrum działań: od pomocy przy zawieraniu ubezpieczenia w NFZ, przez załatwienie formalności związanych z kartą pobytu, po pełnienie funkcji tłumacza w różnych agendach instytucji państwowych.

W ramach swojej działalności naukowej opublikowałem 2 artykuły w czasopismach naukowych; 2 teksty w pracach zbiorowych; 1 recenzję; 3 sprawozdania; 3 hasła encyklopedyczne. Ponadto byłem redaktorem jednej monografii (2013). Efekty swoich prac badawczych prezentowałem w ramach 14 wystąpień na konferencjach ogólnopolskich (w tym dwukrotnie na Polskim Zjeździe Filozoficzny).

Moje doświadczenie wzbogaca udział w projekcie badawczym, pt. „Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej”, realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Leksykografii, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wg umowy 0084/FNiTP/H11/80/2011. Udział polega na przygotowaniu haseł encyklopedycznych: wieloznaczność, zakres, zastępowanie.

Ponadto od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. odbyłem staż naukowo-dydaktyczny  na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Valladolid (Hiszpania) w ramach projektu „Najlepsze praktyki. W strategicznej transformacji KUL”.

Nadmienię, że bezskutecznie ubiegałem się o zdobycie środków na rozwijanie swoich umiejętności. W grudniu 2014 roku w ramach Programu SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – ubiegałem się o staż w Instytucie Filozofii, KU Leuven (decyzja odmowna na etapie oceny merytorycznej). Wnioskowałem również o Swiss Government Excellence Research Scholarships for foreign students na rok akademicki 2015/2016 (decyzja odmowna na etapie oceny merytorycznej).

Od marca 2016 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii otrzymałem w listopadzie 2016 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Krytyczna teoria techniki Andrew Feenberga. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna teoria techniki sformułowana przez Andrew Feenberga. Celem rozprawy jest usystematyzowane przedstawienie poglądów Feenberga, wraz ze wskazaniem jego inspiracji oraz rekonstrukcją kluczowych pojęć, pytań, twierdzeń i argumentów składających się na krytyczną teorię techniki. Pozwala to na umieszczenie tej teorii w szerszym kontekście oraz ocenę jej słabości i mocnych stron.

Promotorem pracy była dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Kiepas z UŚ oraz dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL.

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019 00:11