Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej
[ Literature and religion -challenges of secular age]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki