Historia teologii moralnej (I) - wykład

Cele przedmiotu:
C1 – Przedstawienie dziejów teologii moralnej od indeterminacji patrystycznej do autonomizacji
C2 – Zapoznanie z literaturą teologicznomoralną I-XVI w. oraz głównymi ośrodkami myśli teologicznomoralnej
C3 – Inspiracja do dyskusji nad kształtem współczesnej teologii moralnej w świetle jej dziejów
Wymagania wstępne:
W1 – Uporządkowana i pogłębiona wiedza z zakresu teologii moralnej ogólnej i szczegółowej
Efekty kształcenia:
Wiedza
1. Student opisuje znaczenie badań nad dziejami refleksji teologicznomoralnej w okresie poprzedzającym usamodzielnienie się tej dyscypliny – TM_W03
2. Student wyjaśnia historyczne procesy kształtowania się postaw moralnych oraz kierunków teologii moralnej – TM_W05
3. Student przywołuje klasykę literatury teologicznomoralnej okresu patrystyki, średniowiecza i renesansu – TM_W06
4. Student rozpoznaje główne nurty nauczania Ojców Kościoła, pisarzy wczesnochrześcijańskich oraz średniowiecznych w zakresie moralności – D_W3

Umiejętności
1. Student transponuje dawne modele i rozwiązania do współczesnej debaty na tematy moralne – TM_U06
2. Student identyfikuje, wyodrębnia i integruje informacje pochodzące z różnych źródeł teologicznomoralnych oraz wyraża na tej podstawie krytyczne sądy – D_U4

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student umiejscawia współczesne problemy moralne oraz kierunki teologii moralnej w kontekście historycznym – TM_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład / Wykład problemowy / Dyskusja
Treści programowe:
Libri sententiarum, XII-XVI w.
Summy teologiczne, XII-XIV w.
Summy spowiednicze, XIV-XVI w.
Ku usamodzielnieniu się teologii moralnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie potrafi ocenić znaczenia refleksji teologicznomoralnej w okresie poprzedzającym usamodzielnienie się tej dyscypliny
(U) Student nie potrafi wyodrębniać, zanalizować, wyselekcjonować i zintegrować informacji pochodzących z historycznych źródeł teologicznomoralnych
(K) Student nie rozróżnia poszczególnych etapów w dziejach teologii moralnej

Ocena dostateczna
(W) Student wymienia podstawowe sposoby ujęcia problemów moralnych w okresie I-XVI w.
(U) Student wyczuwa potrzebę badań historycznych nad teologią moralną przed jej wyodrębnieniem się spośród innych dyscyplin
(K) Student umiejscawia najważniejszych moralistów we właściwym kontekście historycznym

Ocena dobra
(W) Student tłumaczy cel badań nad okresem poprzedzającym usamodzielnienie się teologii moralnej
(U) Student rewiduje patrystyczne oraz średniowieczne modele refleksji teologicznomoralnej
(K) Student faworyzuje wybranych przez siebie autorów i określone kierunki oraz broni swego stanowiska w oparciu o argumenty

Ocena bardzo dobra
(W) Student przedstawia wszystkie kryteria wewnętrzne oraz odpowiadające im okresy rozwoju refleksji teologicznomoralnej do XVI w. wraz z przedstawicielami i ich dziełami
(U) Student umie powiązać patrystyczne oraz średniowieczne ujęcia kwestii merytorycznych i metodologicznych we współczesnej teologii moralnej
(K) Student weryfikuje swoje poglądy w kontekście dorobku minionych wieków
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
J. Pryszmont. Historia teologii moralnej. Warszawa 1987.
S. Th. Pinckaers. Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia. Poznań 1994.
B. Häring. Nauka Chrystusa. T. 1: Zasadnicza postać chrześcijańskiego życia. Poznań 1962.

Literatura uzupełniająca:
S. Olejnik. Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna. T. 1: Wprowadzenie i idea wiodąca. Warszawa 1988.
J. Piegsa. Człowiek – istota moralna. T. 1: Teologia moralna fundamentalna. Opole 2002.
E. Cofreces Merino, R. Garcia de Haro. Teologia moralna fundamentalna. Kraków 2004.
G. Angelini, A. Valsecchi. Disegno storico della teologia morale. Bologna 1972.
L. Vereecke. Storia della teologia morale. T. 1-2. Roma 1979-1980.

Teologia moralna ogólna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 – Kształtowanie umiejętności metodycznego myślenia i pisania o zagadnieniach moralnych
C2 – Zredagowanie tekstu pracy magisterskiej/doktorskiej
Wymagania wstępne:
W1 – Uporządkowana i pogłębiona wiedza z zakresu teologii moralnej
Efekty kształcenia:
Wiedza
1. Student rozpoznaje specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii moralnej – T_W01; D_W9; TM_W02

Umiejętności
1. Student rozpoczyna i kontynuuje samodzielne zdobywanie wiedzy teologicznomoralnej oraz poszerza własne kompetencje – D_U1; TM_U01
2. Student tworzy własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe – D_U2
3. Student wynajduje, analizuje, selekcjonuje i wiąże ze sobą treści moralne pochodzące z różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie własne krytyczne sądy – D_U4
4. Student konstruuje oryginalne teksty służące nauczaniu i formacji moralnej – TM_U05

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student modyfikuje własne osiągnięcia naukowo-badawcze – D_K3
2. Student ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy – T_K02; D_K4
3. Student dzieli się zdobytą wiedzą – TM_K04
Metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny / Analiza tekstów z dyskusją / Dyskusja
Treści programowe:
Przygotowanie metodyczne do pisania pracy magisterskiej/doktorskiej;
Kwerenda bibliograficzna;
Wybór i sformułowanie tematu pracy magisterskiej/doktorskiej;
Plan pracy magisterskiej/doktorskiej;
Styl i język pracy;
Aparat naukowy;
Lektura fragmentów prac oraz dyskusje;
Przygotowanie recenzji naukowej i referatu;
Dyskusje tematyczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie podpisem;
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz odpowiednio w poszczególnych semestrach udziału w seminarium:
I. Wstępne sformułowanie tematu pracy magisterskiej/doktorskiej; kwerenda naukowa
II. Wstępna redakcja planu pracy; kwerenda naukowa
III. Redakcja pierwszej części pracy
IV-XII. Redakcja pozostałych części pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
S. C. Napiórkowski. Jak uprawiać teologię. Wrocław 1994.
M. Chmielewski. Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL. Lublin 2007.
H. Seweryniak. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock 1997.
S. Grzechowiak. Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995.

Literatura uzupełniająca:
J. E. Bielecki. Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.
M. Węglińska. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków 2007.
G. Gambarelli, Z. Łucki. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków1995.
J. Myśków. Elementy metodyki pracy naukowej. SThV 21:1983 nr 1.