Seminarium - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 -: Zbieranie najnowszej literatury na wskazany temat i przedstawienie promotorowi, co ułatwi rozwiązanie wybranych problemów z zakresu zaproponowanego tematu pracy i pozwoli na ocenę umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Stopniowe pisanie kolejnych rozdziałów pracy i przedstawienie na zajęciach co pozwoli określić cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji. Zapoznanie studenta z zasadami pisania, redagowania i prezentowania prac naukowych - ostateczny cel to gotowa praca inżynierska.
Efekty kształcenia:
K_W07 ma wiedzę w zakresie biologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, przydatną przygotowania pracy inżynierskiej
K_W08 ma podstawową wiedzę zakresie biologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, przydatną przygotowania pracy inżynierskiej
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska przydatną przygotowania pracy inżynierskiej
K_W14 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu ochrony środowiska i biotechnologii, biologii, mikrobiologii.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty biologiczne niezbędne do przygotowania pracy inżynierskiej interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U02 potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody biologiczne analityczne oraz eksperymentalne
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie biologii, biotechnologii, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
K_U11 potrafi przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowanego opracowania z zakresu stosowanych metod biotechnologicznych i biologicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
K_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
Metody dydaktyczne:
Seminarium prowadzone przy pomocy posterów oraz prezentacji multimedialnych - wstępne przedstawienie przez promotora niezbędnych informacji, wiadomości na każdy zaproponowany temat prac inżynierskich, cenne wskazówki. Analizowanie przez studentów swoich najnowszych, zebranych publikacji i próba redagowania tekstu.
Pomoce dydaktyczne: zebrana najnowsza literatura: publikacje, książki, laptop i rzutnik.
Treści programowe:
Omówienie metod badawczych stosowanych podczas wykonywania doświadczeń. Omówienie sposobów i metod zbierania i sporządzania bibliografii: klasyfikacji materiałów źródłowych, przygotowania not bibliograficznych. Poznanie sposobu cytowania, tworzenia przypisów i zestawiania literatury. Stosowanie poprawnej terminologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie podpisem. Zaliczenie na podstawie prezetacji przygotowywanych przez studenów i napisanie kolejnych rozdziałów pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Wymagana literatura podstawowa jest określana indywidualnie dla każdej pracy inżynierskiej