2018

Prace inżynierskie
 • Herliczka Justyna, Wykorzystanie roślin w ochronie środowiska
 • Kuleta Mateusz, Ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na jakość powietrza
 • Wilk Justyna, Zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi- wybrane problemy.
 • Zadworna Dagmara, Metody zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - wybrane zagadnienia.
 • Zaguła Marzena, Emisja zanieczyszczeń z procesów spalania odpadów komunalnych, przemysłowych i medycznych

2017

Prace inżynierskie
 • Czachurska Paulina, Fitotechnologie w ochronie środowiska naturalnego.
 • Dacków Przemysław, Bioługowanie metali ciężkich ze środowiska
 • Myszak Dorota, Rozkład substancji ropopochodnych przez mikroorganizmy.
 • Rękas Weronika, Metody biologicznego oczyszczania ścieków - wybrane problemy
 • Sycz Dominika, Problemy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.
 • Szczepańska Dominika, Glony - ich rola w przyrodzie, przemyśle i gospodarce człowieka

2016

Prace inżynierskie
 • Dziedzic Andrzej, Charakterystyka drożdży piwowarskich
 • Grabowski Krystian, Mikrobiologiczne zanieczyszczenia pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych
 • Gwizdak Mateusz, Metody wychwytu CO2 jako sposób zapobiegania zmianom klimatycznym.
 • Sarna Maciej, Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków.
 • Surowaniec Wojciech, Skład osadów ściekowych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu i sposoby skutecznego ich unieszkodliwiania.

2014

Prace licencjackie
 • Kurowska Beata, Energochłonność Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli
 • Olejniczak Małgorzata, Zmienność ilościowa ścieków dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli na przestrzeni roku.
 • Surdyka Paulina, Organizmy Modyfikowane Genetycznie, klonowanie, inżynieria genetyczna- szanse i zagrożenia
 • Szewc Ewelina, Enterobacteriaceae- występowanie, rola i chorobotwórczość wybranych przedstawicieli