2018

Prace inżynierskie
 • Wykorzystanie roślin w ochronie środowiska
 • Ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na jakość powietrza
 • Zanieczyszczenia wód substancjami toksycznymi- wybrane problemy.
 • Metody zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - wybrane zagadnienia.
 • Emisja zanieczyszczeń z procesów spalania odpadów komunalnych, przemysłowych i medycznych

2017

Prace inżynierskie
 • Fitotechnologie w ochronie środowiska naturalnego.
 • Bioługowanie metali ciężkich ze środowiska
 • Rozkład substancji ropopochodnych przez mikroorganizmy.
 • Metody biologicznego oczyszczania ścieków - wybrane problemy
 • Problemy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.
 • Glony - ich rola w przyrodzie, przemyśle i gospodarce człowieka

2016

Prace inżynierskie
 • Charakterystyka drożdży piwowarskich
 • Mikrobiologiczne zanieczyszczenia pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych
 • Metody wychwytu CO2 jako sposób zapobiegania zmianom klimatycznym.
 • Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków.
 • Skład osadów ściekowych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu i sposoby skutecznego ich unieszkodliwiania.

2014

Prace licencjackie
 • Energochłonność Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli
 • Zmienność ilościowa ścieków dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli na przestrzeni roku.
 • Organizmy Modyfikowane Genetycznie, klonowanie, inżynieria genetyczna- szanse i zagrożenia
 • Enterobacteriaceae- występowanie, rola i chorobotwórczość wybranych przedstawicieli