Psychologia kliniczna dorosłych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 – opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań na podstawie literatury przedmiotu i poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej człowieka dorosłego
C2 - przygotowanie projektu badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych i metodologii (problem, hipotezy, metody, grupa badana)
C3 – realizacja projektu badań i opracowanie wyników (ilościowe, jakościowe)
C4 – napisanie pracy magisterskiej teoretyczno-empirycznej z zakresu problematyki klinicznej
Wymagania wstępne:
W1 – Zainteresowanie problematyką kliniczną człowieka dorosłego,
W2 – Wiedza na temat sposobu pozyskiwania danych teoretycznych i wstępnego formułowania problemu badawczego
W3 – Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury w języku obcym (preferowany język angielski)

Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma wiedzę na temat źródeł i zasad poznania naukowego i różnicowania od potocznego. Zna zasady przeprowadzania kwerendy naukowej w zakresie literatury dotyczącej psychologii klinicznej, zna zasady dokumentacji bibliograficznej tekstu pracy naukowej (styl cytowań według zaleceń APA).K_W01, K_W09.

2. Ma wiedzę dotyczącą zasad opracowania koncepcji pracy magisterskiej, formułowania jej tematu, problemu badawczego, celu badań, pytań i hipotez badawczych K_W04, K_W09.

3. Zna etapy realizacji projektu badań empirycznych w psychologii klinicznej, ma wiedzę na temat metod statystycznego opracowania danych z badań empirycznych, metod ilościowych i jakościowych analizy danych empirycznych, graficznej prezentacji wyników interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników badań oraz formułowanie wniosków z badań. sporządzanie bibliografii i dokumentacji wykorzystanych źródeł. K_W04, K-W14
.
4.Ma wiedzę na temat zasad etycznych, zachowania postawy szacunku i poszanowania godności osób badanych K-W15

UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozumie istotę poznania naukowego. Umie korzystać z naukowych baz danych w celu gromadzenia literatury naukowej z psychologii klinicznej. Krytycznie analizuje dostępną literaturę przedmiotu pod kątem interesującego go problemu badawczego. K_U04, K_U10

2. Wykazuje się umiejętnością formułowania problemu badawczego i jego uzasadniania. Potrafi zaplanować logistycznie i przeprowadzić projekt badań empirycznych w obszarze psychologii klinicznej z zastosowaniem zasad etycznych . K_U01, K_U05, K_U09, K_U11

3. Umie formułować zasadne pytania badawcze oraz hipotezy wynikające z dokonanego przeglądu literatury, dokonuje trafnego doboru metod badawczych pozwalających na weryfikację hipotez. Dokonuje analizy ilościowej oraz interpretacji jakościowej uzyskanych wyników badań. K_U14, K-U05

4. Rozumie ograniczenia własnych badań i formułuje zasadne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Wykazuje się praktyczną umiejętnością zredagowania tekstu pracy magisterskiej. Umie dokonać prawidłowej dokumentacji bibliograficznej źródeł, z których korzysta a także wyników przydatnych do ich replikacji w innym badaniu.K_U09; K-U011
5. K_U12 posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma podstawowe kompetencje pozwalające na prowadzenie badań klinicznych z zachowaniem dyskrecji, szacunku i poszanowania godności osoby badanej niezależnie od jej stanu zdrowia, stopnia zaburzeń czy niepełnosprawności.K_K05

2. Potrafi dostrzec błędy na etapie formułowania problemu, hipotez badawczych, realizacji badan i ich analizy i interpretacji. Nie ocenia zachowania osób chorych, zaburzonych, dba o poszanowanie ich prawa do odmowy udziału w badaniach K_K07, .

3. Dba o podtrzymanie relacji podmiotowo-podmiotowej na etapie badań klinicznych. Kieruje się zasadą szacunku dla godności drugiej osoby i poszanowania jej prawa do prywatności K_K06,

4. Jest świadomy znaczenia zasad etycznych w prowadzeniu badań naukowych w osób zdrowych (w różnym wieku) a przede wszystkim w grupach klinicznych, zróżnicowanych ze względu na obraz kliniczny i specyfikę relacji interpersonalnej w sytuacji badań psychologicznych, zachowania tajemnicy zawodowej, poszanowania prawa osoby badanej do odmowy udziału w badaniach: K_K05, K_K06, K_K02
Metody dydaktyczne:
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym Omawianie kolejnych części pracy z wskazaniem ich znaczenie w układzie treści
Dyskusja dotycząca zagadnień teoretycznych i metodologicznych
Prezentacje multimedialne poszczególnych części projektów badań
Dyskusja nad rezultatami badań i ich interpretacją z odniesieniem do teoretycznych podstaw badań.
Treści programowe:
1. Etapy realizacji projektu badań empirycznych w psychologii klinicznej
2. Metody statystycznego opracowania danych z badan empirycznych
3. Metody graficznej prezentacji wyników badań empirycznych w pracy magisterskiej
4. Metody ilościowej analizy danych empirycznych
5. Metody jakościowej interpretacji danych empirycznych
6. Przeprowadzanie dyskusji uzyskanych wyników badań oraz formułowanie wniosków z badań
7. Sporządzanie bibliografii i dokumentacji wykorzystanych źródeł
8. Techniczne aspekty redakcji tekstu pracy magisterskiej
9. Analiza fragmentów tekstów prac magisterskich przygotowanych przez studentów

Realizowane tematy dotyczą następujących grup zagadnień
1. Postawy wobec własnej choroby i niepełnosprawności w różnych typach zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroby psychosomatyczne)
2. Uwarunkowania radzenia sobie z różnymi typami stresu (przewlekła choroba psychiczna i somatyczna, utrata osoby bliskiej, opieka nad osobą chorą)
3. Jakość życia w różnych grupach klinicznych w okresie średniej i późnej dorosłości
4. Psychologiczne aspekty starzenia się i starości (zmaganie się z utratą, postawa wobec śmierci, bilans życiowy)
5. Podmiotowe korelaty nieadaptacyjnych schematów poznawczych
6. Podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania przebaczania na kolejnych etapach rozwoju człowieka.Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczone
Postęp w realizacji projektu w zakresie zbierania literatury i wiedzy dotyczącej planowanego tematu, przygotowanie sprawozdania z dotychczasowych badań omawianych w literaturze przedmiotu, sformułowanie problemu pracy i hipotez badawczych, opracowanie projektu badań własnych z wskazaniem grupy badanej, metod psychologicznych i terenu badań
"Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej, (3) w trakcie obrony magisterskiej przedstawić referat dotyczący treści swojej pracy i udzielić odpowiedzi na dwa pytania w j. angielskim przedstawione w recenzji pracy."
Niezliczone
Brak postępów w zakresie przygotowania koncepcji pracy, nieznajomość literatury przedmiotu, brak motywacji do pracy, brak wiedzy na temat proponowanego w temacie zjawiska
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Wydawnictwo
Universitas.
2. Węglińska, M. (2009). Jak pisać pracę magisterską. Kraków: Oficyna Wydawnicza
IMPULS.
Literatura uzupełniająca
1. Urban, S., Ładoński, W. (2001). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2. Młyniec, W., Ufnalska, S. (2004). Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować
prace naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Sorus.
3. Ozorowski, M. (2006). Przewodnik dla piszących pracę naukową. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Psychologia kliniczna w środowisku pracy - seminarium

Cele przedmiotu:
Cele przedmiotu
C1 – opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań na podstawie literatury przedmiotu i poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej człowieka dorosłego
C2 - przygotowanie projektu badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych i metodologii (problem, hipotezy, metody, grupa badana)
C3 – realizacja projektu badań i opracowanie wyników (ilościowe, jakościowe)
C4 – napisanie pracy magisterskiej teoretyczno-empirycznej z zakresu problematyki klinicznej
Wymagania wstępne:
Wymagania wstępne
W1 – Zainteresowanie problematyką kliniczną człowieka dorosłego,
W2 – Wiedza na temat sposobu pozyskiwania danych teoretycznych i wstępnego formułowania problemu badawczego
W3 – Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury w języku obcym (preferowany język angielski)
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma wiedzę na temat źródeł i zasad poznania naukowego i różnicowania od potocznego. Zna zasady przeprowadzania kwerendy naukowej w zakresie literatury dotyczącej psychologii klinicznej, zna zasady dokumentacji bibliograficznej tekstu pracy naukowej (styl cytowań według zaleceń APA).K_W01, K_W09.

2. Ma wiedzę dotyczącą zasad opracowania koncepcji pracy magisterskiej, formułowania jej tematu, problemu badawczego, celu badań, pytań i hipotez badawczych K_W04, K_W09.

3. Zna etapy realizacji projektu badań empirycznych w psychologii klinicznej, ma wiedzę na temat metod statystycznego opracowania danych z badań empirycznych, metod ilościowych i jakościowych analizy danych empirycznych, graficznej prezentacji wyników interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników badań oraz formułowanie wniosków z badań. sporządzanie bibliografii i dokumentacji wykorzystanych źródeł. K_W04, K-W14
.
4.Ma wiedzę na temat zasad etycznych, zachowania postawy szacunku i poszanowania godności osób badanych
UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozumie istotę poznania naukowego. Umie korzystać z naukowych baz danych w celu gromadzenia literatury naukowej z psychologii klinicznej. Krytycznie analizuje dostępną literaturę przedmiotu pod kątem interesującego go problemu badawczego. K_U04, K_U10

2. Wykazuje się umiejętnością formułowania problemu badawczego i jego uzasadniania. Potrafi zaplanować logistycznie i przeprowadzić projekt badań empirycznych w obszarze psychologii klinicznej z zastosowaniem zasad etycznych . K_U01, K_U05, K_U09, K_U11
K-W15
3. K_U12 posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Dyskusja dotycząca zagadnień teoretycznych i metodologicznych
Prezentacje multimedialne poszczególnych części projektów badań
Treści programowe:
Konstruowanie projektów badań własnych
- ustalanie tematów prac magisterskich (zgodnie z zainteresowaniami naukowymi studentów)
- ustalanie celu badań (teoretyczny, praktyczny), problemu głównego, formułowanie pytań problemowych i hipotez badawczych
- definiowanie przyjętych w projekcie zmiennych
- dobór metod badawczych (ich uzasadnienie) i charakterystyka
- przygotowanie do prowadzenia badań klinicznych (najczęściej o charakterze indywidualnym)
- wskazanie na etyczny wymiar badań
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawą zaliczenia seminarium (bez oceny) jest przygotowanie projektu badań, hipotez badawczych podlegających sprawdzeniu, opracowanie teoretycznej części pracy, oraz przygotowanie metod do badań, tak, aby w okresie praktyk wakacyjnych były one możliwe do realizacji
"Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej, (3) w trakcie obrony magisterskiej przedstawić referat dotyczący treści swojej pracy i udzielić odpowiedzi na dwa pytania w j. angielskim przedstawione w recenzji pracy."
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Wydawnictwo
Universitas.
2. Węglińska, M. (2009). Jak pisać pracę magisterską. Kraków: Oficyna Wydawnicza
IMPULS.
Literatura uzupełniająca
1. Urban, S., Ładoński, W. (2001). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2. Młyniec, W., Ufnalska, S. (2004). Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować
prace naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Sorus.
3. Ozorowski, M. (2006). Przewodnik dla piszących pracę naukową. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

?

Psychologia sądowa - wykład

Cele przedmiotu:
C1 – Przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień psychologicznych związanych z psychologią sądową
C-2 ukazanie roli i zadań biegłego psychologa w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych
C3 – uwrażliwienie na problemy natury etycznej i dylematy biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy z rożnych działów psychologii, umiejętności różnicowania zachowań normatywnych od zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania
Znajomość mechanizmów regulacyjnych i motywacji zachowań w różnych okresach rozwojowych, różnych sytuacjach
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1.Ma wiedzę na temat roli i zadań psychologa sądowego w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych świeckich i kościelnych. K_W13.
2. Ma wiedzę na temat zespołów zaburzeń (poznawczych, emocjonalnych, relacyjnych) mogących wpłynąć na popełnienie przestępstwa (zgodnie z kryteriami DSM i ICD).
3. Dysponuje wiedzą na temat udziału czynników psychogennych (kryzys, konflikt, frustracja, zaburzenia psychiczne) w powstawaniu i przebiegu procesów motywacyjnych. K_W01, K_W05, K_W09.
4. Ma wiedzę na temat wpływu choroby przewlekłej (psychiczne, somatycznej) na zdolność kontroli zachowania i oceny swojego zachowania oraz rozumienia znaczenia czynu przestępczego.K_W13
5. Posiada wiedzę na temat czynników wpływających na poczytalność osoby K_W09, K_W14.
6. Posiada wiedzę na temat opiniowania w różnych sprawach karnych, rodzinnych, świeckich i kościelnych. K_W05, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Ma umiejętność obserwacji zachowań (oskarżonego, pokrzywdzonego) w postepowaniu sądowym osób nieletnich, małoletnich oraz pełnoletnich, ich analizy i oceny (z uwzględnieniem współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń – DSM. ICD) K-U01, K_U05.
2. Odpowiednio do oczekiwań organu procesowego potrafi zaprojektować badania psychologiczne (dotyczące osób w różnym wieku, ujawniające różne zespoły zaburzeń i różne ich nasilenie mające wpływ na zachowanie. K_U07.
3. Staje się bardziej wrażliwy na problemy psychologiczne będące czynnikiem ryzyka powstania (nasilenia) chorób somatycznych i psychicznych K_U06, K_U07.
4. Ma umiejętność różnicowania symulacji, dysymulacji, agrawacji w opiniowaniu psychologicznym (na użytek sądu) K-U01, K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma umiejętność obserwacji zaburzeń, ich analizy i oceny u osoby podejrzanej (skazanej), pokrzywdzonej (z uwzględnieniem współczesnych systemów klasyfikacji zaburzeń – DSM. ICD) K-U01, K_U05.
2. Odpowiednio do istniejących zaburzeń potrafi zaprojektować program wsparcia psychologicznego i wskazać możliwości wsparcia społecznego, socjalnego osób podejrzanych, skazanych, pokrzywdzonych. K_U07.
3. Staje się bardziej wrażliwy na problemy wpływające na motywacje osoby do popełnienia czynu przestępczego. K_U06, K_U07.
4. Ma umiejętność oceny zdolności osoby do rozumienia znaczenia czynu (procesy poznawcze) i pokierowania swoim postępowaniem (procesy motywacyjne).
Metody dydaktyczne:
1.Wykład z możliwością dyskusji (prezentacja multimedialna)

2.Omawianie roli i zadań psychologa sądowego w odniesieniu do różnych spraw (karnych, rodzinnych, dotyczących zdolności do wykonywania czynności prawnych, nieletnich, dorosłych, na użytek sadów świeckich i kościelnych).
Treści programowe:
1. Przedmiot, cel, zadania psychologii sądowej
2. Kompetencje psychologa - biegłego sądowego, tryb powoływania
3. Przedmiot opiniowania sądowego w sprawach świeckich, kościelnych; karnych, rodzinnych przez biegłego psychologa
4. Narzędzia badań stosowane w opiniowaniu sądowym do oceny procesów poznawczych, motywacyjnych, wolitywnych, emocjonalnych
5. Opiniowanie w sprawach rodzinnych /małżeńskich w sądach kościelnych (Kanon 1095)
6. Opiniowanie w sprawach rodzinnych w sądach świeckich (rozwody, opieka rodzicielska)
7. Opiniowanie w sprawach karnych (poczytalność - pełna, ograniczona)
7. Opiniowanie w sprawach cywilnych - zdolność wykonywania czynności prawnych (zaburzenia psychiczne, wiek, niepełnosprawność),
8. Opiniowanie w sprawach zabójstw, dzieciobójstwa
9. Opiniowanie w sprawach związanych z symulacją, dyssymulacją, agrawacją
8. Sposób sporządzania opinii na użytek sądów świeckich (sprawy karne, cywilne) i kościelnych (orzeczenie ważności / nieważności małżeństwa)
9. Narzędzia psychologiczne pomocne w ocenie stanu psychicznego w sprawach sądowych
Analiza wybranych opinii sądowych psychologiczno- psychiatrycznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny
Ocena niedostateczna
(W) - brak podstawowej wiedzy na temat problemów klinicznych znamiennych dla osób dorosłych omawianych na wykładzie zaburzeń mających wpływ na rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.
(U) - niezdolność do wskazania specyfiki chorób przewlekłych, ich rodzaju, następstw, diagnozy psychologicznej różnicowej i opisowej
(K) - brak zdolności odniesienia wiedzy na temat psychopatologii do konkretnego przypadku, brak zdolności do opracowania diagnozy klinicznej - różnicowania zespołów zaburzeń mających wpływ na zachowanie
Ocena dostateczna
(W) Student/ka posiada elementarną wiedzę na temat wybranych zagadnień psychologii sądowej, zaburzeń psychosomatycznych, somatopsychicznych okresu średniej i późnej dorosłości
(U) Student/ka potrafi wskazać niektóre zadania psychologa sądowego i wskazać specyfikę niektórych zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych okresu średniej i późnej dorosłości w świetle wybranych standardów klasyfikacyjnych
(K) Student/ka w sposób mało refleksyjny posługuje się wiedzą na temat zaburzeń psychosomatycznych, somatopsychicznych i roli psychologa sądowego w procesie diagnostycznym

Ocena dobra
(W) Student/ka posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień psychologii sądowej, dotyczących diagnozy klinicznej
(U) Student/ka potrafi określić rolę psychologa sądowego i wskazać specyfikę zaburzeń ( w świetle wybranych najnowszych standardów klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-V
(K) Student/ka posługuje się wiedzą na temat diagnozy , roli psychologa sądowego w procesie diagnostycznym

Ocena bardzo dobra
(W) Student/ka posiada szeroką wiedzę na temat roli psychologa klinicznego w opiniowaniu sądowym
(U) Student/ka potrafi określić rolę psychologa sądowego prawie karnym rodzinnym, cywilnym i
(K) Student/ka swobodnie posługuje się podstawową wiedzą na temat regulacji prawnych i zagadnień związanych zaburzeniami (somatycznymi, psychicznymi) mającymi wpływ na zachowanie (ich diagnozę).

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. Ackerman M.J. (2005). (red.). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2012). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksualnego w sprawach karnych. Warszawa. LexisNexis.
3. Stanik J. (2012). Psychologia sądowa. Warszawa. Wydawnictwo PWN.
Łukasiewicz J., Grobel S., Łukasiewicz R., Wiktor J. (2014). Instytucje prawa rodzinnego. Praktyczny komentarz. Wzory pism i dokumenty. Warszawa. Wolters Kluwer.
Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 – opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań na podstawie literatury przedmiotu i poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej człowieka dorosłego
C2 - przygotowanie projektu badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych i metodologii (problem, hipotezy, metody, grupa badana)
C3 – realizacja projektu doktorskiego i opracowanie wyników (ilościowe, jakościowe)
C4 – napisanie rozprawy doktorskiej z zakresu problematyki klinicznej

Wymagania wstępne:
W1 – Zainteresowanie problematyką kliniczną człowieka dorosłego,
W2 – Wiedza na temat sposobu pozyskiwania danych teoretycznych i formułowania problemu badawczego z wskazaniem jego zasadności i przewidywanych efektów dla nauki
W3 – Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury w języku obcym (preferowany język angielski)
W4 - Znajomość sposobu pozyskiwania literatury i obowiązujacych standardów etycznych w jej wykorzystaniu

Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma wiedze w zakresie warsztatu samodzielnej pracy naukowej, charakterystyki metodologii badań naukowych (pozyskiwanie i opracowanie danych literatury przedmiotu, konstruowanie modelu badań, formułowanie problemów i hipotez oraz ich uzasadnienie.
2. Ma wiedzę o możliwościach i ograniczeniach prowadzenia określonych badań klinicznych dotyczących różnych aspektów zdrowia psychicznego i somatycznego oraz ich zaburzeń.
3. Ma wiedzę na temat specyfiki obrazu klinicznego zaburzeń stanowiących przedmiot badań. Zna problemy etyczne dotyczące metodologii badań osób z różnego typu zaburzeniami zdrowia, ma wiedzę o doborze grupy badawczej ze względu na analizowany problem oraz stosownych metodach badawczych.
4. Posiada wiedzę na temat możliwych sposobów opracowania danych empirycznych, dokumentacji źródeł sposobu redakcji tekstu (podział logiczny treści, prezentacja, analiza i interpretacja danych empirycznych na poziomie jakościowym i ilościowym, z odwołaniem do podstaw teoretycznych i tekstów źródłowych.

UMIEJĘTNOŚCI
1.Potrafi opracować i zrealizować projekt badań empirycznych w obszarze psychologii klinicznej. Umie przeprowadzić analizę (ilościową i jakościową) oraz interpretację uzyskanych wyników badań w świetle odpowiednich koncepcji teoretycznych i danych klinicznych.
2. Rozumie ograniczenia możliwości prowadzenia badań klinicznych ze względów etycznych, oraz specyfiki zaburzeń.
3. Potrafi sformułować zasadne hipotezy badawcze i dopasowane do nich wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Wykazuje się praktyczną umiejętnością zredagowania tekstu naukowego w aspekcie formalnym i merytorycznym, w sposób prawidłowy dokumentuje źródła bibliograficzne z których korzysta.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Potrafi zaplanować badania mające na celu rozwiązanie problemu pracy. Potrafi dobrać grupę badaną kierując się kryteriami diagnostyki klinicznej.
2. Ma podstawowe kompetencje pozwalające na prowadzenie badań klinicznych z zachowaniem dyskrecji, właściwej postawy i szacunku dla osoby badanej. Kieruje się zasadą szacunku dla godności drugiej osoby i poszanowania jej prawa do prywatności.
3. Potrafi dostrzec błędy na etapie formułowania problemu, hipotez badawczych, realizacji badan i ich analizy i interpretacji. Dba o podtrzymanie relacji podmiotowo-podmiotowej na etapie badań klinicznych.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Prezentcja projektów badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych, metodologii i sposobu opracowania rezultatów
Dyskusja dotycząca zasadności tematu, znaczenia naukowego i aplikacyjnego podjętego tematu, sposobu formułowania problemu i hipotez badawczych, sposobu weryfikacji hipotez badawczych. Dobór metod statstycznych do opracowania rezultatów badań
Treści programowe:
1. Omówienie wymagań dotyczących prac prac doktorskich w aspekcie merytorycznym, metodologicznym, poznawczym i aplikacyjnym
2. Przedstawienie struktury pracy z uwzględnieniem części teoretycznej, metodologicznej, prezentacji rezultatów , dyskusji, bibliografii, aneksów
3. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych – uzasadnienie ważności tematu, kontekst teoretyczny badań, problem pracy, hipotezy badawcze, sposób realizacji badań, kryteriów doboru grup klinicznych i metod psychologicznych
4. Omówienie sposobu opracowania uzyskanych rezultatów – dobór metod statystycznych, prezentacja uzyskanych rezultatów (tabele, wykresy), weryfikacja hipotez badawczych

Tematy realizowane w ramach seminarium doktoranckiego dotyczą:
1. Radzenia sobie ze stresem choroby w różnych grupach klinicznych (choroby nowotworowe, choroby
zwyrodnieniowe, choroby dermatologiczne, )
2. Zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i adaptacyjnych w okresie późnej dorosłości
3. Korelatów mądrości życiowej u osób starszych
4.Jakości życia w różnych grupach klinicznych
5. Kosztów opieki nad osobami przewlekle chorymi psychicznie, z zespołami otępiennymi (wypalenie zawodowe, wypalenie sił)
6. Wypalenia zawodowego u pracowników służby zdrowia, , opieki społecznej
7.Ryzyka marginalizacji i wykluczenia osób chorych psychicznie,
8. Funkcjonowania psychospołecznego osób niepełnosprawnych psychicznie i somatycznie
9. Doświadczania utraty zdrowia osoby bliskiej,

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczone:
Istotny postęp w realizacji kolejnych etapów projektu - zgromadzenie danych literatury przedmiotu, ustalenie teoretycznych podstaw projektu badań własnych, wstępne sformułowanie problemu badań, wskazanie metod badawczych, okreslenie grupy osób planowanych do badań, realizacja projektu, opracowanie i przedstawienie uzyskanych rezultatów, redakcja tekstu pracy.

Niezaliczone:
Brak istotnych postępów na kolejnych etapach przygotowania i realizacji projektu badań
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Brzeziński J. (1999). O wymaganiach (nie tylko prawnych) stawianych przewodom doktorskim w zakresie psychologii. Przegląd Psychologiczny. 42. 4. 187-193.
Młyniec W., Ufnalska S. (2004). Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Sorus.
Nęcka E., Stocki R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Oleś P. (2003). Co doktorant może i powinien wiedzieć. Roczniki Psychologiczne. 6. 181-185.
Ozorowski M. (2006). Przewodnik dla piszących pracę naukową. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Literatura podstawowa i uzupełniająca w zakresie realizowanego tematu – polska i obca.
.