2019

Rozprawy doktorskie
 • Ocena stresorów i własnych kompetencji a zespół wypalenia zawodowego u opiekunów wspierających osoby z chorobą Alzheimera
 • Podmiotowe korelaty dobrostanu psychicznego osób starszych
Prace magisterskie
 • Poznawcze i osobowościowe korelaty zdolności do przebaczenia we wczesnej dorosłości
 • Poczucie własnej godności a obraz i akceptacja choroby u osób chorych na depresję
 • Osobowość, orientacja temporalna i bilans życia a martwienie się i ruminacje u uczestniczek klubów seniora
 • Poznawcze i osobowościowe korelaty zdolności do przebaczenia w późnej dorosłości
 • Osobowościowe i poznawcze korelaty zdolności do przebaczenia w średniej dorosłości
 • Podmiotowe korelaty przebaczenia u małżeństw będących we wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej
 • Kompetencje interpersonalne i radzenie sobie ze stresem u tłumaczy ustnych i pisemnych
 • Podmiotowe korelaty jakości życia u osób z przewlekłą oburacyjną chorobą płuc
 • Wpływ nudzenia się i potrzeby autonomii na percepcję piękna

2018

Prace magisterskie
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a radzenie sobie ze stresem u nauczycieli szkół podstawowych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a samoocena i obraz własnego ciała u osób z nadwagą
 • Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u osób osadzonych i wolontariuszy zakładów karnych
 • Perspektywa czasowa a wczesne nieadaptacyjne schematy i emocjonalność w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a orientacja temporalna i radzenie sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich
 • Struktura osobowości i wczesne nieadaptacyjne schematy a style radzenia sobie ze stresem u pracowników działu obsługi klienta
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a wybrane aspekty emocjonalne i style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy a struktura osobowości i orientacja temporalna u pracowników działu obsługi klienta
 • Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy a poczucie osamotnienia u osób nieuzależnionych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych