Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego
[Stress Coping Styles, Self-Esteem and Hope for Success of People in Late Adulthood and of Different Specificity of Life Review ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Psychoterapia (ISSN: 0239-4170)
Współautorzy: Paweł Brudek
Rok wydania: 2016
Tom: 1 (176)
Strony od-do: 87-102
Streszczenie: W artykule przedstawione są wyniki przeprowadzonych przez Autorów badań, których celem było sprawdzenie zależności pomiędzy specyfiką bilansu życia osób w okresie późnej dorosłości (w wieku 65–70 lat) a radzeniem sobie ze stresem starości, samooceną i poziomem nadziei na sukces. Stosowane metody badawcze to: Inwentarz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS); Skala Samooceny (SES); Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS); Kwestionariusz Bilansu Życiowego. Autorzy opracowali projekt wykorzystania rezultatów badań do oddziaływań pomocowych o charakterze psychologicznym. W artykule zwrócono uwagę również na ograniczenia przeprowadzonych badań, a uzyskane wyniki poddano krytycznej analizie.
Dostęp WWW: http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2016/87Brudek_Psychoterapia_1_2016.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisława Steuden and Paweł Brudek",
title = "Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego",
journal = "Psychoterapia",
year = "2016",
pages = "87-102"
}

Cytowanie w formacie APA:
Steuden, S. and Paweł Brudek(2016). Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego. Psychoterapia, 87-102.