Prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

 

 

Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce:

 

            Studia  na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1970 -1975;  specjalizacja filozoficzno-psychologiczna; magisterium z filozofii chrześcijańskiej – specjalizacja filozoficzno – psychologiczna  w 1975 roku;  tytuł pracy magisterskiej: Analiza psychologiczna zachowania dwuosobowych grup w sytuacjach konfliktowych - Promotor: Ks Prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński

 

            Doktorat w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej w KUL w 1982 roku; tytuł rozprawy:  Analiza psychologiczna dynamiki syndromu poczucia zmiany osobowości w przebiegu schizofrenii wczesnej – Promotor Prof. dr hab. Zenomena Płużek

 

            Habilitacja w zakresie psychologii klinicznej w 1998 roku w KUL; na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej. Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego.1997.

 

    Tytuł profesora nauk humanistycznych 7 sierpnia 2012 roku na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz monografii Psychologia starzenia się i starości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. 2011.

 

 

 

Zakres dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 

●      psychologia kliniczna dorosłych – wykład

●      wprowadzenie do psychologii klinicznej dorosłych – wykład

  • wprowadzenie do psychologii klinicznej i psychopatologii  - wykład

●      teorie osobowości - wykład

●      wybrane zagadnienia z psychologii sądowej – wykład fakultatywny

●      wybrane zagadnienia z zaburzeń zdrowia psychicznego - wykład fakultatywn

psychologia starzenia sie i starości - wykład

●      proseminarium z psychologii klinicznej

●      seminarium magisterskie z psychologii klinicznej dorosłych

●      seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych

●      diagnostyka inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych - ćwiczenia

●      diagnostyka osobowości – ćwiczenia

●      diagnostyka zaburzeń psychicznych – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dorosłych – ćwiczenia

●      poradnictwo psychologiczne – ćwiczenia

 

 

 Informacja o kształceniu kadry naukowej

 

Promotorstwo 28 obronionych rozpraw doktorskich:

 

1. Olszewski  J. (2002). Sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z zaburzeniami nerwicowymi lękowymi.

 

2. Nowak Katarzyna  (2003). Poczucie jakości życia u osób chorych psychicznie.

 

3. Pilszyk Anna (2003).  Psychologiczna analiza zachowania w przedstarczych i starczych zespołach otępiennych

 

4. Nowak Paweł (2004). Narcyzm a funkcjonowanie psychospołeczne. Badania młodzieży akademickiej.

 

5. Tomaszewska Izabela (2004). Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem u kadry wojskowej.

 

6. Kuncewicz Dariusz (2004). Osobowościowe uwarunkowania przynależności do alternatywnych grup religijnych.

 

7. Kosmala Elwira (2004). Wybrane uwarunkowania radzenia sobie z cukrzycą. Badania empiryczne młodzieży.

 

8. Szymona Katarzyna (2004). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka.

 

9. Janowski Konrad (2004). Osobowościowe uwarunkowania efektywności radzenia sobie ze stresem choroby. Badania empiryczne osób chorych na łuszczycę.

 

10. Gałkowska-Jakubik Maria (2005). Syndrom wzrostu i rozpadu a postawy być i mieć.

 

11. Mącik Dorota. (2005). Osobowościowe uwarunkowania skłonności do zakupów nieplanowanych.

 

12. Kuryłowicz Joanna. (2005). Radzenie sobie z własna chorobą. Badania psychologiczne pacjentów z zespołem bólowym korzeniowym.

 

13. Bereza Bernarda (2006). Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych.

 

14. Ks. Radacki Artur (2006).  Psychologiczna analiza syndromu wypalenia u księży.

 

15.  Sękowska-Pratkowska (2006). Osobowościowe uwarunkowania obrazu własnej choroby. Badania pacjentów kardiologicznych.

 

16. Kaleta Kinga (2007). Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci

 

17. Marta Dominika Brachowicz. (2008). Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem niepłodności

 

18. Dorota Kuncewicz. (2008).Strategie rozwiązywania konfliktów w parach narzeczeńskich a wzory relacyjne w rodzinie pochodzenia.

 

19. Monika Sadowska. (2009). Psychospołeczne uwarunkowania syndromu wyczerpania sił u rodziców w sytuacji choroby psychicznej ich dziecka.

 

20. Małgorzata Kostek. (2009). Poczucie zmiany psychospołecznego funkcjonowania u wolontariuszy hospicjum dla dzieci.

 

21. Małgorzata Brzezińska (2010). Psychospołeczne uwarunkowania pro aktywnych zachowań zaradczych w okresie późnej dorosłości.

 

22. Katarzyna Mariańczyk (2010). Psychospołeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej.

 

23. Rafał Bartczuk (2011: obrona 01.12). Religijność a ocena własnej choroby. Badania osób chorych na astmę oskrzelową. Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Łosiak, UJ; Prof. KUL, dr hab. Jacek Śliwak

 

24. Andrzej Sereda (obrona 16. XII, 2011:).  Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem studiowania. Badania Studentów Wydziału Lekarskiego. Recenzenci:  Prof. Dr hab. Zofia Ratajczak (UŚ); prof., dr hab. Zbigniew zaleski KUL.

 

25. Joanna Kuczmarska (obrona 19. XII, 2011).Uwarunkowania poczucia stygmatyzacji chorych na łuszczycę.(Obrona: 2011.19.XII). recenzenci: Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski,  Prof. dr hab. Anna Zaleska UM, Łódź.

 

26.  Beata Kasperek-Zimowska (obrona 20.01. 2012).  Osobowościowe korelaty radzenia sobie matek w sytuacji opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Recenzenci: Prof. Czesław Czabała, WSPS, Warszawa  Prof. Piotr Oleś., KUL.

 

27. Chemperek Agnieszka (obrona 30.03. 2012). Podmiotowe korelaty sposobów adaptacji do sytuacji rodzinnej żon mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Recenzenci: Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, Dr hab. Barbara Harwas-Napierała UAM, Poznań.

 

28. Muller Diana. (obrona: 21.05.2012). Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych. Recenzenci:  Prof. Władysława Pilecka, UJ Kraków, Prof. KUL, Kazimiera Krakowiak, KUL.

 

  

 

 

Prace magisterskie: promotorstwo  około 260 prac magisterskich z psychologii

 

Staże naukowe:

1.      Katolicki Uniwersytet w Nijmegen (Holandia – 1981,.1984)

2.      Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia, 1986)

3.      Lauderdale USA (Floryda) 2003

4.      Uniwersytet Lwowski (wykłady 2006-2007)

5.      Anglia - ośrodki akademickie: Londyn (2007, 2008; 2009; 2011, 2012)

 

 

Staże kliniczne

 

Staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie - Abramowicach

 

W latach 1976 do 1982  staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie Abramowicach; udział  w realizacji polsko-amerykańskiego programu badań nad schizofrenią wczesną VRA-POL 1976 nt. Rehabilitacja osób chorych ze wczesną schizofrenią. W pracy z chorymi zajmowałam się diagnostyką kliniczną w oparciu o badania prowadzone za pomocą następującej baterii testów psychologicznych: Wielokierunkowej Skali Diagnostycznej: MMPI-WISKAD S.R. Hathaway’a i J.C. McKinley’a; Tennessee Skali Koncepcji Siebie – TSCS w opracowaniu W.H. Fittsa; Testu E. Kraepelina; Skali Inteligencji D. Wechslera; Kalifornijskiego Inwentarza Psychologicznego (CPI) w opracowaniu H.G. Gougha; Inwentarza Biograficznego Pacjenta w opracowaniu Z. Płużek.

 

Prowadzone badania miały charakter długofalowy  (każdy z chorych objęty był trzyletnim okresem obserwacji),  w którym wykonano sześciokrotne badanie wskazanymi metodami.

W oparciu o analizę i interpretację wyników badań formułowałam wskazania odnoszące się do rodzaju i zakresu rehabilitacji każdego z badanych chorych. Uczestniczyłam  w prowadzonych dla chorych zajęciach klubowych (prowadzonych poza oddziałem szpitalnym na terenie miasta Lublina; spotkaniach społeczności terapeutycznej, spotkaniach organizowanych przez samych chorych.

            W latach 1991- 1992 prowadziłam badania katamnestyczne tych samych chorych, ale już w ich środowisku rodzinnym (miejsce zamieszkania). W efekcie tych badań mogłam prześledzić losy chorych, ocenić system wsparcia rodzinnego a także określić dynamikę zmian w zakresie osobowości i funkcjonowania psychospołecznego. W badaniach wykorzystałam: Wielokierunkową Skalę Diagnostyczną: MMPI-WISKAD S.R. Hathaway’a i J.C. McKinley’a; Tennessee Skalę Koncepcji Siebie – TSCS w opracowaniu W.H. Fittsa; Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B Heilbruna; Inwentarz Biograficzny Pacjenta w opracowaniu Z. Płużek. Efektem  badań długofalowych (7 krotne tych samych osób) była monografia (rozprawa habilitacyjna) zatytułowana Dynamika zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw KUL. 1997.

 

 

Staż kliniczny w Klinice Dermatologicznej w Lublinie

 

            W okresie od połowy 1999roku do końca 2000 roku odbywałam staż kliniczny w Klinice Dermatologicznej w Lublinie, na zasadach wolontariatu. Jako konsultant do spraw problemów psychologicznych osób chorych dermatologicznie opracowywałam opinie psychologiczne chorych z rozpoznaniem różnych chorób skórnych min. łuszczycą, twardziną układową, łysieniem plackowatym, trądzikiem młodzieńczym. Na podstawie prowadzonych badań psychologicznych oceniałam jakość życia osób chorych, wsparcie społeczne i rodzinne, obszary konfliktowe, radzenie sobie z chorobą. ryzyko marginalizacji społecznej, stan psychiczny chorych a także opracowywałam indywidualne formy wsparcia. Efektem współpracy z Kliniką Dermatologiczną jest kilka artykułów opublikowanych we współautorstwie w renomowanych czasopismach psychologicznych takich jak: Dermatologia Kliniczna czy British Journal of Dermatology.

 

Staż kliniczny w Klinice Okulistycznej w Lublinie

 

W okresie 1999 do 2002 uczestniczyłam w projekcie badań nad zaburzeniami widzenia a jakością życia realizowanym przez II Klinikę Okulistyczną w Lublinie i Katedrę Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL. Badaniami objęto osoby z rozpoznaniem zaburzeń widzenia w następstwie jaskry i zaćmy a także dzieci z rozpoznaniem zeza.  Celem realizowanych badań była ocena wpływu leczenia na jakość życia osób chorych. Efektem współpracy klinicznej (diagnostyki i wsparcia osób chorych) jest monografia pod redakcją P.Olesia, S.Steuden oraz J. Toczołowskiego zatytułowania: Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. TN KUL. 2002

 

Staż kliniczny w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie

 

W okresie od 1984 do 1999 roku pracowałam w Sądzie Biskupim a następnie Metropolitalnym w Lublinie w sprawach dotyczących orzeczenia ważności/nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej, określanych na podstawie kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Opinie psychologiczne dotyczyły oceny sprawności procesów poznawczych, dojrzałości osobowości, zdolności decyzyjnych. Opracowywane opinie były wielokrotnie przedmiotem pogłębionych analiz na seminariach i konferencjach szkoleniowych o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim z udziałem biegłych sądowych (psychologów, psychiatrów, seksuologów, neurologów a także prawników kanonicznych), wypracowujących kryteria diagnostyczne dotyczące psychicznej zdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich; rozeznania oceniającego czy sprawności funkcji poznawczych.

           

           

Pełnione funkcje i praca organizacyjna na uczelni

 

·         W okresie od lutego 1998 do września 1999 sekretarz Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL

·         Dyrektor Instytutu Psychologii od 1999 do 2008 roku

 

·         Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej od 2004 roku (w latach 1998-2004 Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dorosłych istniejącego w ramach Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości)

 

·         Od 2002 roku kurator Żeńskiego Domu Akademickiego KUL

 

·         Od 2001 roku Członek Senackiej Komisji do Spraw Młodzieży

 

·         Od 2003 Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej.

 

·         Od 1998 roku Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

·         Członek komisji powołanej przez Senat KUL J.P.II ds. przygotowania projektu regulaminu organizacyjnego administracji. (2006)

 

·         2009 - 2012  kierownik Podyplomowych Studiów  z Psychologii Klinicznej: Diagnoza i Elementy Pomocy Psychologicznej  w KUL

 

·         Kierownik Działu Nauk Społecznych Encyklopedii Katolickiej

 

 

Funkcje pełnione w instytucjach naukowych poza KUL

 

 

●      Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej UKA w latach 2005 do 2010 oraz członek komisji UKA powołanej  w 2010 na kolejną kadencję

 

●      Członek Komitetu Programowego i Organizacyjnego XXXI Zjazdu Naukowego PTP Lublin 5-8 września 2002.

 

  • Przedstawiciel Polski w Institute for Positive Disintegration in Human Development (Instytut Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka)  Plantation, Florida  USA

 

  • Członek Rady Programowej Postępów Psychiatrii i Neurologii

 

●      Członek Rady Programowej Świat i Słowo: filologia - nauki społeczne – filozofia – teologia

 

●      Członek honorowy Lubelskiego Regionalnego Zespołu Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

 

●      Przewodnicząca  Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie od 2005 roku

 

●      Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

●      Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

●      Członek komitetu naukowego serii wydawniczej nt.: Psychologia wobec współczesności wydawanej przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.

 

●      Członek Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie

 

●      Członek Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych na Łuszczycę

 

 

 

b)  WYKAZ osiągnięć naukowych

 

Wykaz prac naukowych

 

Monografie naukowe, podręczniki

 

 1. Steuden S. (1997). Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

2. Steuden S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.(popularno-naukowa).

 

3. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości.  Warszawa. PWN.

 

Redakcja (współredakcja) ksiażki

1. Steuden S. (1992). (red.).  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin. Norbertinum.

 

2. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ss. 247

 

3. Steuden S., Ledwoch M. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka chorego. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. ss. 211

 

4. Steuden S., Okła W. (red.). (2006). Jakość życia w chorobie.  Lublin. Wydawnictwo. KUL. ss.220

 

5. Steuden S., Marczuk M. (red.). (2006). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.440

 

6. Oleś P., Steuden S. (red.). (2006). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN.. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. ss. 211.

 

7. Steuden S., Oleś P. (2006). Życie jako zadanie. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

8. Steuden S., Tucholska S. (2009).(red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin. Wydawnictwo KUL. 

 

 9. Steuden S.,  Janowski K. (2009). (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty.  Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

10. Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol. 1).  Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

 

11.  Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol.2).    Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

 

12.  Steuden S., Stanowska M., Janowski K.  (2011). (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

13.  Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala M. (2011). (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

 

14.  Janowski K., Steuden S. (2011). (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

 

15.  Szymona-Pałkowska K., Gałkowska-Bachanek M., Steuden S. (2011). (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom I. Lublin. CPPP Scientific Press.

 

                                         Artykuły w czasopismach recenzowanych

 

Artykuły  w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 

1.  Janowski K., Steuden S. (2008). Severity of psoriasis and health-related quality of life: the moderating effects of temperament. British Journal of Dermatology. 158. 633-635. (45 pkt)

 

2.  Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J. (2010).Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain. European Spine Journal. 19. 4. 613-623.  (30 pkt)

 

3. Janowski K., Steuden S., Pietrzak A., Krasowska D., Kaczmarek Ł., Chodorowska G. (2012). Social support and adaptation to the disease in men and women with psoriasis. Archives of Dermatological Research,304. 421-432. (30pkt)

Przyjęte do druku

 

4. Janowski   K., Steuden S., Bogaczewicz J. (2012) Clinical and Psychological Characteristics      of psoriasis  patients reporting      various frequencies  of pruritus. International Journal of Dermatology.      (20p)

 

5. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J., Janowski K., Steuden S., Bakalczuk G., Bakalczuk Sz.,  Adamczuk J.,Robak J.. Wybrane uwarunkowania jakości życia u kobiet z nietrzymaniem moczu. Przegląd Menopauzalny. (2012).  (15p)

 

6. Janowski K., Steuden S. (2012). The temperament risk factor, disease severity and quality of life in patients with psoriasis. Annales of Dermatology.

 

Artykuły w recenzji

1. Kasperek-Zimowska B., Steuden S., Charzyńska K. Mothers’ personality and doping in the situation of carying for adult child with schizophrenia. European  Psychiatry (oddany do redakcji czasopisma). (2012).

 

2. Bogaczewicz      A., Sobów T., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A., Janowski K., Steuden      S., Wożnicka A. The need of psychological assessment in measuring quality  of life in patients with psoriasis vulgaris and systemic sclerosis. International Journal of Dermatology .

 

3. Janowski  K., Steuden S., Bereza B. (2012). The Polish Version of Skindex-29: Psychometric Properties of an Instrument to Measure Quality of Life in Dermatology. Archives of  Dermatological Research..

 

·        

artykuły w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

 

1.  Steuden S., Steuden M. (1978). Z zagadnień dominacji półkul mózgowych. Roczniki Filozoficzne. T. XXVI. 4. 153-162.

 

2.  Steuden S. (1979). Analiza psychologiczna zachowania się osób zrównoważonych I niezrównoważonych emocjonalnie w sytuacjach konfliktowych. Przegląd Psychologiczny. T. XXII. 3. 507- 515.

 

3. Tucholska S., Steuden S. (1990). Inwentarz do pomiaru lęku u dzieci – STAIC i jego polska wersja. Psychologia wychowawcza. 1-2. 50-58.

 

4. Steuden S., Tucholska S. (1993). Skala Inteligencji Wechslera–Bellevue w diagnostyce organicznego  uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki filozoficzne KUL. 41. 4. 107-126

 

5. Steuden S. (1983). Współczesne koncepcje depersonalizacji. Zdrowie psychiczne. 4. 30-37.

 

6. Steuden M., Steuden S. (1984). Analiza niektórych psychicznych reakcji chorych na stwardnienie rozsiane. W: S. Sobocki (red.). Rocznik Nauk Medycznych. T. 7. Przemyśl. Sekcja Nauk Medycznych

 

7.  Steuden S. (1985). Poczucie zmiany schematu i obrazu własnego ciała w schizofrenii. Zdrowie psychiczne. 1. 42-51.

 

8. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1985). Projekcja niepokoju w rysunku. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 2-3. 85-94.

 

9. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1987). Projekcja niepokoju w rysunkach dzieci. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 4. 67-76.

 

10. Steuden S., Steuden M. (1993). Encefalopatia jako warunek orzekania nieważności związku małżeńskiego. W: W. Góralski (red.). Ius Matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim. T. IV. Lublin. KUL. 74-81.

 

11. Steuden S., Steuden M. (1994). Padaczka jako problem studentów szkół wyższych o profilu pedagogicznym. Przegląd wybranych zagadnień medycznych i psychologicznych na kanwie analizy przypadku. Studia Płockie. T. XXI. Płock. Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. 83-88

 

12. Steuden S., Okła W. (1997). Profesor Zenomena Płużek. Uczony, badacz, nauczyciel. Roczniki Filozoficzne. T. XLV. 4. 5 -25.

 

13. Steuden S. Janowski K. (2000). Choroby dermatologiczne a zaburzenia psychiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3. 257-261.

 

14. Nowak P. Steuden S. (2000). Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości. Czasopismo Psychologiczne. Psychological  Journal. 6. 1-2. 19-24.

 

15. Steuden S.,  Janowski K. (2001). Zastosowanie Kwestionariusza SKINDEX do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegląd Dermatologiczny. 1.88. 41- 48.

 

16. Steuden S. Janowski K. (2002). Schorzenia psychodermatologiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3.89. 175-183.

 

17. Steuden S., Musiał D. (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of The Future. Fort Lauderdale (USA). 7-10. 2002. Roczniki Psychologiczne. T.6. 173-176.

 

18. Steuden S. (2003). Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Świat i Słowo. Świat wobec wartości. Nr 1. 17-27.

 

19. Semczuk M., Steuden S., Szymona K. (2004). Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska. 75. 6. 417-424.

 

20. Janowski K., Kuryłowicz J., Steuden S. (2005). Psychosocial Functioning Questionnaire for Patients with Low Back Pain: development and psychometric properties. Archives of Medical Science. Vol. 1. 3. 157-162. 

 

21. Bogaczewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A.. Janowski K., Steuden S. (2007). Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatologia Kliniczna. 9. 263-267.

 

22. Kuryłek A., Steuden S., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A. (2008). Uwarunkowania jakości życia chorych na twardzinę układową. Reumatologia. 46, 2, 84-90.

 

23. Sawicka J., Steuden S., Ledwoch M. (2010). Odczytywanie emocji przez osoby chore na depresję. Postępy Psychiatrii i neurologii. 19. 2. 121-126.

 

24. Mariańczyk K., Steuden S. (2011). Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktyki cytologii w grupie kobiet po 45 roku życia. Psychoonkologia. 2. 55-64.

 

25. Okła W., Steuden S., Ledwoch M. (1999). Recenzja książki pt. "Wprowadzenie do Kwestionariusza MMPI - 2". Oprac. Tomasz Kucharski, Jerzy Gomuła. Toruń: Pracownia psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości 1998, ss. 191. Przegląd Psychologiczny. 42.4. 195-198.

 

·         w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 

1. Steuden S., Szwajgier-Stączek J. (2004). Poczuttia samotnosti u chworych na depresiju. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects.  V.5. s.125-137.

 

2. Steuden S., Oleś P. (2004). Pro pidwyszczennia jakosti żyttia chworych  iz  poruszeniamy zoru: programa psychomedycznych wplywiw. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects. Vol. 6. 133-150.

 

3. Pietrzak A., Janowski K., Łopatyński J., Chodorowska G., Ignatowicz A., Steuden S., Witczak A., Krakowska D., Lotti O.M. (2006).  Psoriasis and heart. Something new under the sun. Giornale Italiano di Dermatologia e Wenerologia. 141: 457-463.

 

4. Steuden S., Oleś P. (2006). Wprowadzenie. W; Oleś P., Steuden S. (red.). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii. 5-9.

 

5. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2007). Skala Oceny Własnej Choroby: narzędzie pomiaru percepcji sytuacji choroby. Szkala ocinky swojeji chworoby jak zasib wymiriuwannia spryjmannia sytuacii chworinnia   Psychologiczni Perspektywy  (Psychological Prospects) Vol.10. 104-118. 

 

6. Okła W., Steuden S. (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne. KUL. T.1. 119-130.

 

7. Okła W., Steuden S. (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających.  Roczniki Psychologiczne. KUL .T. II. 5-17.

 

Rozdziały w książkach

·          o zasięgu międzynarodowym

 

1. Steuden S. (2002). Positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. In: N. Duda (Ed.). The proceedings of the Fifth  International Conference on the theory of positive disintegration. FT. Lauderdale. 113-138.

 

  •  o zasięgu      krajowym

 

1. Steuden S. (1986). Z zagadnień schizofrenii. W: Z. Babska, A Biela, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. Lublin. RW KUL. 341-405

 

2. Steuden S. (1988). Self  concept in early schizophrenic patients. In: A. Biela, Z. Uchnast(ed.).. Problems with the self in psychology. Lublin-Bielefeldt. Katolicki Uniwersytet Lubelski-Universitat Bielefeld. 182-193.

 

3. Steuden S. (1989). Rozwój osobowości w wieku przedszkolnym a uwarunkowania patologii społecznej. W: Wychowanie a problem patologii społecznej młodzieży. Warszawa. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. 41-52.

 

4. Januszewska E., Steuden S., Oleś M. (1990). Niektóre uwarunkowania lęku u dzieci.W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin. RW KUL. 241-255.

 

5.  Steuden S. (1990). Poczucie wyobcowania i osamotnienia w przeżyciach ludzi chorych psychicznie. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin.RW KUL. 225-240.

 

6. Steuden S. (1990). Psychologiczne problemy okresu starzenia się i starości. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 4. Lublin.RW KUL. 149-166.

 

7. Steuden. S. (1991). Lęk u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk w poszukiwaniu specyficzności. Warszawa. ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. 66-73.

 

8. Steuden S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek. Psychologia pastoralna. Kraków. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. 202 -227.

 

9. Oleś M., Januszewska E.., Steuden S. (1992). Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 347-362.

 

10. Steuden S. (1992). Źródła niechęci i uprzedzeń wobec chorych psychicznie. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 423-442.

 

11. Steuden S.(1992). Psychologiczne problemy ujawniające się w procesie orzekania o nieważności małżeństwa. W: S. Steuden (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Zeszyty psychologiczne. Nr 1. KUL. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. 21-38.

 

12. Steuden S. (1992). Dynamika objawów chorobowych w schizofrenii wczesnej. W: A. Biela, Cz. Walesa. (red.). Problemy współczesnej psychologii. Lublin. PTP.. 527-535.

 

13.  Steuden S. (1992). Problem cierpienia u chorych na schizofrenię. W: A. J. Nowak (red.). Homo Meditans. XIII. Cierpienie i śmierć. Lublin. TN KUL. 193-207.

 

14. Steuden S. (1993). O lęku dezintegracyjnym u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk. Różnorodność przeżywania. ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. Warszawa. 141-150. 

 

15. Steuden S. (1995). Lęk motywacyjny w małżeństwie. W: W. Tłokoński (red.). Lęk. Zjawisko umotywowane. Warszawa. Uniwersytet Gdański. 81-89.

 

16. Steuden. S. (1995). Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie. W: J. Misiurek, W. Słomka (red.). Małżeństwo – przymierze miłości. Lublin. TN KUL.199-212.

 

17. Steuden S. (1996). Psychologiczna analiza reakcji rodziców i ich dzieci w sytuacji rozwodowej. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin. TN KUL. 69-88.

 

18. Steuden S. (1996). Psychologiczne aspekty dojrzałości do zawarcia małżeństwa. W: G. Witaszek, R. Podpora (red.). Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Lublin. RW KUL. 113-136.

 

19. Steuden S. (1997). Dynamika patologicznych cech osobowości u kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię. W: Oleś P. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Lublin TN KUL. 41-56.

 

20. Steuden S. (1999). Trudności i zagrożenia w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w prawach o nieważność małżeństwa. W: A. Dzięga, K. Graczyk., S. Dubiel., Z. Podlecki (red.). Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T.1. 83-96..

 

21. Steuden S. Domagała R. (2000). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. W: M. Dzięgielewska (red.). Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starych. Łódź. Biblioteka Edukacyjna Dorosłych. 295-303.

 

22. Steuden S. (2000). Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę. Podsumowanie. W: A.Gała, I. Ulfik.  Oddziaływanie „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL 56-59.

 

23. Nowak P., Steuden S. (2001). Narcyzm a twórczość - ujęcie teoretyczne, możliwość pomiaru. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski. (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. RW KUL. 10.  207-219.

 

24. Steuden S.,  Zdunek B. (2001).  Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojców dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.  W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin. TN KUL. 407-426.

 

25. Steuden S, Zdunek B. (2001). Poczucie osamotnienia u młodzieży doznającej przemocy w rodzinie. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa. Lublin. TN KUL. 531-550.

 

26. Steuden S. Borczon I. (2002). Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia.  Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w  Łódzi.37-57.

 

27. Steuden S., Kuncewicz D. (2002). Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). O godność osoby ludzkiej. Radom. Stowarzyszenie SPES VITAE. 72-115.

 

28. Steuden S. (2002). Z psychologicznej problematyki zdrowia i choroby. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.27-36.

 

29. Steuden S. (2002). Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na jaskrę. W: W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 121-137.

 

30. Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka-Kuter E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 51-68.

 

31. Oleś P., Steuden S., Oleś M., Klonowski P. Pacjenci z zaburzeniami widzenia: charakterystyka wybranych grup.. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.69-76.

 

32. Steuden S., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2002). Psychologiczne charakterystyki osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych – aspekty strukturalne i dynamiczne. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 87-100.

 

33. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). W kierunku wyjaśnienia psychospołecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 191-213.

 

34. Steuden S., Szuniewicz B., Szydłowska M. (2003). Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. W; L.Dyczewski , T. Kowalewski, Z. Korzeba (red.). Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Łomża. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego. 145-162.

 

35. Steuden S., Szymona K. (2003). Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: I. Janicka T. Rostowska (red.). Psychologia w służbie rodziny.  Łódź. Wydawnictwo UŁ. 228-244.

 

36. Steuden S., Szymona K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.). Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 109-120.

 

37. Steuden S., Zdunek B., Soból A. (2003). Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii. W: Janicka, T. Rostowska  (red.).  Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Wydawnictwo UŁ. 269- 282.

 

38. Okła W., Steuden S. (2003). Sposoby zmagania się ze stresem osób o różnym poziomie poczucia koherencji. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin. TN KUL. Tom 11. 89-102.

 

39. Braun-Gałkowska M., Steuden S. (2003). Projekcja niepokoju w rysunku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin. TN KUL. 87-96.

 

40. Szymona K. Steuden S. (2003). Doświadczenia rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Analiza psychologiczna, W: Zdrowie kobiety naszą troską. Krosno.  Mead Johnson.11-15.

 

41. Steuden S., Okła W. (2004). Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. W: K. Popiołek (red.). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań. Wydawca. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 245-261.

 

42. Steuden S., Kempa M. (2004). Czynniki ryzyka zespołu wypalenia sił u pielęgniarek pracujących w opiece hospicyjnej. W: C. Opalach (red.). Wolontariusze Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie. Lublin. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 86-98.

 

43. Steuden S. (2005). Wzrastanie psychiczne człowieka. W: M. Kalinowski (red.). Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin. Wydawnictwo KUL. 21-37.

 

44. Steuden S., Jaworowska K. (2005). Egzystencjalny wymiar doświadczania izolacji więziennej przez osoby skazane na karę pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin. TN KUL. 291-315.

 

45. Brachowicz M., Steuden S. (2005). Obraz siebie u osób o różnym poziomie dojrzałości emocjonalnej.  W: W.Okła, S. Tucholska. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 45-60.

 

46. Kuncewicz D., Steuden S. (2005). Funkcja koherencji w percepcji własnej osoby. W; W. Okła, S. Tucholska. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 7-27.

 

47. Sadowska M., Steuden S, (2005). Relacje interpersonalne studentów o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej. W: P. Francuz, W. Otrębski,  (red.). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. T.12. Wydawnictwo KUL. 189-208.

 

48. Steuden S., Kuncewicz D. (2005). Charakterystyka obrazu siebie u osób o różnym poziomie poczucia koherencji . W; P.Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wydawnictwo KUL. 139-156.

 

49. Steuden S., Chamulak P. (2005). Poziom koherencji a radzenie sobie ze stresem u osób chorych na astmę. W: S. Steuden, M. Ledwoch. (red..). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 61-88.

 

50. Steuden S., Wrzesińska-Czapla A. (2005). Obraz siebie i obraz ofiary u sprawców zabójstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 155-182.

 

51. Mącik D., Steuden S. (2005). Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 183-200.

 

 52. Steuden S., Oleś P. (2005). Oddziaływania zwiększające poczucie jakości życia u pacjentów z zaburzeniami widzenia. W: A. Bańka (red.). Psychologia jakości życia. (219-238). Poznań. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

 

53. Steuden S. (2006). Poziom bezpieczeństwa jako czynnik moderujący koncepcje przyszłego małżeństwa w opinii młodzieży. W; T. Rostowska red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. 105-125.

 

54. Steuden S. (2006). Rozważania o godności z perspektywy człowieka w okresie starzenia się. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 17-27.

 

55. Okła W., Steuden S. (2006). Wprowadzenie w problematykę jakości życia. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 5-12.

 

56. Bereza B., Steuden S. Soból A. (2006). Poczucie jakości życia u osób z nowotworem krtani. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 15-32.

 

57. Okła W., Steuden S., Puzon P. (2006). Ocena jakości własnego życia u kobiet po mastektomii. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 33-48.

 

58. Steuden S., Okła W., Puchalska K. (2006). Lęk jako zmienna modyfikująca poczucie jakości życia i osób chorych na łuszczycę. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 63-82.

 

59. Nowak K., Steuden S. (2006). Psychologiczne aspekty jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 85-101.

 

60. Steuden S., Szwagier J. (2006). Poczucie osamotnienia a poczucie jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.103-118.

 

61. Steuden S., Nowak K. (2006). Jakość życia u osób z rozpoznaną schizofrenią. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.119-138.

 

62. Okła W., Steuden S., Świto E. (2006). Zastosowanie programu terapeutycznego w podnoszeniu jakości życia osób chorych na schizofrenię. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.177-194.

 

63. Steuden S., Okła W. (2006). Czynniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 195-208.

 

64. Steuden S., Marczuk M. (2006) Wstęp. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL.9-14.

 

65. Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 217-228.

 

66. Toczołowski J., Klonowski P., Oleś P., Steuden S. (2007).  Komfort widzenia – ocena jakości życia w chorobach ocznych. W; Wallner G., Łoch E.  (red.). Między literaturą a medycyną. Część II. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych. 33-42. Lublin. Wydawnictwo „Norbertinum”.

 

67. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A., Robak J., Steuden S., Semczuk M. (2007). Attitude of pathologically pregnant woman towards their pregnancy and environment. W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1215-1219). Lublin. Akademia Medyczna.

 

68. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A.,  Robak J., Semczuk M., Steuden S. (2007). The content of anxiety In high risk pregnancy woman and woman with physiological  pregnancy. W: W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1210-1214). Lublin. Akademia Medyczna.

 

69. Steuden S. (2008). Czynniki dynamizujące rozwój osobowy i poczucie godności młodzieży. W: F.W. Wawro. (red.). Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. (63-70). Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

70. Steuden S. (2008). Zaburzenia tożsamości: rozważania teoretyczne i kliniczne. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska. (red.). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. (77-95). Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

71. Steuden S. (2009).  Kryzys małżeństwa i rodziny – wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia. W: S. Janeczek, W. Bajor, M.M. Maciołek (red.). Gaudium in litteris. (979- 996). Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

72. Steuden S. (2009). Doświadczanie żałoby przez osoby starsze. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 171-182). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

73. Sadowska M., Steuden S. (2009). Brzemię rodzinne a syndrom wyczerpania sił u rodziców osób chorych psychicznie. W: K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.170-183). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST-PRINT.

 

74. Sadowska M., Steuden S. (2009). Korelaty syndromu wyczerpania sił u rodziców osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W:  K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.184-199). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST –PRINT.

 

75. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009). Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 123-144). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

76. Szymona-Pałkowska K., Steuden S. (2009). Doświadczanie zagrożenia utraty dziecka przez kobiety w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: S. Steuden, K. Janowski (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. (s. 41-57). Lublin: Wydawnictwo KUL.

77. Pietrzak A., Borowik M., Chodorowska G., Janowski K., Steuden S., Rolińska A., Krasowska D. (2009). Profil lipidowy oraz surowiczy poziom NT-proBNP a adaptacja do choroby u pacjentów z łuszczycą. W: K. Janowski, J. Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty  biopsychospoleczne. (348-360). Tom 1. Lublin: Wydawnictwo BEST PRINT. 

 

78. Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Chodorowska G., Krasowska D., Rolińska A., Roliński J. (2009). Plasma interleukin-18 levels are related to overall life satisfaction neuroticism and state-anxiety. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. (52-58). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 

79. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2009). The Disease-Related Appraisals Scale: a tool to measure subjective perception of the disease situation. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and  disease. Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press. 108-125.

 

80. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Gierus J. (2009). Social support, personality and  coping with stress among patients with low back pain. W: K. Janowski, S. Steuden (red.).  Biopsychosocial aspects of health and disease. (147-157). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 

81. Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M., Mosquera E. (2009). Posttraumatic growth in young  adults who survived cancer in childhood: a retrospective analysis. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. Vol. 2. Lublin: CPPP  Scientific Press. 140-148.

 

82. Steuden S. (2011). Dignity of the Eldery – Psychological Aspects. W: Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala  (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. 119-133.

 

83. Steuden S., Janowski K., Kaszuba A. (2011). Interpretation of proverbs in patients with schizophrenia. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 13-23.

 

84. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 100-111.

 

85. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychological correlates of the disease-related appraisals in patients with vitligo. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 128-138.

 

86. Steuden S. (2011). Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.).  Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 71- 82.

 

87. Steuden S., Sternal D., Gierus J. (2011). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 167-183.

 

88. Szczuka J., Steuden S. (2011). Przemoc wobec osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 249-258.

 

89. Majkowska N., Steuden S. (2011). Poznawcze i behawioralne aspekty zespołów otępiennych u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 259-275.

 

91. Janowski K., Steuden S. (2011).  Psychological factors in the etiology of irritable bowel syndrome. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 86-92.

 

92. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J.J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J.M., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 100-111.

 

93. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychologiczne aspekty doświadczania choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.). Ciało. Zdrowie i choroba. Lublin – Nowy Sącz: TN KUL, WSB-NLU. 267-282.

 

90. Steuden S. (2012). Z rozważań nad mądrością. W: Ulfik-Jaworska I., Gała A. (red.). Dalej w tę samą stronę. Lublin. Wydawnictwo KUL. 533-548.

 

94. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J., Karwasik-Kajszczarek K., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Robak J. (2012). Perception of own disease and social suport in woman with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (267-277). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

 

95. Szymona-Pałkowska K., Matysiak A., Kraczkowski J., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Karwasik-Kajszczarek K., Robak J. (2012). Quality of life and health locus of control in woman with varying severity of urinary incontinence. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (258-266). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

 

Oddane do druku

 

Januszewska I., Steuden S.  Styles of Coping with Negative Emotions and Stress in Patients with Hypertension. T. M. Ostrowski,  I. Sikorska (red.). Health and Resilience.

 

 

Hasła w encyklopedii

 

 1. Steuden S. (1993). ID. W: J. Walkusz, S . Janeczek, S. Wielgus, S. Fita, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss (red.). Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin TN KUL. s.1388~1389.

 

2. Steuden S. (1997). Inicjacja. Interpretacja psychologiczna. W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 216

 

3. Steuden S. (1997). Izolacja. - W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 602-603.

 

4. Steuden S.  Kliniczna psychologia.  W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 146-149.

 

6. Steuden S. Konstytucjonalizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 735-736.

 

7. Steuden S. Konfabulacja. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 558.

 

8. Oleś P., Steuden S. (2007). Płużek Zenomena. W: A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, A. Szymaniak  (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T.8. (s. 304-306). Lublin. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

 

9.  Steuden S. (2012). Schizofrenia. W: E. Giglewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka . tom 17. Lublin. TN KUL.

 

10. Steuden S. (2013). Starość. W. E. Giglewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. T.18. (s. 858-859). Lublin. TN KUL.

 

11. Steuden S. (2013). Urojenia. Encyklopedia Katolicka KUL. (w druku)

 

 

 

 

Wykaz projektów

Programy badawcze i granty

 

·         Udział w programie badawczym nt. relacji rodzinnych oraz osobowości osób chorych na schizofrenię w sytuacji choroby psychicznej rodzeństwa  realizowanym przy Klinice i Katedrze Psychiatrii AM w Lublinie (1979-81)

 

·         Udział w realizacji polsko-amerykańskiego programu badań długofalowych nad schizofrenią wczesną VRA-POL 1976 nt. Rehabilitacja osób chorych ze wczesną schizofrenią (1976–1982).  W okresie 1991- 1992 badania psychologiczne tych osób chorych na schizofrenię) realizowane w środowisku rodzinnym (miejsce zamieszkania) lub na oddziale psychiatrycznym w celu określenia sposobu funkcjonowania osób chorych i zmian w  zakresie funkcji poznawczych, osobowości, przystosowania społecznego, relacji rodzinnych, aktywności.  Efektem długofalowych i czasochłonnych badań (prowadzonych przeze mnie z każdym chorym oddzielnie) była rozprawa habilitacyjna pt.  Dynamika zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw KUL. 1997.

 

·         Uczestnictwo w realizacji Grantu KBN 1 H01F042 18 pt. „Zaburzenia widzenia i ich leczenie a poczucie jakości życia” realizowanego we współpracy naukowej z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie (2000-20020. Kierownikiem grantu był Prof. dr hab. Piotr Oleś.  Realizacja grantu znalazła swoje odzwierciedlenie w monografii pod redakcją P.Olesia, S.Steuden oraz J. Toczołowskiego pt:  Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. TN KUL. 2002.

 

·          (2005) grant wewnętrzny w ramach badań własnych Satysfakcja z życia w okresie starzenia się i starości. Otrzymany grant został wykorzystany na wydanie książki  pod redakcją S. Steuden, M. Marczuk pt. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss. 460.

 

·          (2004) grant wewnętrzny w ramach badań własnych Sympozjum: Przejawy Patologii Społecznej i Sposoby jej zapobiegania. Lublin. KUL. 27-28 maja 2004.

 

·         Grant KBN. (2005) wspierający organizację konferencję organizowana przez Instytut Psychologii KUL JPII Lublin i Komitet Nauk Psychologicznych PAN (Warszawa) pt. XIV Kolokwia Psychologiczne. Neuronauki – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n/Wisłą. 25-27. 06. 2005.

 

·         (2006) Grant wewnętrzny KUL  z funduszu badań własnych na dofinansowanie publikacji pt. Życie jako zadanie. Zenomena Płużek – sylwetka naukowa i wspomnienia.

 

·         Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012-2016

 

Wnioski o granty badawcze złożone

 

·         Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie i ich rodzin oraz zapobieganie wypaleniu sił u opiekunów osób chorych (2009).

 

·         Program wsparcia psychologicznego dla opiekunów osób starszych  (2008)

 

Opracowania programów wdrożeniowych

 

·         (1998). Program psychologicznych badań poborowych z tzw. „GRUPY WYSOKIEGO  RYZYKA” (osób manifestujących zaburzenia zachowania, deficyt intelektu lub osobowości). Opracowano na zlecenie Ministerstwa Obrony narodowej. Autorzy programu: Stanisława Steuden; Wiesława Okła, Piotr Oleś. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Prawa autorskie zastrzeżone

 

Współpraca międzynarodowa

 

·         Koordynator na Polskę oraz udział w realizacji programu badań nad jakością życia osób chorych na łuszczycę, koordynowanego przez PE.Pso.POF – Pan European Psoriasis Patients Organisations Country X (Poland) (2007-2008). Efektem współpracy międzynarodowej był Raport o Sytuacji osób chorych na łuszczyce opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej.

 

 

Wykaz odbytych staży naukowych

 

Staże naukowe zagraniczne

 

·         Katolicki Uniwersytet w Nijmegen (Holandia – 1981,.1984)

·         Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia, 1986)

·         Lauderdale USA (Floryda) 2003

·         Uniwersytet Lwowski (wykłady 2006-2007)

·         Anglia - ośrodki akademickie: Londyn (2007, 2008; 2009; 2011,2012)

·         Language Studies International. London 2007

 

Staże kliniczne krajowe

·         Staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie – Abramowicach( 1976 do 1983)  

 

·         Staż kliniczny w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie (1984–2004) (biegły w Sądzie Metropolitalnym)

 

 

·         Poradnia Psychologiczna przy Poradni ZOZ KUL (wolontariat)

 

·         Staż kliniczny w Klinice Dermatologicznej AM w Lublinie (1999-2001)konsultant do spraw problemów psychologicznych osób chorych dermatologicznie

 

·         Staż kliniczny w Klinice Okulistycznej AM w Lublinie (2001-2002)

 

 

Wykaz  recenzji i opinii dotyczących  przewodów doktorskich i habilitacyjnych

 

Recenzje prac  doktorskich (w nawiasie podano nazwiska promotorów):

 

1. Gałkowska A. (1998). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. KUL. Ks. Prof. W. Prężyna

 

2. Wiśniowiecka M. (1999). Poczucie osamotnienia a cechy osobowości u dzieci z zaburzeniami endokrynnymi. KUL. Prof. L. Szewczyk.

 

3. Humeniuk E. (1999). Poczucie zmiany osobowości u osób w przebiegu astmy oskrzelowej. KUL. Prof. Z. Płużek.

 

4. Janowski M. (2000). Ewaluacja programów kształcenia umiejętności społecznych. Katowice. UŚ.

 

5. Kocemba I. (2000). Wpływ zmiennych psychologicznych na stan wyrównania cukrzycy typu 2. KUL. (Prof. J. Kostrzewski.

 

6. Kalus A. (2000). Psychologiczna charakterystyka małżeństw bezdzietnych. KUL. Prof. Braun-Gałkowska.

 

7. Kalicińska U. (2001). Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. UO. Opole (Prof. J. Brągiel).

 

8. Chodkiewicz J. (2001). Predyktory efektywności terapii mężczyzn  uzależnionych od alkoholu. UŁ. (Prof. Z. Juczyński.

 

9. Wóycicka A. (2001). Interpersonalne kontakty w rodzinie z pacjentem chorującym psychicznie długotrwale hospitalizowanym. KUL. (Ks. Prof. Cz. Cekiera).

 

10. Nitendel-Bujak E. (2001). Relacje interpersonalne w rodzinach dziewcząt z zespołem jadłowstrętu psychicznego. AM. Lublin (Prof. Szewczyk).

 

11.  Pałys J. (2002). Ocena poznawcza zagrożenia a poziom leku u żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe.  (Prog. Terelak J.). UKSW. Warszawa.

 

12. Wiesław Błaszczak. (2002). Poczucie zmiany osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia. KUL. (promotor. Prof. Oleś)

 

13. Klinkosz Waldemar. (2002). Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. KUL.

 

14. Laskowska B. (2002). Psychospołeczne uwarunkowania kryzysu religijnego młodzieży. KUL. (Prof. F. Mazurek).

 

15. Ulfik-Jaworska I. (2003). Tendencje konstruktywne i destruktywne u dzieci korzystających z agresywnych gier komputerowych. Lublin. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska).

 

16. Mirucka B. (2003). Regulacyjna rola ja cielesnego w funkcjonowaniu osobowości kobiet z bulimią psychiczną. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska)

 

17. Janiszewska L. (2003). Psychologiczne i społeczne wyznaczniki postaw pielęgniarek wobec chorych na AIDS. UŁ. (Prof. Juczyński).

 

18. Suchocka Lilija.  (2004).  Psychologiczna analiza bólu i cierpienia. Badania empiryczne osób z chorobami reumatycznymi. KUL. (promotor Ks. Prof. K. Popielski).

 

19. Połaz D. (2004). Potrzeba samoaktualizacji i sposoby radzenia sobie u menedżerów w sytuacji ich       bezrobocia. KUL. (Prof. Biela)

 

20.Karpińska-Ochałek M. (2004). Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty

u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. KUL (Prof. Sękowski).

 

21. Piksa A.S. (2005). Carla Gustava Junga koncepcja indywiduacji jako procesu kształtowania

 osobowości. KUL (Z. Płużek, S. Tucholska)

 

22. Wiącek G. (2005).  Wybrane psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym. KUL (Prof. A. Sękowski).

 

23. Zienkiewicz  J. (2007). Osobowościowe uwarunkowania jakości życia u osób po zawale serca. KUL.

(Promotor Ks. Prof. K. Popielski).

 

24. Miniszewska J. (2007). Zasoby osobiste jako wyznaczniki jakości życia chorych na łuszczycę.  UŁ.       (Z. Juczyński).

 

25. Starowicz A. (2007). Związek wybranych wymiarów osobowości i poznawczego obrazu choroby

 z adaptacją do cukrzycy u osób dorosłych. UJ. (Prof. W. Łosiak).

 

26. Bogusław Włodawiec (2009). Efektywność terapii odwykowej u bezdomnych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Warszawa. UKSW.

 

27. Libera Aneta. (2009). Zasoby osobiste a doświadczanie stresu u kobiet po porodzie przedwczesnym. Lublin. UM.

 

28. Tomasz Frąckowiak (2010). Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech              osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia.  U.Wr.

 

29. Kurtyka-Chałas J. (2010). Struktura powiązań pomiędzy religijnością, systemem wartości,             osobowością i strategiami działania u licealistów i studentów. (KUL.

 

30. Barbara Krasiczyńska (2010). Psychospołeczne korelaty zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych. KUL.

 

31. Aleksandra Borowicz (2010). Analiza stresu rodzicielskiego jako podstawa programu pomocy              psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową. KUL. (Instytut Pedagogiki)

 

32. Agnieszka Blicharz (2010). Temperament i styl zachowania a strategie radzenia sobie ze stresem

w sytuacji zagrożenia. Badania empiryczne skoczków spadochronowych. KUL.

 

33. Uzar  Katarzyna.  (2010). Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Interpretacja       antropologiczno-pedagogiczna. Lublin. KUL. (Instytut Pedagogiki).

 

34. Tomaszek Katarzyna. (2011). Podmiotowe uwarunkowania poczucia alienacji u młodzieży. Lublin.

 KUL.

 

35. Ks. Wędrychowicz Andrzej Krzysztof (2011). Psychospołeczne uwarunkowania przeżywania żałoby przez młodzież. Lublin. KUL.

 

36. Zarek Aleksandra (2012). Obraz siebie i obraz ciała u osób z wybranymi chorobami somatycznymi i osób zdrowych. Lublin. KUL. (UKSW).

 

37. Elżanowska Hanna. (2012). Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin. KUL.

 

38. Joć Ewa (2012). Wpływ edukacji pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zespołem jelita drażliwego na jakość ich życia i przebieg choroby. Uniwersytet Medyczny. Lublin.

 

39. Kosowicz Mariola (2012). Psychologiczne efekty bezpośrednie i odroczone oddziaływań terapeutycznych wobec kobiet z nowotworem złośliwym piersi. Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa.

 

40. Świderska Agnieszka (2012). Obraz Boga u osób z organizacją osobowości typu borderline. Kraków. UJ.

 

41. Szafranek Anna. (2013). Człowiek stary w sytuacji przemocowej w domach pomocy społecznej województwa podlaskiego. Lublin. KUL. (Instytut Socjologii).

 

42. Adamczuk Jolanta (2013). Ocena wybranych predyktorów jakosci życia u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (UM) Lublin.

 

43. Gronostaj Aleksandra (2013). Wsparcie społeczne w parach małzenskich pacjentów onkologicznych Instytut Psychologii UJ. Kraków.

 

44.Długopolska-Bartnik Katarzyna (2013). Ja dialogowe u osób chorych na schizofrenię. Lublin. KUL.

 

 

Recenzje dorobku naukowego na stopień doktora habilitowanego

 

1.Zalewski Grzegorz (2001). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Kontrowersje wokół schizofrenii. Świadomość zdrowych i chorych. Białystok. Wyd. Trans Humana. (UKSW). (recenzent wyznaczony przez CK).

 

2. Wolska Anna  (2003). Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa. Szczecin. Wydawnictwo        Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. UAM – Poznań. (recenzent wyznaczony przez CK).

 

3. Olszewski Henryk. (2005). Rozprawa habilitacyjna Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju. Gdańsk. Wydawnictwo UG. oraz  dorobek naukowy.  (recenzent wyznaczony przez  CK).

 

4. Wiesław Skrzyński (2007).  Rozprawa habilitacyjna: Psychologiczne wyznaczniki jakości życia osób przewlekle chorych. Kraków. UJ. (recenzent wyznaczony przez CK).

 

5. Dariusz Krok (2010). Ocena rozprawy habilitacyjnej Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. I dorobku naukowego.  (recenzent wyznaczony przez Uniwersytet Opolski).

 

6. Trzęsowska-Greszta Elżbieta. (2010). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa. Wydawnictwo SWPS. (PAN). (recenzent wyznaczony przez CK).

 

7. Oleś Maria (2011). Ocena rozprawy habilitacyjnej Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, oraz dorobku naukowego. Lublin.  KUL.

 

8. Sawicka Maryla. (2011).Ocena rozprawy habilitacyjnej Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię oraz dorobku naukowego. Poznań. UAM. (Instytut Neuropsychologiczny w Warszawie).

 

9. Lachowska Bogusława (2012). Ocena rozprawy habilitacyjnej Praca i rodzina konflikt czy synergia oraz dorobku naukowego. Lublin. KUL.

 

10. Talarowska Minika (2013). Ocena dorobku i rozprawyhabilitacyjnej  pt. Wpływ procesów zapalnych na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi. Łódź. AM (Gdańsk UG).

 

11. Bronowski paweł (2013). Ocena dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. UAM. Poznań

 

 

 Recenzje profesorskie

 

1. Trzebinska Ewa (2013). - ocena dorobku naukowego w postepowaniu o nadanie tytułu proferora. SWPS. Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ważniejsze opracowania zwarte związane z pracą organizacyjną Instytutu Psychologii KUL

 

 

Steuden S. Szymona K. (2000). Pracownicy Instytutu Psychologii. KUL Lublin.. ss. 189.

 

Steuden S., Bereza B. Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2003/2004

 

Steuden S.,  Bereza B., Janowski K. The Program of the Studies in the Institute of Psychology in academic year 2004/2005

 

Steuden S., Bereza B.,  Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2004/2005

 

Steuden S., Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2005/2006

 

Opracowanie raportu Instytutu Psychologii do akredytacji

a)      dwukrotnie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną – UKA w 2000 i 2005 roku

b)      przez Państwową Komisję Akredytacyjną – PKA w 2004

 

Steuden S. 2005. Instytut Psychologii. Przegląd Uniwersytecki. Nr 5-6. 39-45.

 

 

Referaty (postery) wygłoszone (prezentowane) na sympozjach i konferencjach:

 

  

Steuden S. (1987). Dynamika syndromu depersonalizacji we wczesnej schizofrenii. Sympozjum nt. 80 lat Istnienia Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. 12. 1-3.

 

Steuden S. (1988). Self-concept in early schizophrenic patients. International Conference: Problems with The Self in Psychology. Lublin  KUL & Uniwersytet Bielefeldt . Kazimierz Dolny. 05.4-7.

 

Steuden S. (1989). Poczucie osamotnienia w doświadczeniach ludzi chorych psychicznie. Kongres Teologów Polskich nt. Chrześcijańskie Dziedzictwo Bizantyjsko- Słowiańskie. 09. 12-14.

 

Steuden S. (1990). Podmiotowe i sytuacyjne  uwarunkowania postaw wobec ludzi chorych psychicznie. XXIV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski do Spraw  Nauki Katolickiej. Wrocław. 09.17-19

 

Steuden S. (1993). Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania rozpadu małżeństwa. Sympozjum nt. Małżeństwo – Przymierze Miłości. Lublin. KUL. 03. 1-5.

 

Steuden S. (1993). Kryzys w małżeństwie i rodzinie,  Sympozjum nt. Interwencja kryzysowa w społeczności lokalnej. KUL & Ośrodek Profilaktyki Społecznej i Rehabilitacji. Fundacja Centrum Ekonomii Działań Społecznych & Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Lublin. 12. 15-17..

 

Steuden S. (1994). Psychologiczne wymiary dojrzałości decyzji zawarcia małżeństwa. Sympozjum nt. Wychowanie do życia w Rodzinie. Lublin. KUL. 08. 29-30.

 

Steuden S. (1995). Długofalowe badania nad schizofrenią wczesną – aspekty metodologiczne pomiaru dynamiki zmian. Sympozjum nt. Dynamika zmian osobowości w normie i patologii. KUL& Uniwersytet Łódzki & Akademia Medyczna Katowice & Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny. 12. 1-3.

 

Steuden S. (1996). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u młodzieży. Konferencja Ogólnopolska Duszpasterzy Szkół Średnich nt. Problemy współczesnej Młodzieży. Świerk k/Warszawy. 02.13-14.

 

Steuden S. (1991). Dynamics of change of personality in early schizophrenic patients. Międzynarodowa Konferencja  nt. Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe. Lublin. 03. 12-14.  

 

Steuden S. (1996).  Dynamika objawów psychopatologicznych u osób chorych na schizofrenię. Badania długofalowe. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk. 09. 12 –15.

 

Steuden S. (1996). Zachowania autodestrukcyjne w sytuacji kryzysów małżeńskich.  Sympozjum nt. Diagnoza i psychoprofilaktyka zachowań autodestrukcyjnych. Dąbrowica. 12. 13 – 16.

 

Steuden S.  (1997). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. 

              III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin.  10. 23-24.

 

Steuden S. (1997). Formy zachowań agresywnych u dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin. 10. 23-24..

 

Steuden S. (1998).  Emocje osób chorych na schizofrenię. XXXI Sympozjum pt. "Uczucia wyższe w życiu człowieka". Sekcja Psychologii Komisji Episkopatu d/s Nauki. Szklarska Poręba. 09. 14-16.

 

Steuden S. (1998). Podmiotowy wymiar cierpienia w chorobach psychicznych. Międzynarodowa Konferencja  nt.: "Prawa Człowieka - Prawa Pacjenta". Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 9-10.

 

 

Steuden S. (1998). Trudności w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w sprawach o nieważność małżeństwa. Sympozjum pt. "Ochrona trwałości małżeństwa w Prawie Polskim i Prawie Kanonicznym". Lublin. KUL.  11. 23-24.

 

Steuden S. (1998). Współczesne kryteria diagnozowania osobowości niedojrzałej w aspekcie zdolności osoby do zawarcia małżeństwa.  Konferencja pt. " W 5-tą rocznicę ustanowienia Sądu Biskupiego w Drohiczynie". Drohiczyn 18.09.1998

 

Steuden S. (1999). Czynniki wypalenia zawodowego u osób pracujących w domach pomocy społecznej. XXX Zjazd Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia u progu XXI wieku – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii. Warszawa. 09. 9-12. 09.

 

Steuden S. (1999). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. Konferencja nt. "Szczęśliwa Starość - Zdrowie Psychiczne w Wieku Podeszłym. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 7-9.

 

Steuden S. (1999). Osobowość bierno-zależna  a psychiczna niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Sympozjum pt. "Causa naturae psychicae" ...can 1095. tyt. 3. Lublin - KUL. 01. 16-17.

 

Steuden S. (1999). Poczucie osamotnienia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie. Konferencja. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

 

Steuden S. (1999). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinie - badania empiryczne krzywdzonych kobiet. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

 

Steuden S. (1999).  Sytuacja psychologiczna małżonków w kontekście rozpadu małżeństwa i rodziny. Sympozjum nt.. "Causae Naturae Psychicae...." can. 1095. tyt.3. Lublin. KUL. 09. 24-26.

 

Steuden S. (1999). Przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa – system kształcenia w KUL.  III Konferencja poświęcona standardom kształcenia psychologicznego w Polsce. Jadwisin. 09. 16-18.

 

Steuden S. (2000). Akredytacja kierunku psychologia w KUL. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Instytutów Psychologii nt. Kryteria akredytacji kierunku psychologia. Bydgoszcz. 01.30-31.

 

Steuden S. (2000). Kryteria naboru kandydatów na studia psychologiczne w KUL. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Instytutów Psychologii nt. Kryteria Naboru Kandydatów na Studia Psychologiczne w Polsce.  Lublin.  KUL-UMCS. 04.6 –9.

 

Steuden S. (2000). Psychologiczne aspekty  bilansu własnego życia u osób starszych. Sympozjum nt. Problemy ludzi w wieku przed i starczym. Jarosław. 05. 18-20.

 

Steuden S. (2000) Psychologiczne aspekty powodzenia i niepowodzenia w małżeństwie. Sympozjum nt. Psychologia w służbie religijnego  Rozwoju Człowieka. Stadniki. 04. 3–4.

 

Steuden S. (2000). Sposoby zmagania się z sytuacją stresu psychologicznego. Sympozjum nt. Zdrowy Styl Życia.   Lublin. 12. 07.

 

 Steuden S. (2001). Chorzy na schizofrenię oczekują zrozumienia, szacunku I pomocy.  Konferencja nt. Schizofrenia – otwórzcie drzwi. Dziesięć Tez  o Schizofrenii. Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 10-13.

 

Steuden S. (2001). Droga rozwoju osobowego w twórczości osób psychicznie chorych. Konferencja nt. Terapia przez sztukę. Sposób na Powrót Osób chorych Psychicznie do Aktywności Społecznej. Lublin. 10. 30.

 

Steuden S., Żętała A. (2001). Behavioral disturbances in pre-senile and senile dementia syndromes. Psychological analysis. 33rd. International Dunable Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. Lublin. Poland. 08. 29 –  09. 01.

 

Steuden S. (2001). Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. Ogólnopolska Konferencja nt. Kultura Grup Marginalnych i Mniejszościowych. Lublin. Katedra Socjologii Kultury Instytut Socjologii KUL. 15-16. listopada. 

 

Steuden S. (2001). Formy wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym. Konferencja Międzynarodowa nt. Wsparcie osób z upośledzeniem Umysłowym – wybrane aspekty etyczne. Lublin . KUL – Stowarzyszenie Źródło. .10. 23.

 

Steuden S. (2001). Dylematy człowieka w sytuacji wyboru. Kryteria dojrzałości i niedojrzałości wyboru życiowego. Ogólnopolska Konferencja Wychowawców – Formatorów Seminaryjnych. Lublin. 11. 22-23.

 

Steuden S. Pojęcie zdrowia i choroby. Seminarium nt. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Jakubowice. 7-8 12. 2001.

 

Steuden S. (2002). Znaczenie formalnych i nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź Uniwersytet Łódzki. 11-12. 03. 2002.

 

Kuncewicz D., Steuden S. Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. Konferencja Naukowa nt.: O godność osoby ludzkiej. Stowarzyszenie SPES VITAE. Radom. 22-23.03. 2002.

 

Steuden S., Szymona K. Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Łódź.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. 11-12. 03. 2002.

 

Steuden S., Szymona K. Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Problemy Zdrowia Psychicznego Kobiet. Warszawa 11-12. 04. 2002. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 

Zdunek B., Steuden S. Soból A.  Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii..  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki.  11-12. 03. 2002.

 

Steuden S. Niektóre błędy dotyczące psychologicznych badań klinicznych. Konferencja naukowa  nt. Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej. Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej WSPS; Instytut Psychologii PAN. Warszawa 24-25 maj. 2002.

 

Steuden S. Poszukiwanie oblicza dorosłości. Konferencja nt. Oblicza Dorosłości. KUL. Międzywydziałowe Studium Rodziny. 5. X. 2002.

 

Oleś P., Steuden S., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska_Wasyl M. Quality of life and vision disturbances psychological factors influencing coping with stress in glaucoma and cataract patients. 11th European Conference on Personality, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Germany), 21. 07-25.07. 2002. abstr. s.100.

 

Steuden S. Znaczenie formalnych I nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych.  Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. Psychologia w Służbie Rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki 11-12.03. 2002. 

 

Steuden S. Schizofrenia jest nie tylko chorobą, ale także doświadczaniem ludzkiej godności. Sympozjum nt. Refleksja nad godnością człowieka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków 11-12 kwiecień 2002.

 

Steuden S. A positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. Fifth International Conference.  Positive Disintegration: The Theory of the Future. The Institute For The Positive Disintegration In Human Development. November.  7-10. 2002. Fl. Lauderdale. Florida USA.

 

Okła W.,  Steuden S. Radzenia sobie ze stresem u osób o różnym poziomie koherencji. Konferencja nt. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Kołobrzeg. 10-11. 05. 2002.

 

Steuden S. Okła W. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. Ogólnopolska Konferencja na temat Stres pracy. Stres bezrobocia. Ustroń. 23-26 05.2002.

 

Braun-Gałkowska M., Steuden S. Projekcja niepokoju w rysunku. Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna nt. Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych. Lublin. 10.05.2002.  

 

Steuden S., Szymona K. Stres u rodziców w sytuacji zagrożonej ciąży.   XXXI  Zjazd Naukowy PTP. Lublin. 5-8.09.2002. abstr. s. 256. W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin. 5-8 września 2002. Lublin. TN KUL.

 

Steuden S. Wyznaczniki jakości życia u osób chorych na jaskrę.  Konferencja nt. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. Instytut Psychologii. KUL. Lublin. 3. grudnia. 2002.

 

Steuden S., Okła W., Szymona K. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. II Konferencja Naukowa nt..: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy.  Ustroń. 20-22. września. 2002.

 

Steuden S., Soból A. Jakość życia u osób po operacji nowotworu krtani. XXXI Zjazd PTP. Psychologia w Perspektywie XXI wieku. Lublin 5-8.09. 2002. abst. s. 256 W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin, 5-8 września 2002.  Lublin. TN KUL.

 

 Steuden S., Szymona K. Obraz siebie i własnego macierzyństwa i ojcostwa u rodziców oczekujących narodzenia dziecka w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka.  Konferencja nt.: Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej.  14-18 maj. 2003. Zakopane UJ.

 

.Steuden S., Szymona K., Semczuk W. (2003). The psychological analysis of stress (level and  structure) in parents with high risk pregnancies. STAR 2003. 24th International Conference Stress and Anxiety  10-12 th Lisbon . Portugal. Book of Abstracts. s 205

 

Organizacja  Trialogu i referat nt. “Młodość, psychoza …i co dalej?”.. Instytut Psychologii KUL – Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 21. X. 2003.

 

Szymona K,. Kraczkowski J.,  Steuden S., Smoleń A.  Personality correlates of coping with stress in woman with high-risk pregnancy.  25th Stress and Anxiety Research Society Conference. Amsterdam. 10-12th July 2004. (poster)

 

Szymona K., Steuden S., Janowski K.  Emotional  conflicts in woman with high-risk pregnancy. 25th Conference of Stress and Anxiety Research Society.. Amsterdam. 10-12 th July 2004.

 

Steuden S. Osobowość dojrzała w psychologii duszpasterskiej.  Konferencja Misjonarzy Krajowych             nt.: Rodzina Chrześcijańska dobra nowina na trzecie tysiąclecie. Warszawa 21-22 września. 2004.

 

Steuden S. O jakości życia – z perspektywy człowieka w okresie późnej dorosłości. Kolokwia Psychologiczne Komitetu Nauk Psychologicznych. Książ  26-27 czerwca 2004.

 

Steuden S. W trosce o poszanowanie godności człowieka chorego. Konferencja międzynarodowa nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie - Pomocna dłoń. Łęczna. 12. kwietnia. 2005.

 

Steuden S. O godność człowieka w okresie starzenia się. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Żyć dla Siebie i Innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin. UMCS, KUL, LUTW.  30-31. V. 2005.

 

Steuden S. Jakość życia – uwarunkowania podmiotowe i sytuacyjne w okresie starzenia się i starości.  XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25 . IX. 2005.

 

Steuden S. Stres choroby somatycznej – aspekty strukturalne i dynamiczne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25. IX. 2005.

 

Steuden S. Inny w Kościele: chory fizycznie, chory psychicznie. XXXVII Sympozjum pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentów: pojednania i pokuty oraz namaszczenia chorych. Kraków 26.IX.2005.

 

Steuden S. Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Konferencja nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie. Łęczna. 28. IX. 2005.

 

Steuden S. Profesor Zenomena Płużek – sylwetka naukowa. Konferencja poświęcona pamięci Profesor Zenomeny Płużek. Lublin . 28 X. 2005.

 

Steuden S. Jakość życia u ludzi starszych. Jubileuszowa Konferencja Naukowa 30 Lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 5-7 grudnia 2005.

 

Steuden S. Osoby z zaburzeniami psychicznymi jako odbiorcy modelu – szanse, zagrożenia, wyzwania. Konferencja dotycząca realizacji projektu „Przyjaźni niepełnosprawnym. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniem psychicznymi. Lublin. 24. III. 2006.

 

Steuden S. Człowiek w okresie starzenia się i starości w rodzinie i społeczeństwie. XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2006. Lublin. KUL. J.P.II. 24-26.IV. 2006.

 

Steuden S. Stereotypy i uprzedzenia wobec osób chorych psychicznie. Konferencja nt. Barwy schizofrenicznego świata. Lublin. KUL J.P.II. 5. XII. 2006.

 

Steuden S. Kryzys rodziny i wychowania. Ogólnopolska Konferencja nt. Pastoralnych aspektów kryzysu małżeństwa  i wychowania. Lublin. KUL.J.P.II 5. XII. 2006.

 

Steuden S. Godność człowieka starszego. Kongres tematyczny poświęcony osobom starszym nt. „Ludzie starsi – nadzieją Kościoła i społeczeństwa”.. 17 luty 2007. Warszawa.

 

Steuden S. Doświadczanie choroby psychicznej a kreatywność.  Konferencja Artes Liberales nt Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze. 28 marca. 2007. Lublin KUL J.P.II.

 

Steuden S. Dynamika zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. 42 Zjazd Psychiatrów polskich nt. Miejsce Psychiatrii Wśród Nauk Medycznych.  14-16 czerwca 2007. Szczecin

 

Steuden S. Szacunek dla własnej godności. IV Dni Pedagogiczne nt. Pedagog – Filozofia i Kultura Życia. 12 kwietnia 2008. Lublin. KUL.J.P.II.

 

Steuden S., Janowski K. Social support, personality and coping with chronic low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007.

 

Steuden S., Janowski K. (2007). Factors accounting for psychological functioning in patients with low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007.

 

Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Karczmarek Karczmarek Gradus I., Krasowska D., Chodorowska G. Depressive Symptoms and Perceived Social Support in Men and Woman with Psoriasis Vulgaris. Kongres Dermatologiczny. Paryż. Wrzesień. 2008.

 

 Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Karczmarek Karczmarek Gradus I., Krasowska D., Chodorowska G. Acceptance of Psoriasis Correlates with Perceived Social Support but Not with Disease Severity. Kongres Dermatologiczny. Paryż. Wrzesień. 2008.

 

 Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Erkiert A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S., Dziankowska-Bartkowiak B. Determinant of Quality of Life and Acceptance of the Disease in Patients with Systemic Sclerosis. 5th EADV Spring Symposium May 22-25, 2008. Istanbul, Turkey.

 

Janowski K., Steuden S., Szymona-Pałkowska K. Effectiveness of Worrying-Target group Psychotherapy in Reducing Worrying, Anxiety and Depression. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

 

Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Zalewska-Janowska  A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S. The Need for Psychological Care in Patients with Psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25, 2008. Istambuł, Turkey.

 

Janowski K., Steuden S., Kaczmarek Ł. The Presence and Deprivation of Social Support: Are They the Poles of the Same Continuum? 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

 

Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Karczmarek, Gradus I., Krasowska D., Chodorowska G. Depressive Symptoms and Perceived Social Support in Men and Woman with Psoriasis Vulgaris. Kongres Dermatologiczny. Paryż. Wrzesień. 2008.

 

Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Sawińska A. Korelaty radzenia sobie ze stresem u osób z łysieniem plackowatym. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

 

Olszewska E., Janowski K., Kądziela-Wypyska G., Steuden S.. Psychosomatyczne aspekty łysienia plackowatego u dzieci. Studium przypadku. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009

 

Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A.  Psychologiczne aspekty doświadczania własnej choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009

 

Steuden S., Kwiecień O., Janowski K. Jakość życia a obraz siebie u chorych na łuszczycę. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

 

Steuden S. Poznawczy i emocjonalny wymiar doświadczania choroby przewlekłej. II Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 09-11.X.2009.

 

Steuden S. Choroba – zagrożenie czy szansa na rozwój?. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu współczesnego człowieka. Troska o zdrowie – wolny wybór czy konieczność? Warszawa. UKSW. 27.XI.2009.

 

Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M. Posttraumatic Growth Following the Experience of a Cancer Disease in Childhood: A Retrospective Study. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

 

Steuden S. Psychologiczny wymiar doświadczania czasu. Wykład inauguracyjny Roku Akademickiego 2008/2009 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lublin. 6. X.2008.

 

Steuden S. Posttraumatyczny wzrost osobowości u osób dorosłych w następstwie doświadczania choroby nowotworowej w okresie dzieciństwa. Ogólnopolska Konferencja  Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 8-9 listopada 2008.

 

Steuden S. Poznawcze i emocjonalne aspekty doświadczania własnej choroby. Wykład.UMCS 27.02.2009.

 

Janowski K., Steuden S. Lokalizacja zmian skórnych a funkcjonowanie psychospołeczne chorych na łuszczycę.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

 

Steuden S., Janowski K., Chorzela M. Choroba nowotworowa w okresie dzieciństwa jako źródło pozytywnych zmian osobowości.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

 

Steuden S. Przeciwdziałanie wykluczaniu społeczno-zawodowemu osób chorujących psychicznie. Gospodarka Społeczna na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Doświadczenia projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin KUL. 20 kwietnia 2009 roku.

 

Janowski K., Steuden S., Kaczmarek Ł. The Presence and Deprivation of Social Support: Are They the Poles of the Same Continuum? 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

 

Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Karczmarek, Gradus I., Krasowska D., Chodorowska G. Depressive Symptoms and Perceived Social Support in Men and Woman with Psoriasis Vulgaris. Kongres Dermatologiczny. Paryż. Wrzesień. 2008.

 

Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Karczmarek Karczmarek Gradus I., Krasowska D., Chodorowska G. Acceptance of Psoriasis Correlates with Perceived Social Support but not with Disease Severity. Kongres Dermatologiczny. Paryż. Wrzesień. 2008.

 

Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Zalewska-Janowska  A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S. The Need for Psychological Care in Patients with Psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25, 2008. Istambuł, Turkey.

 

Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Erkiert A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S., Dziankowska-Bartkowiak B. Determinants of Quality of Life and Acceptance of the Disease in Patients with Systemic Sclerosis. 5th EADV Spring Symposium May 22-25, 2008. Istambuł, Turkey.

 

Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Sawińska A. Korelaty radzenia sobie ze stresem u osób z łysieniem plackowatym. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

 

Olszewska E., Janowski K., Kądziela-Wypyska G., Steuden S.. Psychosomatyczne aspekty łysienia plackowatego u dzieci. Studium przypadku. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009

 

Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A.  Psychologiczne aspekty doświadczania własnej choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009

 

Steuden S., Kwiecień O., Janowski K. Jakość życia a obraz siebie u chorych na łuszczycę. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009

 

Janowski K., Steuden S., Bogaczewicz J. PASI, coping strategies and disease-related appraisals associated  with pruritus levels in psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

 

Janowski K., Pietrzak A., Karczmarek Karczmarek, Gradus I., Steuden S., Chodorowska G. Social Suport and Quality of Life in Patients with Psoriasis: Tender Differences. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

 

Szymona-Pałkowska K., Steuden S., Stachowicz N., Kraczkowski J.J. (2009). Ocena własnej            choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Psychologia w Medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek - chory aspekty biopsychospołeczne”. Lublin 25-27. 09. 2009.

 

Janowski K., Steuden S., Kwiecień O. Quality of Life and Self-Concept in Patients with Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology. Vol. 130, Supplement 2. (abstrakt p. 571). 40th Annual ESDR Meting. 8-11.09. 2010.Helsinki.

 

Steuden S. Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. Konferencja naukowa. Pt Starzenie się z godnością . Katedra Psychologii Klinicznej KUL J.P.II –LUTW. 7-8. 06. 2010.

 

Steuden S. Mądrość przejawem osobowości dojrzałej. III Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Radom 2010. 22-24 X. 2010.

 

Steuden S. Rozeznanie oceniające – aspekty psychologiczne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zdolność / Niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna. UKSW. Warszawa. 20-21. X. 2010.

 

 

Opracowane metody badań psychologicznych (wersje eksperymentalne):

 

Steuden S., Tucholska S. (1989). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Dla Dzieci (ISCLD). „Jak się czujesz”. (Wersja eksperymentalna). Lublin.  Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL.

 

Okła W.,  Steuden S., Oleś P. (1998).  Diagnoza cech i zaburzeń osobowości. Wywiad wersje A i B. Lublin. KUL. Wersja eksperymentalna do badań poborowych z tzw. "grupy wysokiego ryzyka zaburzeń"

 

Oleś P., Steuden S., Okła W. (1998).  Krótka Skala Sposobów Radzenia Sobie ze Stresem (KSSRS). Lublin. KUL. Wersja eksperymentalna do badań poborowych z tzw." grupy wysokiego ryzyka zaburzeń".

 

Oleś P., Okła W., Steuden S. (1998). Skala Motywacji. Lublin KUL. Wersja eksperymentalna do badań poborowych z tzw. "grupy wysokiego ryzyka zaburzeń.”

 

Steuden S., Okła W. (1998). Skala Wypalenia Sił. Lublin. KUL. Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych. Wersja eksperymentalna.

 

Steuden S., Block B. (2000). Brierie J.:  Trauma Symptoms  Inventory  (TSI) – Inwentarz Symptomów Traumatycznych. Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych i Zakład Psychologii Zdrowia i Psychoterapii. Lublin. KUL. Tłumaczenie – wersja eksperymentalna.

 

Steuden S., Jaworowska K. (2000). Skala Doświadczania Izolacji Więziennej (SDIW). Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych. KUL. Lublin. Wersja eksperymentalna. 

 

Steuden S., Janowski K.(2002) Skala do oceny własnej choroby. Lublin. Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych. KUL. Wydanie eksperymentalne. Do użytku wewnętrznego.  

 

 

Granty badawcze i wydawnicze

 

            Polsko-amerykański program badań nad schizofrenią wczesną VRA-POL 1976 realizowany w latach 1976-1982 w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie - Abramowicach

 

Grant KBN 1 H0 1F042 18, nt.  „Zaburzenia widzenia i ich leczenia a poczucie jakości życia” realizowany we współpracy naukowe z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie od marca 2000 do listopada 2002

           

Steuden S., Marczuk M. (2005). Satysfakcja z życia w okresie starzenia się i starości. Grant wewnętrzny w ramach badań własnych. Otrzymany grant został wykorzystany na wydanie książki  pod redakcją S. Steuden, M. Marczuk pt. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss. 460.

 

Steuden S. (2004). Grant wewnętrzny w ramach badań własnych Sympozjum: Przejawy Patologii Społecznej i Sposoby jej zapobiegania. Lublin. KUL. 27-28 maja 2004.

 

Steuden S. Grant KBN. (2005). Na organizację konferencji (Instytut Psychologii KUL JPII Lublin i Komitet Nauk Psychologicznych PAN (Warszawa) nt. XIV Kolokwia Psychologiczne. Neuronauki – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n/Wisłą. 25-27. 06. 2005.

Steuden S. Grant wewnętrzny KUL J.P.II  (2006) z funduszu badań własnych na dofinansowanie publikacji pt. Życie jako zadanie. Zenomena Płużek – sylwetka naukowa i wspomnienia.

 

Prace organizacyjne w Instytucie Psychologii

 

  • przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną -  UKA  (2000) - Instytut  Psychologii otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku (Przygotowanie materiałów obejmuje min.: aktualizowane programy studiów; raporty samooceny Jednostki; syllabusy zawierające aktualne treści programowe w postaci ujednoliconej dla wszystkich prowadzących zajęcia

 

●      przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Państwową Komisję Akredytacyjną PKA  (2004) –  Instytut Psychologii KUL J.P.II. otrzymał akredytację na okres 5 lat

 

●      przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną  - UKA (2005) Instytut  Psychologii KUL otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku

●      Coroczne sprawozdania z działalności naukowo badawczej Instytutu – badania własne, statutowe za kolejne lata podlegające ocenie Komitetu Badań Naukowych

●      Przygotowanie okresowych sprawozdań do oceny parametrycznej  naukowo-dydaktycznych

●      Praca nad powołaniem i organizacją studiów  doktoranckich na psychologii

●      Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami uniwersyteckimi i wymiana studentów w ramach programu MOST

●      praca nad udziałem Instytutu Psychologii KUL J.P.II w kształceniu w trybie MISH

●      organizacja konkursu pt. Indeks bez egzaminu prowadzonego przez Charaktery   dla kandydatów na studia psychologiczne w KUL

●      współorganizator ogólnopolskiej konferencji Komitetu Nauk Psychologicznych PAN XIV Kolokwia Psychologiczne:  Neuronauka – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n /Wisłą  25-27 czerwca 2005.

●      współorganizator konferencji poświęconej pamięci Profesor Zenomenie Płużek – październik 2005.

●      Współorganizator (z Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Lublinie) cyklu konferencji – Trialogów poświęconych problematyce zdrowia psychicznego, przeznaczonych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, ich rodzin  oraz osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem (lekarze, pracownicy socjalni, psychologowie) Tematy Trialogów:

1.   Pogranicze: Choroba a opętanie (2003)

2.   Doświadczenia religijne osób chorych psychicznie (2003)

3.   Doświadczanie choroby psychicznej (2004)

4.  Wspólne świętowanie – Opłatek 2005

5. Agresja osób chorych psychicznie (2006)

6. Aspekty prawne osób chorych psychicznie (2006).

 

●      Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Dwadzieścia Lat w Służbie SenioromŻyć Dla Siebie i Innych” Lublin. 30-31. 05. 2005. (Wspólnie z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Lublinie, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

 

●      Współorganizator i członek Rady Naukowej I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek Chory aspekty biopsychospołeczne. Lublin 25-27. 09.2009.

 

●      Współorganizator Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku nt. Starzenie się z godnością. Lublin. KUL. 7-8 czerwca. 2010

 

Udział  w konferencjach  szkoleniowych związanych z kształceniem psychologów na studiach magisterskich i podyplomowych a także organizacją Instytutów Psychologii 

 

Konferencja nt. Kształcenie podyplomowe i doskonalenie zawodowe psychologów. UAM, SWPS. Jadwisin. 2001. 09. 21 – 22.

   

Tradycje, stan obecny i perspektywy psychologii klinicznej w Polsce. Instytut Psychiatrii i Neurologii. Warszawa. 2001. 09. 28 – 29.

 

Psychologia w Obliczu Zachodzących Przemian Społeczno-Kulturowych. Komitet Nauk Psychologicznych PAN – Instytut Psychologii UAM. Kiekrz. 2001. 06. 22-24.

 

IX Kolokwia Psychologiczne nt. Zmieniający się człowiek w zmieniającym się świecie. Komitet Nauk Psychologicznych PAN, Instytut Psychologii Akademii Bydgoskiej. Pieczyska k/Koronowa. 15-17. 11. 2002.

 

Konferencja nt. Ocena wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych. Warszawa. SWPS.PAN. MENiS. 22.11.2002.

 

Recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych

 

Dołęga Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne.. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ss.2005.

 

Przybyła-Basista H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji.  Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu  Śląskiego.

 

Niewiadomska Iwona  (2007).  Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Klinkosz Waldemar (2012)

 

 

Wybrane recenzje wydawnicze książek

 

Pilecka B.  (1998). Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu. Kraków.

 

Gałkowska A. (1998).  Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. Lublin. TN KUL.

 

Braun-Gałkowska M., Ulfik I. (2000). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Wyd. Krupski i S-ka. Lublin.

 

Lachowska B., Łaguna M. (2002). (red). Draw-a-Family Test in Psychological Research. Lublin. TN KUL.

 

Wawak-Sobierajska B. (2001). Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt. UŚ. Katowice.

 

Luft S. (2001). Medycyna pastoralna. AM. Warszawa.

 

Cierpiałkowska L., Sęk H. (2001). (red.). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. UAM. Poznań .

 

Dołęga Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Cierpiałkowska L. (2004). (red.). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań (ss.287).

 

Kostrubiec B., Mirucka B. (2004) (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. ss.124.

 

Ulfik-Jaworska I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.275.

 

Kubacka-Jasiecka D., Ostrowski T. (2005). (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ss. 294.

 

Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. (2005). (red.). Osobowość przestępcy  a proces resocjalizacji. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.. ss. 260.

 

Gała A., Ulfik-Jaworska I. (2006). (red.). Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.208.

 

Cierpiałkowska  L. (2006). Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 

. Grzywak-Kaczyńska M. (2006). Podręcznik do metody Rorschacha.  Opracowane przez Marię Braun-Gałkowską. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Błachnio A., Przepiórka A. (red.). (2007). Bliżej emocji II. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Kostrubiec B., Mirucka B. (2007). Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Błachnio A., Przepiórka A. (red.). (2008). Bliżej emocji II. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Braun-Gałkowska M. (2008). Psychologia domowa, Lublin. Wydawnictwo KUL.

 

Nowak Paweł

 

Nowak K. (2010). Jakość życia w chorobie psychicznej. Radom. Politechnika Radomska.

 

Grac J.   PSYCHOLOGIA  MRAVNOSTI  V  TEORETICKYCH   A  EMPIRICKYCH  ANALIZACH, Trnava, 2008, Universitas   Tyrnaviensis, ss. 281. (oddano do druku i tłumaczenia). Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.(2010).

 

                       

 

Recenzje około 40 projektów grantowych z KBN

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013 09:07