„Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i roz¬wój polskiej katechezy”. Sympozjum Wykładowców Katechetyki
["A hundred years of Polish catechesis. The contribution of Polish professors of catechetics to the renewal and development of Polish catechesis". Symposium organized by professors of catechetics]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Częstochowa