Misyjny charakter Kościoła
[The missionary nature of the Church]

Organizacja konferencji

Miejsce: Radom