Ks. Stanisław Janeczek podjął w 1969 r. studia na KUL w zakresie teologii zakończone magisterium w 1975 r. (Dialektyczna krytyka religii w ujęciu A. Nowickiego - promotor ks. prof. dr hab. E. Kopeć). W latach 1975-1988 łączył działalność duszpasterską z pracą naukową, m.in. w latach 1977-1980 studiując na KUL filozofię i przygotowując rozprawę doktorską Filozofia w szkolnictwie pijarskim. Z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVIII wieku (promotor prof. dr hab. J. Czerkawski; recenzenci: ks. prof. dr hab. B. Dembowski, ks. prof. dr hab. S. Wielgus; w skróconej wersji doktorat ukazał się jako Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 1994), którą obronił na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1988. W tym też roku został zatrud­niony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL jako asystent, od 1993 r. jako adiunkt; od 1990 r. był zastępcą sekretarza naukowego tegoż Zakładu, w którym pracował do 1995 r. wydając interdyscyplinarną Encyklopedię Katolicką (T. 6. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1993), a następnie współpracując z nią jako redaktor działu filozoficznego (T. 7-12. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. 1997-2008), w końcu konsultant Rady Naukowej (T. 13-19). W latach 1993-2006 pracował w Katedrze Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL jako adiunkt i starszy wykładowca. W międzyczasie opublikował Filozofia na KUL-u. Nurty - osoby - idee (Wydawnictwo KUL. Lublin 1998). Habilitował się 2004 r. na podstawie rozprawy Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki (recenzenci - prof. dr hab. J. Czerkawski, prof. dr hab. Cz. Głombik. prof. dr hab. W. Tyburski; Wydawnictwo KUL. Lublin 2003). Od 2006 r. był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny KUL. W roku 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i został zatrudniony jako profesor zwyczajny. Był koordynatorem studium filozofii na Słowacji dla studentów eksternistów Wydziału Filozofii KUL (1997-1999). Dla potrzeb tej dydaktyki opracował skrypt z zakresu historii filozofii nowożytnej i współczesnej Dejiny novovekej a súčasnej filozofie, wydany w Katolickim Uniwersytecie w Ružomberoku (2003). Z zakresu  badań nad kulturą filozoficzną w szkolnictwie europejskim opublikował studium Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej (Wydawnictwo KUL. Lublin 2008) oraz zredagował m.in. Oblicza filozofii XVII wieku (Wydawnictwo KUL, Lublin 2008), Pisma założyciela KUL ks. Idziego B. Radziszewskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2009), Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej (Wydawnictwo KUL, Lublin 2011), Rektorowi KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013) czy Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka (Wydawnictwo KUL, Lublin 2014). Redaguje serię wydawniczą "Dydaktyka Filozofii", w ramach której opublikował tomy Antropologia (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010), Filozofia religii (Wydawnictwo KUL, Lublin 2012), Filozofia przyrody (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013), Epistemologia (Wydawnictwo KUL, Lublin 2015) oraz Etyka (cz. 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016).


Ks. Stanisław Janeczek w latach 2005-2008 był prodziekanem, a w latach 2008-2013 dziekanem Wydziału Filozofii KUL, zaś w latach 2005-2008 dyrektorem Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu KUL. Od 2006 r. jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii w Polsce w Instytucie Filozofii Teoretycznej, w latach 2008-2011 był jej kuratorem, gdy pełnił obowiązki kierownika Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie Kulturoznawstwa. Jest przewodniczącym Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce,  a także członkiem rady naukowej serii wydawniczej "Acta Mediaevalia" (KUL), "Rocznika Historii Filozofii Polskiej (UW), "Studia Philo­sophiae Christianae" (UKSW), "Studia Warmińskie" (UW-M), kwartalnika internetowego "Kultura i Wartości" (UMCS), „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL” i "Czasopisma Filozoficzno-Kulturowego "Appendix" (UZ) oraz serii wydawniczej "Studia z filozofii polskiej" (UŚ); przez szereg lat był konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, konsultorem działu "Filozofia" w Encyklopedii Katolickiej (KUL),  przewodniczącym rady naukowej "Roczników Kulturoznawczych" (KUL) i członkiem rady redakcyjnej "Wieku Oświecenia" (UW). W latach 1997-1999 był także prezesem lubelskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL i członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego KUL. Jest członkiem-założycielem Polskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz honorowym członkiem L'Association des Amis de la Philosophie Classique. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Pełny profil pracownika dostępny na www.kul.pl/janeczek

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017 18:11