Anglikańska teologia moralna cz. 2 - wykład

Cele przedmiotu:
C-1. Przedstawienie zalożeń, przebiegu i efektów odnowy anglikańskiej teologii moralnej w XX w.
C-2. Zapoznanie studentów ze specyfiką anglikańskiego ujęcia życia moralnego chrześcijanina.
C-3. Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego spojrzenia na niekatolickie nurty moralności chrześcijańskie.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość rozwoju historycznego i obecnego kształtu nauki moralnej Kościoła.
2. Podstawowe zorientowanie w rozwoju i historycznych podziałach chrześcijaństwa.
3. Ogólna znajomość niekatolickich tradycji chrześcijaństwa.
4. Znajomość rozwoju anglikańskiej nauki moralnej od reformacji do XX w.
5. Znajmość głównych postulatów odnowy anglikańskiej teologii moralnej u progu XX w.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student indentyfikuje główne aspekty zrożnicowania się chrześcjańskiej nauki moralnej od reformacji do wspólczesności. TM_W05.
2. Student potrafi ukazać główne założenia i etapy rozwoju i odnowy anglikańskiej teologii moralnej w XX w. TM_W03.
3. Student potrafi wskazać najważniejsze elementy treściowe odnowy teologii moralnej w XX w. TM_W03.
4. Student rozpoznaje ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej. TM_W07, D_W3.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student odczytuje i interpretuje istotne aspekty moralności chrześcijańskiej na tle jej zrożnicowanego rozwoju historycznego. TM_U04, D_U4.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student dostrzega znaczenie różnych tradycji chrześcijańskich dla rozwoju teologii moralnej i życia moralnego. TM_K07, D_K7.
2. Student jest wrażliwy na wartość przekonań i postaw moralnych zakorzenionych w niekatolickich tradycjach chrześcijańskich. TM_K06, D_K2.


Metody dydaktyczne:
Wykład.
Analiza wybranych tekstów źródłowych i dokumentów ekumenicznych.
Dskusja nad współczesnymi przemianami anglikanizmu i ich wpływie na naukę moralną w Church of England.
Treści programowe:
1. Zarys historyczny anglikanizmu.
2. Sytuacja w teologii moralnej Church of England na przełomie XIX i XX w.
3. Kenneth Escott Kirk i założenia odnowy anglikańskiej teologii moralnej.
4. Teologia moralna a etyka chrześcijańska w ujęciu anglikańskim.
5. Nowa otwartość na problematykę społeczną.
6. Anglikanizm o prawie naturalnym w moralności chrześcijańskiej.
7. Agape w centrum moralności chrześcijańskiej.
8. Imitatio Christi w życiu chrześcijańskim.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna głównych założeń i przebiegu odnowy anglikańskiej teologii moralnej.
(U) Student nie potrafi odczytać i wyjaśnić podstawowych elementów moralności chrześcijańskiej w tradycji anglikańskiej.
(K) Student nie dostrzega znaczenia różnych tradycji chrześcijańskich dla rozowju teologii moralnej i jej znaczenia dla życia chrześcijan.

Ocena dostateczna
(W) Student zna jedynie podstawowe założenia i rozwój teologii moralnej w XX w.
(U) Student potrafi wskazać i zinterpretować aspekty morlaności chrześcijańskiej i jej znaczenia dla życia chrześcijan jedynie w ograniczonym zakresie.
(K) Student rozumie znaczenie tradycji chrześcijańskich w nauce moralnej, ale nie potrafi ich wystarczająco objaśnić.

Ocena dobra
(W) Student w większości zna złożoną rzeczywistość przemian w anglikańskiej teologii moralnej w XX w.
(U) Student potrafi dostrzec znaczenie rozmaitych tradycji chrześcijańskich w etyce i potrafi je zinterpretować w stopniu dobrym.
(K) Student potrafi rozróżnić różne tradycje w chrześcijańskiej nauce moralnej i wykazuje się wrażliwością na przekonania i postawy moralne z tym związane.

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna założenia, autorów, przebieg i efekty odnowy teologii moralnej w Church of England w XX w.
(U) Student posiadł umiejętność odczytania założeń, treści i wymagań moralności chrześcijańskiej w omawianej tradycji.
(K) Student potrafi zorganizować własną pracę, analizować i wyjaśniać znaczenie zróżnicowania historycznego chrześcijańskiej moralności, także odnośnie do przekonań i postaw moralnych w tradycjach niekatolickich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LIteratura podstawowa
Nowosad S., Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX w., Lublin: RW KUL 2001.
Nowosad S., Anglikanizm, w: Jan Paweł II, Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. E. Sakowicz, Radom 2006, s. 33-60.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin: TN KUL 2016.

Literatura uzupełniająca
Dewar L., An Outline of Anglican Moral Theology, London 1968.
Kirk K. E., Some Principles of Moral Theology and Their Application, London 1920 [1954].
Kirk K. E., The Vision of God, London 1931.
Mortimer R. C., The Elements of Moral Theology, London 1947.
Nowosad S., Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej, Lublin 1996.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin 2016.
O'Donovan O., Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics, Leicester 1986.
The Study of Anglicanism, red. S. Sykes, J. Booty, London 1988.
Waddams H., A New Introduction to Moral Theology, London 1964.

Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie zasad pracy badawczej, redagowania opisów bibliograficznych, analizy i recenzji tekstów, przygotowania referatu, pracy seminaryjnej, pracy dyplomowej (i odpowiednio - rozprawy doktorskiej).
C2 - Ukształtowanie u studentów umiejętności stosowania zasad warsztatu naukowego w kontekście dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie teologicznomoralnej.
Wymagania wstępne:
W1 - Dobre zorientowanie w zakresie zagadnień fundamentalnych i szczegółowych teologii moralnej.
W2 - Znajomość zarysu rozwoju historycznego moralności chrześcijańskiej w jej różnych tradycjach.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student identyfikuje i stosuje główne elementy warsztatu pracy naukowej w dziedzinie nauk teologicznych - D_W5, TM_W02, TM_W13.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi metodologicznie poprawnie korzystać z literatury naukowej i prowadzić pracę badawczą - D_U2, D_U6, TM_K07.
2. Student odczytuje, interpretuje i ocenia treści naukowe wywodzące się z różnych nurtów moralności chrześcijańskiej - D_U4, TM_U04.
3. Student wykorzystuje osiągniętą wiedzę dla własnego rozwoju moralnego i współpracy społecznej i naukowej - D_U1, TM_U02, TM_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest aktywny i kreatywny w relacjach społecznych na płaszczyźnie naukowej - D_K2, D_K7, TM_K02.
2. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki w pracy naukowej - D_K1, TM_K02.
3. Student docenia wartość innych tradycji chrześcijańskich dla zrozumienia i integralnego wyrażenia wizji chrześcijańskiego życia moralnego - D_K8, TM_K08.
Metody dydaktyczne:
Analiza i dyskusja nad tekstem / dyskusja problemowa / praca w grupach.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej w dziedzinie teologii.
2. Przedstawienie głównych elementów warsztatu badawczego.
3. Rozpoznanie głównych nurtów rozwoju chrześcijańskiej tradycji moralnej.
4. Opisy bibliograficzne i kwerenda naukowa.
5. Analiza i recenzowanie tekstu naukowego.
6. Przygotowanie referatu i pracy seminaryjnej
7. Określenie problemu, sformułowanie tematu i struktury pracy dyplomowej (doktorskiej).
8. Analiza fragmentów prac dyplomowych (doktorskich) uczestników seminarium.
9. Lektura i krytyczna analiza wybranych dawnych i współczesnych tekstów o tematyce teologicznej i moralnej różnych tradycji chrześcijańskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie podpisem bez oceny,
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, realizowanie wskazanych zadań oraz stopniowe redagowanie własnej pracy dyplomowej (doktorskiej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Bartnik Cz.S., Metodologia teologiczna, Lublin 1998.
Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995.
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997.

Literatura pomocnicza
Ecumenical Ventures in Ethics, red. R. Hutter, T. Dieter, Grand Rapids/Cambridge 1998 (fragmenty).
Petra P., Tra cielo e terra: Introduzione alla morale ortodossa contemporanea, Bologna 1992 (fragmenty).
Nowosad S., Teologia moralna w kontekście ekumenicznym, w: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 127-161.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin: TN KUL 2016.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańśkie, Lublin: TN KUL 2016.