Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie zasad pracy badawczej, redagowania opisów bibliograficznych, analizy i recenzji tekstów, przygotowania referatu, pracy seminaryjnej, pracy dyplomowej (i odpowiednio - rozprawy doktorskiej).
C2 - Ukształtowanie u studentów umiejętności stosowania zasad warsztatu naukowego w kontekście dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie teologicznomoralnej.
Wymagania wstępne:
W1 - Dobre zorientowanie w zakresie zagadnień fundamentalnych i szczegółowych teologii moralnej.
W2 - Znajomość zarysu rozwoju historycznego moralności chrześcijańskiej w jej różnych tradycjach.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student identyfikuje i stosuje główne elementy warsztatu pracy naukowej w dziedzinie nauk teologicznych - D_W5, TM_W02, TM_W13.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi metodologicznie poprawnie korzystać z literatury naukowej i prowadzić pracę badawczą - D_U2, D_U6, TM_K07.
2. Student odczytuje, interpretuje i ocenia treści naukowe wywodzące się z różnych nurtów moralności chrześcijańskiej - D_U4, TM_U04.
3. Student wykorzystuje osiągniętą wiedzę dla własnego rozwoju moralnego i współpracy społecznej i naukowej - D_U1, TM_U02, TM_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest aktywny i kreatywny w relacjach społecznych na płaszczyźnie naukowej - D_K2, D_K7, TM_K02.
2. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki w pracy naukowej - D_K1, TM_K02.
3. Student docenia wartość innych tradycji chrześcijańskich dla zrozumienia i integralnego wyrażenia wizji chrześcijańskiego życia moralnego - D_K8, TM_K08.
Metody dydaktyczne:
Analiza i dyskusja nad tekstem / dyskusja problemowa / praca w grupach.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej w dziedzinie teologii.
2. Przedstawienie głównych elementów warsztatu badawczego.
3. Rozpoznanie głównych nurtów rozwoju chrześcijańskiej tradycji moralnej.
4. Opisy bibliograficzne i kwerenda naukowa.
5. Analiza i recenzowanie tekstu naukowego.
6. Przygotowanie referatu i pracy seminaryjnej
7. Określenie problemu, sformułowanie tematu i struktury pracy dyplomowej (doktorskiej).
8. Analiza fragmentów prac dyplomowych (doktorskich) uczestników seminarium.
9. Lektura i krytyczna analiza wybranych dawnych i współczesnych tekstów o tematyce teologicznej i moralnej różnych tradycji chrześcijańskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie podpisem bez oceny,
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, realizowanie wskazanych zadań oraz stopniowe redagowanie własnej pracy dyplomowej (doktorskiej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Bartnik Cz.S., Metodologia teologiczna, Lublin 1998.
Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995.
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997.

Literatura pomocnicza
Ecumenical Ventures in Ethics, red. R. Hutter, T. Dieter, Grand Rapids/Cambridge 1998 (fragmenty).
Petra P., Tra cielo e terra: Introduzione alla morale ortodossa contemporanea, Bologna 1992 (fragmenty).
Nowosad S., Teologia moralna w kontekście ekumenicznym, w: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 127-161.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin: TN KUL 2016.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańśkie, Lublin: TN KUL 2016.