Anglikańska teologia moralna cz. 2 - wykład

Cele przedmiotu:
C-1. Przedstawienie zalożeń, przebiegu i efektów odnowy anglikańskiej teologii moralnej w XX w.
C-2. Zapoznanie studentów ze specyfiką anglikańskiego ujęcia życia moralnego chrześcijanina.
C-3. Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego spojrzenia na niekatolickie nurty moralności chrześcijańskie.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość rozwoju historycznego i obecnego kształtu nauki moralnej Kościoła.
2. Podstawowe zorientowanie w rozwoju i historycznych podziałach chrześcijaństwa.
3. Ogólna znajomość niekatolickich tradycji chrześcijaństwa.
4. Znajomość rozwoju anglikańskiej nauki moralnej od reformacji do XX w.
5. Znajmość głównych postulatów odnowy anglikańskiej teologii moralnej u progu XX w.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student indentyfikuje główne aspekty zrożnicowania się chrześcjańskiej nauki moralnej od reformacji do wspólczesności. TM_W05.
2. Student potrafi ukazać główne założenia i etapy rozwoju i odnowy anglikańskiej teologii moralnej w XX w. TM_W03.
3. Student potrafi wskazać najważniejsze elementy treściowe odnowy teologii moralnej w XX w. TM_W03.
4. Student rozpoznaje ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej. TM_W07, D_W3.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student odczytuje i interpretuje istotne aspekty moralności chrześcijańskiej na tle jej zrożnicowanego rozwoju historycznego. TM_U04, D_U4.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student dostrzega znaczenie różnych tradycji chrześcijańskich dla rozwoju teologii moralnej i życia moralnego. TM_K07, D_K7.
2. Student jest wrażliwy na wartość przekonań i postaw moralnych zakorzenionych w niekatolickich tradycjach chrześcijańskich. TM_K06, D_K2.


Metody dydaktyczne:
Wykład.
Analiza wybranych tekstów źródłowych i dokumentów ekumenicznych.
Dskusja nad współczesnymi przemianami anglikanizmu i ich wpływie na naukę moralną w Church of England.
Treści programowe:
1. Duch Święty zasadą życia moralnego.
2. Autorytet Kościoła w moralności. Nauczanie moralności.
3. Jedność duchowego i moralnego wymiaru życia chrześcijańskiego.
4. Visio Dei jako cel chrześcijańskiego życia moralnego.
5. Worship w sercu moralności chrześcijańskiej.
6. Najnowsze tendencje w anglikańskiej teologii moralnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna głównych założeń i przebiegu odnowy anglikańskiej teologii moralnej.
(U) Student nie potrafi odczytać i wyjaśnić podstawowych elementów moralności chrześcijańskiej w tradycji anglikańskiej.
(K) Student nie dostrzega znaczenia różnych tradycji chrześcijańskich dla rozowju teologii moralnej i jej znaczenia dla życia chrześcijan.

Ocena dostateczna
(W) Student zna jedynie podstawowe założenia i rozwój teologii moralnej w XX w.
(U) Student potrafi wskazać i zinterpretować aspekty morlaności chrześcijańskiej i jej znaczenia dla życia chrześcijan jedynie w ograniczonym zakresie.
(K) Student rozumie znaczenie tradycji chrześcijańskich w nauce moralnej, ale nie potrafi ich wystarczająco objaśnić.

Ocena dobra
(W) Student w większości zna złożoną rzeczywistość przemian w anglikańskiej teologii moralnej w XX w.
(U) Student potrafi dostrzec znaczenie rozmaitych tradycji chrześcijańskich w etyce i potrafi je zinterpretować w stopniu dobrym.
(K) Student potrafi rozróżnić różne tradycje w chrześcijańskiej nauce moralnej i wykazuje się wrażliwością na przekonania i postawy moralne z tym związane.

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna założenia, autorów, przebieg i efekty odnowy teologii moralnej w Church of England w XX w.
(U) Student posiadł umiejętność odczytania założeń, treści i wymagań moralności chrześcijańskiej w omawianej tradycji.
(K) Student potrafi zorganizować własną pracę, analizować i wyjaśniać znaczenie zróżnicowania historycznego chrześcijańskiej moralności, także odnośnie do przekonań i postaw moralnych w tradycjach niekatolickich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LIteratura podstawowa
Nowosad S., Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX w., Lublin: RW KUL 2001.
Nowosad S., Anglikanizm, w: Jan Paweł II, Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. E. Sakowicz, Radom 2006, s. 33-60.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin: TN KUL 2016.

Literatura uzupełniająca
Dewar L., An Outline of Anglican Moral Theology, London 1968.
Kirk K. E., Some Principles of Moral Theology and Their Application, London 1920 [1954].
Kirk K. E., The Vision of God, London 1931.
Mortimer R. C., The Elements of Moral Theology, London 1947.
Nowosad S., Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teologii moralnej, Lublin 1996.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin 2016.
O\'Donovan O., Resurrection and Moral Order: An Outline for Evangelical Ethics, Leicester 1986.
The Study of Anglicanism, red. S. Sykes, J. Booty, London 1988.
Waddams H., A New Introduction to Moral Theology, London 1964.

Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie zasad pracy badawczej, redagowania opisów bibliograficznych, analizy i recenzji tekstów, przygotowania referatu, pracy seminaryjnej, pracy dyplomowej (i odpowiednio - rozprawy doktorskiej).
C2 - Ukształtowanie u studentów umiejętności stosowania zasad warsztatu naukowego w kontekście dialogu ekumenicznego na płaszczyźnie teologicznomoralnej.
Wymagania wstępne:
W1 - Dobre zorientowanie w zakresie zagadnień fundamentalnych i szczegółowych teologii moralnej.
W2 - Znajomość zarysu rozwoju historycznego moralności chrześcijańskiej w jej różnych tradycjach.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student identyfikuje i stosuje główne elementy warsztatu pracy naukowej w dziedzinie nauk teologicznych - D_W5, TM_W02, TM_W13.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi metodologicznie poprawnie korzystać z literatury naukowej i prowadzić pracę badawczą - D_U2, D_U6, TM_K07.
2. Student odczytuje, interpretuje i ocenia treści naukowe wywodzące się z różnych nurtów moralności chrześcijańskiej - D_U4, TM_U04.
3. Student wykorzystuje osiągniętą wiedzę dla własnego rozwoju moralnego i współpracy społecznej i naukowej - D_U1, TM_U02, TM_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest aktywny i kreatywny w relacjach społecznych na płaszczyźnie naukowej - D_K2, D_K7, TM_K02.
2. Student postępuje zgodnie z zasadami etyki w pracy naukowej - D_K1, TM_K02.
3. Student docenia wartość innych tradycji chrześcijańskich dla zrozumienia i integralnego wyrażenia wizji chrześcijańskiego życia moralnego - D_K8, TM_K08.
Metody dydaktyczne:
Analiza i dyskusja nad tekstem / dyskusja problemowa / praca w grupach.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej w dziedzinie teologii.
2. Przedstawienie głównych elementów warsztatu badawczego.
3. Rozpoznanie głównych nurtów rozwoju chrześcijańskiej tradycji moralnej.
4. Opisy bibliograficzne i kwerenda naukowa.
5. Analiza i recenzowanie tekstu naukowego.
6. Przygotowanie referatu i pracy seminaryjnej
7. Określenie problemu, sformułowanie tematu i struktury pracy dyplomowej (doktorskiej).
8. Analiza fragmentów prac dyplomowych (doktorskich) uczestników seminarium.
9. Lektura i krytyczna analiza wybranych dawnych i współczesnych tekstów o tematyce teologicznej i moralnej różnych tradycji chrześcijańskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie podpisem bez oceny,
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, realizowanie wskazanych zadań oraz stopniowe redagowanie własnej pracy dyplomowej (doktorskiej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Bartnik Cz.S., Metodologia teologiczna, Lublin 1998.
Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995.
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997.

Literatura pomocnicza
Ecumenical Ventures in Ethics, red. R. Hutter, T. Dieter, Grand Rapids/Cambridge 1998 (fragmenty).
Petra P., Tra cielo e terra: Introduzione alla morale ortodossa contemporanea, Bologna 1992 (fragmenty).
Nowosad S., Teologia moralna w kontekście ekumenicznym, w: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2006, s. 127-161.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin: TN KUL 2016.
Nowosad S., Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańśkie, Lublin: TN KUL 2016.

The Moral Teaching of St. John Paul - tutorial

Course objective:
C1 - Discern and analyse major elements of K. Wojtyla's ethical reasoning in his pre-papal writings.
C2 - Present and explain leading issues of John Paul II's moral teaching as pointed out in his major documents.
C3 - Indicate and substantiate Christian moral teaching in the context of Christian faith.
Prerequisites:
W1 - Knowledge of basic premises of Catholic moral theology.
W2 - Understanding of the role and mission of Christianity in the world.
W3 - Knowledge of the development of Catholic moral theology in the context of the transformations of modern culture.
Learning outcomes:
Wiedza
W1 - The student knows the essential tenets of Christian moral teaching.
W2 - The student identifies the leading characteristic elements of John Paul II's moral teaching.
W3 - The student understands the fundamental trends in modern secular ethics.
W4 - The student identifies the main false assumptions and errors in selected contemporary Catholic moral theologians.

Umiejętności
U1 - The student can explain the fundamental principles of Catholic moral teaching.
U2 - The student is able to indicate the most urgent features in the moral teaching of John Paul II.
U3 - The student can discern and critically asses crucial elements of modern ethics and its influence on Christian ethics.
U4 - The student is able to explain the leading features of moral teaching in the recent documents of the Catholic Church.

Kompetencje społeczne
K1 - The student is active in continuing to broaden his knowledge.
K2 - The student plays an active and responsible role in academic life.
K3 - The student accepts his own responsibility in different fields of culture and the life of the Church.
K4 - The student is ready to support one's own university and academic environment in pursuing the integral conception of Catholic moral teaching.
Teaching method:
Lecture, discussion, text analysis, group work, essay writing.
Course content description:
1. Selected biographical elements of Karol Wojtyla in the historical context of his native country and the Catholic Church.
2. The moral philosophical content of prof. Karol Wojtyla in his major pre-papal writings.
3. Moral anthropology in the philosophical and theological vision of John Paul II.
4. Major moral issues in John Paul II\'s encyclical \'Veritatis splendor\'.
5. Essential elements of John Paul II\'s moral teaching in his major documents.
6. The relevance of John Paul II\'s moral vision in the context of the most recent transformations of culture and the life of society.
Forms of assessment:
Final exam - writing an essay on a selected topic in the field of the moral teaching of John Paul II. The essay is to be based on selected documents of John Paul II and should include the leading elements of his ethical theory.
Required reading list:
K. Wojtyla, Love and Responsibility, translated by J.J. Willetts, San Francisco: HarperCollins 1981.
K. Wojtyla, The Acting Person, translated by A. Potocki, Dordrecht: D. Reidel 1979.
K. Wojtyla, The Lublin Lectures, [Bern - Frankfurt] Peter Lang 1997. [Lectures from Lublin, 2006].
John Paul II, Encyclical Veritatis Splendor, The Vatican: LEV 1993.
John Paul II, Encyclical Evangelium Vitae, The Vatican: LEV 1995.
John Paul II, Encyclical Fides et Ratio, The Vatican: LEV 1998.
John Paul II's selected apostolic exhortations, apostolic letters, weekly catecheses, addresses.