Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie sprawności tłumaczenia (z języka francuskiego na język polski) tekstów specjalistycznych z dziedziny ekonomii i finansów.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego (rozumienie) na poziomie C1.
Efekty kształcenia:
EK W1 Wiedza na temat specyfiki tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
EK W2 Wiedza na temat finansów, bankowości i giełdy.
EK W3 Wiedza na temat fuzji przejęć firm.
EK W4 Wiedza na temat marketingu i komunikacji zawodowej.
EK U1 Umiejętność analizy tekstu specjalistycznego.
EK U2 Umiejętność stosowania adekwatnych strategii w tłumaczeniu.
EK U3 Umiejętność poszukiwania informacji potrzebnych do tłumaczenia specjalistycznego.
EK U4 Umiejętność pisemnego tłumaczenia specjalistycznego tekstu.
EK K1 Umiejętność współpracy z innymi przy tłumaczeniu.
EK K2 Umiejętność nawiązywania kontaktów przy poszukiwaniu informacji.
EK K3 Umiejętność identyfikowania potrzeb klienta docelowego.
EK K4 Umiejętność wzięcia odpowiedzialności za wykonane tłumaczenie.
Metody dydaktyczne:
Tłumaczenie (pisemne/ ustne) wcześniej przesłanych przez prowadzącego i przygotowanych przez studentów tekstów na zajęciach. Praca w grupach/ parach.
Treści programowe:
K1. Specyfika tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
K2. Tłumaczenie tekstów z zakresu finansów, bankowości i giełdy
K3. Tłumaczenie tekstów z zakresu fuzji i przejęć.
K4. Tłumaczenie tekstów z zakresu marketingu i komunikacji.
K5. Ewaluacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
EKW 2: Student nie posiada żadnej wiedzy na temat tłumaczenia specjalistycznego i wybranych dziedzin będących przedmiotem zajęć.
EKW 3: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat tłumaczenia specjalistycznego i wybranych dziedzin będących przedmiotem zajęć.
EKW 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat tłumaczenia specjalistycznego. Zna najważniejsze cechy wybranych dziedzin będących przedmiotem zajęć.
EKW 5: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat tłumaczenia specjalistycznego. Dobrze zna specyfikę wybranych dziedzin będących przedmiotem zajęć.
EKU1 2: Student nie potrafi dokonać analizy tekstu specjalistycznego. Popełnia liczne błędy interpretacyjne.
EKU1 3: Student potrafi dokonać analizy prostego tekstu specjalistycznego. Popełnia nieliczne błędy interpretacyjne.
EKU1 4: Student potrafi dokonać analizy tekstu specjalistycznego o dużym stopniu trudności. Popełnia nieliczne błędy interpretacyjne.
EKU1 5: Student potrafi dokonać analizy tekstu specjalistycznego o dużym stopniu trudności. Analiza wolna jest od błędów interpretacyjnych.
EKU2 2: Student nie potrafi stosować żadnych strategii tłumaczeniowych.
EKU2 3: Student potrafi stosować strategie nie biorąc pod uwagę specyfiki tekstu i potrzeb klienta.
EKU2 4: Student potrafi stosować strategie adekwantne do specyfiki tekstu i potrzeb klienta.
EKU2 5: Student potrafi modyfikować w czasie strategie dostosowując się do specyfiki tekstu, potrzeb klienta i kontekstu pracy.
EKU3 2: Student nie potrafi znajdować potrzebnych do tłumaczenia informacji.
EKU3 3: Student potrafi znajdować najważniejsze dla tłumaczenia informacje.
EKU3 4: Student potrafi znaleźć wszystkie najważniejsze dla tłumaczenia informacje. Potrafi je uporządkować i dokonać niezbędnej selekcji.
EKU3 5: Student potrafi znaleźć wszystkie najważniejsze dla tłumaczenia informacje. Potrafi dokonać ich selekcji i krytycznie ocenić ich przydatność.
EKK 2: Student nie potrafi zdobyć potrzebnych do tłumaczenia informacji. Nie bierze pod uwagę potrzeb klienta docelowego.
EKK 3: Student potrafi zdobyć najważniejsze potrzebne do tłumaczenia informacje. Bierze w ograniczonym stopniu pod uwagę potrzeby klienta docelowego.
EKK 4: Student potrafi zdobyć wszystkie istotne dla tłumaczenia informacje. Bierze pod uwagę najważniejsze potrzeby klienta docelowego.
EKK 5: Student potrafi zdobyć wszystkie istotne dla tłumaczenia informacje. Bierze pod uwagę potrzeby klienta docelowego. Rozumie specyfikę i wymagania pracy tłumacza w kontekście zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa :
Binon, J., Verlinde, S., van Dyck, J. & A. Bertels. 2000. Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires. Didier.
Gillmann, B. & M. Verrel. 1998. Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca :
Académie des sciences commerciales. 1994. Dictionnaire commercial. Français-Anglais-Allemand. CILF/ PUF.
Bernard, Y. & J.-C. Colli. 1989. Dictionnaire économique et financier. Seuil.
Garnier, S. & D. A. Savage. 2011. Rédiger un texte académique en français. Ophrys.

cnrtl.fr
droit-finances.commentcamarche.net
insee.fr
latribune.fr
lefigaro.fr
lemonde.fr
lesaffaires.com
lesechos.fr

Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Wykształcenie kompetencji wypowiadania się w języku francuskim w określonych sytuacjach i kontekstach.
C2 Wykształcenie umiejętności dostosowania się do rozmówcy.
C3 Wykształcenie umiejętności publicznego zabierania głosu.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK W1 Wiedza na temat schematów komunikacji.
EK W2 Wiedza na temat sytuacji i kontekstu komunikacji.
EK W3 Wiedza na temat dostosowania wypowiedzi do intencji i sytuacji komunikacyjnej.
EK W4 Wiedza na temat publicznej dyskusji.
EK W5 Wiedza na temat argumentowania w wypowiedzi ustnej.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność prezentowania argumentów w wypowiedzi ustnej.
EK U2 Umiejętność wypowiadania się przed publicznością.
EK U3 Umiejętność wypowiadania się w reakcji na określoną sytuację.
EK U4 Umiejętność wypowiadania się w reakcji na określony tekst.
EK U5 Umiejętność wypowiadania się pod presją czasu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Umiejętność wzięcia pod uwagę argumentów innych uczestników.
EK K2 Umiejętność dostosowania wypowiedzi do intencji komunikacyjnej.
EK K3 Umiejętność właściwej prezentacji podczas wypowiedzi ustnej.
EK K4 Umiejętność doboru środków parawerbalnych.
EK K5 Umiejętność dostrzegania cech zmieniających się kontekstów komunikacyjnych.
Metody dydaktyczne:
praca indywidualna i w parach; tworzenie indywidualnych wypowiedzi na bazie obrazu; praca w grupach, dyskusje.
Treści programowe:
K1 Wypowiedź ustna – reakcja na określoną sytuację.
K2 Wypowiedź ustna – reakcja na określony tekst.
K3 Publiczne zabieranie głosu w dyskusji.
K4 Argumentowanie w publicznej dyskusji.
K5 Wypowiedź ustna w ściśle określonych ramach czasowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
EKW 2:Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
EKW 3: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
EKW 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
EKW 5: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
EKU1 2:Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
EKU1 3:Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
EKU1 4: Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU1 5: Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy.
EKU2 2:Student nie potrafi zaprezentować się przed publicznością. Jego wypowiedź jest niezrozumiała dla innych uczestników.
EKU2 3: Student potrafi wypowiedzieć się przed publicznością. Zrozumienie części wypowiedzi utrudniają błędy językowe.
EKU2 4: Student potrafi zaprezentować się przed publicznością. Wypowiedź jest klarowna, a błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU2 5: Student potrafi właściwie zaprezentować się przed publicznością. Jego wypowiedź jest uporządkowana, klarowna i dostosowana do publiczności. Cechuje ją wysoki poziom językowy.
EKU3 2: Student nie potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację. Jego wypowiedź jest niejasna albo niezrozumiała dla rozmówcy.
EKU3 3: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę tylko niektóre jej uwarunkowania. Wypowiedź zawiera liczne błędy językowe mające wpływ na jej zrozumienie.
EKU3 4: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę jej istotne uwarunkowania. Błędy językowe nie mają większego wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU3 5: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę jej wszystkie istotne uwarunkowania. Jego wypowiedź cechuje klarowność, celność i wysoki poziom językowy.
EKK 2:Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
EKK 3: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc w ograniczonym stopniu pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
EKK 4: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
EKK 5: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostostować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Garnier, S. & A.D. Savage. 2011. Rédiger un texte académique en français. Niveau B2 à C1. Ophrys.
(rozdział 3: Argumentation: raisonnement et rhétorique)

Współczesna cywilizacja francuska - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących współczesnej Francji: kultura, społeczeństwo, edukacja, polityka, geografia, historia sztuki – zabytki, gastronomia, Frankofonia, życie codzienne Francuzów etc.
C2 Uwrażliwienie na różnice kulturowe pomiędzy Francją a Polską.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 wg ESOKJ.
2. Umiejętność posługiwania się programem Power Point.
3. Umiejętność pracy w parach i w grupie.
4. Wiedza ogólna dotycząca historii, geografii i cywilizacji Francji.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień z zakresu cywilizacji i kultury Francji, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
2. Ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury Francji.
3. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych zagadnień z zakresu cywilizacji i kultury wybranych krajów frankofońskich, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wymienić, zdefiniować, opisać i zaprezentować podstawowe problemy dotyczące cywilizacji i kultury Francji, w tym ważnych współczesnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych.
2. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i korzystać z różnych źródeł informacji dot. cywilizacji i kultury Francji stosując różne metody analizy właściwe dla tradycji cywilizacji francuskiej
3. Potrafi, stosując różne metody badawcze i na podstawie samodzielnie zebranych materiałów rozpoznać, zanalizować, przedstawić i ocenić określone wytwory kultury i zjawiska z zakresu cywilizacji i kultury Francji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Samodzielnie zdobywa wiedzę sięgając do różnych źródeł, ma świadomość potrzeby pogłębiania tej wiedzy w sposób samodzielny.
2. Uczestniczy w życiu kulturalnym związanym z cywilizacją krajów francuskojęzycznych, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce wybranych krajów francuskojęzycznych, śledzi pojawianie się nowych wytworów kultury i zjawisk.
3. Potrafi docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranych krajów francuskiego obszaru językowego.
Metody dydaktyczne:
metody podające np. objaśnienie lub wyjaśnienie, anegdota, pogadanka, wykład;
metody aktywizujące np. dyskusja dydaktyczna;
metody eksponujące np. prezentacja power-point;
Treści programowe:
Każde zajęcia opierają się na dwóch prezentacjach multimedialnych: pierwszej dotyczącej życia polityczno-społecznego przygotowanej przez studentów, która jest następnie uzupełniana przez prowadzącego a następnie drugiej przygotowanej przez prowadzącą i dotyczącą materialnego dziedzictwa Francji (literatura, film, teatr, sztuki plastyczne, muzyka, kultura popularna, media).


Tematyka prezentacji nawiązuje do następujących zagadnień:
- geografia fizyczna Francji – klimat, ukształtowanie terenu, regiony, terytoria zamorskie Francji;
- elementy demografii – ludność, grupy etniczne, polityka imigracyjna Francji;
- polityka Francji – władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza; wybory i partie polityczne, związki zawodowe, instytucje państwowe;
- przemysł Francji; najważniejsze francuskie przedsiębiorstwa we Francji, Polsce i na świecie
- symbole Republiki Francuskiej;
- święta narodowe, religijne – zwyczaje i tradycje;
- zabytki historyczne Paryża i kilku wybranych regionów lub miast;
- życie typowej rodziny francuskiej – posiłki, dzień pracy, zwyczaje;
- szkoła – system edukacji;
- praktyki kulturalne Francuzów – muzyka współczesna; współczesne kino; telewizja i radio – stacje współczesnej muzyki;
- praktyki religijne Francuzów – laicyzacja i miejsce islamu w społeczeństwie;
- społeczeństwo francuskie oraz aktualne problemy społeczne;
- kuchnia francuska – savoir-vivre przy stole, dania regionalne;
- Frankofonia - francuski jako drugi język UE, język negocjacji handlowych, organizacji międzynarodowych, dyplomacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusjach, ustna prezentacja tematów poruszanych na zajęciach, końcowy egzamin w formie pisemnej.

EK W
2: Student nie posiada żadnej wiedzy na temat współczesnej cywilizacji Francji.
3: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.
4: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.
5: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej cywilizacji Francji.

EK U1 Umiejętność zbierania informacji i prezentacji wybranych zagadnień w zakresie współczesnej cywilizacji francuskiej.
2: Student nie potrafi zebrać potrzebnych informacji. Prezentacja jest niepełna i zawiera bardzo liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie treści.
3: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Liczne błędy językowe mają wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca. Nieliczne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie treści.

EK U2 Umiejętność mediacji zdobytej wiedzy w zakresie współczesnej cywilizacji francuskiej.
2: Student nie potrafi przekazać innym informacji na wybrany temat. Popełnia bardzo liczne błędy językowe znacząco utrudniające zrozumienie treści.
3: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w sposób ogólny i stereotypowy. Popełnia liczne błędy językowe mające wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Popełnia błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi przekazać innym informacje na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Potrafi dodać własne, trafne komentarze. Popełnia nieliczne błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.

EK U3 Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień.
2: Student nie potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat. Popełnia bardzo liczne błędy językowe znacząco utrudniające zrozumienie treści.
3: Student potrafi dyskutować na wybrany temat w sposób ogólny i stereotypowy. Popełnia liczne błędy językowe mające wpływ na zrozumienie treści.
4: Student potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Popełnia błędy językowe niemające wpływu na zrozumienie treści.
5: Student potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Jego komentarze cechuje klarowność i wysoki poziom języka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
C.Carlo, M.Causa, Civilisation progressive du francais /niveau debutant/; CLE International 2010
O. Grand-Clement, Civilisation en dialogues /niveau debutant / niveau intermediaire /- 2 tomy – wybrane fragmenty
D.C. Meyer, Cles pour la France en 80 icones culturelles; Hachette, 2010
R.Roesch, La France au quotidien, PUG Grenoble, 2009
A.Monnerie, La France aux cent visages. Hatier-Didier, 2005
Aktualna prasa francuska : Le Monde, Le Figaro, Liberation, France Soir – dostępna wersja papierowa lub internetowa ;
Wybrane programy telewizyjne kanałów TV-TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6