Seminarium literaturoznawcze - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Poszerzenie wiedzy historycznoliterackiej
C2 Uzyskanie sprawności w pisaniu pracy magisterskiej
C3 Ugruntowanie warsztatu polonisty
Wymagania wstępne:
W1 Opanowanie materiału historii literatury na poziomie licencjackim
W2 Napisanie pracy licecjackiej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Poszerzenie wiedzy historycznoliterackiej (student zna epoki, definiuje założenia artystyczne, zestawia i porównuje programy)
Poszerzenie wiedzy z zakresu warsztatu polonisty (student zna kategorie historycznoliterackie, krytycznie podchodzi do opracowań, samodzielnie formułuje wnioski)

UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej (student umie stawiać pytania i formułować wnioski, umie polemizować, broni swoich racji, samodzielnie przygotowuje pracę)
Umiejętność wykorzystania źródeł literackich i kulturowych (samodzielnie poszukuje baz źródłowych, zestawia materiały i poddaje je krytyce naukowej)
Umiejętność analizy tekstu literackiego i kulturowego (formułuje samodzielnie wnioski, konstruuje dłuższą wypowiedź, potrafi wykorzystywać opracowania i sporządzać przypisy)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykształcenie umiejętności pracy w grupie
Wykształcenie umiejętności dyskusji naukowej
Metody dydaktyczne:
Wykład (historia literatury, podstawy warsztatu polonisty)
Dyskusja naukowa na wybrany temat lub na temat pracy magisterskiej
Samodzielne referowanie przez studenta swojej pracy
Treści programowe:
Szczegółowe treści programowe zależą od tematyki podjętych prac magisterskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Podstawowym kryterium oceny jest poziom napisanej pracy magisterskiej
Oceniana jest także aktywność studenta podczas zajęć
Stopień zależy od poziomu obu powyższych wymogów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura przedmiotu zależy od tematyki podjętych prac magisterskich.

Wolność a odpowiedzialność w edytorstwie - wykład

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie dodatkowych kategorii z zakresu edytorstwa
C2 Prześledzenie na konkretnych przykładach poprawnych i wątpliwych rozwiązań edytorskich
C3 Uzyskanie praktycznych wskazówek postępowania przy edycji dzieła
Wymagania wstępne:
W1 Posiadanie elementarnej wiedzy z zakresu edytorstwa
W2 Opanowanie podstawowych umiejętności krytyki źródeł literackich
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Utrwalenie pojęć i kategorii z zakresu edytorstwa
Poprawne posługiwanie się językiem naukowym
Poznanie najważniejszych strategii edytorstwa

UMIEJĘTNOŚCI
Wyszukiwanie podstawy tekstu do wydania
Rozróżnianie między tekstami autentycznymi i wątpliwymi
Dobranie właściwej metody wydania tekstu w zależności od źródła
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Umiejętność pracy w grupie
Umiejętność przekonywania do swoich racji
Korzystanie z cudzej argumentacji w celu zweryfikowania własnych poglądów
Metody dydaktyczne:
Wykład
Prezentacja multimedialna
Praca z rękopisem, krytyka tekstu, samodzielne odczytanie tekstu
Dyskusja
Treści programowe:
Poznanie dokonań edytorskich Czesława Zgorzelskiego i Konrada Górskiego
Problemy edytorskie związane z twórczością Mickiewicza
Koniektury
Emendacje
Pomyłki i nadużycia edytorskie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność na wykładzie
Udział w dyskusji podczas zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
K. Górski, Sztuka edytorska. Zarys teorii. Warszawa 1956
K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1977