Urodzony 1 II 1956 w Sierakowie. Kapłan Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Matura w 1975 r. (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim). Święcenia kapłańskie w 1982 r. Doktor teologii w zakresie historii Kościoła. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Studia na KUL-u: 1975-1982 teologia kurs podstawowy, 1983-1986 Instytut Historii Kościoła. Doktorat w 1989 r. pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego. Habilitacja w 2004 r. Od 1987 r. wykładowca historii zakonu franciszkańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Kapucynów w Lublinie. Od 2004 r. wykładowca KUL-u: w l. 2004-2006 na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, od 2006 na Wydziale Teologii. Kierownik Katedry Dziejów Teologii. Od 2007 r. profesor nadzwyczajny. 22 XI 2013 otrzymał z rąk Prezydenta RP akt nadający tytuł profesora nauk teologicznych.

Ważniejsze publikacje:

Druki zwarte:

-      Polska bibliografia franciszkańska za lata 1989-1991. Poznań 1998 ss. 207.

-      Polska bibliografia franciszkańska 1992-1994. Poznań 1999 ss. 295.

-      Polska bibliografia franciszkańska 1995-1996. Poznań 2000 ss. 254.

-      Błogosławiony Brat Fidelis Chojnacki. Męczennicy 1939-1945. Włocławek 2001 ss. 51 fot.

-      Błogosławiony Brat Symforian Ducki. Męczennicy 1939-1945. Włocławek 2001 ss. 59 fot.

-      Polska bibliografia franciszkańska 1997-1998 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2003 ss. 262.

-      Zakonnicy franciszkańscy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 roku. Dzieje - postawy. Warszawa 2003 ss. 390.

-      Polska bibliografia franciszkańska 1999 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2004 ss. 174 nlb. 1.

-      Słownik biograficzny zakonników franciszkańskich Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Poznań 2004 ss. 413, nlb. 2.

-      Zarys historii kapucynów w Polsce. Kraków 2004. ss. 208 mapy [współautor: J. Marecki].

-      Polska bibliografia franciszkańska 2000 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2005 ss. 162, nlb. 1.
-      Polska bibliografia franciszkańska 2001 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2007 ss. 162, nlb. 1.

-      Kapucyni na Ukrainie. Zarys dziejów. Kraków 2009 ss. 102, tabl. 16. Toż w jęz. ukraińskim: Kapucini v Ukraini. Naris istorii. [Winnica 2008] ss. 79, nlb. 1, tabl. 16.

-      Polska bibliografia franciszkańska 2002 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2010 ss. 241, nlb. 1.

-      Za Franciszkiem. Dzieje Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego 1209-1517. Kraków 2011 ss. 396.

-      Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne. Lublin 2012 ss. 404.

-      Polska bibliografia franciszkańska 2003 z uzupełnieniami za lata poprzednie. Poznań 2013 ss. 200, nlb. 1.

      

Wydawnictwa redaktorskie:

-      Błogosławiony Honorat Koźmiński. (Pokłosie beatyfikacji). Red. G. Bartoszewski, R. Prejs. Warszawa 1993 ss. 603 tabl. 26.

-      Zakony franciszkańskie w Polsce. T. 3. Franciszkanie w Polsce XIX wieku. Red. J. Kłoczowski, G. Huszał, C.S. Napiórkowski, S. Olczak, R. Prejs. Niepokalanów 1996 ss. 333, mapy.

-      W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs Warszawa 1999 ss. 376, fot.

-      W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs Warszawa 2002 ss. 583, tabl. 8.

-      Źródła Franciszkańskie. Pisma świętego Franciszka. Źródła biograficzne świętego Franciszka. Pisma świętej Klary i źródła biograficzne. Teksty ustalające normy dla Braci i Sióstr od Pokuty. Red. Z.J. Kijas, R. Prejs. Kraków 2005 ss. 2604, nlb. 1, mapy.

-      Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu. Red. T. Paszkowska, R. Prejs. Lublin 2012 ss. 312.

 

Artykuły naukowe:

-      Osiedlenie się kapucynów na Ziemiach Odzyskanych w r. 1945. „Studia Franciszkańskie" 2:1986 s. 239-249.

-      Maryjne piśmiennictwo o. Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna. „Studia Franciszkańskie" 3:1988 s. 333-348.

-      Środowisko zakonne bł. Honorata Koźmińskiego. Klasztory kapucynów w Zakroczymiu i Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1864-1916. „Nasza Przeszłość" 74:1990 s. 5-33.

-      Das Marienschrifttum des Kapuzinerpaters Prokop Leszczyński (1812-1895). W: De cultu mariano saeculis XIX-XX. V. 3. Romae 1991 s. 593-614.

-      Bł. Honorat Koźmiński jako duszpasterz. W: Błogosławiony Honorat Koźmiński. (Pokłosie beatyfikacji). Red. G. Bartoszewski, R. Prejs. Warszawa 1993 s. 168-195.

-      Kształtowanie się zasobu archiwalnego w zakonie męskim na przykładzie Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 62:1993 s. 57-70.

-      Twórczość dewocyjna czy przejaw ultramontanizmu? O pisarstwie o. Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna. W: Kościół i społeczności. Rewolucje - demokracje - totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku. Red. J. Walkusz. Lublin 1993 s. 79-88.

-      Kolegium Świętego Fidelisa. W: 380 lat szkoły średniej ogólnokształcącej w Łomży 1614-1994. Red. J. Dziarski. Warszawa 1994 s. 417-443.

-      Zapomniana książeczka i jej autor. Przyczynek do dziejów piśmiennictwa religijnego w Polsce XIX-XX w. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 249-257.

-      Św. Antoni z Padwy w kazaniach bł. Honorata Koźmińskiego. „Studia Franciszkańskie" 7:1996 s. 167-177.

-      Działalność patriotyczna kapucynów krakowskich (1768-1945). W: Trzysta lat kapucynów w Krakowie 1695-1995. Księga pamiątkowa. Red. J. Marecki. Kraków 1997 s. 145-158.

-      Kapucyni Prowincji Polskiej po kasacie 1864 r. Losy - postawy. „Studia Franciszkańskie" 8:1997 s. 283-345.

-      Szkoła modlitwy propagowana przez kapucynów w pierwszym stuleciu istnienia zakonu. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 47-64.

-      Zakonnicy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Zagadnienia wybrane. „Nasza Przeszłość" 88:1997 s. 311-327.

-      Źródła do dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie klasztorów w 1864 r. Szkic zagadnienia. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 67:1997 s. 333-347.

-      Ojcowie kapucyni w diecezji gorzowskiej. W: Diecezja zielonogórsko-gorzowska. Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła Katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945-1995). Red. P. Socha, Z. Lec. Zielona Góra-Gorzów Wlkp 1998 s. 487-502.

-      Pułapki historiografii: z dziejów franciszkanów w Królestwie Polskim po kasacie w 1864 r. „W Nurcie Franciszkańskim" 7:1998 s. 291-296.

-      Rafał Józef Mazurkiewicz, kapucyn. Życie i twórczość. „Roczniki Teologiczne" 45:1998 z. 4 s. 57-70.

-      Rektorzy kościołów pofranciszkańskich. Z dziejów zakonników Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. „Studia Franciszkańskie" 9:1998 s. 125-154.

-      Struktura zasobu archiwów zakonów męskich. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 70:1998 s. 45-59.

-      Szkic do biografii ojca Benignusa. W: Jan Sosnowski Ojciec Benignus kapucyn (1916-1997). Red. K. Kościelecki, T. Pulcyn. Zakroczym 1998 s. 11-40.

-      Bernardyni Prowincji Małopolskiej po kasacie 1864 r. „Studia Franciszkańskie" 10: 1999 s. 327-371.

-      Błogosławiony Honorat Koźmiński jako propagator duchowości franciszkańskiej w Pol­sce w drugiej połowie XIX wieku. W: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosła­wiony Honorat Koźmiński kapucyn. Red. G. Bartoszewski, H.I. Szumił, M. Chmielewski. Lublin 1999 s. 137-160.

-      Cechy charakterystyczne świętości kapucyńskiej. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 27-38.

-      Ojciec doktor Florian Jerzy Duchniewski. W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Warszawa 1999 s. 13-16.

-      Ostatni lubelski bernardyn i jego książka. W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Warszawa 1999 s. 183-194.

-      Franciszkanie Prowincji Polskiej po kasacie 1864 r. „W Nurcie Franciszkańskim" 9: 2000 s. 187-226.

-      Duchowość św. Franciszka. Wprowadzenie w literaturę. W: Duchowość świętego Fran­ciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Se­minarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. Red. S.C. Napiórkowski, W. Koc. Niepokalanów 2001 s.17-30.

-      Klasztor bernardynów w Paradyżu (Wielkiej Woli) w latach 1864-1893. Przykład funkcjonowania klasztoru etatowego w Królestwie Polskim w warunkach pokasacyjnych. „Studia Franciszkańskie" 11:2001 s. 275-305.

-      Organizacja i funkcjonowanie archiwów w domach zakonnych. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 75:2001 s. 139-151.

-      Refleksja nad Konstytucją apostolską „Felicitate quadam" z perspektywy stu lat. W: Zjednoczenie Zakonu Braci Mniejszych w 1897 r. Geneza - Przebieg - Konsekwencje. Materiały z sympozjum odbytego w Krakowie - Bronowicach 11-12 września 1997 r. Red. A.J. Szteinke, A.S. Warot, K.R. Prokop. Poznań 2001 s. 210-224.

-      Biblioteka klasztoru Kapucynów lubelskich w latach 1724-1864. W: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r. Pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz-Wisińskiej. Lublin 2004 s. 275-286.

-      Biblioteka klasztoru Kapucynów w Lublinie. Przykład biblioteki klasztornej. „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 77:2002 s. 63-69.

-      Br. Sykstus Ignacy Stefanowicz. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięć­dziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. War­szawa 2002 s.462-465.

-      Chrystus średniowiecza, Franciszka i franciszkanów. W: Chrystus świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 15-16 listopada 1996 roku w Łodzi - Łagiewnikach. Pod red. S.C. Napiórkowskiego, W. Koca. Niepokalanów 2002 s. 275-296.

-      O. Benignus Jan Sosnowski (1916-1997) pierwszy prowincjał odrodzonej Prowincji Warszawskiej. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 400-406.

-      O. Prokop Rowiński (1876-1953). W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięć­dziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. War­szawa 2002 s.438-447.

-      Od Komisariatu Warszawskiego do Prowincji Warszawskiej w jej pięćdziesięcioleciu. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 99-139.

-      Piśmiennictwo religijne kapucynów Prowincji Polskiej na przełomie XIX i XX wieku. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 1. Lublin 2002 s. 137-155.

-      Ambrożkiewicz Kajetan OFMCap (1914-2002). „Studia Franciszkańskie" 13:2003 s. 617-619.

-      Il beato Onorato Koźmiński come guida di anime. W: Il beato Onorato Koź­miński. Uomo di sapienza e santità. Atti del Convegno, Lublino 23-24 ottobre 1998. A cura di Luciana Mirri. Roma 2003 s. 113-146.

-      Franciszkanizm w działalności społecznej XIX i XX wieku. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. nauk. D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek. Warszawa 2004 s. 357-376.

-      Jubileusz Prowincji Warszawskiej Ojców Kapucynów w Łomży. „Ziemia Łomżyńska" 8:2004 s. 333-361.

-      Klasztory franciszkańskie w diecezji sejneńskiej po kasacie 1864 roku. „Studia Franciszkańskie" 14:2004 s. 285-320.

-      Miłosierdzie inspiracją zakonotwórczą bł. Honorata. W: Światła miłosierdzia. Red. A. Baran. Lublin 2004 s. 37-48.

-      Miłosierdzie w początkach Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W: Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia. Red. A. Baran. Lublin 2004 s. 99-108.

-      Nauczanie w zakonach franciszkańskich w Królestwie Polskim w XIX wieku. „Lignum Vitae" 5:2004 s. 111-122.

-      O kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 roku i jej następstwach. Na marginesie artykułu Piotra Gołdyna „Kasata klasztorów franciszkańskich na Ziemi Konińskiej po powstaniu styczniowym". „Studia Franciszkańskie" 15:2005 s. 373-379.

-      O. Wacław Nowakowski. Okres warszawski i syberyjski. „Studia Laurentiana" 4:2004 nr 1 s. 5-23.

-      Św. Klara w polskim piśmiennictwie naukowym. W: Zajaśniała w życiu, promieniuje po śmierci. Św. Klara - zwierciadło franciszkanizmu. Red. Zdzisław J. Kijas, Stanisław Mazgaj. Kraków 2004 s. 113-122.

-      Wkład o. Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna, w upowszechnienie nabożeństwa majowego w Polsce. „W Nurcie Franciszkańskim" 13: 2004 s. 87-100.

-      Filozofia szkoły franciszkańskiej. Wprowadzenie bibliograficzne. W: Filozofia franciszkanów. Red. S.C.Napiórkowski, E.I. Zieliński. Cz. 1. Niepokalanów 2005 s. 11-23.

-      Franciszkanizm a jedność średniowiecznej Europy. W: Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Red. W. Sajdek. Lublin 2005 s. 149-163.

-      Zanik obecności zakonników franciszkańskich w diecezji płockiej po 1864 r. „Studia Franciszkańskie" 15: 2005 s. 345-371.

-      Bernardyni w Królestwie Polskim po kasacie 1864 r. W: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453-2003). Pod red. W.F. Murawca, D.A. Muskusa. Kalwaria Zebrzydowska 2006 s. 427-513.

-      Dlaczego nowa edycja najstarszych źródeł franciszkańskich? W: Ad fontes! Źródła Franciszkańskie nowa edycja. Red. A. Prugar, S. Mazgaj. Kraków 2006 s. 12-21.

-      Galicyjskie drogi franciszkańskich zakonników-zesłańców po powstaniu styczniowym. W: Historia świadectwem czasów. Red. W. Bielak, S. Tylus. Lublin 2006 s. 385-392.

-      Historiografia franciszkańska w Polsce (okres staropolski, XIII-XVIII w.). W: Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy. Red. T. Janiak, D. Stryniak. Gniezno 2006 s. 47-52.

-      O. Przemysław Zygmunt Knap, kapucyn (1914-1981). Pierwszy kapłan w powojennym Gorzowie. „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny"2006 nr 13 s. 257-262.

-      Powołanie błogosławionych: Honorata i m. Angeli. W: Powołanie honorackie. Red. A. Kruszyńska. Zakroczym 2006 s. 51-51.

-      Powstanie Klasztoru Kapucynów i jego wpływ na życie społeczności zakroczymskiej; rola bł. Honorata Koźmińskiego. W: Dzieje Zakroczymia. Red. K. Szczerbatko. Zakroczym 2006 s. 91-106.

-      Tragizm powołania niezrealizowanego (Antoni Izydor Wysłouch, Feliksa Kozłowska i inni). W: Powołanie honorackie. Red. A. Kruszyńska. Zakroczym 2006 s. 101-136.

-      Wybitne jednostki pierwszego okresu Polskiej Prowincji Kapucynów. W: „Z ziemi włoskiej do Polski...". Przybycie i zakorzenienie zakonu kapucynów w Polsce. Red. A. Derdziuk. Lublin 2006 s. 119-132.

-      Zakonnicy franciszkańscy na zesłaniu w Rosji i na emigracji po 1863 roku. W: Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku. Red. E. Niebelski. Lublin 2006 s. 117-136.

-      Zarys historiografii franciszkańskiej. W: Ad fontes! Źródła Franciszkańskie nowa edycja. Red. A. Prugar, S. Mazgaj. Kraków 2006 s. 22-43.

-      Franciszkańskie ośrodki badań historycznych na ziemiach polskich (do 1939 roku). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 6. Lublin 2007 s. 25-63.

-      Góra Świętej Anny w polskim piśmiennictwie naukowym. W: Pod płaszczem św. Anny. Materiały z konferencji historycznej z okazji 350-lecia przybycia franciszkanów na Górę Świętej Anny 1656-2006. Góra Świętej Anny 25-26 X 2006. Red. J. R. Gohly. Wrocław 2007 s. 105-111.

-      Jeden z „Kursu". W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 39-43.

-      Katolicka literatura popularna w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku. Uwagi wstępne. "Roczniki Teologiczne". 54:2007 z. 4 s. 29-40.

-      O. Marian Jerzy Cygan OFMCap (1924-2006). "Studia Franciszkańskie" 17:2007 s. 451-496.

-      Parafia św. Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim pod zarządem kapucynów w latach 1945-1951. "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 14:2007 s. 179-200.

-      „Rodzina Seraficka". Wstęp do monografii czasopisma. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 451-468.

-     Apostolstwo słowa drukowanego kapucynów zakroczymskich. W: Kapucyni w Zakroczymiu - 250 lat obecności. Red. T. Płonka. Sandomierz - Zakroczym 2008 s. 97-111.

-     Fundacja oraz dzieje klasztoru kapucynów w Zakroczymiu. W: Kapucyni w Zakroczymiu - 250 lat obecności. Red. T. Płonka. Sandomierz - Zakroczym 2008 s. 21-38.

-     Kapucyn Wacław Nowakowski - sybirak i historyk zesłańczych losów katolickiego duchowieństwa. W: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej. Red. E. Niebelski. Lublin - Warszawa 2008 s. 283-294.

-     Ojciec Rafał Kalinowski wśród byłych uczestników powstania 1863 r. w Galicji. W: Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski powstaniec 1863 i karmelita bosy. Red. E. Niebelski, S. Wilk. Lublin 2008 s. 145-156.

-     Prałatura Pilska w świetle schematyzmu z 1940 r. "Roczniki Teologiczne" 55:2009 z. 4 s. 31-48.

-     Reformaci Prowincji Małopolskiej po kasacie 1864 roku. "Pietas et Studium" 1:2008 s. 47-67.

-     Troska o człowieka w działalności instytutów zakonnych w Polsce w ciągu wieków. W: Personalizm polski. Red. M. Rusecki. Lublin 2008 s. 133-146.

-     Z dziejów nauczania filozofii w Polskiej Prowincji Kapucynów w XIX wieku. "Roczniki Filozoficzne" 56:2008 z. 2 s. 225-231.

-     Życie zakonne w świetle bernardyńskiego „Podręcznika dla braci". "Studia Franciszkańskie" 18:2008 s. 377-384.

-     Buvusios Respublikos žemių vyskupų požiūris į 1863 m. sukilimą. W: Dvasininkija ir 1863 m. Sukilimas buvusios abiejų tautų respublikos žemėse. Straipsnių rinkinys. Sudarė A. Prašmantaitė. Vilnius 2009 s. 81-102.

-     Dzieje kapucynów w Gdańsku. W: Szpital i kościół św. Jakuba. 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku. Red. A. Sroka. Gdańsk 2009 s. 281-308.

-     Franciszkanie. W: Zakony i zgromadzenia zakonne na Ziemi Głogowskiej. Red. M. R. Górniak. Głogów 2009 s. 75-90.

-     Kapucyni polscy w służbie Polonii w XIX i XX w. "Przegląd Kalwaryjski" 13:2009 s. 225-233.

-     Kościół i klasztor poreformacki w Chełmie w latach 1864-1936. W: Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo Ziemi Chełmskiej. Red. E. Wilkowski. Chełm 2009 s. 53-69.

-     O. Gondulf Cyryl Edward Fermont OFMCap (1945-1950). W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. J. Walkusz, T. Moskal. Lublin 2009 s. 63-71.

-     O. Hubert Józef Hoemaeker OFMCap (1934-1937). W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. J. Walkusz, T. Moskal. Lublin 2009 s. 39-45.

-     O. Hugolin Helmut Langkammer OFM (1987-1993). W: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009). Red. J. Walkusz, T. Moskal. Lublin 2009 s. 215-223.

-     800 lat reguły św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanie dziś (w Gdańsku i na świecie). W: Szpital i kościół św. Jakuba. 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku. Red. A. Sroka. Gdańsk 2009 s. 309-322.

-     Publikacje dr Haliny Ireny Szumił na łamach „Studiów Franciszkańskich”. W: W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił. Red. G. Bartoszewski. Lublin – Warszawa 2009 s. 163-169.

-     Reguła Zakonu Braci Mniejszych – aspekt historyczno-teologiczny. W: Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych. Red. F. M. Rosiński. Wrocław 2009 s. 207-216.

-     Reorganizacja zgromadzeń w 1908 roku i jej wpływ na Rodzinę Honoracką. W: Formy życia konsekrowanego w Rodzinie Honorackiej. Red. T. Płonka. Sandomierz – Zakroczym 2009 s. 321-353.

-     Spojrzenie na obecność Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego w kulturze i religijności polskiej. W: Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych. Red. F. M. Rosiński. Wrocław 2009 s. 635-646.

-     „Testament” wśród pism Świętego Franciszka. "Szkoła Seraficka" 4:2009 s. 54-62.

-     Z dziejów nabożeństwa majowego w Polsce. W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. T. 1. Red. K. Góźdź. Lublin 2009 s. 1003-1008.

-     Z dziejów pewnej książki dla tercjarzy. "Pietas et Studium" 2:2009 s. 633-640.

-     Zapomniany lubelski pisarz religijny i jego książka. W: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa. Red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek. Lublin 2009 s. 339-344.

-     Źródła historyczne do życia i męczeństwa świętego Brunona. W: Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła. Red. A. Kopiczko. Olsztyn 2009 s. 291-301.

-     Biskup Marian Leon Fulman jako teolog i pisarz religijny. W: Pater ecclesiae lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945). Red. J. R. Marczewski. Lublin 2010 s. 181-195.

-     Franciszkanie emigranci w Ameryce po 1863 roku. W: Emigracja postyczniowa 1863 roku. Red. E. Niebelski. Lublin 2010 s. 47-56.

-     Franciszkański wkład w piśmiennictwo popularne. Zarys zagadnienia. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 9. Lublin 2010 s. 321-333.

-     Katedra Dziejów Teologii. W: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii. Red. J. Walkusz. Lublin 2010 s. 121-141.

-     O. Prokop Leszczyński, kapucyn, jako krzewiciel nabożeństwa czerwcowego. "Annales Lublinenses pro Musica Sacra" 1:2010 s. 155-159.

-     Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska CP (1933-2009). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 9. Lublin 2010 s. 537-552.

-     Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Trzeciego Zakonu Regularnego. Rys historyczny i aktualność. W: Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 21 listopada 2009 r. Red. Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas. Warszawa – Kraków 2010 s. 111-119.

-     Sandomierska książeczka majowa. "Studia Pelplińskie" 42:2010 s. 289-294.

-     Szkotyzm we franciszkańskich studiach filozoficzno-teologicznych w Polsce w XVIII i XIX wieku. W: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008. Red. E. I. Zieliński, R. Majeran. Lublin 2010 s. 729-741.

-     Wacław Nowakowski, kapucyn, jako historyk. W: Tempus est optimus magister vitae. Prace dedykowane Ojcu Profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM. Red. A. K. Sitnik. [Kraków] 2010 s. 167-179.

-     Z historiografii klasztorów kapucyńskich w Polsce. W: „... Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam”. Praca zbiorowa poświęcona śp. Markowi Budziarkowi. Red. M. Marczewski. Lublin 2010 s. 137-144.

-     Zmartwychwstanie narodu. Z dziejów myśli i działalności na rzecz odrodzenia Polski w XIX w. W: Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. T. 2: Zmartwychwstał prawdziwie. Red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda. Tarnów 2010 s. 505-517.

-     Drogi służby w Kościele warszawskich absolwentów Akademii Duchownej w Petersburgu z lat 1890-1900. W: Servus sanctae Hedvigis fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS. Red. J. Swastek, M. Piela. Wrocław [2011] s. 277-292.

-     Drugi żywot lubelskiego modlitewnika. W: Lublin a książka. Cz. 2: Centrum i peryferie. Materiały z konferencji naukowej Lublin, 5-6 listopada 2009 r. Red. A. Krawczyk. Lublin 2011 s. 163-169.

-     Dwie książeczki majowe z końca XIX wieku. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec. Lublin 2011 s. 257-263.

-     Fenomen reform Ordo Minorum jako wyraz zmagania o wierność charyzmatowi franciszkańskiemu. W: Osiemsetlecie charyzmatu franciszkańskiego. Wspomnienie i wyzwanie. Materiały z Sympozjum odbytego w dniach 30-31 X 2009 roku w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Red. M. Sykuła. Niepokalanów 2011 s. 65-76.

-     Kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w szeregach duchowieństwa prałatury pilskiej. W: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa. Red. W. Bielak, J. R. Marczewski, T. Moskal. Lublin 2011 s. 265-282.

-     Kapucinų pradai lietuvoje po pirmojo pasaulinio karo. W: Pranciškonai lietuvoje XX a.: šviesa spindi tamsoje. Sudarytojas M. A. Detlaff. [Vilnius] 2011 s. 95-112.

-     Kapucyni we Wrocławiu 1947-2010. Zarys dziejów i przejawy obecności. "Studia Franciszkańskie" 21:2011 s. 357-370.

-     O dwóch książeczkach majowych z XIX wieku. W: Fructus Spiritus est caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej. Red. M. Wysocki. Lublin 2011 s. 919-924.

-     Wizytatorzy klasztorów w Królestwie Polskim w latach 1864-1914. W: Nobilissimo et bono Magistro. Księga pamiątkowa ku czci księdza infułata profesora Bolesława Kumora. Red. W. Bochnak. Legnica 2011 s. 423-437.

-     „Złoty Ołtarzyk”. Wstępna typologia modlitewników. "Roczniki Historii Kościoła" 3:2011 s. 59-87.

-     Archiwum kościelne. Rola i znaczenie jako miejsca przechowywania dokumentów przeszłości. "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" 97:2012 s. 209-216.

-     Drogi służby w Kościele lubelskich studentów Akademii Duchownej w Petersburgu z lat 1890-1900. W: Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ. Red. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz. Lublin 2012 s. 185-195.

-     Florian Jerzy Duchniewski OFMCap (1932-2011). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 11. Lublin 2012 s. 377-407.

-     Florian Jerzy Duchniewski OFMCap (1931-2011). Życie i dorobek naukowy. "Studia Franciszkańskie" 22:2012 s. 255-304.

-     Hagiografia polska. Najnowsze osiągnięcia. "Studia Nauk Teologicznych PAN" 6-7:2011-2012 s. 101-108.

-     Kobieta w średniowieczu i powołanie Klary. W: Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary. Red. T. Paszkowska, R. Prejs. Lublin 2012 s. 23-31.

-     Ksiądz German Grabowski (1835-1911). Zapomniany pisarz religijny z przełomu XIX i XX wieku. W: Kultura. Historia. książka. Zbiór studiów. Red. A. Dymmel, B. Rejakowa. Lublin 2012 s. 111-116.

-     Modlitewniki z kręgu sióstr posłanniczek. "Roczniki Historii Kościoła". T. 4:2012 s. 101-111.

-     Wpływ Reguły św. Klary na kształtowanie duchowości franciszkańskiej. Wybrane przejawy. W: „Forma sororum”. Święta Klara z Asyżu. 800-lecie powstania Zakonu Świętej Klary. Materiały z sympozjum naukowego, Warszawa 16 maja 2012 r. Red. Z. Styś, M. Sykuła, G. Filipiuk, J. Wojas. Warszawa – Kraków 2012 s. 259-266.

-     Kapucyni Prowincji Polskiej w powstaniu styczniowym. Stan badań i kwestie dyskusyjne. "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 10:2013 s. 78-87.

-     Kapucyński wychowawca. O. Witold Edward Domurat OFMCap (1919-1965). W: Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi. Red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur. Lublin 2013 s. 439-446.

-     Prowincjał Warszawskiej Prowincji Kapucynów w latach 1976-1982. W: Brat i Biskup. Księga jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn 2013 s. 103-119.

-     "Rodzina Seraficka". Wstępne omówienie zawartości miesięcznika. W: Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej. Red. W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski. Kraków - Warszawa 2013 s. 799-805.

-     Z doświadczeń kapucyńskich kwestarzy przełomu XIX i XX w. W: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Red. M. Derwich. Wrocław 2013 s. 685-693.

-     Zakonnicy franciszkańscy w powstaniu styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Kaliskiej. W: Powstanie styczniowe we Wschodniej Wielkopolsce. 150-lecie narodowego zrywu i tragedii. Red. E. Steczek-Czerniawska, P. Gołdyn. Kalisz 2013 s. 29-43.

-     

 

Hasła encyklopedyczne i leksykograficzne:

-    Encyklopedia Katolicka. T. 5. Lublin 1989:

-        Frankfurt nad Odrą kol. 683-684;

-        Gorzów Wielkopolski kol. 1314-1316.

-    Rytel Wacław, imię zakonne Wiator (Viator) (1883-1942), kapucyn, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 33. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991-1992 s. 579-580.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993:

-        Hartz Franz kol. 579-580;

-        Historyczno-kościelne czasopisma kol. 1022-1023.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997:

-        Jakub z Szadka kol. 727;

-        Jan z Turobina kol. 946;

-        Jan Wajdut kol. 946-947.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000:

-        Kamelski Michał kol. 447;

-        Kamiński Franciszek kol. 507-508;

-        Kamiński Paweł kol. 508;

-        Kamperger Franz Alois kol. 514-515;

-        Kapucyni kol. 732-740;

-        Kapucyńskie misje kol. 746-750;

-        Karolina Kózkówna kol. 881.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 9. Lublin 2002:

-        Klara z Asyżu kol. 27-30;

-        Klaryski kol. 38-43;

-        Koletanki kol. 347-348.

-    Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Red. J. Myszor. T. 1. Warszawa 2002:

-        Mianowski Bolesław s. 181;

-        Nonas Stanisław s. 199-200.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin 2004:

-        Leszczyński Prokop, imię chrzestne Jan Tomasz kol. 859-860;

-        Loreto kol. 1382-1384.

-    Słownik polskich teologów katolickich. T. 9. Red. Józef Mandziuk. Warszawa 2006:

-        Ambrożkiewicz Kajetan Stanisław s. 20-21;

-        Bujnowski Beda Bolesław s. 110-111;

-        Korytkowski Jerzy s. 300-301;

-        Mucharski Franciszek Jan Paweł s. 431-432;

-        Sosnowski Benignus Jan s. 599-600;

-        Szelachowski Edward s. 647-648.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 12. Lublin 2008:

-        Mikołaj Tavelić i 3 Towarzysze kol. 980;

-        Mathew Theobald Andreas kol. 215;

-        Mazurkiewicz Rafał, imię chrzestne Józef kol. 289-290;

-        Miracula, miraculorum libelli kol. 1193-1194.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 13. Lublin 2009:

-        Montanari Giacomo kol. 197;

-        Morawski Wincenty kol. 276-277;

-        Motyczewski, Motyczyński Paschalis kol. 356;

-        Murner Thomas kol. 515-516;

-        Musso Cornelio kol. 530;

-        Nałęcz-Morawska Ludwika, imię zak. Maria od Krzyża kol. 684;

-        Natalis Pinot kol. 790;

-        Nazariusz i Celsus kol. 866;

-        Neriusz i Achilleusz, Nereusz i Achilles kol. 931;

-        Nikazjusz z Reims kol. 1292-1293 [współautor: Elżbieta Matyaszewska];

-        Nikazjusz z Rouen kol. 1293 [współautor: Elżbieta Matyaszewska];

-        Nikomedus kol. 1298;

-        Notker Balbulus, Notker Poeta kol. 1448-1449.

-    Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 3. Lublin 2009:

-        Kulesza Jan (1816-1901), imię zakonne Alfons s. 169-170.

-    Encyklopedia Katolicka. T. 14. Lublin 2010:

-        Nowakowski Wacław kol. 40;

-        Nowicki Kazimierz kol. 57;

-        Ochino Bernardino kol. 271;

-        Odoryk z Pordenone kol. 325;

-        Oktawian z Savony kol. 486;

-        Oliwer Plunkett kol. 535;

-        Ongnies d’Estrées Angel kol. 590-591;

-        Orędownicy kol. 744-745;

-        Ossola Leone kol. 922;

-        Otmar z Sankt Gallen kol. 1017-1018;

-        Pabis Jan kol. 1076;

-        Pajewski Antoni kol. 1119-1120;

-        Paloci Benedetto kol. 1186;

-        Paluch Karol, imię zak. Piotr kol. 1186-1187;

-        Paschalis Baylon kol. 1410-1411;

-        Paschaliści kol. 1413-1414;

-        Paschazy Radbert kol. 1425-1426;

-    Polski słownik biograficzny. T. 46.Warszawa - Kraków 2009-2010:

-        Symforian Ducki, właśc. Feliks Ducki, kapucyn, błogosławiony s. 237-238;

-        Szaflarski Maciej s. 413-414 [współautor: Eugeniusz Niebelski].

-    Encyklopedia Katolicka. T. 15. Lublin 2011:

-        Patryk kol. 63-65 [współautor: Małgorzata Siodłowska]. 

-        Paulin z Yorku kol. 79;

-        Paweł Giustiniani kol. 113;

-        Pawiński Adolf kol. 146-147;

-        Pilska Prałatura kol. 591-593;

-        Piotrowski Wiator kol. 703-704;

-        Pocieszycielki Serca Jezusowego kol. 912-913;

-        Podgórski Marcin kol. 934;

-    Encyklopedia Katolicka. T. 16. Lublin 2012:

-        Pryska kol. 599;

-        Pudes, Pudencjana i Prakseda kol. 900-901;

-        Quix Eugène, imię chrzestne Louis kol. 1001;

-        Rady ewangeliczne kol. 1110-1111;

-        Rekolektki, rekolektanki, rekolektynki kol. 1376-1377;

-        Remaklus, Remaclus z Maastricht kol. 1429-1430 [współautor: Aleksandra Szewczyk];

-        Rembiszewski Stefan, imię chrzestne Hipolit kol. 1430-1432;

-        Reparata kol. 1451-1452 [współautor: Aleksandra Szewczyk].

 

Bibliografie:

-      Sługa Boży Ojciec Honorat Koźmiński. Bibliografia podmiotowa. (Pozycje wybrane). „Ateneum Kapłańskie" 111:1988 s. 281-288 [współautor: F.J. Duchniewski].

-      Stan badań nad życiem i dziełem bł. Honorata Koźmińskiego. Przegląd piśmiennictwa opublikowanego po 1968 r. „Studia Franciszkańskie" 5:1992 s. 231-252 [współautor: F.J. Duchniewski].

-      Św. Klara i klaryski w piśmiennictwie polskim. Bibliografia. W: Święta Klara z Asyżu. W 800-lecie urodzin. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 15-17 października 1993 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach. Red. S.C. Napiórkowski, W. Koc. Niepokalanów 1995 s. 274-285.

-      Bibliografia publikacji drukowanych o. dra Floriana Jerzego Duchniewskiego OFMCap. W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Warszawa 1999 s. 17-32.

 

Tłumaczenia:

-      [Tłumaczenie i wprowadzenie] Dzieje błogosławionego Franciszka i jego towarzyszy. W: Źródła Franciszkańskie. Red. Z. J. Kijas, R. Prejs. Kraków 2005 s. 1927-2082.

 

Recenzje:

-      Rec.: Gach Piotr Paweł. Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914. Lublin 1984. „Studia Franciszkańskie" 2:1986 s. 324-328.

-      Rec.: Gaj-Piotrowski Wilhelm. O. Hieronim Ryba, kapucyn, budowniczy kościołów w rejonie Rozwadowa, 1850-1895-1927. Rzym 1982. „Studia Franciszkańskie" 2:1986 s. 328-329.

-      Rec.: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych. Dzieło zbiorowe pod red. Hieronima Eug[eniusza] Wyczawskiego. Dodatek: Hieronim Eug[eniusz] Wyczawski: Krótka historia Zakonu Braci Mniejszych. Kalwaria Zebrzydowska 1985. „Nasza Przeszłość" 68:1987 s. 273-276.

-      Rec.: Jabłońska-Deptuła Ewa. Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916. Warszawa 1986. „Studia Franciszkańskie" 3:1988 s. 380-383.

-      Rec.: Woźniak Piotr. Michał Zygmunt Nestorowski kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (1915-1966). Rzym-Bytom 1986. „Studia Franciszkańskie" 3:1988 s. 384-387.

-      Rec.: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. Danuta Kamolowa przy współudziale Krystyny Muszyńskiej. Warszawa 1988. „Collectanea Franciscana". A 59:1989 s. 416.

-      Rec.: Jerzy Matulewicz bł. Pisma wybrane. Wyboru dokonali i do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski. Warszawa 1988. „Nasza Przeszłość" 74:1990 s. 309-311.

-      Rec.: Dydycz Pacyfik [Antoni]. Z podlaskiej ziemi wezwany... Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916). [Rzym 1988]. „Studia Franciszkańskie" 4:1991 s. 360-361.

-      Rec.: Lenczowski Kosma. Pamiętnik kapelana Legionów. Oprac. nauk. tekstu Janusz Tadeusz Nowak. Kraków-Krosno 1989. „Studia Franciszkańskie" 4:1991 s. 362-363.

-      Rec.: Warachim Hieronim. Włóczęga Boży. O. Serafin Kaszuba - kapucyn. Apostoł Wołynia, Kazachstanu i Syberii. Kraków 1991. „Studia Franciszkańskie" 6:1991 s. 393-394.

-      Rec.: Zakony franciszkańskie w Polsce. Red. Jerzy Kłoczowski. T. 4: Polska Prowincja Kapucynów. Cz. 1-2. Lublin 1987. „Studia Franciszkańskie" 4:1991 s. 363-365.

-      Rec.: Kasprowicz Jan, Prusak Paweł. Stanisław Klawitter o. Efrem Maria a Kcynia, kapucyn. (W dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin). Bydgoszcz 1989. Malarstwo i rzeźba Stanisława Klawittera o. Efrema Marii z Kcyni. Bydgoszcz 1989. „Studia Franciszkańskie" 5:1992 s. 364-365.

-      Rec.: Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681-1981. Materiały z sympozjum w Zakroczymiu 27-29 października 1981. Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987. „Studia Franciszkańskie" 5:1992 s. 365-368.

-      Rec.: Śledzianowski Jan. Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963. Kielce 1991. „Collectanea Theologica". A. 63:1993 fasc. 1 s. 206-207.

-      Rec.: I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo. A cura di Costanzo Cargnoni. V. 1-2. [Roma 1988]. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 384-386.

-      Nad nową syntezą dziejów Gorzowa Wielkopolskiego. „Studia Paradyskie" 4:1994 s. 241-248 [Rec.: Benyskiewicz Joachim, Boras Zygmunt, Wędzki Andrzej: Dzieje Gorzowa. T. 1. Gorzów Wlkp 1990.]

-      Rec.: Gronkiewicz Adriana Teresa. Życie i działalność Bolesławy Marii Lament 1862-1946 założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Warszawa 1990. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 387-388.

-      Rec.: Olszewski Daniel. W służbie cierpiącym. Charyzmat Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927). Niepokalanów 1991. „Studia Franciszkańskie" 6: 1994 s. 388-390.

-      Rec.: Raina Peter. Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 1. Poznań 1994. „Nasza Przeszłość" 82:1994 s. 403-406.

-      Rec.: Trela Krystyna. Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w latach 1887-1946. Warszawa 1992. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 391-393.

-      Rec.: Wielgat Danuta. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895-1970. Lublin 1993. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 395-396.

-      Rec.: Wolska Teresa. Trwała z Niepokalaną. Matka Ludwika Waleria Gąsiorowska (1864-1949). Współzałożycielka Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej. Niepokalanów 1991. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 396-397.

-      Rec.: Wysocki Wiesław Jan. W służbie Pani Biedy. O. Anicet, jałmużnik Warszawy. [Warszawa] 1991. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 397-399.

-      Rec.: Daniluk Mirosław, Klauza Karol. Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia. Terminy. Instytucje. Dokumenty. Czasopisma. Sigla. Lublin 1994. - Studia Franciszkańskie. T. 7:1996 s. 383-384.

-      Rec.: Janocha Albin. Pod opieką Matki Bożej. Wspomnienia Sybiraka 1939-1956. Wrocław 1993. „Studia Franciszkańskie" 7:1996 s. 382-383.

-      Rec.: Kolak Wacław, Marecki Józef. Leksykon godeł zakonnych. Łódź 1994. „Studia Franciszkańskie" 7:1996 s. 385-386.

-      Rec.: Niezgoda Cecylian [Tadeusz]. Śladami Franciszka. Wybór pism. Kraków 1995. „Studia Franciszkańskie" 7:1996 s. 389-390.

-      Rec.: Siostry zakonne w Polsce. Słownik biograficzny. Red. Krystyna Dębowska, Jerzy Kłoczowski, Daniel Olszewski, Anna Siewierska. T. 1. Niepokalanów 1994. „Studia Franciszkańskie" 7:1996 s. 386-389.

-      Edycja dokumentów napotkanych. „Nasza Przeszłość" 87:1997 s. 397-399 [Rec.: Raina Peter. Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów. T. 2-3. Poznań 1995-1996].

-      Nowa edycja pism bł. Honorata Koźmińskiego. „Nasza Przeszłość" 88:1997 s. 393-398 [Rec.: Honorat Koźmiński bł. Pisma. T. 1-2. Warszawa 1997].

-      Rec.: 750 lat franciszkanów w Polsce. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 22-23 listopada 1986 roku w Łodzi - Łagiewnikach. Red. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Niepokalanów 1995. „Studia Franciszkańskie" 8:1997 s. 414-417.

-      Rec.: I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo. A cura di Costanzo Cargnoni. V. 3-5. Perugia 1991-1993. „Studia Franciszkańskie" 8:1997 s. 406-408.

-      Rec.: Gajewski Stanisław. Izydor Kajetan Wysłouch (Antoni Szech) 1868-1937. Lublin 1995. „Studia Franciszkańskie" 8:1997 s. 411-414.

-      Rec.: Misiurek Jerzy. Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. 1 (w. X-XVII). Lublin 1994. „Studia Franciszkańskie" 8:1997 s. 408-411.

-      Rec.: Carmody Maurice. The Leonine Union of the Order of Friars Minor 1897. New York 1994. „Roczniki Teologiczne" 45:1998 z. 4 s. 211-212.

-      Rec.: Manselli Raoul. Święty Franciszek z Asyżu. Przeł. Salezy Kafel. Niepokalanów 1997. „Studia Franciszkańskie" 9:1998 s. 406-408.

-      Rec.: Daniluk Mirosław. Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma. Lublin 2000. „Studia Franciszkańskie" 12: 2002 s. 723-724.

-      Rec.: House Adrian. Święty Franciszek z Asyżu. Przeł. Bogumiła Nawrot. [Warszawa 2000]. „Studia Franciszkańskie" 14:2004 s. 496-500.

-      Rec.: Marecki Józef. Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej. Kraków 2000. „Studia Franciszkańskie" 14:2004 s. 494-496.

-      Rec.: Niemiro Urszula. Mariologia w pismach błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Olsztyn 2001. „Studia Franciszkańskie" 14:2004 s. 490-494.

-      Rec.: Janicki Syrach Bogdan. Sługa Boży Brat Alojzy Piotr Kosiba OFM (1855-1939). Historia - duchowość - aktualność. Przedmowa, aneks i przygotowanie do druku Salezy Bogdan Brzuszek. Kraków 2003. „Studia Franciszkańskie" 15:2005 s. 573-578.

-      Rec.: Niebelski Eugeniusz. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji. Lublin 2002. „Studia Franciszkańskie" 15: 2005 s. 578-584.

-      Pamiętniki hierarchów. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. Jan Walkusz. T. 5. Lublin 2006 s. 403-412 [Rec.: Skalski Teofil. Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900-1932. Wspomnienia. Lublin-Rzym-Kraków 1995; Kakowski Aleksander. Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki. Kraków 2000; Mańkowski Piotr. Pamiętniki. Warszawa 2002].

-      Rec.: Block Wiesław. Figury biblijne w „Vita secunda" zastosowane do św. Franciszka z Asyżu na tle wcześniejszej literatury hagiograficznej. Lublin 2003. „Studia Franciszkańskie" 16:2006 s. 470-473.

-      Rec.: Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej. Red. Andrzej Baran. Zakroczym 2005. „Studia Franciszkańskie" 16:2006 s. 476-478.

-      Rec.: Gniecki Czesław. Hagiograficzne źródła franciszkańskie powstałe w XIII i XIV wieku. Kraków 2005. „Studia Franciszkańskie" 16:2006 s. 474-476.

-      Książka o spartaczonej robocie. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 6. Lublin 2007 s. 237-241. [Rec.: Stanaszek Bogdan: Usunąć Biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka. Sandomierz 2004.]

-      Rec.: Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu. Red. nauk. Jakub Kostowski. Wrocław 2005. "Studia Franciszkańskie" 17:2007 s. 607-610.

-      Rec.: Kaczmarek Ewa: Dlaczego przeszkadzały? Polityka władz partyjnych i rządowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1945-1956. Warszawa 2007. "Roczniki Teologiczne" 54:2007 z. 4 s. 199-203.

-      Rec.: Sitnik Aleksander Krzysztof: Bernardyni lwowscy. Historia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1469-1785). Kalwaria Zebrzydowska 2006. "Roczniki Teologiczne" 54:2007 z. 4 s. 196-199.

-      Z najnowszych badań monasteriologicznych. Na marginesie pracy o. Józefa Kachela, „Bernardyni 1453-2003. Ojcowie i bracia zakonni prowincji polskich oraz Kustodii św. Michała na Ukrainie. Wydanie jubileuszowe", cz. 1-6, Warta 2004. "Studia Franciszkańskie" 18:2008 s. 582-599.

-      Rec.: Mirek Agata: Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956. Lublin 2009. – "Studia Franciszkańskie" 19:2009 s. 557-559.

-      Rec.: Wodzianowska Irena: Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu 1842-1918. Lublin 2007. – "Roczniki Historii Kościoła" 1:2009 s. 270-272.

-      Rec.: Billot Claude-Charles: Odnaleziony przez Jezusa. Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916). Przekład K. Krycińska. Oprac. i przygot. do druku H. I. Szumił przy współpracy G. Bartoszewskiego. Warszawa 2009. – "Wspólnota Honoracka" 11:2010 nr 1 s. 56-58.

-      Rec.: Kuczkowski Mirosław Marek: Działalność III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich. Pelplin 2010. – "Studia Franciszkańskie" 20:2010 s. 460-463.

-      O Kościele na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w czasach powojennych. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 10. Lublin 2011 s. 259-264 [Rec.: Wejman Grzegorz: Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972. Szczecin 2007].

-      Wołyński Kościół czasu wojny. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. J. Walkusz. T. 10. Lublin 2011 s. 255-258 [Rec.: Dębowska Maria: Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945. Rzeszów 2008].

-      Rec.: Chmielewska Mieczysława: 100 lat wrocławskiego kościoła św. Augustyna – świątynia dwóch tradycji. Wrocław 2010. – "Studia Franciszkańskie" 21:2011 s. 597-599.

 

Sprawozdania naukowe:

-      Ruch franciszkański w Polsce w latach 1914-1980. „Studia Franciszkańskie" 1:1984 s. 341-344.

-      Międzynarodowe seminarium na temat: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 315-319.

-      Pierwsze spotkanie polskich badaczy franciszkanizmu w Poznaniu. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 322-323.

-      Ubożuchna Pani Klara [Sympozjum w Łodzi - Łagiewnikach]. „Studia Franciszkańskie" 6:1994 s. 330-332.

-      Święty Antoni z Padwy. Życie - myśl - świadectwo. [Sympozjum w Łodzi - Łagiewnikach]. „Studia Franciszkańskie" 8: 1997 s. 359-363.

-      Modlitwa franciszkańska. Sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach, 14-15 XI 1997. „Studia Franciszkańskie" 9:1998 s. 359-366.

-      Duchowość św. Franciszka. [Sympozjum w Łodzi - Łagiewnikach]. „Studia Franciszkańskie" 10:1999 s.465-467.

-      Dziedzictwo bł. Jolenty - obecność Sióstr Klarysek w Wielkopolsce. Sympozjum w Gnieźnie, 11 X 2003. „Studia Franciszkańskie". 14:2004 s. 435-437.

-      Pięćset pięćdziesiąt lat obecności Zakonu Braci Mniejszych (Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP - OO. Bernardynów) w Polsce 1453-2002. Sympozjum w Kalwarii Zebrzydowskiej 21-22 X 2003. „Studia Franciszkańskie" 14:2004 s. 439-444.

-      „Ad Fontes". Konferencja naukowa w Krakowie, 29 XI 2005, z okazji nowej polskiej edycji „Źródeł Franciszkańskich". „Studia Franciszkańskie" 16:2006 s. 445-447.

-      Która rocznica? Czy 150-lecie erygowania Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce? „Studia Franciszkańskie" 16:2006 s. 437-440.

-      Z polskich obchodów osiemsetlecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej. "Studia Franciszkańskie" 20:2010 s. 425-429.

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2015 17:13