Finanse samorządu terytorialnego - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie studentów z metodami badań naukowych, ich skutecznością i wartością poznawczą.
C2 - Wykorzystanie w praktyce, podczas pisania poszczególnych części pracy dyplomowej metod i narzędzi badawczych.
C3 - Złożenie samodzielnie napisanej, poprawnej technicznie i merytorycznie pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne:
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne,
W2 - Bardzo dobra znajomość przedmiotu: Prawo finansów publicznych
W3 - Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX lub Legalis,
W4 - Umiejętność korzystania z fachowej literatury prawniczej oraz ze zbiorów orzecznictwa.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W16 - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy dyplomowej,
K_U05 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów materialnego prawa administracyjnego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy dyplomowej,
K_U07 - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy dyplomowej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, nauki administracji,
K_U09 - Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów,
K_U11 - Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego,
K_U 12 - Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy dyplomowej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie,
K_K06 - Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura.
Oglądowe: prezentacje prac dyplomowych, orzecznictwo, analiza aktów prawnych, pisma organów administracji publicznej.

Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy dyplomowej, przygotowywanie opisów bibliograficznych, porządkowanie wykazu źródeł.
Treści programowe:
Praktyczne wykorzystanie metodyki pisania pracy dyplomowej na poziomie uniwersyteckim.
Nabycie umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestr II przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi jednego rozdziału pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Kraków 2007,
3. Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy dyplomowej.

Instytucje rynku finansowego w Polsce - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C 1 - Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemu i zakresu kompetencji instytucji rynku finansowego w Polsce tworzących administrację finansową państwa.
C 2 - Zapoznanie studentów z aktami prawnymi stanowiącymi podstawę działalności instytucji rynku finansowego.
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego
W3 - znajomość zagadnień z zakresu prawa finansowego

Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - umiejętność analizowania aktów prawnych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ustroju poszczególnych instytucji rynku finansowego - K_W01
2. student charakteryzuje podstawowe zasady działania instytucji rynku finansowego w Polsce - K_W13
3. student zna strukturę oraz podział kompetencji podmiotów administracji finansowej - K_W13
4. student wskazuje na podstawie orzecznictwa na najczęściej spotykane problemy dotyczące działalności instytucji rynku finansowego - K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. student poprawnie interpretuje przepisy ustaw regulujących działalność instytucji rynku finansowego - K_U02
2. student korzysta z aktów prawnych regulujących działalność administracji finansowej - K_U04
3. student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste, nieskomplikowane problemy prawne związane z działalnością instytucji rynku finansowego w Polsce - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1 student potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania - K_K06
2. student potrafi zorganizować warsztat pracy - K_K03
3. student dostrzega i formułuje dylematy etyczne przy rozstrzyganiu problemów prawnych - K_K04
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów, dyskurs, analiza prawna,
Treści programowe:
Narodowy Bank Polski jako bank centralny, Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór bankowy w Polsce na tle rozwiązań systemowych, banki komercyjne na polskim rynku finansowym, banki hipoteczne w Polsce, banki inwestycyjne, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A., instytucje ubezpieczeniowe i ich podział, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., fundusze inwestycyjne w Polsce, fundusze emerytalne, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe występujące na polskim rynku finansowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe.
A. Szelągowska, Instytucje rynku finansowego w Polsce.
Z. Ofiarski, Prawo finansowe.

Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - wykład

Cele przedmiotu:
C1- Zapoznanie studentów z prawnymi aspektami partycypacji społecznej rozumianej jako udział społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
C2- Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi partycypacyjnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Wymagania wstępne:
W1 – Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących ustrojowego prawa administracyjnego.
W2 – Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących postępowania administracyjnego.
W3 – Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania publicznego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05- Zna teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W08- Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W13- Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną, szczególnie na administrację samorządową.
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań dotyczących form zarządzania partycypacyjnego w samorządzie terytorialnym. Zna rodzaje podmiotów, które mogą uczestniczyć w takim zarządzaniu.
Kompetencje Społeczne
K_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K04- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06- Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja
Praca w grupach
Praca indywidualna - referaty
Treści programowe:
Pojęcie i rodzaje partycypacji społecznej.
Prawne aspekty partycypacji społecznej.
Płaszczyzny partycypacji społecznej.
Uczestnicy partycypacyjnego zarządzania w samorządzie terytorialnym.
Narzędzia partycypacyjnego zarządzania w samorządzie terytorialnym
Formy uczestnictwa w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej.
Inicjatywa uchwałodawcza jako forma realizacji zadań publicznych.
Uczestnictwo obywateli w realizacji zadań oświatowych.
Dostęp do informacji a partycypacja społeczna.
Partycypacja społeczna w praktyce stosowania prawa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
OCENA NIEDOSTATECZNA (W) Zna nikle lub nie zna terminologii z zakresu partycypacyjnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. (U) Nie potrafi samodzielnie uzyskać wiedzy. Nie potrafi zdobywać informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na ich podstawie krytycznych sądów. (K) Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego
kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego. Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
OCENA DOSTATECZNA (W) Zna dostatecznie terminologię z zakresu partycypacyjnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. Ma wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji samorządowej oraz instytucjami społecznymi i gospodarczymi. (U) Potrafi z zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy. Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych. (K) Zna poziom swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji ustrojowego prawa administracyjnego.
OCENA DOBRA (W) Ma dużą wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi administracji samorządowej, a uczestnikami partycypacyjnego zarządzania.
Ma dużą wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na podejmowanie decyzji administracyjnych oraz innych prawnych form działania w samorządzie terytorialnym. (U) Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy w zakresie organizacji i zarządzania urzędem, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu skutecznego rozstrzygania problemów. Potrafi krytycznie analizować zjawiska społeczne i gospodarcze jako ewentualne przyczyny niewłaściwych rozstrzygnięć wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. (K) Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny. Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA (W) Ma pogłębioną wiedzę o sposobach, uczestnikach i rodzajach partycypacyjnego zarządzania w samorządzie terytorialnym. Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji dotyczących możliwości uczestniczenia obywateli w procesie zarządzania na szczeblu samorządowym.
(U) Potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w administracji publicznej w celu wyjaśniania i opisu instytucji prawa administracyjnego. Potrafi używać języka specjalistycznego zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona. (K) Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu na tematy z zakresu organizacji i zarządzania oraz refleksji nad dylematami etycznymi. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
B. Dolnicki ( red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2013.

Prawo administracyjne - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie doktorantów z metodami badań naukowych, ich skutecznością i wartością poznawczą.
C2 - Wykorzystanie w praktyce, podczas pisania poszczególnych części pracy dyplomowej metod i narzędzi badawczych.
C3 - Złożenie samodzielnie napisanej, poprawnej technicznie i merytorycznie oryginalnej pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne:
W1 - Znajomość zagadnień prawa administracyjnego.
W2 - Umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX (LexPolonica, Legalis).
W3 - Umiejętność korzystania z fachowej literatury prawniczej oraz ze zbiorów orzecznictwa.
W4 - Biegła znajomość prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W10 - Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu prawa administracyjnego.
K_W15 - Ma szeroką wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu obowiązków zawodowych w szczególności w strukturach administracji publicznej.
K_W16 - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy doktorskiej.
K_U05 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa administracyjnego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy doktorskiej.
K_U06 - Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy doktorskiej.
K_U07 - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy doktorskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, nauki administracji.
K_U08 - Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa administracyjnego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 - Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawnych.
K_U11 - Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego.
K_U 12 - Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy doktorskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura.

Oglądowe: prezentacje prac doktorskich, w tym ich części, orzecznictwo, analiza aktów prawnych, pisma organów administracji publicznej.

Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy doktorskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych, porządkowanie wykazu źródeł.
Treści programowe:
Praktyczne wykorzystanie metodyki pisania pracy dyplomowej na poziomie naukowym.
Nabycie szerokich umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy doktorskiej.
Nabycie umiejętności sporządzenia oryginalnych, twórczych prac naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Postępy w opracowaniu dysertacji doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, habilitacyjne, Difin Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Placet Warszawa 2005
3. T. Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich. Wyd. 3 poszerzone, Akademia Ekonomiczna Poznań 1996,
4. M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Wolters Kluwer business Warszawa 2013,
5. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, C.H. Beck Warszawa 2006,
6. Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy.

Prawo bankowe - wykład

Cele przedmiotu:
C 1 - Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty prawa bankowego publicznego.
C 2 - Zapoznanie studentów z aktem prawnym regulującym istotę prawa bankowego publicznego.
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego
W3 - znajomość zagadnień z zakresu prawa finansów publicznych.

Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - umiejętność analizowania aktów prawnych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa bankowego publicznego - K_W01
2. student charakteryzuje podstawowe cechy wyróżniające prawo bankowe publiczne od prawa bankowego prywatnego- K_W13
3. student zna strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych typów banków - K_W13
4. student wskazuje na podstawie orzecznictwa na najczęściej spotykane problemy dotyczące działalności banków - K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. student poprawnie interpretuje przepisy ustawy regulującej zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków- K_U02
2. student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste, nieskomplikowane problemy prawne związane funkcjonowaniem bankowości publicznej w Polsce - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1 student potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania - K_K06
2. student potrafi zorganizować warsztat pracy - K_K03
3. student dostrzega i formułuje dylematy etyczne przy rozstrzyganiu problemów prawnych - K_K04
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów, dyskurs, analiza prawna,
Treści programowe:
System bankowy w Polsce.
Źródła prawa bankowego.
Rodzaje banków.
Reglamentacja działalności bankowej.
Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków.
Istota czynności bankowych.
Szczególne uprawnienia banków.
Zasady gospodarki finansowej banków.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Narodowy Bank Polski.
Istota nadzoru bankowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z. Ofiarski, Prawo bankowe
A. Mikos- Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia.