Życiorys naukowy i zawodowy

 

pict0072_400

- 1993-1998 – studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego;
- 1998 - praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie, Sąd Gospodarczy;
- 1998 – obrona pracy magisterskiej – Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi – promotor – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski – wynik bardzo dobry z wyróżnieniem;
- 15.01.2002 – obrona pracy doktorskiej – Wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia teoretyczno prawne – promotor prof. dr hab. Marian Zdyb, recenzenci – prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski;
- 11.12.2012 - nadanie przez Radę Wydziału PPKiA  stopnia naukowego doktora habilitowanego  
- 1.10.1998 – zatrudnienie (umowa na czas nieokreślony) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie na stanowisku starszego  wykładowcy w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 Zajęcia dydaktyczne

Wykłady

 • Ogólne postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo obrotu instrumentami finasowymi 

Seminaria

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Procedura administracyjna 

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 1. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lublin 2007,
 2. Wtórny obrót papierami wartościowymi. Zagadnienia prawne. ISBN 83-89073-19-6, s.506, Bydgoszcz 2003;
 3. Etyka w działalności gospodarczej (redakcja naukowa wspólnie z ks. dr T. Barankiewiczem). Radom 2003;
 4. Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011 

Artykuły

 1. Nadzór nad giełdą papierów wartościowych, Studia z Prawa Publicznego T. I -Współczesne Problemy Prawa Publicznego, Lublin 1999;
 2. System depozytu papierów wartościowych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo - Administracja - Kościół 2001, Nr 6-7;
 3. Obowiązki informacyjne funduszu emerytalnego, Prawo przedsiębiorcy 2000, Nr 12;
 4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, Prawo przedsiębiorcy 1999, Nr15;
 5. Funkcjonowanie rynku pozagiełdowego, Prawo - Administracja - Kościół 2002, Nr1 (9);
 6. Funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na publicznym rynku papierów wartościowych - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Październik 2002;
 7. Zasada jawności i jej ograniczenia w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane. [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa. J. Filipek, red., Bielsko Biała 2003;
 8. Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, Red. S. Fundowicz, J. Niczyporuk, J. Stelmasiak, Lublin 2003;
 9. Wykorzystywanie instrumentów rynku pozagiełdowego w finansowaniu przedsięwzięćinfrastrukturalnych w ochronie środowiska, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, rozdział w monografii, Poznań 2004
 10. Czy mamy już europejską wolność gospodarczą, w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Z. Leoński, M. Szewczyk i inni (red), Poznań 2005, rozdział w monografii.
 11. Podstawowe obowiązki organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym a prawo do dobrej adminiatracji, [w:] Dobra administracja- teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.), Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2007, str. 27-44;
 12. Rolnik jako przedsiębiorca, działalność rolnicza jako działalność gospodarcza, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, pod redakcją A. Dębińskiego, S. Wrzoska, K. Maćkowskiej, M. Kruszewskiej-Gagoś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, str. 41-62,
 13. Grupa producentów rolnych jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie [w:] Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność, M. Szewczak, R. Sura (red.), Lublin 2007, str. 43-58, ISBN 978-83-7363-603-3,
 14. Mediacja w prawie telekomunikacyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, J. Olszewski (red.), Rzeszów 2007, str. 49-61,
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2012 17:27