Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe - seminarium

Cele przedmiotu:
C 1. - Student powinien wykazać się praktyczną znajomością zasad tworzenia pracy naukowej.
C 2 - Na podstawie posiadanych publicznego prawa gospodarczego, student powinien skonstruować pracę magisterską na wybrany i uzgodniony temat.
C 3 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla administracyjnego prawa gospodarczego i procedury administracyjnej
C 4 Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego
Wymagania wstępne:
W. 1 Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów I i II roku studiów uzupełniających magisterskich.
W 2 Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz teorii prawa.
Efekty kształcenia:
WIEDZAW zakresie WIEDZY Student:
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, formularzy rejestracyjnych, pism procesowych, orzecznictwa, procedur administracyjnych
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów , np. urzędniczych lub prowadzeniu działalności gospodarczej
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student:
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prowadzenia działalności gospodarczej . Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów procesowych i praktyki prowadzenia działalności gospodarczej
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej
K_U 12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne,
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student:
K_K01, jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów administracyjnych.
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych,
Treści programowe:
1. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz procedur administracyjnych.
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych.
3. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi.
4. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
5. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej.
6. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
7. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej.
8. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
9. Przygotowanie pracy magisterskiej.
10. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry II –III przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej
Semestr IV prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
2. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997
3. Michniewicz G., Prawo w działalności gospodarczej, Warszawa 2012,
4. Kokocińska K., Trela A., Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, Poznań 2011,
5. Nałęcz A., Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Warszawa 2010,
6. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady Becka, Warszawa 2012,
7. Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012,
8. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010,
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T I i II, Kraków 2008
9. Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej

Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe - seminarium

Cele przedmiotu:
C 1. - Student powinien wykazać się praktyczną znajomością zasad tworzenia zaawansowanej pracy naukowej.
C 2 - Na podstawie posiadanych publicznego prawa gospodarczego, student powinien skonstruować dysertację na wybrany i uzgodniony temat.
C 3 Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego
Wymagania wstępne:
W. 1 Seminarium doktorskie przeznaczone jest dla magistrów prawa oraz administracji, spełniających kryteria zamieszczone w regulaminie
W 2 Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa gospodarczego publicznego, procedury administracyjnej oraz teorii prawa.
Efekty kształcenia:
W zakresie WIEDZY Student:
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, formularzy rejestracyjnych, pism procesowych, orzecznictwa, procedury administracyjnej
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów , np. urzędniczych lub prowadzeniu działalności gospodarczej
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student:
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy doktorskiej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy doktorskiej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów procesowych i praktyki prowadzenia działalności gospodarczej
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej
K_U 12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy doktorskiej., dostrzega i analizuje dylematy etyczne,
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student:
K_K01, jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac doktorskich, orzecznictwo, pisma organów administracyjnych.
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy doktorskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych, .
Treści programowe:
1. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych.
3. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, przypomnienie metod badawczych.
4. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
5. Sposób przygotowanie planu pracy doktorskiej.
6. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
7. Struktura wstępu i zakończenia dysertacji doktorskiej
8. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
9. Przygotowanie pracy doktorskiej.
10. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Rok I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Lata II –III przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej
Rok IV prezentacja i złożenie kompletnej pracy doktorskiej.
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Postanowienia ustawy z 14.3.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich, Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1351 oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe, Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 25.5.2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, Dz.U. Nr 115, poz. 965.
2. Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997

Publiczne prawo gospodarcze - wykład

Cele przedmiotu:
C 1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu publicznego prawa gospodarczego obowiązującymi w Polsce
C 2. wyjaśnienie specyfiki publicznego prawa gospodarczego w kontekście zasad ustroju gospodarczego w Polsce
C 3. zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami stosowania ingerencji publicznoprawnej w działalność gospodarczą w Polsce
C 4. zapoznanie z metodyką i formami regulacji gospodarczej
Wymagania wstępne:
W. 1 Znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego ogólnego i teorii prawa
W. 2 Znajomość procedury administracyjnej
W 3. Umiejętność analizy tekstu prawnego
W. Umiejętność rozwiązywania kazusów
Brak zaliczonego kursu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach z publicznego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 zna terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego, jego specyfikę,
K_W04 zna źródła publicznego prawa gospodarczego oraz sposoby i zasady ich tworzenia oraz obowiązywania
K_W07 zna najważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego oraz ma pogłębioną wiedzę w zakresie jurysdykcji i sposobów orzekania przez podmioty administracji gospodarczej
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi podmiotów rozstrzygających w postępowaniach gospodarczych. Potrafi prawidłowo ustalić zakres reglamentacji w danej dziedzinie działalności gospodarczej
K_W09 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na zakres praw i obowiązków przedsiebiorcy
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł publicznego prawa gospodarczego oraz orzecznictwa, w celu omawiania instytucji tego prawa

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie koniecznością rozstrzygania spraw gospodarczych w trybie procesowym (np. wola rozpoczęcia określonej działalności gospodarczej a obowiązek uzyskania zezwolenia)
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu interpretacji zjawisk społecznych
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w normach publicznego prawa gospodarczego w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych – interpretacja stanu faktycznego i zastosowanie przepisów prawnych
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań i do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U4 potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu
K_U06 potrafi analizować zjawiska społeczne i gospodarcze jako przyczyny zmian zachodzących instytucjach publicznego prawa gospodarczego
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w normach publicznego prawa gospodarczego w celu wyjaśnienia i opisu instytucji tego prawa
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego (np. koncesja, zezwolenie, licencja) z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności gospodarczej i rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania
i wykorzystywać rzeczową ocenę metod stosowania prawa gospodarczego
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz refleksji nad dylematami etycznymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy

Metody dydaktyczne:
Metoda nauczania teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz systemu e-learning. W systemie e-learning student rozwiązuje zadane kazusy oraz ma możliwość zaznajomienia się z najnowszymi publikacjami czy orzeczeniami lub projektami aktów normatywnych odnoszącymi się do danego modułu. W założeniu, w systemie e-learning student powinien potrafić wykorzystać nabytą na wykładzie wiedzę w sposób praktyczny poprzez rozwiązanie kazusów oraz pogłębić wiadomości. Sposób rozwiązania kazusu, w tym tok myślenia, zastosowane przepisy podlegają ocenie. Na wykładzie omawiany jest najbardziej optymalny model rozstrzygnięcia kazusu.
Treści programowe:
Ewolucja i typologia ustrojów gospodarczych. W
Geneza publicznego prawa gospodarczego. Źródła publicznego prawa gospodarczego.W
Podmioty czynne i bierne publicznego prawa gospodarczego. W+ Ćw
Zasady publicznego prawa gospodarczego. W
Pojęcie działalności gospodarczej. W+ Ćw.
Pojęcie przedsiębiorcy. W + Ćw.
Reglamentacja wolności gospodarczej. W + Ćw.
Kontrola przedsiębiorcy. W
Działalność gospodarcza podmiotów publicznych. W
Rola i zadania organów administracji gospodarczej. W
Partnerstwo publiczno-prywatne. W+ Ćw.
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców W + Ćw.
Specjalne Strefy Ekonomiczne. W
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin:
1. W formie testu jednokrotnego wyboru (poziom zaliczenia na ocenę dostateczną - 66 %)
2. W formie testu oraz przygotowania zadania badawczego w zespole (ocena dostateczna jest średnią oceny z testu oraz zadania badawczego)
3. W formie testu oraz zaliczenia na platformie e-lerning (ocena dostateczna jest średnią ocen z testu oraz oceny z zaliczenia na platformie e-lerning)
4. Egzamin ustny (na zasadzie wyjątku)

Ocena niedostateczna:
W: student nie zna podstawowych pojęć z zakresu publicznego prawa gospodarczego (np. sprawa administracyjna gospodarcza, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, wolność gospodarcza, reglamentacja wolności gospodarczej, kontrola działalności gospodarczej)
U: Student nie potrafi odszukać normy prawnej zamieszczonej w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi nazwać metod ustalania stanu faktycznego albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji przykładowego stanu faktycznego i nie ma wiedzy jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,choć nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego stanu faktycznego, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu publicznego prawa gospodarczego, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe)
U: Student potrafi odszukać normy żądane normy zamieszczone w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego rozstrzygnięcia, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu publicznego prawa gospodarczego
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawach gospodarczych, w szczególności w ustawie o swobodzie działalności i dokonuje ich prawidłowej interpretacji
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione rozstrzygnięcie, ma także wiedzę, jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Dodatkowo: jeśli egzamin będzie miał formę złożoną, tj. praca w zespole badawczym plus egzamin z W, U, K - premiowana (obok oceny merytorycznej efektu pracy badawczej) będzie umiejętność pracy w grupie, wkład własnej pracy w osiągnięcie wyniku zespołu, zdolność do kierowania grupą (w przypadku jej kierownika)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady Becka, Warszawa 2012,
2. Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012,
3. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010,
4. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. T I i II, Kraków 2008
Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Nałęcz A., Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Warszawa 2010,
2. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012
3. Biskup R, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011,
4. Michniewicz G., Prawo w działalności gospodarczej, Warszawa 2012,
5. Kokocińska K., Trela A., Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie, Poznań 2011,

Zakończenie działalności gospodarczej - wykład

Cele przedmiotu:
C1. znajomość metod zakończenia działalności gospodarczej
C2 pojmowanie upadłości w kategoriach etycznych
Wymagania wstępne:
równoległe lub zakńczony kurs z administracyjnego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI–
posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U09 (2)
– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym , jak i doprowadzić do jej zaprzestania lub xzna procerdury przymusowego zakończenia działalności gospodarczej K_U10 (2), K_U11 (2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)
– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)
Metody dydaktyczne:
Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Treści programowe:
1. Wolność gospodarcza - pojęcie i przypadki reglamentacji swobody zakończenia działalności gospodarczej
2. Przyczyny i rodzaje zakończenia działalności gospodarczej
3. Zawieszenie a likwidacja działalności gospodarczej
4. Likwidacja działalności jednoosobowej
5 Likwidacja jednostki organizacyjnej
6/ Likwidacja przez przekształcenie
7. zakończenie w drodze decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu
8 Upadłość przedsiębiorcy
9 Zakończenie działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
praca pisemna w grupach na zadane tematy Metoda punktowo – pisemna.
Punkty – frekwencja, aktywność i kreatywność podczas zajęć.
Wypełnianie dokumentacji z zakresu działalności gospodarczej
Ocena 3 - 55 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa
M. Sieradzka , komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wydawnictwo elektroniczne LEX
2A. Forin, S. Marczyńska, A. Szwoch „Partner przedsiębiorcy:
ogólnopolski informator krajowego systemu usług dla małych i
średnich przedsiębiorstw

Anna Wierzbica - Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym wydanie elektroniczne LEX
Uzupełniająca
Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2016,