2018

Prace magisterskie
 • Bednarz Anna, Decyzja administracyjna jako forma rozstrzygania sprawy administracyjnej
 • Bobel Paulina, Uspołecznienie zjawiska partycypacji w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach
 • Chyżyńska Patrycja, Formy ochrony przyrody na przykładzie Roztocza
 • Gnat Agnieszka, Rejestracja działalności gospodarczej
 • Ignatowicz Anna, Zjawisko korupcji gospodarczej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Łukaczów Katarzyna, Zasady procesowego prawa administracyjnego
 • Matynia Daniel, Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej
 • Najczuk Paulina, Wpływ dokumentów planistycznych i decyzji projektowych na wywłaszczenia nieruchomości
 • Niezgoda Magdalena, Lokalizacja inwestycji celu publicznego na przykładzie Portu Lotniczego Lublin
 • Strzelecka Katarzyna, Prawno-administracyjne uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni na potrzeby przemysłu i nauki w Puławach
 • Szymańska Anna, Wpływ dużych miast na tworzenie się struktury stref podmiejskich
 • Włodarczyk Karolina, Osiedle zamknięte w przestrzeni miejskiej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Niewęgłowski Paweł, Optymalny model ochrony nabywcy na rynku nieruchomości w świetle współczesnego systemu ochrony konsumentów
Prace magisterskie
 • Caryk Karolina, Uwarunkowania prawne w ochronie cmentarzy
 • Dąbrowska Karolina, Prawno-administracyjne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego lądowiska w Białej Podlaskiej oraz innych wybranych terenów stanowiących byłe i obecne mienie wojskowe w województwie lubelskim
 • Grzesiak Agnieszka, Prawne formy ochrony przyrody i ich wpływ na gospodarowanie przestrzenią
 • Juma Weronika, Rewitalizacja przestrzeni publicznych - aspekty prawne, finansowe i środowiskowe
 • Kalamon Marta, Akty planistyczne w samorządzie lokalnym
 • Lejkowska Karolina, Odnawialne źródła energii. Studium przypadku na przykładzie gminy Serniki
 • Marzec Natalia, Procedury przetargowe w sferze zamówień publicznych i przepisów antykorupcyjnych