2018

Prace magisterskie
 • Decyzja administracyjna jako forma rozstrzygania sprawy administracyjnej
 • Uspołecznienie zjawiska partycypacji w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach
 • Formy ochrony przyrody na przykładzie Roztocza
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Zjawisko korupcji gospodarczej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zasady procesowego prawa administracyjnego
 • Środki zaskarżenia decyzji administracyjnej
 • Wpływ dokumentów planistycznych i decyzji projektowych na wywłaszczenia nieruchomości
 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego na przykładzie Portu Lotniczego Lublin
 • Prawno-administracyjne uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni na potrzeby przemysłu i nauki w Puławach
 • Wpływ dużych miast na tworzenie się struktury stref podmiejskich
 • Osiedle zamknięte w przestrzeni miejskiej

2017

Rozprawy doktorskie
 • Optymalny model ochrony nabywcy na rynku nieruchomości w świetle współczesnego systemu ochrony konsumentów
Prace magisterskie
 • Uwarunkowania prawne w ochronie cmentarzy
 • Prawno-administracyjne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego lądowiska w Białej Podlaskiej oraz innych wybranych terenów stanowiących byłe i obecne mienie wojskowe w województwie lubelskim
 • Prawne formy ochrony przyrody i ich wpływ na gospodarowanie przestrzenią
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznych - aspekty prawne, finansowe i środowiskowe
 • Akty planistyczne w samorządzie lokalnym
 • Odnawialne źródła energii. Studium przypadku na przykładzie gminy Serniki
 • Procedury przetargowe w sferze zamówień publicznych i przepisów antykorupcyjnych