Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów - wykład

Cele przedmiotu:
C1 – Wprowadzenie ogólne w dorobek Światowej Rady Kościołów
C2 – Wprowadzenie w wybrane zagadnienia szczegółowe prac Światowej Rady Kościołów
C3 – Analiza wybranych dokumentów komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów
Wymagania wstępne:
W1 – Znajomość podstawowych pojęć teologicznych na poziomie I cyklu studiów
W2 – Umiejętność analizy tekstów naukowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. doktorant zna fakty dotyczące poziomów i tematyki dialogu ekumenicznego; Ek_W01; Ek_W03;.
2. doktorant określa tematykę podejmowaną w dokumentach Światowej Rady Kościołów; Ek_W12; Ek_W15; K_W04.
3. doktorant zna treść wybranych dokumentów komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów; Ek_W06; Ek_W07.
UMIEJĘTNOŚCI
1. doktorant potrafi krytycznie analizować ekumeniczne zaangażowanie Światowej Rady Kościołów; Ek_U04; K_U01.
2. doktorant posiada umiejętność analizy raportów podstawowych uzgodnień ekumenicznych Światowej Rady Kościołów; Ek_U02; K_U02.
3. doktorant potrafi samodzielnie weryfikować treść wybranych dokumentów Światowej Rady Kościołów; Ek_U02; K_U02.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. doktorant potrafi wykorzystać wiedzę teologiczną w praktycznym dialogu ekumenicznym; Ek_K03; K_K04.
2. doktorant rzetelnie ocenia wkład ruchu ekumenicznego w dzieło pojednania Kościołów i społeczeństw; Ek_K06; K_K03.
3. doktorant rozumie znaczenie wspólnego świadectwa chrześcijańskiego; Ek_K09.
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem.
Treści programowe:
1. Przedstawienie struktury i sposobu działania Światowej Rady Kościołów (wykład)
2. Przedstawienie najważniejszych prac Światowej Rady Kościołów (wykład)
3. Analiza teologiczna wybranych dokumentów Światowej Rady Kościołów (wykład, analiza tekstu)
4. Omówienie znaczenia ekumenicznego dorobku Światowej Rady Kościołów dla ruchu ekumenicznego w skali lokalnej i światowej (wykład, analiza tekstu, dyskusja)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - doktorant nie zna ekumenicznego dorobku Światowej Rady Kościołów;
(U) - doktorant nie potrafi analizować ekumenicznego zaangażowania Światowej Rady Kościołów;
(K) - doktorant nie potrafi docenić i rozumieć znaczenia wspólnego świadectwa chrześcijańskiego.

Ocena dostateczna
(W) - doktorant zna ogólnie ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów;
(U) - doktorant nie wychodzi poza podstawy analizy ekumenicznego zaangażowania Światowej Rady Kościołów;
(K) - doktorant pobieżnie docenia i rozumie znaczenia wspólnego świadectwa chrześcijańskiego.

Ocena dobra
(W) - doktorant dobrze zna ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów;
(U) - doktorant sprawnie analizuje składowe ekumenicznego zaangażowania Światowej Rady Kościołów;
(K) - doktorant potrafi docenić i rozumieć znaczenię wspólnego świadectwa chrześcijańskiego.

Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
(W) - doktorant bardzo dobrze zna ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów;
(U) - doktorant bezbłędnie analizuje elementy i rezultaty ekumenicznego zaangażowania Światowej Rady Kościołów;
(K) - doktorant bardzo dobrze rozumie i potrafi docenić i znaczenie wspólnego świadectwa chrześcijańskiego, a także rzetelnie ocenia wkład Światowej Rady Kościołów w dzieło jedności chrześcijan.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Hryniewicz W., Hermeneutyka w dialogu, Opole 1988.
Hryniewicz W., Gajek J.S., Koza S.J. (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996.
Karski K., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1974.
Kantyka P., Chrześcijańska alterglobalizacja. Człowiek wobec globalizacji w antropologicznoteologicznej wizji Światowej Rady Kościołów, Lublin 2017.
Karski K., Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa 2007.
Kopiec P., Chrześcijańska alterglobalizacja. Światowa Rada Kościołów na rzecz budowy globalnego społeczeństwa obywatelskiego, Lublin 2017.
Malina A., Koinonia – urzeczywistnianie jedności Kościoła, Lublin 2015.

Teologia poreformacyjna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 – zdobycie wiedzy na temat metodologii pisania pracy doktorskiej z danej dziedziny teologii ekumenicznej i poreformacyjnej
C2 – napisanie własnej pracy doktorskiej
C3 – doskonalenie warsztatu własnej pracy naukowej.
Wymagania wstępne:
W1 – Wiedza zdobyta na studiach magisterskich z zakresu teologii.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student posiada wiedzę na temat metod pisania pracy doktorskiej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu; D_W05; D_W09;
2. student orientuje się w źródłach naukowych teologii ekumenicznej; D_W06;
3. student coraz lepiej zna osiągnięcia ruchu ekumenicznego w dziedzinie doktrynalnej, duchowej i praktycznej; D_W07; Ek_W06.

UMIEJĘTNOŚCI
1. student umie stosować metody używane w pracach teologicznych o tematyce ekumenicznej; Ek_U09.
2. student dokonuje opracowania zagadnienia oraz krytycznej analizy źródeł pracy naukowej; D_U04;
3. student umie wziąć udział w dyskusji naukowej na tematy ekumeniczne; D_U10; Ek_U01.
4. student umie wyszukiwać literaturę naukową na dany temat oraz doskonalić warsztat własnej pracy naukowej; D_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student dostrzega celowość własnej pracy naukowej i jej przydatność dla ruchu ekumenicznego oraz ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy; D_K04.
2. student krytycznie i konstruktywnie ocenia współczesne wydarzenia ekumeniczne oraz wkład poszczególnych Kościołów i Wspólnot w ruch ekumeniczny, a także posiada nawyk obserwacji wydarzeń ekumenicznych i najnowszych osiągnięć teologii ekumenicznej; Ek_K06; Ek_K08.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, prezentacja, praca z tekstem, praca w grupach.
Treści programowe:
Prezentacja źródeł naukowych teologii ekumenicznej.
Przegląd przykładowych prac doktorskich z teologii ekumenicznej: analiza ich tematów, doboru literatury, zastosowanych metod.
Problemowe poszukiwanie tematu własnej pracy doktorskiej.
Analiza wybranych fragmentów poszczególnych prac doktorskich.
Wypracowywanie planów prac doktorskich i dyskusja nad nimi.
Dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami z teologii i życia Kościołów i Wspólnot poreformacyjnych oraz nad najnowszymi wynikami dialogów ekumenicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie bez oceny na podstawie: uczestnictwa w zajęciach, przedstawianych prezentacji, przedstawianych dokonań w zakresie pisania pracy doktorskiej oraz aktywności w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Chmielewski M., Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin, 2007.
Literatura w zależności od potrzeb uczestników seminarium i opracowywanych zagadnień. Teksty źródłowe dokumentów dialogów ekumenicznych:
Growth in Agreement, Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, red. H. Mayer, L. Visher, New York / Geneva 1984;
Growth in Agreement II, Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level 1982-1998, red. J. Gross, H. Meyer, W. G. Rusch, Geneva 2000;
Growth in Agreement III, Growth in Agreement III. International Dialogue Texts and Agreed Statements, 1998–2005, red. J. Gros, T.F. Best, L.F. Fuchs, Geneva–Grand Rapids 2007.

Literatura uzupełniająca:
Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001;
Mały teolog. Minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, M. Bilski i in., Katowice-Lublin 2003;
Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz i in., Katowice 2007.

Teologia systematyczna - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 – zdobycie wiedzy na temat metodologii pisania pracy magisterskiej z szeroko rozumianej dziedziny teologii systematycznej
C2 – napisanie własnej pracy magisterskiej
C3 – doskonalenie warsztatu własnej pracy naukowej
Wymagania wstępne:
W1 – Wiedza zdobyta na latach 1-3 studiów magisterskich z zakresu filozofii i teologii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student posiada wiedzę na temat metodyki pisania pracy magisterskiej z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu; T_W04
2. student orientuje się w źródłach naukowych teologii; T_W07;
3. student zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej; T_W20.
UMIEJĘTNOŚCI
1. student umie stosować metody używane w pracach o tematyce teologicznej; T_U01, T_U02;
2. student dokonuje opracowania zagadnienia oraz krytycznej analizy źródeł pracy naukowej; T_U04;
3. student umie wziąć udział w dyskusji naukowej na tematy teologiczne; T_U09.
4. student umie wyszukiwać literaturę naukową na dany temat oraz sporządzić pisemne opracowanie wybranego zagadnienia; T_U17.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student dostrzega celowość własnej pracy naukowej i jej przydatność dla własnego rozwoju oraz ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy; T_K02.
2. student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga współczesne dylematy doktrynalne , a także posiada nawyk obserwacji najnowszych osiągnięć teologii; T_K06.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja, prezentacja, praca z tekstem, praca w grupach
Treści programowe:
Prezentacja źródeł naukowych teologii.
Przegląd przykładowych prac magisterskich z teologii: analiza ich tematów, doboru literatury, zastosowanych metod.
Problemowe poszukiwanie tematu własnej pracy magisterskiej.
Analiza wybranych fragmentów poszczególnych prac magisterskich.
Wypracowywanie planów prac magisterskiej i dyskusja nad nimi.
Nadzór merytoryczny nad powstawaniem tekstu pracy magisterskiej.
Pomoc w osiągnięciu poprawności formalnej pracy magisterskiej.
Dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami z teologii i życia Kościoła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach, przedstawianych prezentacji, przedstawianych dokonaniach w zakresie pisania pracy magisterskiej oraz aktywności w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Literatura w zależności od potrzeb uczestników seminarium i opracowywanych zagadnień.
Mały teolog. Minipodręcznik dla początkujących autorów teologicznych dzieł, M. Bilski i in., Katowice-Lublin 2003;
Mały teolog 2. Poradnik dla piszących prace naukowe, red. M. Jackiewicz i in., Katowice 2007.
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 21 (1983) nr l, ss. 221 – 258.
Literatura uzupełniająca:
Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001;
H.E. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991.
E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.
K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa Łódź 1998.
H. Seweryniak, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.