2022

Prace magisterskie
 • Ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem
 • Problem macierzyństwa zastępczego na tle polskiego porządku prawnego
 • Sprzeczność rozwodu z zasadą dobra dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu
 • Skutki prawne zawarcia małżeństwa bigamicznego
 • Zawarcie małżeństwa
 • Piecza naprzemienna
 • Separacja małżonków w prawie rodzinnym i prawie kanonicznym
 • Popełnienie przestępstwa przez rodzica względem małoletniego jako podstawa pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • Ochrona prawna matek samotnie wychowujących dzieci
 • Prawa i obowiązki rodziców w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
 • Przysposobienie całkowite w polskim prawie rodzinnym
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej matki osadzonej w zakładzie karnym
 • Przemoc w rodzinie jako okoliczność prowadząca do rozkładu pożycia małżeńskiego
 • Pokrewieństwo lub powinowactwo jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa

2021

Prace magisterskie
 • Pokrewieństwo i powinowactwo jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa
 • Wpływ ubezwłasnowolnienia całkowitego na stosunki prawnorodzinne
 • Rozwiązanie stosunku przysposobienia
 • Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym w świetle zasady dobra dziecka
 • Wpływ separacji na wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • Obowiązek alimentacyjny małżonka rozwiedzionego