Informatyka archiwalna - wykład

Wymagania wstępne:
Zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami elektronicznego gromadzenia i opracowania informacji o charakterze archiwalnym.Wykład z prezentacją
Treści programowe:
Historia informatyzacji archiwów w Polsce, problemy elektronicznego opracowania zasobu archiwów, dokument elektroniczny, problemy, zasady funkcjonowania i archiwizacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Problemy komputeryzacji archiwów : zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 15 i 16 grudnia 1994 r, red. B. Ryszewski, Toruń 1996; Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych : materiały sympozjum, Toruń 9 i 10 września 1993 r, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; -Archeion, t. 107 (2004).

Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych - proseminarium

Cele przedmiotu:
Powstanie nowożytnych nauk nauk pomocniczych historii (Jean Mabillon, De re diplomatica libri sex), ich rozwój i cele badawcze od wczesnej nowożytności do czasów współczesnych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA Zapoznanie się z narzędziami krytyki i obróbki źródeł historycznych.

UMIEJĘTNOŚCI Samodzielne odczytywanie i interpretacja treści źródeł historycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Działania na rzecz zachowania spuścizny kulturowej.
Metody dydaktyczne:
Prasa w zespole seminaryjnym na odczytaniem i interpretacją różnorakich źródeł historycznych i wybranych opracowań z zakresu nauk pomocniczych historii..
Treści programowe:
Zajęcia o charakterze seminaryjno-warsztatowym, których celem jest zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik badawczych stosowanych w nauce historycznej. Zagadnienia te będą realizowane w oparciu o oryginalne prace historyków francuskich, niemieckich, angielskich i polskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Aktywne uczestnictwo w pracy naukowej zespołu seminaryjnego, umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy w odczytaniu i krytyce źródeł historycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001. Tamże zestawiona literatura przedmiotu.

Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii - warsztaty

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z metodami badań historycznych służących do zrozumienia i systematyzacji źródeł historycznych.
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw metod badań historycznych i języków obcych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA Miejsce nauk pomocniczych w heurystyce historycznej i krytyce źródeł.

UMIEJĘTNOŚCI Wykorzystanie informacji źródłowych w procesie badania historycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Integracja nauk pomocniczych historii z pokrewnymi dyscyplinami w procesie poznania historycznego.
Metody dydaktyczne:
Konwersatoria warsztatowe. Techniki obróbki źródeł historycznych w procesie poznania historycznego.
Treści programowe:
Nauki pomocnicze historii w warsztacie historyka: heurystyka, krytyka erudycyjna i hermeneutyka. Problematyka rozpatrywana na przykładzie różnych typów źródeł historycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Aktywny udział w pracach zespołu, znajomość przerabianego materiału i sprawność analizy wybranych źródeł.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, tamże zebrana literatura przedmiotu.