Aspekty prawne nauczania religii - wykład

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym dotyczących obecności i funkcjonowania nauczania religii katolickiej w Polsce.
Wymagania wstępne:
Znajomość hierarchii źródeł prawa w Polsce.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim dotyczące wolności religijnej oraz możliwości wychowania religijnego w systemach szkolnych
Posiada wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty tj. Konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe i rozporządzenia oraz akty wprawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
Posiada szczegółową znajomość Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 1992 r.
Posiada wiedzę dotyczącą porozumień pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Rządem RP w kwestiach nauczania religii i kwalifikacji nauczycieli religii.
UMIEJĘTNOŚCI
Krytycznie analizuje akty prawne regulujące nauczanie religii w polskim systemie oświaty T_U05; Tn_U04
Na podstawie uzyskanej wiedzy potrafi rozwiązać dylematy prawne dotyczące nauczania religii T_U13; Tn_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Angażuje się w działalność edukacyjną i wychowawczą T_K10; Tn_K01
Planuje własny rozwój zawodowy w zgodzie z regulacjami prawnymi T_K02; Tn_K06
Metody dydaktyczne:
Wykład, wykład z prezentacją multimedialna , wykład konwersatoryjny
Treści programowe:
Wolność religijna w konwencjach o zasięgu uniwersalnym i europejskim; Wolność religijna i nauczanie religii w Traktacie Lizbońskim; Możliwości polityczne i prawne nauczania religii, także w kontekście konfesyjnym, w krajach Unii Europejskiej; Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty w Polsce (Omówienie takich aktów prawnych jak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, Ustawa o systemie oświaty). Dwupodmiotowość nauczania religii w Polsce; Kwalifikacje wymagane od kandydatów na nauczycieli religii w oparciu o porozumienia pomiędzy Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP a Ministrem Edukacji Narodowej; Specyficzny status prawny nauczycieli religii w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Prawa i obowiązki nauczycieli religii w świetle Karty Nauczyciela; Awans zawodowy nauczyciela religii; Obowiązek permanentnej formacji nauczycieli religii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Nie posiada wiedzy dotyczącej stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Nie potrafi rozwiązać podstawowych dylematów prawnych dotyczących nauczania religii w Polsce. Nie przejawia zaangażowania w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dostateczna:
Student posiada podstawową wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Potrafi je wymienić i syntetycznie opisać. Posiada podstawową wiedzę na temat stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Potrafi rozwiązać podstawowe dylematy prawne dotyczące obecności nauczania religii w systemie oświaty oraz możliwości uczestnictwa i rezygnacji z tego rodzaju zajęć. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii na świecie, w Europie i Polsce. Potrafi szczegółowo omówić akty prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania awansu na nauczyciela kontraktowego. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i ma świadomość potrzeby permanentnego dokształcania nauczycieli.
Ocena bardzo dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii. Potrafi szczegółowo omówić konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych. Potrafi szczegółowo omówić wszystkie prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania wszystkich stopni tego awansu, z uwzględnieniem specyfiki nauczania religii. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i planuje konkretne formy permanentnego dokształcania się.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa: Akty prawne: Konstytucja, Konkordat, Ustawa o systemie oświaty; Karta Nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.
Uzupełniająca: P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T.3. Lublin 2005 s. 451-467; P. Mąkosa. Trwałe miejsce nauczania religii w polskim systemie oświaty. „Katecheta” 49:2005 nr 1 s. 63-69; A. Kiciński. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy. Warszawa 2006; P. Tomasik. Regulacje prawne nauczania religii. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 73-109; W. Janiga. Katecheza w szkole w świetle obowiązującego prawa. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 170-197; W. Janiga. A. Mezglewski. Nauczanie religii w szkołach publicznych. „Roczniki Nauk Prawnych” 11(2001) z. 1 s. 131-160; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne. Red. W. Janiga, A. Mezglewski. Krosno-Sandomierz 2000; Nauczanie religii w szkole państwie demokratycznym. Red. J. Krukowski. Lublin 1991; Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym. Red. S. Łabendowicz. Radom 2001.

Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna - seminarium

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy dotyczącej metodologii teologii pastoralnej i katechetyki; poznanie baz bibliograficznych; nabycie umiejętności formułowania tematu pracy magisterskiej, konstruowania planu pracy z zastosowaniem właściwej metodologii. Ostatecznym celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu metodologii pisania pracy naukowej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Posiada wiedzę na temat powiązań teologii z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza z pedagogiką, psychologią i socjologią. T_W12
Posiada znajomość zasad interpretacji tekstów źródłowych.T_W15
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować informacje z różnych źródeł oraz dokonywać syntezy istotnych wniosków. T_U01
Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych, zwłaszcza tworzenia pracy magisterskiej.
T_U17.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość konieczności pracy nad własnym warsztatem naukowym. T_K02
Interesuje się dokonaniami i ośrodkami badawczymi na gruncie katechetyki. T_K08.
Metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny. Ćwiczenia z zakresu metodologii katechetyki. Przedstawienia i ewaluacja naukowych dokonań studentów.
Treści programowe:
Metodologia pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem teologii pastoralnej i katechetyki; zasady konstruowania planu pracy naukowej; gromadzenie źródeł i literatury przedmiotu; klasyczne i internetowe bazy bibliograficzne; metodyka pisania poszczególnych części pracy; adiustacja testu, przygotowanie do druku i do obrony.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie planu pracy magisterskiej a następnie kolejnych etapów jej tworzenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Przygoda W. Pradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. „Teologia praktyczna” 10:2009 s. 36-49; Kamiński R. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007; Bibliografia katechetyczna 1945-1995. Red. R. Murawski, R. Czekalski, J. Tochmański. Warszawa 1999; Bibliografia katechetyczna 1996-2000. Red. R. Murawski, R. Czekalski, J. Tochmański. Warszawa 2002; Bibliografia katechetyczna 2001-2010. Red. R. Czekalski. Warszawa 2012
Kamiński R. Metoda teologii pastoralnej. RTK 37:1990 z. 6 s. 92-97.

Nauczanie religii w prawie oświatowym - wykład

Cele przedmiotu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów - przyszłych nauczycieli religii - z umocowaniem prawnym nauczania religii w publicznym systemie oświaty w Polsce i ukazanie jego specyfiki na tle innych przedmiotów szkolnych. Na zajęciach student powinien zdobyć wiedzę na temat aktów prawnych regulujących status nauczania i nauczyciela religii a także wiedzę dotyczącą awansu zawodowego. Powinien szczegółowo zapoznać się przede wszystkim z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Wymagania wstępne:
Podstawowa umiejętność analizowania aktów prawnych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Zna konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim dotyczące wolności religijnej T_W12; Tn_W07
Posiada wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty oraz awansu zawodowego nauczyciela T_W12; Tn_W07; Tn_W12
Posiada szczegółową znajomość Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 1992 r. T_W12; Tn_W07
UMIEJĘTNOŚCI
Krytycznie analizuje akty prawne regulujące nauczanie religii w polskim systemie oświaty T_U05; Tn_U04
Na podstawie uzyskanej wiedzy potrafi rozwiązać dylematy prawne dotyczące nauczania religii T_U13; Tn_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Angażuje się w działalność edukacyjną i wychowawczą T_K10; Tn_K01
Planuje własny rozwój zawodowy w zgodzie z regulacjami prawnymi T_K02; Tn_K06
Metody dydaktyczne:
wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny.
Treści programowe:
Wolność religijna w konwencjach o zasięgu uniwersalnym i europejskim; Wolność religijna i nauczanie religii w Traktacie Lizbońskim; Obecność nauczania religii w publicznym systemie oświaty w Polsce (Omówienie fragmentów takich aktów prawnych jak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, Ustawa o systemie oświaty). Dwupodmiotowość nauczania religii w Polsce; Kwalifikacje wymagane od kandydatów na nauczycieli religii w oparciu o porozumienia pomiędzy Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP a Ministrem Edukacji Narodowej; Specyficzny status prawny nauczycieli religii w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Prawa i obowiązki nauczycieli religii w świetle Karty Nauczyciela; Awans zawodowy nauczyciela religii; Obowiązek permanentnej formacji nauczycieli religii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Nie posiada wiedzy dotyczącej stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Nie potrafi rozwiązać podstawowych dylematów prawnych dotyczących nauczania religii w Polsce. Nie przejawia zaangażowania w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dostateczna:
Student posiada podstawową wiedzę na temat aktów prawnych regulujących obecność nauczania religii w polskim systemie oświaty. Potrafi je wymienić i syntetycznie opisać. Posiada podstawową wiedzę na temat stopni i procedury awansu zawodowego nauczycieli. Potrafi rozwiązać podstawowe dylematy prawne dotyczące obecności nauczania religii w systemie oświaty oraz możliwości uczestnictwa i rezygnacji z tego rodzaju zajęć. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą.
Ocena dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii na świecie, w Europie i Polsce. Potrafi szczegółowo omówić akty prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania awansu na nauczyciela kontraktowego. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i ma świadomość potrzeby permanentnego dokształcania nauczycieli.
Ocena bardzo dobra:
Student posiada gruntowną wiedzę na temat aktów prawnych i deklaracji politycznych dotyczących wolności religijnej oraz nauczania religii. Potrafi szczegółowo omówić konwencje o zasięgu uniwersalnym i europejskim ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych. Potrafi szczegółowo omówić wszystkie prawne dotyczące nauczania religii w Polsce. Posiada gruntowną wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli. Szczegółowo opisuje procedurę uzyskania wszystkich stopni tego awansu, z uwzględnieniem specyfiki nauczania religii. Przejawia zaangażowanie w działalność edukacyjno-wychowawczą i planuje konkretne formy permanentnego dokształcania się.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa: Akty prawne: Ustawa o systemie oświaty; Karta Nauczyciela; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.
Uzupełniająca: P. Mąkosa. Nauczanie religii w szkole publicznej w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. W: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T.3. Lublin 2005 s. 451-467; P. Mąkosa. Trwałe miejsce nauczania religii w polskim systemie oświaty. „Katecheta” 49:2005 nr 1 s. 63-69; A. Kiciński. Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy. Warszawa 2006; P. Tomasik. Regulacje prawne nauczania religii. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 73-109; W. Janiga. Katecheza w szkole w świetle obowiązującego prawa. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz 2002 s. 170-197; W. Janiga. A. Mezglewski. Nauczanie religii w szkołach publicznych. „Roczniki Nauk Prawnych” 11(2001) z. 1 s. 131-160; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne. Red. W. Janiga, A. Mezglewski. Krosno-Sandomierz 2000; Nauczanie religii w szkole państwie demokratycznym. Red. J. Krukowski. Lublin 1991; Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym. Red. S. Łabendowicz. Radom 2001.

Technologia informacyjna w katechezie - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania religii w szkole i w katechezie parafialnej
Wymagania wstępne:
Znajomość technologii informacyjnych na poziomie średniozaawansowanym
Efekty kształcenia:
WIEDZA
zna współczesne techniki pracy w małych grupach (dzieci, młodzież, dorośli, nieprzystosowani społecznie) K_W09
ma specjalistyczną wiedzę na temat dydaktyki szczegółowej katechezy K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prowadzić katechezę sakramentalną przy pomocy nowoczesnych multimediów K_U10
potrafi zorganizować ćwiczenia pedagogiczno-katechetyczne w różnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, szkoły specjalne) K_U07
jest przygotowany do animowania uczestników katechezy na różnych etapach życia (dzieci, młodzież, dorośli, nieprzystosowani społecznie) K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
wspiera rozwój religijny dzieci, młodzieży i dorosłych K_K01
odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogiczno-katechetycznych K_K08
Treści programowe:
Zasady tworzenia i wykorzystania prezentacji multimedialnej w procesie dydaktycznym; Wybrane media społecznościowe w katechezie; Strony internetowe jako narzędzie katechezy, tablice interaktywne, multibooki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada elementarnej wiedzy na temat nauczania Kościoła dotyczącego mass mediów i technik komunikacyjno-informacyjnych. Nie potrafi dokonać wyboru odpowiednich metod multimedialnych w procesie dydaktycznym.
Ocena dostateczna:
Student posiada podstawową wiedzę na temat nauczania Kościoła dotyczącego mass mediów i technik komunikacyjno-informacyjnych. Posiada także podstawową wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Potrafi dokonać prawidłowego wyboru metod uwzględniając kryteria dydaktyczne.
Ocena dobra:
Student posiada pogłębioną wiedzę na temat nauczania Kościoła dotyczącego mass mediów i technik komunikacyjno-informacyjnych. Posiada także pogłębioną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Potrafi zastosować metody multimedialne w dydaktycznym procesie nauczania religii. Ma świadomość konieczności permanentnej formacji metodycznej w zakresie Technologii Informacyjnej.
Ocena bardzo dobra:
Student posiada pogłębioną wiedzę na temat nauczania Kościoła dotyczącego mass mediów i technik komunikacyjno-informacyjnych. Posiada także specjalistyczną wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Potrafi zastosować w przygotowanych scenariuszach zajęć szkolnych metody i techniki multimedialne tj. multibooki, prezentacje multimedialne, pliki filmowe, audio i graficzne. Podejmuje decyzje o permanentnej formacji metodycznej w zakresie Technologii Informacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
P. Mąkosa. Komputer i Internet w dydaktyce nauczania religii. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. St. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2004 s. 183-202; P. Mąkosa. Technologia Informacyjna w dydaktycznym procesie nauczania religii. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 6 s. 113-130.M. Chmielewski. Youcat - wskazania dla katechezy w kulturze medialnej. W: Catechetica porta fidei. Red. A. Kiciński, P. Goliszek. Lublin 2012; M. Chmielewski. Media społecznościowe jako narzędzia nowej ewangelizacji. „Świat i słowo” 22:2014 s. 213-229; D. Młodnicki. Naucz się Prezi w 15 minut http://prezi.com/cwy_pspmijqy/akademia-naucz-sie-prezi-w-15-minut/ [online].
Uzupełniająca: T. Huk. Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kraków - Katowice 2014; W. Janiga. M. Grendus. Innowacyjne środki dydaktyczne w pracy katechetycznej. „Świat i słowo” 22: 2014 s. 197-212; F. W. Kron, A. Sofos. Dydaktyka mediów. Gdańsk 2008; A. Zelma. Cyberprzestrzeń w warsztacie pracy edukacyjnej nauczyciela religii – szansa czy zagrożenie? „Świat i słowo” 22:2014 s. 185-196.