Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji
[The role of natural and landscape values of Lublin rivers in recreation]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nauka Przyroda Technologie (ISSN: 1897-7820)
Rok wydania: 2008
Tom: 2
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 1-9
Streszczenie: Układ przestrzenny Lublina w znacznym stopniu uwarunkowany został przez trzy rzeki: Bystrzycę, Czechówkę i Czerniejówkę. Niepokojącym zjawiskiem jest coraz częstsze zabudowywanie dolin tych cieków pod obiekty usługowe i mieszkaniowe, przy jednoczesnej utracie potencjalnych terenów rekreacyjnych i walorów krajobrazowych. Jedynie częściowe wykorzystywanie ich możliwości, nie pozwala na sprawne funkcjonalnie systemu wypoczynkowego miasta. W artykule, na podstawie przeprowadzonych w obrębie dolin rzecznych badań (waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa), wskazane zostały przyrodniczo cenne obszary oraz miejsca mogące służyć rekreacji. Określono także tereny, które w wyniku złej gospodarki, zatracają wartości środowiskowe. Sformułowane wnioski dotyczą kierunków przyszłego zagospodarowywania terenów nadrzecznych Lublina, w kontekście ich potencjału, umożliwiającego rozwój funkcji wypoczynkowych.
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, waloryzacja, rekreacja i wypoczynek w mieścieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paweł Adamiec",
title = "Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji",
journal = "Nauka Przyroda Technologie",
year = "2008",
number = "4",
pages = "1-9"
}

Cytowanie w formacie APA:
Adamiec, P. (2008). Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-9.