Architekt krajobrazu, artysta wizualny. Specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni osiedlowych oraz w  kształtowaniu miejskich terenów publicznych. Zajmuję się także fotografiką, charakteryzacją, kostiumografią i instalacją artystyczną.

 

KONTAKT: paweladamiec@kul.pl 

 

 

PUBLIKACJE:

1. Adamiec P., 2008. Krajobraz i ogród wiejski tom 5. Zmienność krajobrazów otwartych. Wydawnictwo KUL, Lublin. „Na skraju krajobrazu otwartego … Tradycja miejsca na terenie parku przyrodniczego w dzielnicy Rury w Lublinie”

2. Adamiec P., Sobczak. 2008. Zieleń Miast i Wsi. „W poszukiwaniu kompromisu – czyli jak kształtować zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na przykładzie dolin rzecznych Lublina”. Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą. Wydawnictwo PWSZ, Kalsk – Sulechów. 11 stron.

3. Adamiec P., 2008. „Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji”. Nauka Przyroda Technologie. Tom 2. Zeszyt 4. Poznań

4. Trzaskowska E., Sobczak K., Adamiec P., 2009. Kwartalnik Architektura Krajobrazu, Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość - czyli o dolinach rzecznych Lublina, 3 (24): 3 –11

5. Trzaskowska E., Adamiec P., 2010. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Politechnika Lubelska. Rola roślinności w kształtowaniu panoram i widoków miasta.

6. Adamiec P., 2010. Zieleń i forma. Zieleń ogródków działkowych.

7. Adamiec P., 2010, Zieleń ogródków działkowych. Wybrane przykłady z Lublina. Rośliny do zadań specjalnych. Red. M.E. Drozdek Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie. Kalsk Sulechów.

8. Adamiec P., 2011. Zieleń miejska. Fotografika inspirowana naturą.

9. Trzaskowska E., Adamiec P., 2011. Acta Scientiarum Polonorum / Formatio Circumiectus. Runo parków miejskich lublina.

10. Adamiec P., Trzaskowska E., 2012, Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina, Problemy Rozwoju Miast 2, Wyd. IRM Kraków, 40-52

11. Adamiec P., Trzaskowska E., Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytyczne do ich kształtowania Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Politechnika Lubelska.. 2012., 122-132

12. Trzaskowska E., Adamiec P., 2012. Wartość estetyczna trawników ekstensywnych na wybranych obiektach Lublina. Łąkarstwo w Polsce, 15, 193-203.

13. Trzaskowska E., Adamiec P., 2013. Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych, Cmentarze i ogrody w krajobrazie - O Sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 22, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 129-141

14. Trzaskowska E., Adamiec P., 2013. Aspekty wypoczynkowe na osiedlach lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej w Lublinie - pozytywne przykłady przemian PROBLEMY ROZWOJU MIAST 4, 5-14

15. Trzaskowska E., Adamiec P., 2014. Przemiany w obrębie zabudowy wielorodzinnej. Osiedla mieszkaniowe po dwudziestu dwóch latach transformacji (LSM). Warszawa 2014, 51-60

16. Adamiec P., 2014.Tereny zieleni przy szpitalach. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 07, 37-40

17. Hryciuk J., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina. Wąwozy i suche doliny Lublina - Potencjał i zagrożenia. 71-81

18. Koszańska M., Krzysiak M., Czeżyk M., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Uroczyska W Lubelskich „Wąwozach” Część I. Wąwozy i suche doliny Lublina - Potencjał i zagrożenia. 108-125

19. Warwas A., Madej A., Wójcik J., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Uroczyska W Lubelskich „Wąwozach” Część II. Wąwozy i suche doliny Lublina - Potencjał i zagrożenia. 108-125

20. Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Park Miejski, Jako Forma Ochrony Suchych Dolin Lublina. Wąwozy i suche doliny Lublina - Potencjał i zagrożenia. 195-210

21. Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Wartości przyrodnicze parków historycznych Lublina na tle struktury ekologicznej miasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 25. 57-69

22. Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń obiektów handlowych i stref komercyjnych, PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XII, Zeszyt III/2015, 13-21

23. Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń osiedli i inwestycji deweloperskich w Lublinie, PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XII, Zeszyt III/2015, 23-30

24. Trzaskowska E., Adamiec P. 2015. Zieleń osiedli mieszkaniowych i zabudowy wielorodzinnej w strukturze ekologicznej Lublina, Krajobrazy Lublina - Osiedla Mieszkaniowe, 41-56

25. Adamiec P., Trzaskowska E., 2015. Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni - metody pracy na przykładzie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Krajobrazy Lublina - Osiedla Mieszkaniowe 133-150

26. Adamiec P., 2016. Sztuka w krajobrazie otwartym. Krajobrazy Lublina - zbiorowiska naturalne - w druku.

27. Adamiec P., Trzaskowska E., 2016. Tradycyjny, ekologiczny albo dziki relacja między potrzebą, a preferencją stylów ogrodowych. Krajobrazy Lublina - zbiorowiska naturalne - w druku.

28. Trzaskowska E., Adamiec P. 2017. Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast - konferencja UM - w druku

29. Trzaskowska E., Adamiec P. 2017. Zieleń jako element zwiększający atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych. Acta, Sci. Pol., Adminstratio locorum 16 (2, 111-123)

 

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019 20:30