Oleg Gorbaniuk

dr hab. Oleg Gorbaniuk

 

profesor nadzwyczajny

Katedra Psychologii Ogólnej

Instytut Psychologii KUL

 

doktorat z ekonomii (2001)

doktorat z psychologii (2002)

habilitacja z psychologii (2012)

 


Praca: C-329, Katedra Psychologii Ogólnej, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland
Tel.: +48 81 4453329

http://pracownik.kul.pl/oleg.gorbaniuk
e-mail: oleg.gorbaniuk@kul.pl


 

OGÓLNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychologia społeczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • ilościowe metody analizy danych
 • metodologia badań psychologicznych i marketingowych
 • zachowania konsumenckie
 • marketing polityczny

 

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • badania psycholeksykalne
 • percepcja społeczna
 • wizerunek marki, firmy, polityków, partii politycznych, krajów

 

Publikacje

 

Książki

 • Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jóźwik, B., Gorbaniuk, O., Sagan, M., Zalewa, P. (2011). Europejska polityka spójności w perspektywie budżetowej 2007-2013. Przykład województwa lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków: perspektywa psychologiczna i marketingowa/Das Bild Deutschlands und der Deutschen unter Polen: Die psychologische und Marketing Perspektive. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2004). Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Dzwonkowskim, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2002). Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2001). Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Artykuły

 

2021:

 

2020:

 

2019

 

 

2018

 

2017

2016

 

2015

 

2014

2013

 

2012

 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2012). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. (W:) M. Górnik-Durose, M. Zawadzka (red.), W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (s.159-186). Warszawa: Difin.

 

2011

 • Gorbaniuk, O., Omiotek, M. (2011). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura dyspozycji przypisywanych krajom. Psychologia Społeczna, 6(4), 330-350.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2011). Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy. Organizacja i Kierowanie, 147(4), 79-92.
 • Gorbaniuk, O., Gonerski, D. (2011). Atrybucja przyczyn sukcesów przedsiębiorstw przez otoczenie zewnętrzne. Psychologia Ekonomiczna, 1(1), 18-36.
 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2011). Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wśród studentów. W: I. Hofman (red.), Marketing polityczny. Teoria i praktyka (s. 9-18). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jóźwik, B., Gorbaniuk, O., Sagan, M., Zalewa, P. (2011). Skuteczność instrumentów europejskiej polityki spójności wspierających działalność przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 39(3),
 • Gorbaniuk, O., Radman, D. (2011). Struktura wizerunku kraju i jej pomiar. Studia Socjologiczne, 4(203), 75-94.
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O. (2011). Skojarzenia z kategorią produktu jako podstawa personifikacji marki. Marketing i Rynek, 18(7), 23-33.
 • Sagan, M., Zalewa, P., Gorbaniuk, O., Jóźwik, B. (2011). Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw z regionu lubelskiego w świetle badań empirycznych. Gospodarka Narodowa, 4, 85-98.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Chmurzyńska, M. (2011). Taxonomy of Person-Descriptive Terms in Polish: A Psycho-Lexical Study. Current Problems of Psychiatry, 12(1), 100-106.
 • Gorbaniuk, O., Stachoń-Wójcik, M. (2011). Zgodność obrazu siebie i wizerunku konsumenta. Wartość predykcyjna różnych metod pomiaru kongruencji. Marketing i Rynek, 18(6), 17-26.
 • Jóźwik, B., Sagan, M., Zalewa, P., Gorbaniuk, O. (2011). Wspieranie rozwoju gospodarczego w województwie lubelskim w ramach europejskiej polityki spójności w latach 2007-2015. W: P. Marzec (red.), Servire Veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

2010

 • Gorbaniuk, O., Długoborska, J. (2010). Atrybucja przyczyn sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwach. Roczniki Psychologiczne, 13(2), 101-124.
 • Gorbaniuk, O., Lebiedowicz, A. (2010). Taksonomia leksykalna i struktura cech osobowości przypisywanych przedsiębiorstwom. Czasopismo Psychologiczne, 16(2), 237-251.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W., Lewicka, D. (2010). Wizerunek Białorusi, Rosji i Ukrainy wśród Polaków: analiza wolnych skojarzeń. Roczniki Nauk Społecznych, 2(38), 141-167.
 • Gorbaniuk, O., Wolska, A., Wojsa, A., Wiercioch, M., Samorajczyk, M., Samborska, A., Libor, M., Kryj, T., Kowal, H., Kaniowska, A., Gajor, R., Długoborska, J. (2010). Psychospołeczne uwarunkowania osobowego wizerunku marki: badania eksploracyjne. W: O.Gorbaniuk, B.Kostrubiec, D.Musiał, M.Wiechetek (red.), Studia z Psychologii w KUL, 16, 91-112.
 • Gorbaniuk, O. (2010). Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa – przegląd pojęć i metod pomiaru. W: A.M.Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacji (s.199-230). Warszawa: PWN.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2010). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Studia Psychologiczne, 48(3), 19-34.
 • Gorbaniuk, O., Wolska, J. (2010). Osobowość marki a jej kapitał z perspektywy konsumenta. Marketing i Rynek, 17(7), 8-13.
 • Zalewa, P., Sagan, M., Jóźwik, B., Gorbaniuk, O. (2010). Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego. Barometr regionalny: analizy i prognozy, 22(4), 55-70.
 • Gorbaniuk, O. (2010). The Impact of the Smolensk Air Crash on the Attribution of Personality Traits to Political Parties. Current Problems of Psychiatry, 11(2), 112-118.
 • Gorbaniuk, O., Kiełb, M. (2010). Taksonomia i struktura cech osobowości przypisywanych zwierzętom domowym. Psychologia, Etologia, Genetyka, 21(1), 27-54.
 • Gorbaniuk, O., Bogusz, M., Razmus, W. (2010). Імідж України на тлі інших держав у свiтлі концепції „особистості країни” [Wizerunek Ukrainy na tle innych krajów świata z perspektywy koncepcji „osobowości kraju”]. Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 41(3), 75-90 (w języku ukraińskim).
 • Sagan, M., Gorbaniuk, O., Jóźwik, B., Zalewa, P. (2010). Uwarunkowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. W: B.Jóźwik, P. Zalewa (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom II Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce (s. 307-325). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O., Markiewicz, K., Bąkowicz, M., Ratajewska, A. (2010). Taksonomia leksykalna skojarzeń osobowych z polskimi politykami. Current Problems of Psychiatry, 11(1), 53-59.
 • Gorbaniuk, O., Białonos, W., Aksjonowa, J. (2010). Імідж України і держав колишнього СРСР в уявленнях поляків [Wizerunek Ukrainy i krajów b.ZSRR w percepcji Polaków]. Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 40(2), 37-48 (w języku ukraińskim).
 • Jóźwik, B., Sagan, M., Zalewa, P., Gorbaniuk, O. (2010). Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego w ramach komponentu POKL. W: K.Machowicz (red.), Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem (s.195-216). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O., Wojsa, A. (2010). Testowanie analogii w procesie formowania wrażenia na temat marek i ludzi w kategoriach cech osobowości. W: A.Łukasik, B.Danieluk (red.), Spotkania z psychologią społeczną (s. 197-220). Lublin: Wydawnictwo Olech.

2009

 • Gorbaniuk, O., Michaluk, E., Razmus, W., Mazierski, K. (2009). Influence of Negation and Kind of Suggestion on Effectiveness of Imperative Advertising Slogans. W: Błachnio, A., Przepiórka, A. (red.), Closer to Emotions III (s.183-207). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O., Sawicka, E. (2009). Wpływ liczby i rodzaju modyfikacji oryginalnych nazw marek na ich błędne rozpoznawanie. Marketing i Rynek, 16(11), 8-14.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Krulikowska, A. (2009). Wpływ preferencji politycznych wyborców na postrzeganie cech osobowości polityków. W: K. Stasiuk, B. Danieluk (red.), Lubelskie spotkania z psychologią społeczną (s.78-94). Lublin: UMCS.
 • Gorbaniuk, O., Razmus, W. (2009). Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей [Struktura skojarzeń z markami wśród ukraińskich konsumentów]. Маркетинговые исследования в Украине [Badania marketingowe na Ukrainie], 32(1), 76-87 (w języku rosyjskim).
 • Gorbaniuk, O., Kowal, H., Razmus, W. (2009). Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами [Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z markami: badanie ukraińskich konsumentów] Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 3, 24-39 oraz Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 4, 41-54 (w języku ukraińskim).
 • Błaszczyk, E., Gorbaniuk, O. (2009). Wymiary postrzegania osobowości polskich polityków: analiza indywidualnych struktur czynnikowych. W: J. Miluska (red.), Polityka i politycy. Diagnozy-oceny-doświadczenia (s. 263-278). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Gorbaniuk, O., Gajda, M. (2009). Typologia osobowości marek. Marketing i Rynek, 16(7), 14-19.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wymiary dyferencjacji profili osobowości polskich polityków: analiza danych zagregowanych. Psychologia Społeczna, 1-2 (10-11), 88-105.
 • Holewa A., Gorbaniuk O. (2009). Taksonomia wolnych skojarzeń z partiami politycznymi w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku: badania studentów lubelskich uczelni. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 71-85). Wrocław: Atut.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Stabilność struktury i profili postrzeganych cech osobowości polskich polityków. Roczniki Psychologiczne, 12(2), 7-39.
 • Gorbaniuk, O., Stołecka, K. (2009). Postawa wobec reklam kontrowersyjnych młodzieży z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Roczniki Nauk Społecznych, 37(1), 193-210.
 • Lewicka, D., Gorbaniuk, O. (2009). Struktura skojarzeń Polaków z państwem niemieckim na tle pozostałych krajów świata. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 199-228). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bogusz, M., Gorbaniuk, O. (2009). Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 229-248). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemców i Niemiec wśród polskiej młodzieży. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 249-272). Lublin: Wydawnictwo KUL.

2008

 • Gorbaniuk, O., Ostrowska, K. (2008). Wymiary personifikacji marek. Marketing i Rynek, 15(10), 8-13.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Wizerunek a postrzegana jakość artykułów konsumpcyjnych z krajów b.ZSRR. W: A. Podraza (red.), Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia (s.100-111). Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.
 • Gorbaniuk, O., Łyżwa, A. (2008). Imperatywne hasła reklamowe a reaktancja. W: Z. Zaleski, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s.209-222). Lublin: KUL.

 2007

 • Gorbaniuk, O., Szymona, T., Stachoń, M. (2007). Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie marek. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji ( 191-204). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gorbaniuk, O., Szpakowski, M. (2007). Stereotyp Polaka i wizerunek Polski a postrzegana jakość produktów polskich przez konsumentów na Ukrainie. W: R. Biskup, M. Ganczar (red.), Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy (s. 215-223). Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.
 • Gorbaniuk, O., Białonos, W. (2007). Wymiary postrzegania wizerunku Polski i krajów b.ZSRR. Marketing i Rynek, 14(12), 28-33.
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2007). Percepcja stosunku społeczeństwa polskiego do Polaków z krajów b.ZSRR na przykładzie studentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. Badania nad schizofrenią, 8, 189-201.
 • Gorbaniuk, O., Łatkowski, M., Fortuna, P. (2007). Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2007). Uwarunkowania zmian samoidentyfikacji narodowej u osób polskiego pochodzenia z byłego ZSRR w trakcie studiów w Polsce: badania porównawcze 1997 vs. 2005. W: R. Szwed (red.), Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim. Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.
 • Gorbaniuk, O., Wiciok, J., Hermanowicz-Górny, M. (2007). Psychologiczne predyktory zakupów online. Psychologia Społeczna, 5(3-4), 201–213.
 • Szewczak, K., Gorbaniuk, O. (2007). Cechy strukturalne przekazu reklamowego a zaangażowanie konsumenta. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej 3 (s.283-313). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Gorbaniuk, O., Godlewska, M. (2007). Cechy strukturalne przekazu reklamowego a jego odbiór przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t.14 (s. 155-172). Lublin: Wydawnictwo KUL.

2006

 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2006). Tożsamość narodowa a obywatelstwo u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. W: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofka, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t.1 (s. 91-107). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2006). Postawy katolików obrządku łacińskiego wobec zmian językowych w kościele katolickim na Białorusi. Przegląd Polonijny, 119(1), 5-36.
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2006). Czynniki stresogenne w procesie adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu studiującej w Polsce (badania 1997&2005). Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Secttio D Medicina. 60(16/2), 273-277.
 • Gorbaniuk, O., Chutkowska, M., Rudnicka, A. (2006). Postawa wobec własności prywatnej wśród mieszkańców Polski i Ukrainy: Porównania międzykulturowe i międzypokoleniowe. W: T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (red.), Księga Pamiątkowa z okazji 10-Lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych I Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim (strony!). Lublin: TN KUL.
 • Gorbaniuk, O. (2006). Miejsce religijności w strukturze tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie i Białorusi. W: M. Mróz, T. Dębowski (red.), Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia (s.41-50). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

2005

 • Gorbaniuk, O., Małek, M. (2005). Skuteczność reklam wykorzystujących archetypy. Świat Marketingu, marzec (recenzowane czasopismo internetowe, http://www.swiatmarketingu.pl).
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2005). The implications of ukrainization of liturgy for religious identity of catholics of latin rite in Ukraine. W: E. Klima (red.), Religion in the time of changes (s.90-104). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Pogorzelska, D., Gorbaniuk, O. (2005). Predyktory prośrodowiskowych wyborów konsumenckich. Roczniki Psychologiczne, 8(2), 93-110.
 • Gorbaniuk, O. (2005). Rola języka i pochodzenia badacza w badaniach psychologicznych osób o doświadczeniu dwukulturowym. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 12 (s. 55-74). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Pogorzelska, D., Gorbaniuk, O. (2005). Mediacyjna rola modelu planowanego zachowania w wyjaśnianiu prośrodowiskowych zachowań konsumenckich. Czasopismo Psychologiczne, 11(1), 81-90.
 • Ostrowska, I., Gorbaniuk, O. (2005). Uwarunkowania postaw Polaków wobec inwestycji zagranicznych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t.12 (s. 85-102). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2005). Preferowany język liturgii wśród katolików obrządku łacińskiego na Białorusi. Magazyn Polski, 34(1), 6-13.

2004

 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2004). Co znaczy być Polakiem dla katolików na Białorusi? W: E. Skrobocki (red.), Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi (s. 41-56). Grodno: Związek Polaków na Białorusi.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2004). Postrzegane przyczyny i konsekwencje wprowadzenia języka białoruskiego do liturgii mszy św. w Kościele katolickim na Białorusi. Magazyn Polski, 33(4), 5-13.

2003

 • Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O. Gorbaniuk, J. (2003). Język polski wśród katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie. Eureka, 2, 6-7.

2001

 • Gorbaniuk, O. (2001). Proces wynarodowienia Polaków na Ukrainie: Stan aktualny, przyszłe zagrożenia. W: M. Szczerbiński, T. Wolsza (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie (s. 389-406). Gorzów Wlkp.: Światowa Rada Badań nad Polonią.
 • Gorbaniuk, O. (2001). Zachodnia i Wschodnia Ukraina: dwa oblicza polskości. W: M. Szczerbiński, T. Wolsza (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie (s. 377-388). Gorzów Wlkp.: Światowa Rada Badań nad Polonią.

2000

 • Gorbaniuk, O. (2000). Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w świetle badań eksperymentalnych. Roczniki Nauk Społecznych, 242-265.
 • Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2000). Samoidentyfikacja narodowa młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu na studiach w Polsce. Roczniki Nauk Społecznych, 199-217.

1999

 • Gorbaniuk, O. (1999). Ефективність поштових анкет у маркетингових дослідженнях [The effectiveness of mail survey in marketing researches]. Економіка України [Economy of Ukraine], 3 (448),87-90.
 • Gorbaniuk, O. (1998). Mechanizm kształtowania się tożsamości narodowej Polaków na pograniczach. W: A. Sadowski (red.), Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej. Studia społeczne (s. 391-400). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Gorbaniuk, O. (1998). Kryteria przynależności narodowej w percepcji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce. Roczniki Psychologiczne, 29-42.
 • Gorbaniuk, O. (1999). Struktura czynnikowa postaw wobec reklamy telewizyjnej. Czasopismo Psychologiczne, 3(5), 275-280.
 • Gorbaniuk, O. (1999). Wymiary postaw wobec reklamy telewizyjnej. Marketing i Rynek, 11, 21-25.
 • Gorbaniuk, O. (1999). Stopień zwrotu ankiet pocztowych w badaniach marketingowych w świetle doświadczeń nauczycieli akademickich polskich uczelni. Roczniki Nauk Społecznych, 163-178.

1998

 • Gorbaniuk, O. (1998). Czynniki konstytuujące samookreślenie się narodowe w opinii młodzieży polonijnej z b.ZSRR studiującej w Polsce. Przegląd Polonijny, 3, 75-85.
 • Gorbaniuk, O. (1998). Społeczne konsekwencje reform ekonomicznych na Ukrainie. W: S. Partycki (red.), Rynek a rozwój społeczny (s. 155-162). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

1997

 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (1997). Walka o przetrwanie ludności Ukrainy Wschodniej w latach 1918-1956 jako wyzwanie dla psychologii. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Wobec przemocy (s. 153-164). Kraków: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.
 • Gorbaniuk, O. Gorbaniuk, J. (1997). Problem tożsamości narodowej Polaków zza wschodniej granicy studiujących w Polsce. Przegląd Polonijny, 3, 131-139.

 

Wystąpienia konferencyjne

 

2019:

 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Błachnio, A. (2019). Mobile phone problem use, loneliness, and depression among teenagers: A moderated mediation analysis. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2019, 29.07-2.08.2019, Florence, Italy. UZ
 • Gorbaniuk, O. Bevz, H., Kuts, O., Gorbaniuk, J., Dokuchyna, T., Chaikovska, M., Kapitan, V. (2019). Taksonomia ukraińskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości. Plakat na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 19-21.09.2019. UZ
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2019). Self-Brand Regulatory Model. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2019, 29.07-2.08.2019, Florence, Italy. UZ
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., Ivanova, A., Angeluci, A., Abreu, A.M., Ben-Ezra, M., Brkljacic, T., Bendayan, R., Blanca, M.J., Čuš, N., Benvenuti, M., Pantic, I., Pilar, I., Rando, B., D'Souza, L., Makita, M., Malik, S., Mazzoni, E., Milanovic, A., Musil, B., Seidman, G., Vandenabeele, M., Wu, A.M.S., Yu, S. (2019). The consequences of Facebook Intrusion for personal well-being: the mediation role of distress and social functioning. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2019, 29.07-2.08.2019, Florence, Italy.
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., Ivanova, A. i 22 współautorów (2019). The role of distress and social functioning in mobile phone addiction. 40th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), 9-12.07.2019, Palma de Mallorca, Balearic Islands (Spain).
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kapinos, A. (2019). The Three-Component Multidimensional Model of Self-Image Congruence. The 22nd Academy of Marketing Science World Marketing Congress, 9-12.07.2019, Edinburgh.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Mlačić, B. (2019). Taxonomy and structure of Lithuanian personality descriptors: self- and peer-rating study. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia. UZ
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2019). Comprehensive Psycholexical Taxonomy of Emotions vs Personality Traits. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia. UZ
 • Macheta, K., Bojan, I., Bondyra, A., Gorbaniuk, O. (2019). Psycho-lexical taxonomy of children lexicon of personality based on free description. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia.
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Gorbaniuk, J., Piela, I., Kowalski, D., Garwoliński, Ł. (2019). The structure of political party image: A study of Polish voters before the 2011 and 2015 elections. Międzynarodowa konferencja Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu [International conference Image as topic of communication theory, cultural antropology and text semiotics], Olsztyn, 26-28.04.2019.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2019). From exploratory research to structural models: A multi-level lexical approach in the marketing object image studying. Międzynarodowa konferencja Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu [Image as topic of communication theory, cultural antropology and text semiotics], Olsztyn, 26-28.04.2019.
 • Gut, A., Cheung, H., Mirski, R., Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2019). Culture and epistemic understanding of minds. A comparative study of preschool children in Poland and Hong Kong. 49th Annual Meeting of the Jean Piaget Society Globalization, Culture, & Development. Portland, Oregon, USA, 6-8.06.2019.
 • Misiuro, T., Gorbaniuk, O., De Raad, B., Majewska, M., Zajkowska,M., Stefaniak, P., Olborska, M. (2019). The structure of Polish personality lexicon based on a comprehensive and unrestricted list of descriptors. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019.
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2019). Comprehensive psycholexical taxonomy of emotions vs personality traits. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019.
 • Gorbaniuk, O., Santocki, A., Gorbaniuk, J. (2019). The psycho-lexical structure of Belarusian personality-descriptive adjectives. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019. UZ
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Mlačić, B. (2019). Taxonomy and structure of Lithuanian personality descriptors: Self-rating study. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019.
 • Blachnio, A., Przepiórka, A., Gorbaniuk, O., Ivanova, A., Abreu, A.M., Angeluci, A., Babić, N.Č., Bendayan, R., Ben-Ezra, M., Blanca, M.J., Benvenuti, M., Brkljacic, T., D'Souza, L., Makita, M., Malik, S., Mazzoni, E., Milanovic, A., Musil, B., Pantic, I., Rando, B., Seidman, G., Vandenabeele, M., Wu, A.M.S., Yu, S. (2019). Determinants and effects of mobile phone addiction and phubbing: a study in 17 countries. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019.

2018:

 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2018). The potential and perspectives of the psycholexical research on individual differences: recent results and ongoing projects. 21st Conference on Social Processes and Personality, Congress Center Academia of SAS, Stará Lesná, Słowacja, 17-19.09.2018. UZ
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2018). The psycholexical structure of Polish personality-relevant verbs: recent results and ongoing projects. Invited lecture at Slovak Academy of Science, Bratysława, Słowacja, 07.11.2018.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2018). The psycholexical structure of Polish personality-relevant verbs: recent results and ongoing projects. Invited lecture at Czech Academy of Science, Brno, Czechy, 14.11.2018.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2018). The psycholexical structure of Polish personality-relevant verbs: recent results and ongoing projects. Invited lecture at Czech Academy of Science, Praga, Czechy, 22.11.2018.
 • Gut, A., Cheung, H., Gorbaniuk, O., Macheta, K., Mirski, R. (2018). Does culture shape epistemic understanding of minds: a comparative study of Hong Kong and Poland. Conference on Cultural and Environmental Factors in Socio-Cognitive Development. John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Polska, 22-23.11.2018.
 • Siu, T-S,K., Chylińska, M., Stoch, N., Gut, A., Gorbaniuk, O. (2018). The implicit concept of creativity: A comparative study of Hong Kong, Mainland China and Poland. Conference on Cultural and Environmental Factors in Socio-Cognitive Development. John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Polska, 22-23.11.2018.
 • Gorbaniuk, O. (2018). Podejście leksykalne w taksonomii postrzeganych różnic indywidualnych: znaczenie, aktualny stan i perspektywy dalszych badan. Wykład plenarny wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 21-23.09.2018.
 • Gorbaniuk, O., Korczak, A., Ivanova, A., Czarnejko, A., Toruj, N., (2018). What is beyond of adjective personality lexicon? Evidence from the Polish personality taxonomy. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Gorbaniuk, O., Samardakiewicz-Kirol, E., Śliwka, K., Ivanova, A. (2018). Prosocialness, corporate social responsibility and job-related attitudes in SME's: A multilevel study. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Wawrzaszek, P., Rykowska, K., Gregorowicz, K. (2018). Taxonomy and structure of Polish social-effect descriptors. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Gorbaniuk, O., Kuts, O., Bevz, H., Sviderska, M., Gorbaniuk, J., Chaikovska, M., Kapitan, V., Dokuchyna, T. (2018). The psycholexical taxonomy and structure of Ukrainian personality-descriptive adjectives. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Macheta, K.D., Gorbaniuk, O. (2018). Psycholexical taxonomy of emotional states based on a comprehensive list of descriptors. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O., Wszoła, J. (2018). The psycholexical structure of Polish personality-relevant verbs: self- and peer-rating study. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Budzan, E., Świątek, R., Gołębiowska, A., Bendyk, M., Kozołubska, D. (2018). Selfimage congruity and self-evaluation motives: a study of young consumers. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018.
 • Gut, A., Hryniewska, J., Gorbaniuk, O., Kuts, O., Romanowska, L., Zhenxu, F., Wróblewski, Z. (2018). The analysis of the interplay between the soul and religiosity. A cross-culture study in Poland, China, Ukraine, and Germany. IV International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality „Religion – Spirituality ‒ Health – Social Relations”, University of Opole, Opole, Poland, 25-26.06.2018.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu a postawy wobec organizacji pracowników MŚP. Analiza wielopoziomowa. Referat wygłoszony na III Zjeździe Naukowym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Lublin, KUL, 24-25.05.2018.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2018). Korelaty osobowe porównań nastolatków z typowymi użytkownikami marek. Referat wygłoszony na XII Zjeździe Stowarzyszenia Psychologii ekonomicznej ASPE. Konstancin-Jeziorna, 18.05.2018
 • Kapinos, A., Gorbaniuk, O., Tylutki, M., Powałka, P., Wójtowicz, M., Moczydłowski, Sz., Wróbel, A., Wawryniuk, K., Lewandowska, K. (2018). Korelaty kongruencji z marką wśród dorosłych konsumentów. Referat wygłoszony na XII Zjeździe Stowarzyszenia Psychologii ekonomicznej ASPE. Konstancin-Jeziorna, 18.05.2018
 • Kapinos, A., Gorbaniuk, O. (2018). Korelaty konsumpcji ostentacyjnej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współcześnie o konsumpcjonizmie. Lublin, 24.04.2018.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk O., Budzan, E., Świątek, R., Bendyk, M., Kozołubska, D. (2018). Self-motives as psychological correlates of self-image congruity: a study of young consumers. Self-enhancement in a cross-cultural perspective. Warszawa, 4-6.042018.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Budzan, E., Świątek, R. (2018). Ukierunkowania regulacyjne a kongruencja Ja-użytkownik marki. Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia 2018 „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Katowice, 19-20.09.2018.
 • Kapinos, A., Gorbaniuk, O. (2018). Materializm a kongruencja z marką wśród dorosłych konsumentów. Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia 2018 „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Katowice, 19-20.09.2018.

 

2017:

 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia i struktura porównań z użytkownikami marek wśród nastolatków. Referat wygłoszony na XI Zjeździe Stowarzyszenia Psychologii ekonomicznej ASPE. Polanica Zdrój 12-13.05.2017.
 • Gorbaniuk, O., Macheta, K. (2017). Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. Referat przedstawiony na konferencji naukowej Bliżej Emocji, Lublin, 18-19.05.2017. KUL
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2017). Corporate social responsibility and employee's attitudes towards organization in SME's: A multilevel study. European Association of Work and Organizational Psychology conference, Dublin, 17-20.05.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Kordon, A., Gorbaniuk, J., Leoszko, W., Kulewicz, P. (2017). Leksykon języka jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych: studium psycholeksykalne języka rosyjskiego. Literatury, języki i kultury wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Zielona Góra, 22-23.05.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). The Dimensions of Comparing with the Typical Brand Users Among Teenagers. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Bevz, H., Paskevska, J., Kuts, O., Kowalski, D., Piela, I. (2017). Comparison of the structure of political party perception in Poland, Lithuania and Ukrain 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Jałoszewska, M., Charęzińska, M., Krupa, M. (2017). Taxonomy and Structure of Polish Personality-descriptive Type-Nouns. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M. (2017). The Psychometric Properties of the Polish Adaptation of the HEXACO-PI-R Observer Report Form. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Korczak A., Gorbaniuk O., Karpinski, R., Garwolinski L., Ivanova A. (2017). Personality-Relevant Attribute-Nouns: a Taxonomic Study in the Polish Language. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2017). Taxonomy and structure of Polish personality relevant verbs. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Bendyk, M., Kozołubska, D. (2017). Struktura porównań z typowymi użytkownikami marek wśród adolescentów. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Kapinos, A., Gorbaniuk, O., Powałka, P., Moczydłowski, Sz., Tylutki, M., Wójtowicz, M. (2017). Porównanie wartości wyjaśniającej modeli kongruencji Ja vs użytkownik marki. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia psycholeksykalna postrzeganych stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Czarnejko, A., Toruj, N., Gorbaniuk, O., Wszoła, J. (2017). Taksonomia czasowników polskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Klonowski, P., Szymona-Pałkowska, K., Matysik-Woźniak, A., Chorągiewicz, T., Gorbaniuk, O., Wrzesińska, D., Nowakowska, D., Koman, E., Rejdak, R. (2017). Cognitive and affective function, quality of life in cataract patients. The XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), 7-11.10.2017, Lizbona, Portugalia.
 • Chylińska, M., Gut, A., Gorbaniuk, O., Fan, F., & Wilczewski, M. (2017). Understanding the implicit concept of creative person – cross-cultural studies. Trends in Interdisciplinary Studies, 3rd Avant Conference 2017, Lublin, 20-22.10.2017. KUL

 

2016:

 • Bendyk, M., Majewska, M., Ostrowska, A., Gorbaniuk, O. (2016). Struktura postrzegania elektoratów partii politycznych i jej pomiar. Plakat przedstawiony na konferencji. VII Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej Konferencji Naukowej PSYCHODEBIUTY. Kraków, 9-10.12.2016.
 • Gorbaniuk, O. (2016). Wielopoziomowość danych w naukach społecznych: projektowanie i analiza wyników badań. II Seminarium metodologiczne dedykowane prof. Edwardowi Hajdukowi. Zielona Góra, 28.10.2016
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kolańska, M., Ivanova, A. (2016). A lexical study of comparisons with typical brand users of services. Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji Linguistics Beyond And Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-21.10.2016.
 • Gorbaniuk, O., Chodara, M., Kapinos, A., Mroczek, K., Kazanowski, K., Chochoł, P. (2016). Wpływ reklam na kształtowanie obrazu siebie konsumentów poprzez reklamowane marki produktów. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia” pt. „W świecie wartości niedostatku i nadmiaru”. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 23-24.09.2016.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zachowania innowacyjne pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia” pt. „W świecie wartości niedostatku i nadmiaru”. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 23-24.09.2016.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Adamczyk, S. (2016). Rola marek konsumpcyjnych w kształtowaniu obrazu siebie adolescentów. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M., Macheta, K., Jakuczun, J., Kuźmik, M., Wontor, P., Zajkowska, M., Rykowska, K., Świątek, P., Zygnerska, M. (2016). Właściwości psychometryczne kwestionariusza HEXACO-PI-R w badaniach postrzeganych cech osobowości innych osób. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Bevz, H., Paskevska, J., Kuts, O., Kowalski, D., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnyt, E.S., Piela, I. (2016). Porównanie struktury postrzegania partii politycznych w Polsce, Litwie i na Ukrainie. Plakat przedstawiony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Gorbaniuk, O., Jałoszewska, M., Charęzińska, M., Krupa, M. (2016). Taksonomia psycholeksykalna rzeczowników typologicznych polskiego leksykonu osobowości. Referat wygłoszony na XIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2016). Systematization and measurement of perceived changes in consumer’s self-image due to the usage of service brands. Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji pt. „Motivation and Sociał Perception”, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 21-24.07.2016.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców MŚP. Referat wygłoszony na II Zjeździe Naukowym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Gdańsk, SWPS, 19-20.05.2016.
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Wójcik, M., Śliwka, K. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Plakat przedstawiony na X Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Katowice, SWPS, 9-10.05.2014.

 

2015:

 • Горбанюк, O. (2015). Багаторівневий підхід у психологічних дослідженнях: як уникнути помилок у плануванні та аналізі даних? Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 11-12.12.2015, Київ. [Gorbaniuk, O., Wielopoziomowe podejście w badaniach psychologicznych: jak unikać błędów w planowaniu i analizie danych? Instytut Psychologii im. G.S.Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk, 11-12.12.2015, Kijów.]
 • Kolańska, A.Kapinos, O.Gorbaniuk, M.Chodara, P.Chochoł, K. Kazanowski, T.Kliszcz, K.Mroczek (2015). Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy prasowe. Obraz i przestrzeń w komunikacji marketingowej - oblicza, perspektywy, zarzadzanie. Częstochowa, 19.11.2015.
 • Razmus, , Gorbaniuk, O. (2015). Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences. 14th European Congress of Psychology, Milan 7-10.07.2015.
 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (2015). Do consumers infer about the causes of success and the causes of failures of companies in the same way? 14th European Congress of Psychology, Milan 7-10.07.2015.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Ivanova, A. (2015). Czy kwestia uniwersalnych kulturowo wymiarów/cech osobowości jest rozstrzygnięta? III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, 16-17.04.2015, Gdańsk.
 • Glińska, E., Gorbaniuk, O. (2015). Restrictions on the Use of the Aaker Model in the Measurement of City Brand Personality: The Sender Perspective. III Place Management & Branding Conference: Sustainability, Liveability & Connectivity, 6-8.05.2015, Poznań.
 • Kapinos, M.Chodara, P.Chochoł, K.Kazanowski, P.Kot, T.Kliszcz, K.Mroczek, M.Południok, A.Babijczuk, A.Różycka, D.Błaszak, O.Gorbaniuk (2015). Struktura potrzeb aktywizowanych przez reklamy telewizyjne. Bliżej Emocji, 11-12.06.2015, Lublin.

2014:

 • Горбанюк, O., Мирович, A., Леошко, В., Горбанюк, Ю., Кордон, О., (2014). Психолексична таксономія української мови. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес 2014, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Київ, 20-21.11.2014. [Gorbaniuk, O., Mirovich, A., Leoshko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Ivanova, A. (2014). Taksonomia psycholeksykalna języka ukraińskiego. III Ogólnoukraiński kongres psychologiczny 2014, Instytut Psychologii im. G.S.Kostiuka Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów, 20-21.11.2014.]
 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014). Dispositional attribution of company success by the external observers. What's Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, 7-8.11.2014, Warsaw.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014). Kongruencja Ja – Konsument: wartość prewencyjna i promocyjna marek usług dla obrazu siebie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA pt. „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”. Katowice, 17-18.10.2014.
 • W.Razmus, O.Gorbaniuk, M.Bordun, A.Dioba, L.Кolisnyk, O.Troyanowskyj, M.Kashchuk, O.Mykhailych (2014). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. Referat wygłoszony na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Gorbaniuk, O. (2014). Oczywistości i zawiłości wieloczynnikowej analizy wariancji z perspektywy użytkownika. Referat wygłoszony w ramach konferencji naukowej ANOVAForum: Prowadzenie Badań Naukowych, Lublin, KUL, 16.05.2014.
 • Gorbaniuk, O. (2014). Wielopoziomowość danych: poziom ekologiczny vs. indywidualny. Referat wygłoszony w ramach konferencji naukowej ANOVAForum: Prowadzenie Badań Naukowych, Lublin, KUL, 16.05.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A. (2014). Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie. Referat w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Gorbaniuk, O. (2014). Podejście ekologiczne w badaniach percepcji obiektów marketingowych. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Obraz siebie konsumentów marek produktów: systematyzacja i pomiar zmian. Referat wygłoszony w ramach VIII Konferencji "Psychologia ekonomiczna". Wrocław, SWPS, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014). Kreowanie siebie poprzez markę jako sposób na własne szczęście? Referat w ramach Sympozjum Tematycznego "Szczęście". Warszawa, UKSW, 11.04.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014). Systematyzacja i pomiar zmian w obrazie siebie konsumentów marek usług. Referat w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji „Narzędzia stosowane w badaniach naukowych z udziałem adolescentów i osób dorosłych: polskie adaptacje narzędzi zagranicznych oraz narzędzia autorskie”. Poznań, UAM, 24-26.02. 2014.

2013:

 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Adamczyk, S., Bernat, K., Sabat, J., Mamcarz, S., Ryżak, D., Filipowska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A., Nitkiewicz, H., Kleniewska, J., Kędziorek, D., Razmus, W., Król, Z. (2013). Struktura korzyści i strat dla obrazu siebie konsumenta z zakupu marki. Referat wygłoszony w ramach IV Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Psychodebiuty. Kraków, UJ, 6-7.12.2013.
 • Gorbaniuk, O. (2013). Analiza danych zagregowanych na przykładzie marketingu politycznego. Referat wygłoszony w ramach konferencji naukowej Statystyka w nauce i gospodarce, 27.06.2013, UMCS, Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2013). Stereotypy w polityce: Jak elektoraty partii politycznych postrzegają siebie nawzajem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Oko w oko ze… stereotypami, 21-22.05.2013, UMCS, Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N. (2013). Skale do pomiaru Wielkiej Szóstki i jej korelaty. Plakat zaprezentowany na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 12-15.09.2013.
 • Gorbaniuk, O., Slobodianyk, A., Kawa, K., Kozak, M., Studilko, M. (2013). Taksonomia i struktura postrzeganych cech osobowości polityków na Ukrainie. Referat wygłoszony na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 12-15.09.2013.
 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (2013). Asymetria atrybucji dyspozycyjnej sukcesów i porażek przedsiębiorstw u odbiorców komunikatów medialnych. Referat wygłoszony w ramach konferencji naukowej Psychologia w biznesie: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym, Katowice, 14.11.2013.

 

2012:  

 • Gorbaniuk, O. (2012). In Search of Ecological Norms in Brand Image Diagnostics: The Normalization Procedure as Exemplified by the Consumer Goods Market in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Globalization and Marketing Performance 2012. COEX, Seoul, Republic of Korea, 19-22.07.2012

2011:

 • Gorbaniuk, O. (2011). Wizerunek jako iluzja społeczna na przykładzie postrzegania polityków, partii politycznych i ich elektoratów. Referat wygłoszony na Tworzenie iluzji społecznych –wiedza w sferze publicznej. Studia nad Wiedzą. Lublin, 1-2.12.2011.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Budzińska, A., Juros, K., Owczarek, M., Szczepańska, N., Bożek, E. (2011). Struktura percepcji siebie przez pryzmat deskryptorów dyspozycyjnych: replikacja polskich badań psycholeksykalnych. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Juros, K., Razmus, W., Szczepańska, N., Owczarek, M. (2011). Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza. Plakat przedstawiony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M. (2011). Typologia dyspozycyjnych wizerunków konsumentów. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe PTP. Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011). Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2011). Taksonomia skojarzeń i struktura postrzegania elektoratów partii politycznych. Plakat zaprezentowany na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2011). Perspektywy badań katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie. Konferencja naukowa z okazji 10-lecia pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę. Lwów, 29.06.2011.
 • Gorbaniuk, O., Gonerski, D., Żaliński, A. (2011). Atrybucja sukcesów przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Psychologia Ekonomiczna 2011”. Kraków, 13-14.05.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Struktura atrybutów dyspozycyjnych opisujących uczciwość jednostki: analiza polskiego materiału leksykalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bliżej Emocji IV”. Lublin, 7-8.04.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Wykorzystanie procedury badań psycholeksykalnych do badania percepcji obiektów marketingowych. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Różne oblicza osobowości”. Lublin, 9.03.2011.

2010:

 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2010). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. II Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia” pt. „W supermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”. Katowice, 22-24.09.2010.
 • Gorbaniuk, O. (2010). Czy Polaków wizerunek innych krajów jest trafny? Referat wygłoszony na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Nowy Sącz, 9-11.09.2010
 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2010). Strategie zarządzania w sytuacji kryzysowej a reputacja firmy. Plakat przedstawiony na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Nowy Sącz, 9-11.09.2010.
 • Gorbaniuk, O., Sokolowski, T., Markovska, E., Czajka, K., Mielczarek, A. (2010). Brand personality and consumer-based brand equity: a study among Polish consumer. Referat wygłoszony na dorocznej konferencji Academy of Marketing Science pt. „Cultural Perspectives in Marketing 2010”, Lille, 21-25.07.2010.
 • Dąbrowska, E., Gorbaniuk, O. (2010). Wpływ katastrofy pod Smoleńskiem na wizerunek partii politycznych w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”. Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2010). Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wyborców. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”. Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Gorbaniuk, O., Wolska, J. (2010). Symboliczny wizerunek marki a jej kapitał z perspektywy konsumentów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Psychologia Ekonomiczna 2010”. Gdańsk, 23-24.04.2010.

2009

 • Gorbaniuk, O., Długoborska, J. (2009). Atrybucja sprawstwa przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej. Referat wygłoszony na konferencji „Psychologia Ekonomiczna 2009”. Nowy Sącz, 26-27.03.2009.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G. (2009). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Referat wygłoszony na konferencji naukowej III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną. Lublin, 24-25.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2009). Czy głosujemy na osobowość partii? Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z partiami politycznymi a ich preferencja. Referat wygłoszony na konferencji organizowanej przez Komitet Psychologii PAN XVIII Kolokwia Psychologiczne pt. Percepcja świata społecznego. Gdańsk, 19-21.06.2009.
 • Gorbaniuk, O., Łubnicka, J. (2009). Wpływ sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstw: analiza z perspektywy sześcianu atrybucyjnego Kelley’a. Referat wygłoszony na VI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Lublin, 15.09.2009.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemiec i narodu niemieckiego wśród polskich studentów. Referat wygłoszony na konferencji Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu. Lublin, 23.10.2009.
 • Bogusz, M., Gorbaniuk, O., (2009). Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. Referat wygłoszony na konferencji Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu. Lublin, 23.10.2009.
 • Sagan, M., Gorbaniuk, O., Zalewa, P., Jóźwik, B. (2009). Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z regionu lubelskiego. Referat wygłoszony na III Forum Regionalistycznym Spójność społeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej Lublin, 11.12.2009.

2008

 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2008). Postrzeganie cech osobowości polityków a preferencja partii politycznych. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Lublin, 11-13.03.2008.
 • Krulikowska, A., Gorbaniuk, O. (2008). Wpływ kampanii wyborczej na postrzeganie osobowości polityków: analiza wizerunku Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Lublin, 11-13.03.2008.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Udział cech osobowych w wizerunku partii i jego uwarunkowania: analiza wolnych skojarzeń przed i po wyborach parlamentarnych 2007. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym. Lublin, 11-13.03.2008.
 • Gorbaniuk, O., Gałat, E. (2008). Podobieństwo nazw marek a przenoszenie skojarzeń. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej Psychologia Ekonomiczna 2008. Wrocław, 4.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Gajda, M. (2008). Typologia osobowości marek konsumpcyjnych. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej Psychologia Ekonomiczna 2008. Wrocław, 4.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Mazierski, K. (2008). Wpływ imperatywnych haseł reklamowych na ocenę reklam przez konsumentów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Bliżej Emocji III. Lublin, 10-12.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Rejus, K. (2008). Postawy wobec reklam kontrowersyjnych młodzieży z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia - Potwór Oswojony. Łódź, 19-20.04.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń personifikujących marki: studium psycholeksykalne. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje. Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń z partiami politycznymi wśród studentów uczelni lubelskich w okresie wyborów do sejmu w 2007 roku. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje. Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Błaszczyk, E., Krzyszychą, G. (2008). Wymiary postrzegania osobowości polskich polityków: analiza indywidualnych struktur czynnikowych. Referat wygłoszony na konferencji naukowej II Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną. Lublin, 24-25.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Szymona, T., Moroz, M. (2008). Wpływ erotyki w reklamie na postrzeganie wizerunku marki. Referat wygłoszony na konferencji naukowej XV Konferencja Aktualności Psychologicznych „AKTUALIA 2008” „Nowe horyzonty psychologii”. Lublin, 28-30.04.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Dimensions of symbolic brand image perception in Poland. Plakat przedstawiony na XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25.07.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Wymiary dyferencjacji profili osobowości polskich polityków. Referat wygłoszony na konferencji naukowej V Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Białystok, 15-17.09.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Leksykon marki: analiza wolnych skojarzeń. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Żyć godnie...". Poznań, 24-27.09.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Wymiary dyferencjacji profili osobowości a zaufanie do polskich polityków: analiza danych zagregowanych. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Żyć godnie...". Poznań, 24-27.09.2008.

2007

 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2007). Uwarunkowania zmian samoidentyfikacji narodowej u osób polskiego pochodzenia z krajów b. ZSSR w trakcie ich pobytu w Polsce. Referat wygłoszony VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim. Lublin, 19-20.04.2007.
 • Gorbaniuk, O. (2007). Wizerunek marki a spostrzeganie społeczne. Referat wygłoszony na Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym. Kazimierz Dolny, 10-13.05.2007.
 • Gorbaniuk, O., Łyżwa, A. (2007). Imperatywne hasła reklamowe a reaktancja. Referat wygłoszony na sympozjum Bliżej emocji II. Lublin, 19-20.05.2007.
 • Gorbaniuk, O., Szpakowski, M. (2007). Stereotyp Polaka i wizerunek Polski a postrzegana jakość produktów polskich przez konsumentów na Ukrainie. Referat wygłoszony na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. Lublin, 13-14.09.2007.
 • Gorbaniuk, O., Białonos, W. (2007). Wizerunek Ukrainy na tle krajów b.ZSRR w percepcji polskich konsumentów. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim: doświadczenia Polski i Ukrainy. Lublin, 13-14.11.2007.
 • Gorbaniuk, O. (2007). Wizerunek a postrzegana jakość artykułów konsumpcyjnych z krajów b.ZSRR. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia. Lublin, 22-23.11.2007.

2006

 • Gorbaniuk, O., Stachoń, M., Szymona, T. (2006). Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie jej treści. Referat wygłoszony na sympozjum Bliżej emocji. Lublin, 21.04.2006.
 • Kryj, T., Gorbaniuk, O. (2006). Poczucie własnej wartości a postrzeganie osobowości marki. Referat wygłoszony na XIII ogólnopolskiej konferencji Aktualności Psychologicznych. Lublin, 24-26.04.2006.
 • Pędrak, A., Gorbaniuk, O. (2006). Społeczno-demograficzne uwarunkowania postrzegania osobowości marki. Referat wygłoszony na XIII ogólnopolskiej konferencji Aktualności Psychologicznych. Lublin, 24-26.04.2006.
 • Gorbaniuk, O. (2006). Особистість марки (Osobowość marki). Referat wygłoszony na konferencji poświęconej 10-leciu powstania Wydziału Psychologii i Socjologii na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki Соціально-психологічні аспекти розвитку особистості [Społeczno-psychologiczne aspekty rozwoju osobowości]. Kijów, 29-30.05.2006.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2006). Czynniki stresogenne w procesie adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Lublin, 02-04.06.2006.
 • Gorbaniuk, O. (2006). Miejsce religijności w strukturze tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie i Białorusi. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia. Wrocław, 08-09.06.2006.
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2006). Oczekiwania studentów polskiego pochodzenia z krajów b. ZSRR studiujących w Polsce wobec Polski i Polaków. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Polonijnej Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania. Polska tożsamość na emigracji. Szczecin, 19-21.10.2006.
 • Gorbaniuk, O., Wiciok, J., Hermanowicz, M. (2006). Psychologiczne predyktory zakupów on-line. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Społeczne aspekty Internetu. Warszawa, 08-10.12.2006.

2005

 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O., (2005). Obywatelstwo a przynależność narodowa u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Obywatelstwo i tożsamość w tworzących się społeczeństwach wielokulturowych i na pograniczach. Supraśl, 08-10.09.2005.
 • Gorbaniuk, O. (2005). Wymiary postrzegania osobowości marki przez polskich konsumentów. Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym PTP Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków, 22-25. 09.2005.

2004

 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2004). Katolicy obrządku łacińskiego wobec innych wyznań na Ukrainie: aktualny stan stosunków i postrzegane zagrożenia. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Religion at the Time of Changes. Łódź, 10-12.09.2004.
 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2004). Wprowadzenie języka białoruskiego do liturgii mszy św. w Kościele katolickim: postrzegane przyczyny i konsekwencje. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno, 22-24.10.2004.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2004). Preferowany język w życiu religijnym katolików obrządku łacińskiego na Białorusi. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Świadomość narodowa Polaków na Białorusi. Grodno, 22-24.10.2004.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2004). Poczucie przynależności narodowej w międzypokoleniowej transmisji wśród Polaków na Białorusi. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Europa wspólnotą narodów. Edukacja międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX – XXI. Brzeg, 01-02.12.2004.

2003

 • Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J. (2003). Przymioty prawdziwego Polaka w opinii katolików na Białorusi. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Świadomość narodowa Polaków na Białorusi. Grodno, 07-08.11.2003.

2001

 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (2001). Proces wynarodowienia Polaków na Ukrainie: uwarunkowania, aktualny stan i przyszłe zagrożenia. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie. Gorzów Wlkp., 08-09.05.2001. 

1998

 • Gorbaniuk, O. (1998). Kiedy Polak czuje się Polakiem? W kierunku ustalenia mechanizmu kształtowania się tożsamości narodowej Polaków na pograniczach. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Tożsamość Polaków na pograniczach. Supraśl, 25-27.09.1998.
 • Gorbaniuk, O. (1998). Społeczne konsekwencje reform ekonomicznych na Ukrainie. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Rynek a rozwój społeczny. Nałęczów, 26-28.11.1998.

1997

 • Gorbaniuk, O. (1997). Motywy podjęcia starań o obywatelstwo polskie Polaków ze Wschodu studiujących w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Polacy ze Wschodu na studiach w Polsce. Nadzieje i realia. Opole, 24-25.10.1997.

1996

 • Gorbaniuk, O. (1996). Ukraina 1918-1956: oczami świadków, historii i psychologa. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Aktualia `96. Lublin, 14-16.04.1996.
 • Gorbaniuk, O. (1996). Stres w warunkach terroru stalinowskiego. Referat wygłoszony na XXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk, 12-15.09.1996.
 • Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O. (1996). Problem tożsamości narodowej u cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. Referat wygłoszony na I Światowym Zjeździe Absolwentów Polskich Szkół Wyższych Pochodzenia Polskiego, Sesja Polonika i Nauki Humanistyczne. Kraków, 15-18.09.1996.

 

Organizacja konferencji

 

 • Gorbaniuk, O., Fortuna, P. (2012). VI Konferencja ASPE „Psychologia ekonomiczna”. Lublin, 11-12.05.2012.
 • Gorbaniuk, O., Jóźwik, B. (2009). Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu. Lublin, 23.10.2009.

 

Granty

 • 2015-2019: Grant międzynarodowy Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego, NCN Harmonia DEC-2013/10/M/HS6/00475 (jako wykonawca, kierownik: Mariola Łaguna)
 • 2011-2013: Gorbaniuk, O., Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta. Dyscyplina naukowa: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing, NCN, 2011/01/B/HS4/05178.
 • 2010-2011: Gorbaniuk, O., Wartość aplikacyjna metod ilościowych opartych na personifikacji marek. Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N112 304938.
 • 2008-2009: Gorbaniuk, O., Wizerunek Niemców i Niemiec wśród polskiej młodzieży: badania empiryczne, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, FWPN 444/08/TM.
 • 2007-2009: Gorbaniuk, O., Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi. Dyscyplina naukowa: Nauki o Zarządzaniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N115 0674 33.
 • 2002-2004: Gorbaniuk, O., Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Białorusi. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, nr 2H02E 029 23 (z R.Dzwonkowskim i J.Gorbaniuk).
 • 1999-2001: Gorbaniuk, O., Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, 1 H02E 025 17(z R.Dzwonkowskim i J.Gorbaniuk).
 • 1999-2000: Gorbaniuk, O., Poczucie zewnętrznego zagrożenia a funkcja atrybutów przynależności narodowej w kształtowaniu się tożsamości narodowej Polaków na Wschodzie. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, 1 H01F 039 17.
 • 1998-1999: Gorbaniuk, O., Problem tożsamości narodowej młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN, 1 HO2E 032 14 (z R.Dzwonkowskim).
 • 1998: Gorbaniuk, O., Uwarunkowania stopnia i szybkości zwrotu ankiet pocztowych w Polsce. Projekt badawczy nr 1 H02D 024 14, Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN.

 

Redakcja pracy zbiorowej

 • Gorbaniuk, O., Jóźwik, B. (2009). Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Redakcja wydawnictw seryjnych (redaktor naczelny):

 • Gorbaniuk, O., Kostrubiec, B., Musiał, D., Wiechetek, M. (2012). Studia z Psychologii w KUL, 18.
 • Gorbaniuk, O., Kostrubiec, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Przepiórka, A., Błachnio, A. (2011). Studia z Psychologii w KUL, 17.
 • Gorbaniuk, O., Kostrubiec, B., Musiał, D., Wiechetek, M. (2010). Studia z Psychologii w KUL, 16.

 

Abstrakty i pełne teksty publikacji:

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2021 08:53