Klinika prawa - sekcja finansowa - laboratorium

Cele przedmiotu:
C1. Ćwiczenie umiejętności prawniczych w zakresie pism procesowych
C2. Ćwiczenie pracy z klientami poradni prawnych
C3. Nauka etyki zawodów prawniczych
Wymagania wstępne:
Ukończony kurs prawa podatkowego i postępowania administracyjnego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W07 Student zna źródła prawa finansowego (podatkowego, bankowego)
K_W12 Student zna podstawowe procedury w postępowaniu podatkowym
K_W15 Student zna zasadę tajemnicy zawodowej
K_W15 Student zna zasady etycznego postępowania z klientami poradni prawnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Student potrafi dekodować decyzje urzędowe z zakresu prawa podatkowego
K_U05 Student potrafi właściwie analizować stan faktyczny sprawy
K_U05 Student potrafi dokonać wykładni przepisów prawa
K_U07 Student potrafi udzielać porady prawnej na piśmie
K_U07 Student sprawnie posługuje się językiem prawniczym w mowie i piśmie
K_U09 Student potrafi właściwie dobrać przepisy prawne i inne źródła prawa do analizowanych przypadków
K_U09 Student potrafi sporządzić opinię prawną
K_U12 Student potrafi sporządzić podstawowe pisma procesowe z zakresu prawa podatkowego
KOMPETENCJE (POSTAWY SPOŁECZNE)
K_K01 Student ma świadomość ustawicznej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności
K_K02 Student umie pracować w zespole
K_K07 Student potrafi właściwie organizować czas przeznaczony na pracę w poradni i w klinice prawa
Metody dydaktyczne:
Rozwiązywanie kazusów, praca w grupach, gry dydaktyczne, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna (orzecznictwo, interpretacje podatkowe)
Treści programowe:
Analiza decyzji podatkowej
Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego
Odwołanie od decyzji
Wniosek o wznowienie postępowania
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Inne pisma podatkowe
Opinia prawna
Porada prawna
Zasady pracy z klientem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Aktywność w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Fachowość przygotowanych samodzielnie pism i opinii prawnych
Pisemny sprawdzian pod koniec semestru
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Król (red.), Opinie prawne w praktyce, Warszawa 2017.
Wskazywana podczas laboratorium, w zależności od kazusów i stanów faktycznych

Prawo podatkowe - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celami przedmiotu są:
C1. Rozszerzenie wiedzy na temat systemu finansowo – podatkowego w kraju i Unii Europejskiej oraz podkreślenie znaczenia podatków dla państwa, samorządu i społeczeństwa
C2. Prezentacja najważniejszych czynności prawnych i stanów faktycznych rodzących obowiązek podatkowych
C3. Wskazanie konsekwencji nielegalnych zachowań podatnika w obszarze obowiązków podatkowych
C4. Przedstawienie katalogu podstawowych praw podatnika, zwłaszcza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość prawa finansów publicznych. Znajomość podstaw prawa konstytucyjnego (hierarchia źródeł prawa), prawa i postępowania administracyjnego ( organy administracji publicznej, decyzje administracyjne) oraz podstaw prawa cywilnego. Praktyczna znajomość podstaw matematyki dla rozliczeń podatkowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia cotygodniowe w języku polskim. Materiały pomocnicze w formie prezentacji PowerPoint, informacja o kolokwiach, dodatkowe materiały i inne wymagania umieszczone na stronie internetowej prowadzącego wykłady na platformie e.kul.pl
Treści programowe:
1. Teoria podatków. Elementy konstrukcyjne podatków. Główne podziały podatków.
2. Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe oraz funkcje podatków w teorii i praktyce.
3. Zobowiązania podatkowe – sposoby ich powstawania i wygasania.
4. Ulgi w spłacie podatków i inne preferencje podatkowe.
5. Odpowiedzialność podatników i innych podmiotów za zobowiązania podatkowe.
6. Postępowanie podatkowe. Procedury podatkowe
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych – aspekty merytoryczne
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obliczenia praktyczne.
9. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych.
11. Podatek od towarów i usług.
12. Podatek akcyzowy.
13. Podatek od spadków i darowizn.
14. Samorządowe podatki majątkowe.
15. Podatki i opłaty lokalne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie ćwiczeń jest udzielane wskutek uzyskania pozytywnej średniej ocen z następujących form sprawdzenia wiedzy:
a) obowiązkowe kolokwium na 1-2 ćwiczeniach: obliczanie skal podatkowych + elementy języka angielskiego
b) obowiązkowe kolokwium po zakończeniu części ogólnej prawa podatkowego
c) obowiązkowe kolokwium z rozliczania kazusu dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych
d) aktywność na zajęciach

Kolokwium b) ma formę testu składających się z pytań jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia do rozwinięcia na piśmie.
Przełożenie wyników testów na oceny:
50 - 59% poprawnych odpowiedzi = 3.0
60 - 69% poprawnych odpowiedzi = 3.5
70 - 79% poprawnych odpowiedzi = 4.0
80 - 89% poprawnych odpowiedzi = 4.5
90 - 100% poprawnych odpowiedzi = 5.0

Do kolokwium c) student ma nie więcej niż trzy podejścia. Najlepsza ocena ze sprawdzianu jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Brak zaliczenia kolokwium c) skutkuje odmową zaliczenia ćwiczeń z prawa podatkowego

Pod uwagę przy wystawianiu oceny bierze się ponadto:
a) znajomość materiału prezentowanego na wykładzie,
b) znajomość wskazanych aktów prawnych,
c) poprawne i precyzyjne posługiwanie się językiem prawniczym,
d) rozumienie zasad tworzenia i zmian prawodawstwa podatkowego,
e) umiejętność przyczynowo-skutkowego opisu znaczenia podatków oraz społecznych postaw względem opodatkowania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. W. Wójtowicz, P. Smoleń (red.), \"Prawo podatkowe\", Warszawa 2017
2. A. Gomułowicz, J. Małecki, „Podatki i prawo podatkowe”, Warszawa 2011
3. www.pit.pl

Literatura uzupełniająca:
1. B. Brzeziński (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.
2. C. Kosikowski: Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
Inne ciekawe materiały - podawane na bieżąco, również online

Przygotowanie do aplikacji prawniczej - warsztaty

Cele przedmiotu:
Studenci podczas zajęć powtórzą, utrwalą i uaktualnią materiał ze wszystkich niezbędnych przedmiotów i aktów prawnych. Przedmiot ma na celu usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, która jest niezbędna podczas nauki do egzaminu wstępnego na aplikacje.
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość przepisów materialnego i procesowego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego, gospodarczego, handlowego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.
K_W04 Ma wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady stanowienia prawa i jego stosowania. W szczególności widzi rolę prawa jako instrumentu promowania i ochrony wartości. Potrafi wskazać społeczne i polityczne uwarunkowania procesu tworzenia i oddziaływania norm prawnych. Zna standardy legislacyjne obowiązujące w systemie prawa polskiego, a jednocześnie potrafi opisać proces tworzenia prawa od strony przyczynowo - skutkowej, a także jego przebieg w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. Potrafi określić poziom wpływu jednostki i grup społecznych na tworzenia i stosowanie przepisów poszczególnych gałęzi prawa.
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów wykładni prawa dominującej w wybranych gałęziach prawa.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje najważniejszych dziedzin prawa i rozumie kryteria ich efektywnego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin.
K_W12 Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę w zakresie norm proceduralnych i rozumie zasady ich stosowania (m.in. w zakresie postępowania administracyjnego, karnego, cywilnego)
K_W14 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych, zwłaszcza dla analizy i oceny konkretnych procesów i zjawisk tak o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym ( społecznym, ekonomicznym, politycznym, historycznym). Potrafi zastosować właściwą normę prawną w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego,
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08 Potrafi operować specjalistycznym językiem prawniczym i porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza takiego grona.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. Potrafi stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie prawa do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu prawnika, a prawidłowo posługując się pojęciami z zakresu prawa może uczestniczyć w inicjatywach obywatelskich o charakterze prawnym, wnosząc swój wkład do poprawy świadomości prawnej w społeczeństwie
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (np. na studiach podyplomowych czy w ramach praktyk, staży i aplikacji w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, we wspólnocie Kościoła katolickiego) dla lepszego funkcjonowania w Kościele i społeczeństwie.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia i testy kształtujące umiejętność samodzielnego interpretowania przepisów prawa, rozwiązywania testów oraz kazusów
Treści programowe:
Kodeks postępowania administracyjnego

2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

3. Prawo o stowarzyszeniach

4. Samorząd gminny

5. Samorząd powiatowy

6. Samorząd województwa

7. Wojewoda i administracja rządowa w województwie

8. Gospodarka nieruchomościami

9. Ustrój sądów administracyjnych i powszechnych

Prawo konstytucyjne

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2. Sąd Najwyższy

3. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. Krajowa Rada Sądownictwa

5. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

6. Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prawo karne

1. Kodeks karny

2. Kodeks postępowania karnego

3. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4. Kodeks wykroczeń

5. Kodeks karny skarbowy

6. Przeciwdziałanie narkomanii

7. Prokuratura

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

1. Kodeks pracy

2. System ubezpieczeń społecznych

3. Rozwiązywaniu sporów zbiorowych

4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

5. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Prawo i postępowanie cywilne

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

2. Kodeks cywilny

3. Kodeks postępowania cywilnego

4. Księgi wieczyste i hipoteka

5. Prawo spółdzielcze

6. Prawo autorskie i prawa pokrewne

7. Własności lokali

8. Spółdzielnie mieszkaniowe

9. Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiany Kodeksu cywilnego

10. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

11. Ochrona konkurencji i konsumentów

12. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

13. Prawa konsumenta

Prawo gospodarcze

1. Kodeks spółek handlowych

2. Prawo przedsiębiorców

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

4. Prawo wekslowe

5. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

6. Krajowy Rejestr Sądowy

7. Prawo upadłościowe

8. Prawo restrukturyzacyjne

9. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Prawo Unii Europejskiej

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2. Traktat o Unii Europejskiej

Prawo korporacyjne

1. Prawo o adwokaturze

2. Ustawa o radcach prawnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena udzielana jest na podstawie znajomości materiału ćwiczeniowego wraz ze sprawdzeniem w formie testów - umiejętności samodzielnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wskazania konsekwencji prawnych określonego stanu faktycznego
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
P. Kapusta, Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I
Literatura uzupełniająca
K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2

Warsztaty pism procesowych - warsztaty

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przy prawidłowym formułowaniu i sporządzaniu pism procesowych
Wymagania wstępne:
Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1.Ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach prawa cywilnego procesowego w praktyce: K_W02 (3), K_W04 (3), K_W05 (3), K_W12 (3);
2. Ma pogłębioną wiedzę o miejscu poszczególnych instytucji procesowych w systemie prawa cywilnego procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi systemami społecznymi: K_W03 (1), K_W11 (1), K_U01 (1);
3. Zna i rozumie procesy stosowania prawa, ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji: K_W10 (3), K_W14 (2), K_U06 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3);
4. Zna i rozumie przyczyny naruszania prawa oraz konsekwencje tego zjawiska: K_W06 (2), K_U07 (2);
UMIEJĘTNOŚCI
5. Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe (poznał zasady prawidłowego sporządzania i formułowania pism procesowych)
K_W10(2), K_U06(2), K_U07(1), K_K03(1), K_K04(1)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
6. Ma świadomość konsekwencji związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych osób - zarówno w treści pism procesowych, jak i w trakcie podejmowanych czynności procesowych.
K_K03(1), K_K05(3), K_K09(1), K_K10(1)
7. Ma świadomość konieczności i umiejętność podejmowania konkretnych działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa: K_K04 (2);
8. Ma świadomość znaczenia etyki zawodowej i poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika oraz z punktu widzenia społecznej oceny prawa: K_K03 (3), K_K08 (2), K_K09 (2);
9. Ma świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości: K_K02(1), K_K05 (3).
Metody dydaktyczne:
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Treści programowe:
1. Zasada pisemności i zasada ustności.
2. System koncentracji materiału procesowego oparty na dyskrecjonalnej władzy sędziego (koncepcja ciężaru wspierania postępowania).
3. Pojęcie pisma procesowego.
4. Wymogi formalne i fiskalne pism procesowych.
5. Ograniczenia we wnoszeniu pism procesowych (na gruncie koncepcji ciężaru wspierania postępowania).
6. Rodzaje pism procesowych (ze szczególnym uwzględnieniem pism przygotowawczych)
7. Pozew (zwykły i na formularzu) oraz wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego.
8. Odpowiedź na pozew (wniosek)
9. Apelacja i odpowiedź na apelację.
10. Zażalenie.
11. Sprzeciw od wyroku zaocznego.
12. Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.
13.Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.
14. Wniosek o przywrócenie terminu.
15. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.
16. Wniosek o zawieszenie postępowania.
17. Wniosek o umorzenie postępowania.
18. Skarga o wznowienie postępowania.
19. Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
20. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Złożenie wybranych (przygotowanych w trakcie zajęć) pism procesowych oraz test pisemny z zakresu praktycznej wiedzy niezbędnej przy sporządzaniu pism procesowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008;
2. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I, Komentarz do artykułów 1 – 729, pod red. A. Góry – Błaszczykowskiej, Warszawa 2013;
3. H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012;
4. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarzred. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ Rok:2017
6. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarzred. prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska rok 2017
7. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729red. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, rok 2015