Mariusz Lach

Projekt dyplomowy: Scena - laboratorium

Cele przedmiotu:
C1 samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
C2 sprawne rozwiązywanie problemów badawczych
C3 znajomość i ocena środowiska kulturowego
Wymagania wstępne:
W1 ogólna orientacja we współczesnym życiu literackim i kulturalnym
W2 znajomość i sprawna obsługa podstawowych programów komputerowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W08 - zna i rozumie terminologię związaną z technologiami informacyjnymi na poziomie rozszerzonym
K_W12 - zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej
K_W13 - wyjaśnia kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym
K_U09 - postępuje, stosując zasady sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 - dokonuje krytycznej oceny tekstów własnych i cudzych
K_K09 - potrafi logicznie i ekonomicznie zaplanować działania służące realizacji stawianych sobie celów
Metody dydaktyczne:
praca w programach komputerowych (projekt, animacja, moderacja), dyskusja
Treści programowe:
1. promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
2. dobór narzędzi komputerowych do promocji wydarzeń
3. określanie celów i grupy docelowej projektu
4. specyfika projektu w Sieci
5. cyfrowe źródła wiedzy
6. prawo autorskie w Sieci
7. specyfika socjologiczna odbiorcy w Sieci
8. marketing w Sieci
9. Specyfika grup społecznościowych w Sieci
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- aktywna praca na zajęciach
- przedstawienie opisu projektu (cel, grupa docelowa, opis, narzędzia, inspiracje, terminarz pracy, bibliografia)
- wprowadzenie wydarzenia charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w przestrzeń publiczną
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Jura J., Praca dyplomowa - technia pisania, Warszawa 2007
Kornak A.S, Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową, Częstochowa 2004.
Korzeniowski R, Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, 2012.

Przemiany dramatu i teatru w XX wieku - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie studenta z przemianami, które zachodziły w teatrze w XX wieku
C2 - Poznanie różnorodnych form wyrazu wywodzących się z dziedziny teatru
C3 - przygotowanie studenta do odbioru współczesnych form wyrazu w sztuce wizualnej i widowiskowej
Wymagania wstępne:
podstawowe wiadomości z zakresu historii kultury polskiej
znajomość pojęć związanych z dramatem i teatrem
znajomość podstawowych polskich dzieł dramaturgicznych XX wieku
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W10 zna i rozumie kontekst współczesnych studiów kulturowych (P7S_WK1)
K_W14 w pogłębionym stopniu zna zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla wybranej specjalizacji (P7S_WG/K_H1)
K_W15 w pogłębionym stopniu zna, rozumie i opisuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zależności od wybranej specjalizacji lub grupy zajęć fakultatywnych (P7S_WG_H1)
K_PLW01 swobodnie operuje wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (P7S_UW)
K_U11 potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować językowe i pozajęzykowe wytwory kultury (P7S_UW_H2)
K_U12 formułuje i analizuje problemy badawcze oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązania adekwatnie do wybranego profilu kształcenia i/lub wybranej specjalizacji (P7S_UW_H1)
K_PLU02 potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować literackie i pozaliterackie wytwory kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 formułuje i analizuje problemy badawcze oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązania adekwatnie do wybranego profilu kształcenia i/lub wybranej specjalizacji (P7S_KK1)
K_K11 uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form (P7S_KR_H1)
Metody dydaktyczne:
dyskusja, prezentacja, analiza tekstu kultury
Treści programowe:
- Wielka reforma teatralna w I poł. XX wieku
- Juliusz Osterwa - wpływ na dzisiejszy teatr
- Grotowski i jego antropologia teatru
- Teatr autorski: Kantor, Szajna, Mądzik
- Gombrowicz, Mrożek, Różewicz - wielcy polscy dramaturdzy XX wieku
- współczesna polska dramaturgia
- teatr amatorski, młodzieżowy, religijny, osób niepełnosprawnych - rozwój, idee
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Obecność na zajęciach poniżej 50 %, pisemne kolokwium poniżej 50 %, student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Ocena dostateczna:
- potrafi nazwać podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- właściwie interpretuje podstawowe dzieła dramatyczne poznane podczas zajęć;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach.

Ocena dobra:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- krytycznie interpretuje dzieła dramatyczne XX wieku, potrafi określić ich cechy gatunkowe;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje.

Ocena bardzo dobraą:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy epoki, potrafi wskazać ich literackie realizacje, umie porównać i zbadać ich obecność w literaturze polskiej i obcej;
- wskazuje na związki dramaturgii z innymi dziedzinami nauki;
- samodzielnie odnajduje i omawia konteksty: filozoficzne, historyczne, teologiczne;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje, formułuje hipotezy interpretacyjne, argumentuje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
- Braun K., Druga Reforma Teatru, Wrocław 1979
- Braun K., Teatr polski 1939-1989. Obszary wolności - obszary zniewolenia, Warszawa 1994 - Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL, red. W. Chudy, Lublin 1990
- Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002
- Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990
- I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990
- Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004
- Olinkiewicz E., Słownik. Teatr i dramat, Wrocław 2003
- Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988
- Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979
- Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2005
- Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. M. Fik, Warszawa 2000
- Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I-III, red. J. Degler, T. I, Wrocław 1976

Sztuki wizualne i widowiskowe - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Znajomość wybranych kategorii z zakresu krytyki literackiej i artystycznej (kierunki, prądy w sztuce, najważniejsi twórcy sztuki polskiej i światowej, instytucje kultury)
C2 Umiejętność analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki plastycznej i wizualnej
C3 Umiejętność oceny i hierarchizacji różnych zjawisk związanych ze sztuką plastyczną i wizualną, ocena w perspektywie tradycji szkół artystycznych, kierunków, prądów
Wymagania wstępne:
W1 Podstawowa wiedza o tradycji, kulturze, instytucjach kultury oraz z zakresu historii sztuki
W2 Umiejętność krytycznego oglądu różnych zjawisk z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych
W3 Predyspozycje do czynnego udziału w życiu kulturalnym, podejmowanie dyskusji, planowanie i tworzenie wydarzeń o charakterze artystycznym, komentowanie aktualnych wydarzeń artystycznych w różnych rodzajach mediów
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
S_W04 - charakteryzuje powiązania antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi, takimi jak: kulturoznawstwo, socjologia kultury, semiologia, medioznawstwo, estetyka, filmoznawstwo, muzykologia, historia sztuki, etnologia, filozofia kultury
S_W08 - dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o instytucjach kultury oraz dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
S_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie nauki o kulturze
S_U04 - umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tekstów kultury, uwzględniając nowe ujęcia badawcze i stawiając własne hipotezy
KOMPETENCJE
S_K02 - przewiduje społeczne skutki działań podejmowanych na niwie kultury i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za jej przedstawianie, ocenę i animację
S_K04 - docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów działań w zakresie organizacji życia kulturalnego oraz aktywnie propaguje takie zachowania
S_K05 - świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym, literackim i artystycznym i współtworzy je
Metody dydaktyczne:
dyskusja, referat, wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe:
1. podstawowe terminy z krytyki sztuk widowiskowych
2. najnowsza sztuka wobec tradycji
3. nowe dziedziny sztuki: performance, sztuka w Sieci
4. instytucje kultury i sztuki
5. sztuka: wobec religii, historii, wartości
6. sztuka amatorska
7. promocja wydarzenia artystycznego
8. lubelskie miejsca sztuki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- przygotowanie prezentacji multimedialne na temat sztuki współczesnej
- przygotowanie recenzji wydarzenia o charakterze artystycznym
- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Białostocki J, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014.
Guzek Ł, Performatyzacja sztuki : sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk 2013.
Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996
Postacie końca sztuki w estetyce współczesnej, red. D. Czakon, Kraków 2013.
Sikora P., Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010, Wrocław 2015.
Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, Bielsko-Biała 2005.
Smolińska M., Puls sztuki : około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań 2010.
Starzyński J., O naukowo-krytycznej interpretacji dzieła sztuki, Warszawa 1950.
Sztuki wizualne jako nośnik ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.
Wiedza o kulturze. Epoki. Dzieła. Artyści, red. A. Włodarczyk-Kulak, Bielsko-Biała 2005.
Wobec sztuki : historia-krytyka-teoria, red. E. Wolicka, Lublin 1992.