Mariusz Lach

Projekt dyplomowy: Scena - laboratorium

Cele przedmiotu:
C1 samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
C2 sprawne rozwiązywanie problemów badawczych
C3 znajomość i ocena środowiska kulturowego
Wymagania wstępne:
W1 ogólna orientacja we współczesnym życiu literackim i kulturalnym
W2 znajomość i sprawna obsługa podstawowych programów komputerowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 wiedza z zakresu tworzenia i moderowania wydarzeń o charakterze kulturalno-literackim i artystycznym w Sieci
W2 wiedza z zakresu kształtowania wizerunku i reklamy wydarzenia w Sieci
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - tworzenie, moderowanie, animacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 umiejętność pracy w grupie
K2 poszanowanie powierzonego sprzętu komputerowego
Metody dydaktyczne:
praca w programach komputerowych (projekt, animacja, moderacja), dyskusja
Treści programowe:
1. promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
2. dobór narzędzi komputerowych do promocji wydarzeń
3. określanie celów i grupy docelowej projektu
4. specyfika projektu w Sieci
5. cyfrowe źródła wiedzy
6. prawo autorskie w Sieci
7. specyfika socjologiczna odbiorcy w Sieci
8. marketing w Sieci
9. Specyfika grup społecznościowych w Sieci
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- aktywna praca na zajęciach
- przedstawienie opisu projektu (cel, grupa docelowa, opis, narzędzia, inspiracje, terminarz pracy, bibliografia)
- wprowadzenie wydarzenia charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w przestrzeń publiczną
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Jura J., Praca dyplomowa - technia pisania, Warszawa 2007
Kornak A.S, Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową, Częstochowa 2004.
Korzeniowski R, Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, 2012.

Przemiany dramatu i teatru w XX wieku - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie studenta z przemianami, które zachodziły w teatrze w XX wieku
C2 - Poznanie różnorodnych form wyrazu wywodzących się z dziedziny teatru
C3 - przygotowanie studenta do odbioru współczesnych form wyrazu w sztuce wizualnej i widowiskowej
Wymagania wstępne:
podstawowe wiadomości z zakresu historii kultury polskiej
znajomość pojęć związanych z dramatem i teatrem
znajomość podstawowych polskich dzieł dramaturgicznych XX wieku
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 ma ogólną orientację w zakresie rozumienia kultury i jej obszarów; zna historię pojęcia kultury i jej dziedziny; nauki zajmujące się kulturą; elementy kultury (wartość, wzory, stereotyp, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, symbol, mit: poetycki, reklamowy, tożsamościowy, polityczny); relacje między kulturą i religią; rozumie interkulturowość i multikulturalizm
K_W03 zna kontekst współczesnych studiów kulturowych : społeczeństwo postindustrialne, globalizacja i globalizacja, postmodernizm, feminizm
K_W18 ma pogłębioną wiedzę nt. świata idei, estetyki i pojęć kultury polskiej od średniowiecza po współczesność (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epok, doktryny estetyczne i literackie)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 jest zdolny do oceny głównych zjawisk i tendencji kształtujących współczesną kulturę; umie oceniać prądy intelektualne w studiach kulturowych
K_U02 umie analizować treści przekazów medialnych i rozumie rolę mediów w kulturze
K_U03 ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U07 potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały
K_U14 swobodnie potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych oraz ich ciągłość
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma poszanowanie dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji łacińskiej
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
Metody dydaktyczne:
dyskusja, prezentacja, analiza tekstu kultury
Treści programowe:
- Wielka reforma teatralna w I poł. XX wieku
- Juliusz Osterwa - wpływ na dzisiejszy teatr
- Grotowski i jego antropologia teatru
- Teatr autorski: Kantor, Szajna, Mądzik
- Gombrowicz, Mrożek, Różewicz - wielcy polscy dramaturdzy XX wieku
- współczesna polska dramaturgia
- teatr amatorski, młodzieżowy, religijny, osób niepełnosprawnych - rozwój, idee
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Obecność na zajęciach poniżej 50 %, pisemne kolokwium poniżej 50 %, student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Ocena dostateczna:
- potrafi nazwać podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- właściwie interpretuje podstawowe dzieła dramatyczne poznane podczas zajęć;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach.

Ocena dobra:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy teatralne XX wieku;
- krytycznie interpretuje dzieła dramatyczne XX wieku, potrafi określić ich cechy gatunkowe;
- potrafi wymienić najważniejszych dramaturgów i twórców teatralnych XX wieku;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje.

Ocena bardzo dobraą:
- objaśnia podstawowe kategorie i prądy epoki, potrafi wskazać ich literackie realizacje, umie porównać i zbadać ich obecność w literaturze polskiej i obcej;
- wskazuje na związki dramaturgii z innymi dziedzinami nauki;
- samodzielnie odnajduje i omawia konteksty: filozoficzne, historyczne, teologiczne;
- uczestniczy w zajęciach, animuje dyskusje, formułuje hipotezy interpretacyjne, argumentuje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
- Braun K., Druga Reforma Teatru, Wrocław 1979
- Braun K., Teatr polski 1939-1989. Obszary wolności - obszary zniewolenia, Warszawa 1994 - Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KUL, red. W. Chudy, Lublin 1990
- Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2002
- Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Warszawa 1990
- I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990
- Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004
- Olinkiewicz E., Słownik. Teatr i dramat, Wrocław 2003
- Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988
- Sławińska I., Współczesna refleksja o teatrze, Kraków 1979
- Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński i in., Bielsko-Biała 2005
- Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. M. Fik, Warszawa 2000
- Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I-III, red. J. Degler, T. I, Wrocław 1976

Sztuki wizualne i widowiskowe - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Znajomość wybranych kategorii z zakresu krytyki literackiej i artystycznej (kierunki, prądy w sztuce, najważniejsi twórcy sztuki polskiej i światowej, instytucje kultury)
C2 Umiejętność analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki plastycznej i wizualnej
C3 Umiejętność oceny i hierarchizacji różnych zjawisk związanych ze sztuką plastyczną i wizualną, ocena w perspektywie tradycji szkół artystycznych, kierunków, prądów
Wymagania wstępne:
W1 Podstawowa wiedza o tradycji, kulturze, instytucjach kultury oraz z zakresu historii sztuki
W2 Umiejętność krytycznego oglądu różnych zjawisk z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych
W3 Predyspozycje do czynnego udziału w życiu kulturalnym, podejmowanie dyskusji, planowanie i tworzenie wydarzeń o charakterze artystycznym, komentowanie aktualnych wydarzeń artystycznych w różnych rodzajach mediów
Efekty kształcenia:
WIEDZA
S2 _W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu krytyki literackiej i artystycznej w humanistyce oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
S2_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuk plastycznych i wizualnych
S2 _W02 zna elementarną terminologię z zakresu krytyki literackiej i artystycznej oraz z historii sztuki
S2 _W04 ma elementarną wiedzę o powiązaniach krytyki literackiej i artystycznej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych oraz wiedzę z zakresu historii sztuk plastycznych i wizualnych i jej związkach z wydarzeniami historycznymi, społecznymi, ideowymi
S2 _W07 posiada wiedzę na temat metod pracy krytycznej wybranych krytyków sztuki
S2 _W08 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła sztuki plastycznej i wizualnej oraz ich wartościowania i problematyzowania
S2 _W10 zna charakterystykę podstawowych gatunków krytycznych
S2 _W11 ma podstawową wiedzę w zakresie różnych przekazów kultury (literatura, sztuki wizualne, teatr, film, muzyka)
S2 _W12 ma podstawową wiedzę o instytucjach krytyki literackiej i artystycznej, rozumie specyfikę działalności krytycznej w takich obszarach, jak: prasa, telewizja, radio, Internet, ośrodki sztuki wizualnej, muzycznej, teatralnej i filmowej, zna normy i procedury obowiązujące w tych instytucjach
UMIEJĘTNOŚCI
S2 _U02 posiada elementarne umiejętności krytyczne (formułowanie i analiza problemu badawczego, dobór metod i narzędzi krytycznych, wartościowanie i ocena tekstu kultury, merytoryczny dobór argumentów, prezentacja wyników pracy krytycznej)
S2 _U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności krytyczne kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
S2 _U04 potrafi samodzielnie przygotować wypowiedź ustną związaną z krytyczną analizą i interpretacją, wykorzystuje przy tym metody właściwe dla krytyki artystycznej
S2 _U05 potrafi zanalizować podstawowe cechy metody badawczej najważniejszych krytyków sztuki
S2 _U06 posiada umiejętności merytorycznego uzasadnienia swojego sądu krytycznego, wykorzystuje poglądy innych krytyków do formułowania własnych wniosków
S2 _U07 umie samodzielnie rozpoznać podstawowe gatunki charakteryzujące krytykę artystyczną
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
S2_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S2_K02 potrafi kierować małym zespołem, przyjmując w nim odpowiedzialność za efekty pracy; potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S2_K03 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą krytyka sztuki i kuratora wystaw artystycznych, dostrzega jego powiązania z instytucjami kultury oraz z artystami i odbiorcami sztuki
S2_K04 ma świadomość uczestnictwa w kształtowaniu świadomości artystycznej
S2_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym, literackim i artystycznym, korzystając z różnych mediów
Metody dydaktyczne:
dyskusja, referat, wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe:
1. podstawowe terminy z krytyki sztuk widowiskowych
2. najnowsza sztuka wobec tradycji
3. nowe dziedziny sztuki: performance, sztuka w Sieci
4. instytucje kultury i sztuki
5. sztuka: wobec religii, historii, wartości
6. sztuka amatorska
7. promocja wydarzenia artystycznego
8. lubelskie miejsca sztuki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- przygotowanie prezentacji multimedialne na temat sztuki współczesnej
- przygotowanie recenzji wydarzenia o charakterze artystycznym
- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Białostocki J, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014.
Guzek Ł, Performatyzacja sztuki : sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk 2013.
Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996
Postacie końca sztuki w estetyce współczesnej, red. D. Czakon, Kraków 2013.
Sikora P., Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010, Wrocław 2015.
Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, Bielsko-Biała 2005.
Smolińska M., Puls sztuki : około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań 2010.
Starzyński J., O naukowo-krytycznej interpretacji dzieła sztuki, Warszawa 1950.
Sztuki wizualne jako nośnik ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.
Wiedza o kulturze. Epoki. Dzieła. Artyści, red. A. Włodarczyk-Kulak, Bielsko-Biała 2005.
Wobec sztuki : historia-krytyka-teoria, red. E. Wolicka, Lublin 1992.