Urodził się 15 sierpnia 1959 roku w Nowym Sączu. W latach 1967-1975 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielogłowy. Po jej ukończeniu podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu, gdzie w roku 1979 złożył egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Tytuł magistra teologii otrzymał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku 1985, po obronie pracy magisterskiej pt. „Ideał chrześcijanina w De officiis ministrorum Świętego Ambrożego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wojciecha Kanii. Dnia 26 maja 1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1985-1988 pracował jako wika­riusz i katecheta szkół średnich w Tarnowie, a następnie do 1992 roku na tym samym stanowisku w Nowym Sączu.

W roku 1992 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie celem odbycia studiów specjalistycznych z zakresu katechetyki. Dnia 14 czerwca 1994 roku otrzymał tytuł licencjata nauk teologicznych. Studia specjalistyczne zakończył dnia 16 czerwca 1996 roku obroną rozprawy doktorskiej pt.: „Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej Jerzego Ablewicza 1962-1989”, napisanej na seminarium naukowym z katechetyki integralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mieczysława Majewskiego. Stopień naukowy doktora nauk teologicznych został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 24 czerwca 1996 roku.

W związku z realizacją programu przygotowania pedagogicznego studentów teologii, Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w dniu 26 marca 1996 roku, na wniosek Prodziekana – ks. dra hab. S. Wilka - zaakceptowała jego kandydaturę do angażu w ramach Katedry Katechetyki Integralnej. Jednak po obronie rozprawy doktorskiej został odwołany przez bpa Józefa Życińskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do pracy w instytucjach diecezjalnych w Tarnowie.

Od 1 października 1996 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Teologicz­nym w Tarnowie, agregowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prowadzi­ł wykłady, ćwiczenia oraz seminarium naukowe z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz wykłady w Instytucie Teologicznym dla Świeckich. Równocześnie pra­cował w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na stanowisku referenta wydziału odpowiedzialnego za sprawy kadrowe, formację stałą katechetów świeckich oraz pełnił funkcję diecezjalnego wizyta­tora nauki religii w okresie od 1996 do 2000 roku.

W latach 1998-99 otrzymał nominację na stanowisko Die­cezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców oraz asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Tarnowie. Od roku 1999 należy z nominacji ks. bpa Wiktora Skworca do Diecezjalnej Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej, i uczestniczy aktywnie w jej pracach formacyjnych oraz sesjach plenarnych.

Od l października 2000 roku jest związany umową o pracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie. Prowadzi ćwiczenia z dydaktyki szczegółowej i sprawuje opiekę nad przygotowaniem pedagogicznym na kursie magisterskim „B” oraz wy­kłady na kursie wyższym - doktoranckim. W latach 2000-2003 podjął wykłady z katechetyki i opiekę nad praktykami katechetycznymi w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. Prowadzi nadal wykłady i ćwiczenia z katechetyki w semestrze zimowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie dla kursu VI. Wyjeżdżał także z wykładami z katechetyki na Słowację: (Trnavska Univerzita v Trnave. Fakulta humanistyki oraz Univerzita Ružomberok). Od 2003 roku organizował dziewięciokrotnie sympozja dla Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej - Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy), w których uczestniczyli katecheci pracujący przy polskich misjach katolickich w Niemczech oraz Holandii. Zwieńczeniem kilkuletniej formacji jest dzieło: Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej. Hannover 2006. Został przygotowany na zlecenie Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Nowe wyzwania naukowe i organizacyjne przyniosły dwie najnowsze nominacje. W roku 2002 został mianowany rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na dwie kadencje do 2001 r. Natomiast na 331 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8 – 9 marca 2005 roku, został zatwierdzony jako Konsulator Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję. Od chwili nominacji uczestniczy aktywnie w pracach Komisji Wychowania Katolickiego w zakresie wskazanym przy nominacji.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się następujące tematy: recepcja Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie polskiej, historia katechezy parafialnej w Polsce, podstawowe źródła katechezy, utrzymanie dyscypliny i ładu w katechezie, dydaktyka szczegółowa, katecheza inicjacyjna oraz katecheza maryjna w Polsce. Wspomnianym zainteresowaniom towarzyszyły publikacje naukowe.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2010 18:43