Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej
[The Role of Shame in the Defense of the Dignity of the Human Person]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2008
Tom: 55
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 139-152
Streszczenie: Współczesny świat naznaczony jest kryzysem moralnym, który objawia się w zaniku szacunku do człowieka jako osoby. Lansowana jest wizja człowieka obnażonego z intymności, który w konsekwencji traktowany jest jako przedmiot użycia. Sprzymierzeńcem w wysiłku przywracania człowiekowi należnej mu miary jest zjawisko wstydu. Refleksję nad wstydem należy umieścić w kręgu zagadnień antropologicznych, albowiem występuje ścisły związek wstydu z osobą. Wstyd – spełniając funkcję ochronną – ostrzega przed naruszeniem wartości osoby, przed jej użyciem i wykorzystaniem bez należnego jej szacunku. Wstyd pojawił się wraz z grzechem, który zburzył pierwotną harmonię z Bogiem, ze sobą samym, drugim człowiekiem i z całym stworzeniem. Powstała sytuacja, która rodzi obawę przed wykorzystaniem i poniżeniem i w konsekwencji domaga się ukrycia tego, co dla człowieka najistotniejsze. Na szczególną uwagę zasługuje wstyd seksualny, który wyraża się we „wstydzie ciała”, czyli unikaniu takiego eksponowania wartości seksualnych, które przesłoniłyby istotną wartość osoby. Wstyd seksualny nie tylko, że nie jest ucieczką przed miłością, ale wprost przeciwnie – otwiera do niej drogę, pozwalając zachować właściwe proporcje pomiędzy integralną wartością osoby a jej wartościami seksualnymi. Z uwagi na to, że wstyd nie tylko zabezpiecza godność człowieka, ale spełnia także funkcję wychowawczą, dlatego też nie można pominąć ugruntowania uczucia wstydu w całościowej koncepcji i strukturze systemów pedagogicznych.
Słowa kluczowe: godność osoby ludzkiej, wstyd, wstyd seksualny, pedagogia wstyduCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2008",
number = "3",
pages = "139-152"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2008). Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej. Roczniki Teologiczne, 3, 139-152.