Zwrot antropologiczny w posoborowej teologii moralnej
[The Anthropological Turnabout in The Post-Council Moral Theology]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2014
Tom: 61
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 65-76
Streszczenie: Na kształt współczesnej refleksji teologicznomoralnej istotny wpływ wywarł Sobór Watykański II poprzez wezwanie do odnowy dyscyplin teologicznych. Wśród sobo-rowych postulatów odnowy omawianej dyscypliny znalazł się rys antropologiczny, mający na celu dowartościowanie człowieka w kręgu problematyki moralnej. Zaowo-cował on w posoborowej teologii wyraźnym zwrotem antropologicznym. Określenie „zwrot antropologiczny”, które pojawiło się w teologii za sprawą Karla Rahnera, nale-ży odczytywać chrystologicznie. Dopiero wówczas uniknie się takiego antropocentry-zmu, który grozi horyzontalnymi tendencjami w teologii i „antropologiczną redukcją” chrześcijańskiego orędzia. Koncentracja chrystologiczna w podejściu do moralności chrześcijańskiej nie może zamykać chrześcijan na prawdziwy dialog ze światem współczesnym. Współczesna kultura charakteryzuje się różnorodnością koncepcji człowieka. W tym kontekście trzeba dziś mówić o konieczności „sporu o człowieka”. Najważniejsza oś sporu przebiega pomiędzy integralną koncepcją człowieka a różnego rodzaju wizjami redukcyjnymi.
Słowa kluczowe: odnowa soborowa teologii moralnej, zwrot antropologiczny, współczesny spór o człowiekaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Zwrot antropologiczny w posoborowej teologii moralnej",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2014",
number = "3",
pages = "65-76"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2014). Zwrot antropologiczny w posoborowej teologii moralnej. Roczniki Teologiczne, 3, 65-76.