Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności
[Marriage and family towards contemporary challenges]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Streszczenie: Rodzina jest fundamentem życia społecznego i w niej odzwierciedlają się i przełamują wielkie procesy przemian społecznych. Nie ulega wątpliwości, że struktury rodzinne – w których funkcjonowała ludzkość przez wiele wieków – aktualnie ulegają radykalnym przewartościowaniom. Na obecnym etapie dziejów rodzina staje się przedmiotem bardzo licznych ataków. W sposób planowy podejmuje się działania mające na celu „demontaż” rodziny i kontestuje się sam sens słów „małżeństwo”, „rodzina” czy „macierzyństwo”. Skala podjętych działań jest tak wielka, że można wręcz mówić o wojnie przeciw rodzinie, prowadzonej w wymiarze międzynarodowym. Chrześcijańskie spojrzenie na sytuację małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie nie może ograniczyć się do wskazania występujących zagrożeń. Odpowiedzią na istniejące zło powinno być uwyraźnienie zadań, jakie stoją przed chrześcijańskimi małżonkami. Kluczowe znaczenie dla prowadzonych rozważań miało pochylenie się nad Bożym zamysłem względem małżeństwa i rodziny. Szczególnie pomocna okazała się analiza pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. W ten sposób można było pokazać małżeństwo i rodzinę, jako te szczególne rzeczywistości, w których wnętrzu ma miejsce nieustanne objawienie tajemnicy „początku”. Biblia – poprzez ideę przymierza – umożliwiła także ukazanie małżeństwa i rodziny w perspektywie historiozbawczej. W ten sposób poprzez integralne ujęcie porządku stworzenia i zbawienia został przedstawiony jeden Boży zamysł odnośnie małżeństwa i rodziny. Odwołanie się do Biblii pozwoliło nie tylko na odczytanie Bożego zamysłu względem małżeństwa i rodziny, ale również – co jest szczególnie ważne dla teologii moralnej – na wskazanie imperatywów moralnych, które z niego wynikają. Przybrały one konkretny kształt oraz kierunek spełnienia poprzez budowanie małżeńskiej i rodzinnej communio personarum oraz służbę życiu.
Słowa kluczowe: postmodernizm, kultura śmierci, małżeństwo i rodzina, communio personarum, służba życiuCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności",
year = "2020",
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2020). Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. Lublin: