Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa - seminarium

Cele przedmiotu:
c1 - wykorzystanie wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
c2 - zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i realizacji problemu badawczego,
c3 - prezentowanie przygotowanej pracy podczas seminarium
Wymagania wstępne:
w1 mikroekonomia,
w2 podstawy rachunkowości,
w3 analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia:
WIEDZA
w1 - zdobędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i przygotowania pracy dyplomowej K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
u1 - określenie własnych zainteresowań z dziedziny nauk ekonomicznych i zdefiniowanie obszaru badawczego, korzystanie ze źródeł literaturowych, prawnych oraz innych opracowań (raporty finansowe, sprawozdania finansowe, opracowania badań marketingowych), K_U01, K_U03, K_U06
u2 - zaprojektowanie projektu badawczego i prowadzenie badań naukowych, dobór projektu badawczego do zainteresowań ekonomicznych Studenta, poszukiwania podmiotu badania, tematu pracy dyplomowej (projektu badawczego), zaprezentowania badanego problemu oraz sformułowanych wniosków K_U06, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
k1 - zdolność do zdefiniowania zainteresowań Studenta w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej, K_K01,
k2 - nauczy się współpracować z Promotorem podczas przygotowania pracy dyplomowej K_K03
Metody dydaktyczne:
Wykład, studia literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, angażowanie studentów do samodzielnej pracy poprzez pogłębienie studiowania wybranych zagadnień w celu przygotowania prezentacji na zajęcia
Treści programowe:
1. Cele pracy dyplomowej i etapy ich osiągania
2. Wybór tematu.
3. Ustalenie celu i opracowanie planu pracy dyplomowej
4. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy promocyjnej
5. Zadania końcowe etapu tworzenia pracy dyplomowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Przyniesienie ostatecznej wersji pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Wyd. KUL, Lublin 2007
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014
M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdawczości - laboratorium

Cele przedmiotu:
c1 - przekazanie wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 - Student potrafi opisać istotę i zasady analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, określić źródła informacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie, zdefiniować narzędzia analityczne, opisać główne obszary oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, porównać metody efektywności inwestycji.K_W04, K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, oblicza i interpretuje wskaźniki, wyciąga wnioski z wyników analizy.K_U02, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej.K_K01
K2- Student nabywa umiejętności współdziałania i pracy w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej K_K02
K3- Student wzmacnia umiejętności działania w sposób przedsiębiorczy (zgodnie z efektem K_K07)
Metody dydaktyczne:
Rozwiązywanie zadań indywidualnie i grupowo
Treści programowe:
1. Zakres i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej
2. Metody analizy finansowej
3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa
5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Analiza rentowności
8. Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym
9. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym
10. Cykl środków pieniężnych
11. Analiza rotacji aktywów i kapitałów
12. Analiza wspomagania finansowego
13. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena dostateczna (3)
(W) Student wykazuje elementarną wiedzę z przedmiotu tzn. udzielił więcej niż 51% a mniej niż 65% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) Student wykazuje umiejętność rozumienia i wnioskowania w zakresie posiadanych podstawowych wiadomości
(K) Odpowiedzi studenta wykazują, że usiłował zapoznać się z materiałem obowiązującym na zaliczeniu

Ocena dobra (4)
(W) student wykazuje poprawną wiedzę i rozumienie zagadnień tzn. udzielił więcej niż 66% a mniej niż 85% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) student wykazał umiejętność logicznej prezentacji w odpowiedzi, jest świadomy wzajemnych zależności przy omawianiu danego zagadnienia
(K) zakres wiedzy studenta wykazuje, że był zainteresowany przynajmniej niektórymi zagadnieniami przedmiotu

Ocena bardzo dobra (5)
(W) Pełna znajomość przedmiotu w obowiązującym zakresie tzn. zdobył przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) Student potrafi wnioskować i zastosować posiadaną wiedzę do analizy danego zagadnienia
(K) Student wykazuje zainteresowanie wszystkimi prezentowanymi problemami przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014
M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010

Proseminarium - nauki ekonomiczne - proseminarium

Cele przedmiotu:
C1 – Zapoznanie studenta z metodologią pisania pracy dyplomowej.
C2 - Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z konkretnej dziedziny nauk ekonomicznych.
C3 – Zapoznanie studenta z zagadnieniami plagiatu i praw autorskich.
Wymagania wstępne:
W1 – umiejętność logicznego myślenia i samodzielnego formułowania myśli
W2 – umiejętność obserwacji i analizy zjawisk ekonomicznych
W3 – odpowiedzialność i uczciwość
Efekty kształcenia:
WIEDZA

1- Student posiada wiedzę dotyczącą formalnych, merytorycznych i metodycznych wymagań związanych z pisaniem pracy dyplomowej (K_W02_12).
2- Student zna istotę problemów badawczych, które będą podstawą przygotowania pracy licencjackiej (K_W01_12).
3- Student rozumie specyfikę pisania tekstu naukowego (K_W01_12).

UMIEJĘTNOŚCI

1- Student potrafi przedstawić koncepcję problemu badawczego w kontekście przyszłej pracy dyplomowej (K-U01_12).
2- Student potrafi wyszukiwać i analizować źródła i opracowania potrzebne do napisania pracy dyplomowej (K_U08_12).
3- Student umie napisać wstępny tekst naukowy (K-U01_12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie (K_K01_12).
2. Student jest świadomy prawnej ochrony własności intelektualnej i przestrzegania praw autorskich (K-K06_12).
3. Student kształtuje swoje poczucie odpowiedzialności za realizację zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym wraz z prowadzącym (K_K01)
Metody dydaktyczne:
Metody problemowe: wykład z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja dydaktyczna
Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach
Treści programowe:
1. Podanie wymagań koniecznych do zaliczenia proseminarium w semestrze zimowym (określenie zasad oceniania, zakresu wiedzy i nabytych umiejętności).
2. Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL (prezentacja narzędzi niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych: katalogi biblioteczne; elektroniczne bazy danych; biblioteki cyfrowe; katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT).
3. Literatura naukowa: podział, wyszukiwanie i odpowiedni dobór.
4. Zasady dyplomowania obowiązujące w Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL. Zagadnienia plagiatu i praw autorskich.
5. Wprowadzenie do metodologii pisania prac dyplomowych w naukach ekonomicznych: cel, metody badawcze i ich podział, wybór tematu.
6. Struktura pracy dyplomowej i charakterystyka poszczególnych jej części (strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków i załączników).
7. Redakcyjne i edytorskie zasady pisania prac dyplomowych (język naukowy i jego cechy, formatowanie tekstu, przypisy, tabele, wykresy, rysunki, wzory matematyczne).
Zaliczenie semestralnych efektów kształcenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wymagania:

1. Obecność na zajęciach.
2. Aktywność na ćwiczeniach.
3. Znajomość zasad pisania prac dyplomowych.
4. Napisanie pracy proseminaryjnej: wstępu i pierwszego rozdziału.
Ocena niedostateczna
W zakresie wiedzy:
- student nie zna podstaw pisania prac dyplomowych;
W zakresie umiejętności:
– student jest nieaktywny na zajęciach i nie potrafi zaprezentować swojej wiedzy;
- nie potrafi wyszukiwać źródeł i opracowań potrzebnych do napisania pracy proseminaryjnej;
- nie umie sformułować tematu pracy;
- nie przedstawia do oceny pracy proseminaryjnej.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-student nie rozumie potrzeby i nie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i rozwijania kompetencji społecznych;
-przedstawia do oceny pracę proseminaryjną, która jest plagiatem;
- nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach (więcej niż 30% nieobecności nieusprawiedliwionych).

Ocena dostateczna
W zakresie wiedzy:
-student posiada dostateczną wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dostatecznym poziomie pod względem naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest mało aktywny na zajęciach i na zajęcia przygotowuje się w sposób dostateczny.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Ocena dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada dobrą wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dobrym poziomie naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i dobrze prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
Ocena bardzo dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada szeroką wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na bardzo wysokim poziomie naukowym.
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i na wysokim poziomie prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura:

1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014

Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium

Cele przedmiotu:
c1 - wykorzystanie wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
c2 - zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i realizacji problemu badawczego,
c3 - prezentowanie przygotowanej pracy podczas seminarium
Wymagania wstępne:
w1 mikroekonomia,
w2 podstawy rachunkowości,
w3 analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia:
WIEDZA
w1 - zdobędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i przygotowania pracy dyplomowej K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
u1 - określenie własnych zainteresowań z dziedziny nauk ekonomicznych i zdefiniowanie obszaru badawczego, korzystanie ze źródeł literaturowych, prawnych oraz innych opracowań (raporty finansowe, sprawozdania finansowe, opracowania badań marketingowych), K_U01, K_U03, K_U06
u2 - zaprojektowanie projektu badawczego i prowadzenie badań naukowych, dobór projektu badawczego do zainteresowań ekonomicznych Studenta, poszukiwania podmiotu badania, tematu pracy dyplomowej (projektu badawczego), zaprezentowania badanego problemu oraz sformułowanych wniosków K_U06, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
k1 - zdolność do zdefiniowania zainteresowań Studenta w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej, K_K01,
k2 - nauczy się współpracować z Promotorem podczas przygotowania pracy dyplomowej K_K03
Metody dydaktyczne:
Wykład, studia literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, angażowanie studentów do samodzielnej pracy poprzez pogłębienie studiowania wybranych zagadnień w celu przygotowania prezentacji na zajęcia
Treści programowe:
1. Cele pracy dyplomowej i etapy ich osiągania
2. Wybór tematu.
3. Ustalenie celu i opracowanie planu pracy dyplomowej
4. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy promocyjnej
5. Zadania końcowe etapu tworzenia pracy dyplomowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Przyniesienie ostatecznej wersji pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Wyd. KUL, Lublin 2007
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014
M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010