Maria Mocarz-Kleindienst

1992-1997: Studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Temat pracy magisterskiej: Kategoria stanu w języku rosyjskim. Promotor: prof. dr hab. Michał Łesiów

1998: Uzyskanie certyfikatu  z języka niemieckiego Zentrale Mittelstufenpruefung (ZMP)

1997- 2001: Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Temat rozprawy doktorskiej: Predykatywy w konfrontacji przekładowej (na materiale polskich przekładów prozy rosyjskiej XIX i XX w.) Promotor: prof. dr hab. Roman Lewicki. Rozprawa została  wyróżniona nagrodą im. Prof. Bronisławy Konopielko (Uniwersytet Wrocławski, 2006).

2012: Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w dziedzinie: językoznawstwo, specjalność językoznawstwo wschodniosłowiańskie, translatoryka, na podstawie rozprawy: Interkulturowość  w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności  w przekładzie.

2012: Kurs z zakresu tłumaczenia audiowizualnego - Fortima

2012-2013: Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Ochrony własności intelektualnej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii w Lublinie 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2019 22:59