1976 - 1980 studia na Wydziale Teologii KUL ukończone w trybie indywidualnym z wyróżnieniem i uzyskanie tytułu magistra teologii na podstawie pracy Grzegorz Wielki obrońcą sprawiedliwości i pokoju pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Weissa. W 1983 r. uzyskanie stopnia magistra psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL, na podstawie pracy Poziom aktualizacji siebie u nauczycieli szkół specjalnych   pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Witkowskiego. 

   1.09.1983 r. podjęłam pracę jako psycholog  w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej  w Lublinie, kontynuując studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1984-88). W 1991 r. uzyskałam specjalizację I stopnia z psychologii klinicznej. W 1996 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych (Obraz siebie w przebiegu schizofrenii paranoidalnej) i 1.05.1997 r. zostałam mianowana pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku asystenta w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, zaś od 1.11.1998 na stanowisku adiunkta. Pracę naukową łączę z praktyką kliniczną. W latach 1983-2001 pracowałam także jako biegły sądowy i wydałam ponad 1000 opinii sądowo-psychologicznych.

   Od 1.09.2001 r. jestem zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Nauk o Rodzinie – początkowo w Katedrze Teologii Rodziny, a od 2003 r. w Katedrze Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora hab. w zakresie nauk o zdrowiu (Rodzina z dorosłym dzieckiem chorym na schizofrenię). Od 1.03.2012 r. jestem kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

   Główny nurt moich badań dotyczy psychologicznych problemów osób chorych psychicznie, w tym szczególnie chorych na schizofrenię. Badania dotyczyły obrazu siebie i innych, samoakceptacji, lęku, potrzeb psychicznych, alienacji, wsparcia społecznego, agresji, objawów psychopatologicznych, przystosowania, cech osobowości, poziomu inteligencji. Drugi nurt badań obejmuje zaburzenia odżywiania i jest skoncentrowany na psychologicznych problemach dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. W ramach tego nurtu prowadziłam badania nad obrazem siebie, matek i ojców dziewcząt z anoreksją, relacjami w rodzinie, percepcją potrzeb, cechami osobowości, postawami rodzicielskimi, poczuciem kontroli, akceptacją siebie i rodziców. W ramach trzeciego nurtu zajmowałam się psychologicznymi problemami rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (obraz siebie i rodziny, wzajemna percepcja potrzeb, poczucie winy, samoocena, specyfika uzależnienia kobiet od alkoholu). Nurt czwarty  - najwęższy – dotyczy zagadnień związanych z teologią w aspekcie historycznym. Wyniki prowadzonych badań były prezentowane na  konferencjach zagranicznych i krajowych. Jestem autorką lub współautorką 11 artykułów w językach obcych  i ponad 80 w języku polskim, autorką 1 monografii i redaktorką 10 książek, promotorem 50 prac magisterskich i 15 licencjackich. Byłam członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Teologicznych i Roczników Nauk o Rodzinie, jestem członkiem Rady Naukowej Current Problem of Psychiatry  oraz członkiem kilku towarzystw naukowych krajowych, w tym członkiem – założycielem  Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego .

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016 14:02